Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en begues
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición 4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Mayo 2011 Cataluña Barcelona Begues
Traducción automática
Agente de la policía local
4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo begues
operari de la brigada municipal 퀢 grup 퀢 lloc de treball: operari de la brigada municipal 퀢 grup . 퀢 jornada de treball: 37 . 5 hores setmanals . funcions prí²pies del lloc de treball: objectiu fonamental del lloc o missió . Fecha de publicación: 20 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
educador/a infantil les condicions del lloc de treball corresponent a la plaí§a convocada són les segí¼ents: . 퀢 lloc de treball: educador/a infantil . 퀢 classificació/ grup: c1 퀢 jornada de treball . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
és el que es contracta a l퀙empara de qualsevol de les modalitats contractuals temporals legalment permeses i per les causes establertes en aquestes modalitats a) les persones treballadores de plantilla fix: és el que presta serveis a l퀙empresa de manera permanent un cop superat el període de prova . b) les persones treballadores temporal: és el que es contracta a l퀙empara de qualsevol de les modalitats contractuals temporals legalment permeses i per les causes establertes en aquestes modalitats . plantilla i escalafons el comití¨ d퀙empresa o el/la delegat/da de personal ha de rebre anualment la l ista de totes les persones treballadores agrupades per departaments i ordenades alfabí¨ticament . on han de constar les dades segí¼ents: cognoms i nom de les persones treballadores . la seva categoria professional . la seva antiguitat en la categoria i la seva antiguitat a l퀙empresa . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
és el que es contracta a l퀙empara de qualsevol de les modalitats contractuals temporals legalment permeses i per les causes establertes en aquestes modalitats a) les persones treballadores de plantilla fix: és el que presta serveis a l퀙empresa de manera permanent un cop superat el període de prova . b) les persones treballadores temporal: és el que es contracta a l퀙empara de qualsevol de les modalitats contractuals temporals legalment permeses i per les causes establertes en aquestes modalitats . plantilla i escalafons el comití¨ d퀙empresa o el/la delegat/da de personal ha de rebre anualment la l ista de totes les persones treballadores agrupades per departaments i ordenades alfabí¨ticament . on han de constar les dades segí¼ents: cognoms i nom de les persones treballadores . la seva categoria professional . la seva antiguitat en la categoria i la seva antiguitat a l퀙empresa . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí€ria a Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí ria a convocades és la segí¼ent: Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí€ria b Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla AQUESTA CONVOCATí’RIA ES REGEIX TAMBí‰ PER LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE COBERTURA DEFINITIVA DE PLACES DE LA PLANTILLA . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí ria b convocades són les segí¼ents: Les especialitats de les 7 places de professor/a titular secundí ria B convocades són les segí¼ents: . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí€ria b BASES ESPECíFIQUES REGULADORES DEL PROCí‰S SELECTIU PER COBRIR DUES PLACES DE PROFESSOR/A TITULAR SECUNDí€RIA B . GRUP A2 . MITJANí‡ANT CONCURS . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo begues
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 23 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Igual Cobrir en rí¨gim d'interinatge les vacants que es puguin produir en places d'igual . . . Fecha de publicación: 23 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local mitjaní§ant el sistema de promoció Proveir dues places de caporal de la Policia Local mitjaní§ant el sistema de promoció . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 20 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 20 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
assessor/a en comunicacií“ acordar . entre d퀙altres . modificar la relació de llocs de treball de l퀙ajuntament de calafell . amb els extrems segí¼ents: . creació de llocs de treball de personal eventual segí¼ents . en execució de l퀙acord de creació d퀙aquests llocs de treball del ple de l퀙ajuntament en sessió extraordiní ria de data 29 de juliol de 2019: . lloc de treball: assessor/a en comunicacií“ . dependíˆncia jerí€rquica: regidora delegada de comunicació (tinenta d퀙alcalde de l퀙í€rea d퀙igualtat i drets socials) . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 14 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Diferents ofertes I exclusió de diferents places de diferents ofertes . aprovada per decret de la Presidenta . . . Fecha de publicación: 12 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal eventual segí¼ents: - Aprovar la modificació en la plantilla de personal . amb la creació de les places de personal eventual segí¼ents: . . . Fecha de publicación: 08 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral Bases específiques que han de regir la selecció de tres places de personal laboral . . . Fecha de publicación: 07 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales