Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo nº i90 de asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) concurso - ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 21/08/2015 SOBRE CONVOCATORIA DO PROCESO DE PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº I90 DE ASESOR TÉCNICO . ADSCRITO Á ÁREA DE EMPREGO . ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA . MEDIANTE O SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Auxiliar administrativo RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 25 DE XANEIRO DE 2012 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo . escala de administración xeral mediante oposición libre . vacante na relación de postos de traballo do Concello de Castroverde . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 21 de setembro de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 227 . de 3 de outubro de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 07 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Auxiliar administrativo
RESOLUCIÓN DE La ALCALDÍA DE 25 DE ENERO DE 2012 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo . escala de administración general mediante oposición libre . vacante en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castroverde . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 21 de septiembre de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 227 . de 3 de octubre de 2011 . RESUELVO: Primero
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Octubre 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición Una plaza de subalterno . perteneciente a la escala de Administración General . subescala subalterna y grupo agrupaciones profesionales mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Agosto 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición . ante Vostede comparece e EXPÓN: Que . coñecida a convocatoria efectuada polo Concello de Castroverde para a provisión dunha praza de subalterno . mediante oposición libre . según o anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado número . correspondente ó día . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Subalterno
. ante Usted comparece y EXPONEN: Que . con elñecida la convocatoria efectuada polo Ayuntamiento de Castroverde para a provisión de una plaza de subalterno . mediante oposición libre . según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número . correspondiente ó díla . . .
Operario/a-limpador/a - En Castroverde a 6 de xuño de 2011 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura . en quenda de consolidación de emprego temporal . de dúas prazas de Operario/a-Limpador/a . pertencente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª do EBEP) . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 09 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Obrero/a-limpador/la
- En Castroverde a 6 de xuñlo de 2011 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura . en turno de consolidación de empleo temporal . de dúlas plazas de Obrero/a-Limpador/la . perteneciente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª del EBEP) . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESUELVO: Primero
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en castroverde España

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo castroverde
2(hx1311, hx1312) localidad: lugo . nš de concurso: 1062/17-18 dedic . nš de plazas: 2(hx1311 . hx1312) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas . titulación: graduado/a o licenciado/a en filología gallega o hispánica o equivalente . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(sxnp0363) localidad: lugo . nš de concurso: 1088/17-18 dedic . nš de plazas: 1(sxnp0363) . área de conocimiento: didáctica de las ciencias experimentales . departamento: didácticas aplicadas . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
3(sxnp0368, sxnp0369, sxnp0370) localidad: lugo . nš de concurso: 1092/17-18 dedic . nš de plazas: 3(sxnp0368 . sxnp0369 . sxnp0370) . área de conocimiento: métodos de investigación y diagnóstico en educ . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comunicación audiovisual y publicidad localidad: lugo . nš de concurso: 1024/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1228) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: estructura del sistema cultural de galicia (g5101424) . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo o comunicación audiovisual . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comunicación audiovisual y publicidad localidad: lugo . nš de concurso: 1025/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1260) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: locución audiovisual (g3031124) . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo o comunicación audiovisual . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
bioquímica y biología molecular perfil: cría y salud animal (g2091225) . titulación: graduado/a o licenciado/a en veterinaria . centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 1012/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1158) . área de conocimiento: bioquímica y biología molecular . departamento: bioquímica y biología molecular . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
psicología social localidad: lugo . nš de concurso: 1010/17-18 dedic . nš de plazas: 1(fx0354) . área de conocimiento: psicología social . departamento: psicología social . básica y metodología . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
periodismo localidad: lugo . nš de concurso: 1031/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1292) . área de conocimiento: periodismo . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: periodismo digital . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo o comunicación audiovisual . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Profesor , didáctica de la expresión musical centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 1055/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1305) . área de conocimiento: didáctica de la expresión musical . departamento: didácticas aplicadas . perfil: materias del área . titulación: profesor superior de música . espec . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Profesor , didáctica de la expresión musical centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 1056/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx0025) . área de conocimiento: didáctica de la expresión musical . departamento: didácticas aplicadas . perfil: música en la educación primaria (g3141328) . titulación: profesor superior de música . especialidad canto . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo castroverde
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
secretario/a de la escuela denominación del puesto: secretario/a de la escuela . nivel: 30 . complemento especifico: 18 . cuerpo o escala: general . Fecha de publicación: 21 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de coordinación económica consellería: economía . empleo e industria . denominación del puesto: subdirector/a general de coordinación económica . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . cuerpo o escala: general . nivel: 30 . complemento específico: 18 . tipo de adscripción: a12 (adscripción indistinta a personal funcionario de la xunta de galicia . estado e cc . formación específica: 640 (para persoal de otra administración . curso de perfeccionamento de gallego (r . Fecha de publicación: 21 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
en los términos del decreto 103/2008, de 8 de mayo corporación: diputación provincial de ourense . puesto: tesorero/a . subescala: intervención-tesorería . nivel complemento de destino: 30 . complemento específico anual: 36 . requisitos: los recogidos en las bases que figuran como anexo . conocimiento lengua gallega: en los términos del decreto 103/2008 . de 8 de mayo . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
tesorero denominación: tesorero . subescala: intervención-tesorería . a) corporación: diputación provincial de ourense . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
tesorero, subescala intervención-tesorería denominación y clase del puesto: tesorero . subescala intervención-tesorería . c) nivel de complemento de destino: 30 . d) complemento específico anual: 36 . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura de la secretaría del/de la conselleiro/a denominación del puesto: jefatura de la secretaría del/de la conselleiro/a . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
general nivel: 20 . dependencia: gabinete del/de la conselleiro/a . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de iniciación de gallego -requisito indispensable-) . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Interventor adjunto del ayuntamiento de vigo RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se publica la convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . del puesto de trabajo de interventor adjunto del Ayuntamiento de Vigo . entre funcionarios con habilitación de carácter nacional . . . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La administración local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional No podrán concurrir a esta convocatoria los funcionarios que se encuentren comprendidos en los supuestos a) . b) y c) que señala el artículo 18 . apartado 3 . del Real decreto 1732/1994 . de 29 de julio . sobre provisión de puestos de trabajo de la Administración local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional . y que son los siguientes: Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Tesorero de la diputación provincial de ourense RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se publica la convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . del puesto de trabajo de tesorero de la Diputación Provincial de Ourense . entre funcionarios con habilitación de carácter nacional . . . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales