Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo nº i90 de asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) concurso - ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 21/08/2015 SOBRE CONVOCATORIA DO PROCESO DE PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº I90 DE ASESOR TÉCNICO . ADSCRITO Á ÁREA DE EMPREGO . ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA . MEDIANTE O SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Auxiliar administrativo RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 25 DE XANEIRO DE 2012 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo . escala de administración xeral mediante oposición libre . vacante na relación de postos de traballo do Concello de Castroverde . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 21 de setembro de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 227 . de 3 de outubro de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 07 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Auxiliar administrativo
RESOLUCIÓN DE La ALCALDÍA DE 25 DE ENERO DE 2012 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo . escala de administración general mediante oposición libre . vacante en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castroverde . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 21 de septiembre de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 227 . de 3 de octubre de 2011 . RESUELVO: Primero
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Octubre 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición Una plaza de subalterno . perteneciente a la escala de Administración General . subescala subalterna y grupo agrupaciones profesionales mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Agosto 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición . ante Vostede comparece e EXPÓN: Que . coñecida a convocatoria efectuada polo Concello de Castroverde para a provisión dunha praza de subalterno . mediante oposición libre . según o anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado número . correspondente ó día . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Subalterno
. ante Usted comparece y EXPONEN: Que . con elñecida la convocatoria efectuada polo Ayuntamiento de Castroverde para a provisión de una plaza de subalterno . mediante oposición libre . según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número . correspondiente ó díla . . .
Operario/a-limpador/a - En Castroverde a 6 de xuño de 2011 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura . en quenda de consolidación de emprego temporal . de dúas prazas de Operario/a-Limpador/a . pertencente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª do EBEP) . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 09 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Obrero/a-limpador/la
- En Castroverde a 6 de xuñlo de 2011 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura . en turno de consolidación de empleo temporal . de dúlas plazas de Obrero/a-Limpador/la . perteneciente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª del EBEP) . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESUELVO: Primero
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en castroverde España

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo castroverde
jefe/a territorial código del puesto: sac991000027001001 . denominación del puesto: jefe/a territorial . dependencia: jefatura territorial de lugo de la consellería de sanidad . localidad: lugo . complemento específico: 19 . cuerpo o escala: general/especial/estatutario/sanitario ley 17/1989 . Fecha de publicación: 13 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Limpador/a - MANIFESTO: que coñezo a convocatoria para cubrir de forma temporal a praza de limpador/a . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Peón de servizos - MANIFESTO: que coñezo a convocatoria para cubrir de forma temporal a praza de peón de servizos . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Monitor de ocio e tempo libre - MANIFESTO: que coñezo a convocatoria para cubrir de forma temporal a praza de monitor de ocio e tempo libre . . . Fecha de publicación: 28 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Vixiante- conserxe - MANIFESTO: que coñezo a convocatoria para cubrir de forma temporal a praza de vixiante- conserxe . . . Fecha de publicación: 28 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar para la biblioteca municipal De una plaza de auxiliar para la biblioteca municipal . archivos y documentación . por jubilación de la anterior titular . . . Fecha de publicación: 22 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
La administración de la comunidad autónoma de galicia Fecha de publicación: 22 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Igual o cometido similar a la - Por cada mes de desempeño en la empresa privada en puesto de trabajo de igual o cometido similar a la . . . Fecha de publicación: 22 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Interventor do concello de foz As Bases polas que se rexe a convocatoria pública para a provisión con carácter interino do posto de Interventor do Concello de Foz . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo de servizos xerais - Que vista a convocatoria efectuada polo concello de Bóveda para cubrir interinamente unha praza de auxiliar administrativo de Servizos Xerais . en réxime de persoal laboral temporal-interino . mediante o sistema de concurso-oposición . conforme as Bases publicadas no Boletín Oficial da provincia de Lugo número: ____ . de data: _____ . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo castroverde
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
Personal sanitario diplomado (coordinador/a del servicio de atención primaria) RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2017 . de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo . por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de un puesto de personal sanitario diplomado (coordinador/a del Servicio de Atención Primaria) . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Abastos municipal Fecha de publicación: 18 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
vicesecretario/a corporación: ayuntamiento de lugo . denominación del puesto: vicesecretario/a . nivel del complemento de destino: 30 . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
secretario/a general del pleno corporación: ayuntamiento de lugo . denominación del puesto: secretario/a general del pleno . nivel del complemento de destino: 30 . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de coordinación ambiental denominación del puesto de trabajo: subdirector/a general de coordinación ambiental . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
dirección general de calidad ambiental y cambio climático centro directivo: dirección general de calidad ambiental y cambio climático . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . tipo de administración: general/especial . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
arquitecto/ať, debe decir escala: técnica . clase: técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: arquitecto/ať . debe decir . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
técnico superior de artes plásticas y diseño en técnicas escultóricas denominación: técnico superior de artes plásticas y diseño en técnicas escultóricas . duración: dos mil horas . familia profesional artística: escultura . referente europeo: cine-5b (clasificación internacional normalizada de la educación) . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Vicesecretario/a del ayuntamiento de lugo RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se publica la convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . del puesto de trabajo de vicesecretario/a del Ayuntamiento de Lugo . entre funcionarios/as con habilitación de carácter nacional . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Secretario/a general del pleno del ayuntamiento de lugo RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se publica la convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . del puesto de trabajo de secretario/a general del Pleno del Ayuntamiento de Lugo . entre funcionarios/as con habilitación de carácter nacional . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales