Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en begues
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición 4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Mayo 2011 Cataluña Barcelona Begues
Traducción automática
Agente de la policía local
4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo begues
tí¨cnic/a mitjí /ana, grup a condicions del lloc de treball: . lloc de treball: tí¨cnic/a mitjí /ana . grup a . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a auxiliar de sanitat (categoria ec) Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L grup de classificació a El nombre de preguntes que integren aquest qí¼estionari és de 30 . per a les convocatí²ries corresponents a places del grup de classificació A . subgrup A2; de 15 per al grup C . subgrup C1 . i de 10 per al grup C . subgrup C2 i agrupacions professionals a les que fa referí¨ncia la disposició addicional sisena del TREBEP . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Les agrupacions professionals Temari general per a les convocatí²ries de places de les agrupacions professionals . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Subaltern/a Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a mitjí /ana bibliologia Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Les places convocades Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a auxiliar atenció a la dependí¨ncia Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Les mateixes característiques 3 Per haver prestat ja serveis a la Corporació en places de les mateixes característiques . els aspirants queden eximits de la realització de les prí ctiques . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a 2 (gestií“) Fecha de publicación: 07 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo begues
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
Funerari vacants a la plantilla de personal de reus serveis municipals sa Fecha de publicación: 18 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria corresponent Fecha de publicación: 18 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Treballador/a social Fecha de publicación: 17 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Cotxe Fecha de publicación: 14 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- capacitat de treball en equip - facilitat per comunicar-se - empatia - integritat - coneixements del camp de la pedagogia - experií¨ncia amb alumnes tant d퀙escola com de grau professional perfi l professional i competencial del lloc de treball: - capacitat de treball en equip - facilitat per comunicar-se - empatia - integritat - coneixements del camp de la pedagogia - experií¨ncia amb alumnes tant d퀙escola com de grau professional . funcions principals del lloc de treball: exercir tasques docents musicals amb alumnat tant d퀙escola com de grau professional i que requereixen tí¨cniques de treball . responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats prí²pies . d퀙acord amb el projecte educatiu del centre . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys d'experi ncia laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domicili ria i treballador/a familiar (condicions v lides a catalunya): titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat . titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de serveis socioculturals i a la comunitat: formació professional de segon grau . per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions universit ries detallades i puguin acreditar dos anys d'experi ncia laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domicili ria i treballador/a familiar (condicions v lides a catalunya): la diplomatura o el grau en infermeria . la diplomatura o el grau en fisioter pia . la diplomatura o el grau en ter pia ocupacional . la diplomatura o el grau en treball social . la diplomatura o el grau en educació social . la diplomatura en mestre/a d'educació especial . la llicenciatura en pedagogia terap utica . la diplomatura o el grau en psicologia . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La convocatí²ria Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
exercir tasques docents musicals amb alumnat tant d퀙escola com de grau professional i que requereixen tí¨cniques de treball perfi l professional i competencial del lloc de treball: - capacitat de treball en equip - facilitat per comunicar-se - empatia - integritat - coneixements del camp de la pedagogia - experií¨ncia amb alumnes tant d퀙escola com de grau professional . funcions principals del lloc de treball: exercir tasques docents musicals amb alumnat tant d퀙escola com de grau professional i que requereixen tí¨cniques de treball . responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats prí²pies . d퀙acord amb el projecte educatiu del centre . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
sotsinspector policia local - codi del lloc de treball - denominació lloc de treball: sotsinspector policia local - codi del lloc de treball . - adscripció: í€rea de serveis generals i seguretat pública - tipus de lloc . - rí¨gim jurídic: funcionari/a carrera - escala . - subescala: serveis especials - classifi cació . - nivell destinació: 24 - retribucions complementí ries . - jornada de treball: aquest lloc de treball comporta una dedicació exclusiva . total disponibilitat horí ri i prestació . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales