Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en begues
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición 4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Mayo 2011 Cataluña Barcelona Begues
Traducción automática
Agente de la policía local
4 plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo begues
Ls grups a Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Les quals no pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació En el cas que el nombre de persones aspirants que hagin superat el procés selectiu sigui inferior al nombre de places convocades . el tribunal declararí  desertes les places de les quals no pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació . . . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal funcionari de carrera corresponents al cos de la policia local: En el cas de convocatí²ries de places de personal funcionari de carrera corresponents al cos de la Policia Local: . . . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La policia local) TAULA 2 (PER A LES CONVOCATí¬íRIES DE PLACES DE LA POLICIA LOCAL) . . . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Les mateixes característiques 3 Els aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les mateixes característiques . nivell i funcions que les convocades podran ser eximits en tot . . . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L cos de la policia local Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls nivells de professor/a titular i professor/a investigador/a donat els requeriments actuals del professorat universitari Fecha de publicación: 18 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Prí ctiques són incompatibles El plus de coordinació de prí ctiques (1 o 2 torns) i el plus de gestió de places de prí ctiques són incompatibles . és a dir . no es poden meritar i retribuir a la vegada . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Bomber/a d'accés Fecha de publicación: 17 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo begues
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
2/tes/04/16 llengua estrangera: angl s experi ncia en les mat ries següents . 1 característiques del lloc de treball codi del lloc: 2/tes/04/16 . nom del lloc: servei d'aeroports i transport aeri . departament: territori i sostenibilitat . unitat directiva: direcció general de transports i mobilitat . localitat: barcelona . norma funcional: decret 342/2011 . de 17 de maig . de reestructuració del departament de territori i sostenibilitat (dogc núm . nivell: 26 . complement específic: 28 . jornada: superior a la normal . horari: dedicació especial . tipus de lloc: c rrec . forma de provisió: concurs específic . mobilitat: administració de la generalitat de catalunya . col lectiu de cossos: alguns cossos d'administració especial del grup i subgrup corresponent . especificació de cossos: cos de titulació superior . enginyeria de camins . canals i ports . 4 contingut funcional missió: coordinar i impulsar les accions en mat ria d'aeroports i transport aeri a fi de desenvolupar les compet ncies de la generalitat en aquest mbit . finalitat/funcions: a) coordinar les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats en mat ria d'aeroports i transport aeri . Fecha de publicación: 21 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu estiguin classificats els llocs objecte de convocat ria Així mateix . poden participar-hi les persones funcion ries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu estiguin classificats els llocs objecte de convocat ria . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat Així mateix . poden participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat Així mateix . poden participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Caps de servei i caps de secció de la seguretat social a catalunya 1986) . per la qual es regula el sistema de promoció a les places de caps de servei i caps de secció de la Seguretat Social a Catalunya . modificada parcialment per l'Ordre de 26 d'octubre de 1990 (DOGC núm . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de les institucions sanit ries de la seguretat social b) En serveis jerarquitzats de l'especialitat corresponent de centres de la xarxa hospital ria d'utilització pública . sempre que la pla a s'hagi assolit per concurs públic . i la composició del tribunal i el barem aplicat s'ajustin essencialment als criteris establerts pel sistema de provisió de places de facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de les institucions sanit ries de la Seguretat Social . per cada mes: 0 . 10 punts Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria g) Metges o farmac utics inspectors del cos sanitari de la Seguretat Social . per a places de facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria . respectivament: 4 punts . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La categoria S'inclour a les ofertes d'ocupació els llocs vacants d'una categoria quan aquests superin les 50 places o bé el 10% del total de les places de la categoria . . . Fecha de publicación: 13 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
intervenció general municipal corporació: ajuntament de l'hospitalet de llobregat . denominació del lloc de treball: intervenció general municipal . número de llocs: 1 . grup a: subgrup a-1 . complement de destinació: nivell 30 . complement específic 2016: 3 . requisits per al seu desenvolupament: lloc de treball reservat a l'escala de funcionaris amb habilitació de car cter nacional . subescala: intervenció tresoreria . categoria: superior . Fecha de publicación: 12 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secretaria general del ple corporació: ajuntament de l'hospitalet de llobregat . denominació del lloc de treball: secretaria general del ple . número de llocs: 1 . grup a: subgrup a-1 . complement de destinació: nivell 30 . complement específic 2016: 3 . requisits per al seu desenvolupament: lloc de treball reservat a l'escala de funcionaris amb habilitació de car cter nacional . subescala: secretaria . categoria: superior . Fecha de publicación: 12 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales