Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en begues
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición 4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Mayo 2011 Cataluña Barcelona Begues
Traducción automática
Agente de la policía local
4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo begues
5154 / 5158 denominació: encarregat/ada de manteniment / encarregat/ada piscina estiu . número de vacants: 2 . torn: lliure accés . codi de lloc de treball: 5154 / 5158 . vinculació jurídica: personal laboral . nivell de complement de destinació: 14 . complement específic anual: 7560 . 98 . Fecha de publicación: 13 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
salaris, pensions i indemnitzacions de pagament únic o pagament diferit a aquest efecte . es consideren ingressos els imports o quanties íntegres de la unitat de conviví¨ncia de les persones a partir de 16 anys: . - rendes del treball: salaris . pensions i indemnitzacions de pagament únic o pagament diferit . Fecha de publicación: 06 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior en documentació í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior en documentació . del grup de classificació A . subgrup A1 . . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques socials- Procés selectiu P06/16 í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques socials- . del grup de classificació A . subgrup A1 . sotsescala serveis especials . classe comeses especials . escala . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantil a de la corporació ni crear-ne de noves Augmentar el nombre de places de la plantil a de la corporació ni crear-ne de noves . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques públiques- Procés selectiu P03/16 í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques públiques- . del grup de Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques públiques- Procés selectiu P03/16 í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques públiques- . del grup de Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
fins a un mí xim de 60 punts els segí¼ents criteris: 1 orientat a la presa de decisions: fins a un mí xim de 5 punts . d) el projecte treballa en xarxa amb d퀙altres actors del territori: fins a un mí xim de . - respir: activitats de recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al . Fecha de publicación: 24 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
administratiu/va de l퀙agí¨ncia local de l퀙energia d퀙osona categoria - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: administratiu/va de l퀙agí¨ncia local de l퀙energia d퀙osona categoria . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon d퀙abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 20 . 851 . 42 euros/bruts anuals (subgrup c1 . complement de destí 16 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic/a de formació professional - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: tí¨cnic/a de formació professional . categoria: equivalent a l퀙escala d퀙administració especial 퀓tí¨cnic/a grau mig - subgrup a2 a efectes de titulació . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon d퀙abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 24 . 687 . 63 euros/bruts anuals (subgrup a2 . complement de destí 18 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo begues
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de suport a la formació cognoms i nom: arriaga poblador . anna . denominació del lloc de treball anterior: secció de suport a la formació . denominació del lloc de treball actual: secció de gestió de la formació en alta direcció . unitat org nica: subdirecció general de recerca i de formació en alta direcció . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
analista de programes de tercer cicle cognoms i nom: camino pons . josep pere . denominació del lloc de treball anterior: analista de programes de tercer cicle . denominació del lloc de treball actual: analista de programes de tercer cicle i relacions universit ries . unitat org nica: subdirecció general de recerca i de formació en alta direcció . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
servei de formació i selecció per a l'administració local cognoms i nom: castro masalias . magdalena . denominació del lloc de treball anterior: servei de formació i selecció per a l'administració local . denominació del lloc de treball actual: servei de formació contínua professionalitzadora i de selecció per a l'administració local . unitat org nica: subdirecció general de captació de talent i formació contínua professionalitzadora . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
responsable de cooperació institucional cognoms i nom: fernández martínez . joaquim . denominació del lloc de treball: responsable de cooperació institucional . unitat org nica: subdirecció general d'administració . serveis i projecció externa . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
servei de formació contínua i suport a la selecció unitat org nica: subdirecció general d'administració . serveis i projecció externa . cognoms i nom: r fols . r fols . lluís . denominació del lloc de treball anterior: servei de formació contínua i suport a la selecció . denominació del lloc de treball actual: servei de formació contínua professionalitzadora . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de formació i assist ncia a la selecció unitat org nica: subdirecció general de captació de talent i formació contínua professionalitzadora . cognoms i nom: torreguitart jaile . xavier . denominació del lloc de treball: secció de formació i assist ncia a la selecció . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcions directives Aquest personal ocupa les places que la Relació de Lloc de Treball (RLT) defineix com places de funcions directives . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L 5% per als disminu ts Per complir els principis d'integració en el treball establerts per la Reial Decret Legislatiu 1/2013 . de 29 de novembre . i amb la finalitat que el 2% de la plantilla de SEMSA sigui cobert per persones amb disminució . es garanteix un percentatge de reserva de places del 5% per als disminu ts . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales