Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo nº i90 de asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) concurso - ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 21/08/2015 SOBRE CONVOCATORIA DO PROCESO DE PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº I90 DE ASESOR TÉCNICO . ADSCRITO Á ÁREA DE EMPREGO . ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA . MEDIANTE O SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Auxiliar administrativo RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 25 DE XANEIRO DE 2012 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo . escala de administración xeral mediante oposición libre . vacante na relación de postos de traballo do Concello de Castroverde . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 21 de setembro de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 227 . de 3 de outubro de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 07 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Auxiliar administrativo
RESOLUCIÓN DE La ALCALDÍA DE 25 DE ENERO DE 2012 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo . escala de administración general mediante oposición libre . vacante en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castroverde . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 21 de septiembre de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 227 . de 3 de octubre de 2011 . RESUELVO: Primero
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Octubre 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición Una plaza de subalterno . perteneciente a la escala de Administración General . subescala subalterna y grupo agrupaciones profesionales mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Agosto 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición . ante Vostede comparece e EXPÓN: Que . coñecida a convocatoria efectuada polo Concello de Castroverde para a provisión dunha praza de subalterno . mediante oposición libre . según o anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado número . correspondente ó día . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Subalterno
. ante Usted comparece y EXPONEN: Que . con elñecida la convocatoria efectuada polo Ayuntamiento de Castroverde para a provisión de una plaza de subalterno . mediante oposición libre . según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número . correspondiente ó díla . . .
Operario/a-limpador/a - En Castroverde a 6 de xuño de 2011 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura . en quenda de consolidación de emprego temporal . de dúas prazas de Operario/a-Limpador/a . pertencente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª do EBEP) . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 09 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Obrero/a-limpador/la
- En Castroverde a 6 de xuñlo de 2011 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura . en turno de consolidación de empleo temporal . de dúlas plazas de Obrero/a-Limpador/la . perteneciente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª del EBEP) . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESUELVO: Primero
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en castroverde España

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo castroverde
vicegerente/a de gestión académica jornada: mañana . localidad: lugo . denominación del puesto: vicegerente/a de gestión académica . código: pf000935 . nivel: 28 . complemento específico: 30 . Fecha de publicación: 04 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
secretaría de dirección del vicerrectorado de planificación y proyección estratégica turno: mañana . localidad: lugo . denominación del puesto: secretaría de dirección del vicerrectorado de planificación y proyección estratégica . código: pf000936 . nivel: 20 . complemento específico: 7 . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
animador turístico 퀓 programa fomento de emprego 2018 - n empregos: 1 . - denominación: animador turístico 퀓 programa fomento de emprego 2018 . - réxime xurídico: funcionario interino (art . - clasificación: grupo c 퀓 subgrupo c2 . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do 30/09/2019 . - duración xornada: media xornada (50%) . - modalidade da listaxe: específica . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
1(sxnp0421) localidad: lugo . n de concurso: 3006/18-19 dedic . n de plazas: 1(sxnp0421) . área de conocimiento: derecho financiero y tributario . departamento: derecho públic espec . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 03 Agosto 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comunicación audiovisual y publicidad n de concurso: 3001/18-19 dedic . n de plazas: 1(hx1371) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: protocolo y comunicación institucional (g5101426) . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo o en comunicación audiovisual o en publicidad y relaciones públicas . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 03 Agosto 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
medicina preventiva y salúd pública localidad: lugo . n de concurso: 3014/18-19 dedic . n de plazas: 1(hx1151) . área de conocimiento: medicina preventiva y salúd pública . departamento: psiq . Fecha de publicación: 03 Agosto 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
medicina preventiva y salúd pública localidad: lugo . n de concurso: 3014/18-19 dedic . n de plazas: 1(hx1151) . área de conocimiento: medicina preventiva y salúd pública . departamento: psiq . Fecha de publicación: 03 Agosto 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comunicación audiovisual y publicidad n de concurso: 3001/18-19 dedic . n de plazas: 1(hx1371) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: protocolo y comunicación institucional (g5101426) . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo o en comunicación audiovisual o en publicidad y relaciones públicas . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 03 Agosto 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo castroverde
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
profesor/a titular de universidad número de concurso: 18/040 . número de plazas: 1 . cuerpo: profesor/a titular de universidad . área de conocimiento: ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica . departamento: ingeniería naval e industrial . actividad docente: 730g03007 ciencia de los materiales; 770g01009 ciencia de materiales; 730g04062 tecnología de los materiales metálicos . actividad investigadora: caracterización mecánica . metalográfica e tribológica de materiales metálicos . centro: escuela politécnica superior . Fecha de publicación: 17 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesor/a titular de universidad número de concurso: 18/041 . número de plazas: 1 . cuerpo: profesor/a titular de universidad . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: física y ciencias de la tierra . actividad docente: 610g02045 edafología; 610g01006 geología; 4500009 calidad del suelo . centro: facultad de ciencias . cuerpo: profesores/as titulares de universidad . área de conocimiento: ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica . plaza número: 18/040 . cuerpo: profesores/as titulares de universidad . área de conocimiento: edafología y química agrícola . plaza número: 18/041 . Fecha de publicación: 17 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Funcionarios do servizo de emerxencias (speis narón) por procedemento taxa adicional estabilización de emprego temporal Bases convocatoria concurso-oposición para a provisión en propiedade de 16 prazas de funcionarios do servizo de emerxencias (SPEIS Narón) por procedemento taxa adicional estabilización de emprego temporal . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Axentes de emerxencias bombeiros/as e unha praza de oficial de bombeiros O obxecto da presente convocatoria é a provisión . mediante proceso extraordinario da taxa adicional de estabilización de emprego temporal . de 15 prazas de axentes de emerxencias bombeiros/as e unha praza de oficial de bombeiros . incluídas na oferta de emprego público extraordinaria para o ano 2018 . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Axentes bombeiros/as-condutores/as BASES ESPECÍFICAS POLAS QUE SE REXERÁ A CONVOCATORIA DE PROBAS SELECTIVAS PARA PROVER 15 PRAZAS DE AXENTES BOMBEIROS/AS-CONDUTORES/AS . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial do corpo de bombeiros do concello de narón BASES ESPECÍFICAS POLAS QUE SE REXERÁ A CONVOCATORIA DE PROBAS SELECTIVAS PARA PROVER UNHA PRAZA DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO CONCELLO DE NARÓN . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de emerxencias bombeiros O obxecto desta convocatoria é a provisión dunha praza de oficial de emerxencias bombeiros . funcionarios/as da Administración especial . subescala labores especiais . clase extinción de incendios grupo C . subgrupo C . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo de administracií“n xeral, por promocií“n interna CONVOCATORIA E BASES PARA A PROVISIí“N DE DEZ PRAZAS DE ADMINISTRATIVO DE administracií“n xeral, por promocií“n interna Fecha de publicación: 17 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
subdirector/a general económica y de dotación de medios denominación: subdirector/a general económica y de dotación de medios . Fecha de publicación: 16 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
dirección general de ganadería, agricultura e industrias agroalimentarias nivel: 30 . centro directivo: dirección general de ganadería . agricultura e industrias agroalimentarias . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: especial . complemento específico: 21 . Fecha de publicación: 16 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales