Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en castroverde
Traballo nº i90 de asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) concurso - ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 21/08/2015 SOBRE CONVOCATORIA DO PROCESO DE PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº I90 DE ASESOR TÉCNICO . ADSCRITO Á ÁREA DE EMPREGO . ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA . MEDIANTE O SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Octubre 2011 Galicia Lugo
Subalterno - Tipo de oferta: oposición Una plaza de subalterno . perteneciente a la escala de Administración General . subescala subalterna y grupo agrupaciones profesionales mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Agosto 2011 Galicia Lugo
Subalterno - Tipo de oferta: oposición . ante Vostede comparece e EXPÓN: Que . coñecida a convocatoria efectuada polo Concello de Castroverde para a provisión dunha praza de subalterno . mediante oposición libre . según o anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado número . correspondente ó día . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traducción automática
Subalterno
. ante Usted comparece y EXPONEN: Que . con elñecida la convocatoria efectuada polo Ayuntamiento de Castroverde para a provisión de una plaza de subalterno . mediante oposición libre . según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número . correspondiente ó díla . . .
Profesor , Operario-limpiador - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de Operario-Limpiador . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 27 Abril 2011 Galicia Lugo
Traducción automática
Operario-limpiador
Dos plazas de Operario-Limpiador . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo castroverde
ingeniería cartográfica de concurso: 70c/23 . de plazas: 1(a00746) . área de conocimiento: ingeniería cartográfica . geodésica y fotogrametría . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: sistemas de información geográfica i (g4101122) . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
edafología y química agrícola de concurso: 66c/23 . de plazas: 1(a00742) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: materias del área . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados de concurso: 91c/23 . de plazas: 1(a00767) . área de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organización de empresas y comercialización . perfil: investigación comercial (g3101422) . centro: facultad de administración y dirección de empresas . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 89c/23 . de plazas: 1(a00765) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología y parasitología (g2071223) . centro: facultad de ciencias . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 90c/23 . de plazas: 1(a00766) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología veterinaria (g2091203) . centro: facultad de veterinaria . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
edafología y química agrícola de concurso: 66c/23 . de plazas: 1(a00742) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: materias del área . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
ingeniería cartográfica de concurso: 70c/23 . de plazas: 1(a00746) . área de conocimiento: ingeniería cartográfica . geodésica y fotogrametría . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: sistemas de información geográfica i (g4101122) . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 89c/23 . de plazas: 1(a00765) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología y parasitología (g2071223) . centro: facultad de ciencias . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 90c/23 . de plazas: 1(a00766) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología veterinaria (g2091203) . centro: facultad de veterinaria . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados de concurso: 91c/23 . de plazas: 1(a00767) . área de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organización de empresas y comercialización . perfil: investigación comercial (g3101422) . centro: facultad de administración y dirección de empresas . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo castroverde
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
arquitecto/a de prazas: unha (1) . - denominación: arquitecto/a . - escala: administración especial . - subescala: técnica . - clase: técnicos superiores . Fecha de publicación: 18 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía de prazas: unha (1) . -denominación: policía . -escala: administración especial . -subescala: servizos especiais . -clase: policía local e os seus auxiliares . Fecha de publicación: 18 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a (caducidade parcial) A caducidade automática da oferta de emprego público de 2020 . no relativo á praza de arquitecto/a (caducidade parcial) . obriga a desistir do proceso selectivo cuxa convocatoria está en trámite . . . Fecha de publicación: 18 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo 2 Non poderán participar nesta convocatoria as persoas que estiveran contratadas polo Concello de Santiago durante máis de vinte catro (24) meses nun período de trinta (30) meses sumada a totalidade ou parte do tempo desta contratación . con ou sen solución de continuidade . para o mesmo ou diferente posto de traballo . mediante dous ou máis contratos temporais . na mesma ou diferente modalidade contractual . a efectos do previsto no artigo 15 Fecha de publicación: 17 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Coordinador/a deportivo e animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (bop n 55 de 21 de marzo de 2023) Faise público . aos efectos previstos no artigo 49 da Lei 29/1998 de 13 de xullo de xurisdición contencioso administrativa . e o artigo 44 da Lei 39/2015 de 1 de outubro . que ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo n 2 de A Coruña . pola representación procesal do Colexio Oficial de Licenciados en educación física e do deporte de Galicia se interpuxo recurso contencioso administrativo contra resolución de alcaldía do Concello de Porto do Son de 15/03/2024 pola que se desestima recurso de reposición interposto polo COLEF Galicia contra acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación de convocatoria e bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos excepcionais de ingreso ás prazas de Coordinador/a deportivo e Animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (BOP n 55 de 21 de marzo de 2023) Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Incendios é de 10 días naturais O prazo de presentación de instancias e documentación para as prazas de incendios é de 10 días naturais . contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionarios de carreira e persoal laboral fixo deste concello para o ano 2022 13 Para o non disposto nesta convocatoria serán de aplicación as bases xerais para a provisión en propiedade de prazas de funcionarios de carreira e persoal laboral fixo deste Concello para o ano 2022 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña número 182 . do 23 de setembro de 2022 . en todo o que non contradigan á lexislación sectorial de aplicación Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo do posto de coordinador/a de servizos sociais do concello de arteixo Por Resolución de Alcaldía número 1582/2024 . de 10 de xuño de 2024 . aprobouse a convocatoria e bases reguladoras para cobertura en propiedade dunha praza de persoal laboral fixo do posto de Coordinador/a de Servizos Sociais do Concello de Arteixo . polo procedemento de concurso-oposición . que de seguido se expoñen: . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales