Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha
tí¨cnic/a de control intern característiques dels llocs de treball: tí¨cnic/a de control intern . grup de classificació: sots-grup a1 . nombre de vacants: 1 . sistema de selecció: concurs 퀓 oposició . torn d퀙accés: obert . retribucions: 33 . jornada de treball: dedicació completa 37 . 5 hores/setmanals . rí¨gim juridic: funcionari interí d퀙acord amb l퀙article 10 . funcions adscrites al lloc de treball: . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
0,5 punts per títol 퀢 postgrau relacionat amb el lloc de treball a proveir: 0 . 5 punts per títol . 퀢 mí ster relacionat amb el lloc de treball a provir: 1 punt per títol . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
tí¨cnic/a de control intern característiques dels llocs de treball: tí¨cnic/a de control intern . grup de classificació: sots-grup a1 . nombre de vacants: 1 . sistema de selecció: concurs 퀓 oposició . torn d퀙accés: obert . retribucions: 33 . jornada de treball: dedicació completa 37 . 5 hores/setmanals . rí¨gim juridic: funcionari interí d퀙acord amb l퀙article 10 . funcions adscrites al lloc de treball: . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
0,5 punts per títol 퀢 postgrau relacionat amb el lloc de treball a proveir: 0 . 5 punts per títol . 퀢 mí ster relacionat amb el lloc de treball a provir: 1 punt per títol . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Capo- 7891 de data 06/06/2019 . per a la provisió de tres places de Capo- . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i Edicte de convocatí²ria per cobrir les places de jutge/essa de pau titular i . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i Edicte de convocatí²ria per cobrir les places de jutge/essa de pau titular i . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Capo- 7891 de data 06/06/2019 . per a la provisió de tres places de Capo- . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
1 punt titulacions acadí¨miques: per haver realitzat formació universití ria avaní§ada . en matí¨ries relacionades amb el lloc de . treball (fins a un mí xim de 2 punts): . 퀢 per la superació d퀙una segona titulació universití ria . relacionada amb el lloc de treball: 1 punt . observacions: a efectes d퀙equivalí¨ncies de titulació . només s퀙admeten les reconegudes pel ministeri d퀙educació i cií¨ncia . Fecha de publicación: 16 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
1 punt titulacions acadí¨miques: per haver realitzat formació universití ria avaní§ada . en matí¨ries relacionades amb el lloc de . treball (fins a un mí xim de 2 punts): . 퀢 per la superació d퀙una segona titulació universití ria . relacionada amb el lloc de treball: 1 punt . observacions: a efectes d퀙equivalí¨ncies de titulació . només s퀙admeten les reconegudes pel ministeri d퀙educació i cií¨ncia . Fecha de publicación: 16 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La ManchaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales