Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha
Bombero-conductor del cpeis Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Personal funcionari de carrera Fecha de publicación: 11 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
La plantilla del personal funcionari es farí  pel sistema selectiu de concurs-oposició Fecha de publicación: 11 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
L subgrup c1 a funcionaritzar ANNEX: PLACES DEL SUBGRUP C1 A FUNCIONARITZAR . . . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Lliure designació Als funcionaris que ocupin places de lliure designació . . . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Caporal de la policia local de lí¢Â€Â™ajuntament 02 Promoció interna de dues places de caporal de la Policia local de lí¢Â€Â™ajuntament de castell-platja dí¢Â€Â™aro la junta de govern local, en sessió de data 30 de novembre de 2017, ha pres el segí¼ent acord: contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrí  interposar amb carí cter potestatiu recurs de reposició davant lí¢Â€Â™í²rgan que lí¢Â€Â™ha dictada, en el termini dí¢Â€Â™un mes a comptar des del dia segí¼ent a la recepció dí¢Â€Â™aquesta notificació Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Peón ofertada por turno libre 2 Respecto al Personal Laboral . la plaza de Peón ofertada por Turno Libre . Reserva de Discapacitados . . . . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Operario ofertada por turno libre 1 Respecto al Personal Funcionario . la plaza de Operario ofertada por Turno Libre . Reserva de Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Operario ofertada por turno libre 1 Respecto al Personal Funcionario . la plaza de Operario ofertada por Turno Libre . Reserva de Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Nombrado - Vocales: Dos funcionarios de carrera con titulación igual o superior a la requerida para la plaza . nombrado . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Castilla La Mancha Toledo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La ManchaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales