Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en begues
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición 4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Mayo 2011 Cataluña Barcelona Begues
Traducción automática
Agente de la policía local
4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo begues
lloc de treball - característiques i funcions del lloc de treball característiques del lloc de treball: lloc de treball . grup: c1 dedicació horari setmanal . tipologia de la jornada: l'habitual de la corporació retribucions . 686 . 63 킬 mensuals funcions bí siques del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
intervenció educador social, intervenció treballador social, intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials situació econí²mica: fins a 10 punts . composició familiar: fins a 3 punts . a) família monoparental: 1 punt . b) existí¨ncia d'infants en acolliment en la unitat familiar: 1 punt . c) famílies nombrosa: 1 punt . valoració d'aspectes socials: 3 punts . b) seguiment intensiu i/o aplicació d퀙un pla de treball per part dels serveis socials municipals . indicant la data d'inici de la intervenció: intervenció educador social . intervenció treballador social . intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a 2 (branca agrícola) mitjaní§ant concurs oposició Vist la convocatí²ria de 9 places de tí¨cnic/a 2 (branca agrícola) mitjaní§ant concurs oposició . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La mateixa categoria Concretes priorití ries de carí cter temporal i/o vacants sobrevingudes amb carí cter temporal per a places de la mateixa categoria . . . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
benestar social 킷 naturalesa del lloc les característiques del lloc de treball són: . 킷 codi de treballador 81 킷 í€mbit orgí nic al que resta adscrit el lloc: benestar social 킷 naturalesa del lloc . les funcions del lloc de treball són: a) detectar les situacions de necessitat personal . familiar i comunití ria en llur í mbit . Fecha de publicación: 01 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic/a grau mig 277/18) . s퀙ha dut a terme la rectificació parcial de la base primera per l퀙error aritmí¨tic produí¯t en la retribució bruta mensual del lloc de treball . i que ha de quedar redactat de la segí¼ent manera: . 퀜lloc de treball: tí¨cnic/a grau mig . nombre de places: 1 . categoria professional: grup a2 . dedicació: 37 . 50 hores setmanals . sou base: 978 . 26킬 . Fecha de publicación: 01 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnics de so i de tí¨cnic redactor Vistes les clí usules vuitena de les esmentades bases de selecció de les places de tí¨cnics de so i de tí¨cnic redactor . . . Fecha de publicación: 29 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
taquiller/ neteja de la piscina municipal de borredí  denominació del lloc de treball: taquiller/ neteja de la piscina municipal de borredí  . places: 1 categoria . durada: temporal 3 mesos del 23 de juny al 23 de setembre sou mensual inclosa prorrata de pagues . Fecha de publicación: 24 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Manera definitiva Selectives per a cobrir places de manera definitiva . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
auxiliar d퀙informí tica lloc de treball: auxiliar d퀙informí tica . jornada completa: sou base . complement de destí (14): 311 . 16 킬 . complement específic: 511 . 18 킬 . salari brut mensual: 1 . durada: incorporació prevista a partir del dia 15 de maig de 2018 fins el 31 de desembre de 2018 . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo begues
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del decret legislatiu 1/1997 Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 17 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del decret legislatiu 1/1997 Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 17 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal acad'mic contractat temporal de la universitat de barcelona Vist el que disposa la Llei Org nica . de 21 de desembre . d'universitats . modificada per la Llei Org nica 4/2007 . de 12 d'abril . la Llei 1/2003 . de 19 de febrer . d'universitats de Catalunya i la Normativa provisional reguladora dels concursos per a la provisió de places de personal acad'mic contractat temporal de la Universitat de Barcelona . aprovada pel Consell de Govern de l'11 de novembre de 2003 . Fecha de publicación: 14 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat contractat temporal (professorat lector) Vist l'acord d'aprovació de la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern en sessió de data 10 de juny de 2016 de la convocat ria de places de professorat contractat temporal (professorat lector) . l'acord de la Comissió Econ mica del Consell Social de data 26 de maig de 2016 i en ús de les atribucions que tinc conferides segons el que estableixen els Estatuts d'aquesta Universitat Fecha de publicación: 14 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
3/tes/08/16 2 experi ncia en les mat ries següents: redacció de documents administratius i jurídics . 1 característiques del lloc de treball codi del lloc: 3/tes/08/16 . nom del lloc: responsable de tramitació econ mica dels expedients d'expropiació i subvenció . departament: territori i sostenibilitat . unitat directiva: direcció de serveis . localitat: barcelona . nivell: 22 . complement específic: 7 . jornada: normal . horari: normal . tipus de lloc: singular . forma de provisió: concurs específic . mobilitat: administració de la generalitat de catalunya . col lectiu de cossos: tots els cossos i les escales d'administració general del grup i subgrup corresponent . Fecha de publicación: 11 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu estiguin classificats els llocs objecte de convocat ria Així mateix . poden participar-hi les persones funcion ries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu estiguin classificats els llocs objecte de convocat ria . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 11 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup o dels grups de titulació en qu estigui classificat el lloc convocat Així mateix . podr participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup o dels grups de titulació en qu estigui classificat el lloc convocat . al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 10 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
fins al dia 30 de setembre de 2017, incl s els terminis de presentació de sol licituds . de certificació parcial no definitiva . de finalització de treballs i de justificació són els següents: . a) presentació de sol licituds: un mes a comptar des de l'endem de la publicació d'aquesta convocat ria en el diari oficial de la generalitat de catalunya (dogc) . b) certificacions parcials no definitives: fins al dia 31 de maig de 2017 . incl s . c) finalització de treballs: fins al dia 30 de setembre de 2017 . incl s . d) justificació: fins al dia 15 d'octubre de 2017 . incl s . Fecha de publicación: 10 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup o dels grups de titulació en qu estigui classificat el lloc convocat Així mateix . podr participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup o dels grups de titulació en qu estigui classificat el lloc convocat . al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 09 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup o dels grups de titulació en qu estigui classificat el lloc convocat Així mateix . podr participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup o dels grups de titulació en qu estigui classificat el lloc convocat . al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 09 Junio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales