Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo nº i90 de asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) concurso - ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 21/08/2015 SOBRE CONVOCATORIA DO PROCESO DE PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº I90 DE ASESOR TÉCNICO . ADSCRITO Á ÁREA DE EMPREGO . ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA . MEDIANTE O SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Auxiliar administrativo RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 25 DE XANEIRO DE 2012 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo . escala de administración xeral mediante oposición libre . vacante na relación de postos de traballo do Concello de Castroverde . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 21 de setembro de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 227 . de 3 de outubro de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 07 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Auxiliar administrativo
RESOLUCIÓN DE La ALCALDÍA DE 25 DE ENERO DE 2012 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo . escala de administración general mediante oposición libre . vacante en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castroverde . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 21 de septiembre de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 227 . de 3 de octubre de 2011 . RESUELVO: Primero
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Octubre 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición Una plaza de subalterno . perteneciente a la escala de Administración General . subescala subalterna y grupo agrupaciones profesionales mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Agosto 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición . ante Vostede comparece e EXPÓN: Que . coñecida a convocatoria efectuada polo Concello de Castroverde para a provisión dunha praza de subalterno . mediante oposición libre . según o anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado número . correspondente ó día . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Subalterno
. ante Usted comparece y EXPONEN: Que . con elñecida la convocatoria efectuada polo Ayuntamiento de Castroverde para a provisión de una plaza de subalterno . mediante oposición libre . según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número . correspondiente ó díla . . .
Operario/a-limpador/a - En Castroverde a 6 de xuño de 2011 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura . en quenda de consolidación de emprego temporal . de dúas prazas de Operario/a-Limpador/a . pertencente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª do EBEP) . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 09 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Obrero/a-limpador/la
- En Castroverde a 6 de xuñlo de 2011 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura . en turno de consolidación de empleo temporal . de dúlas plazas de Obrero/a-Limpador/la . perteneciente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª del EBEP) . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESUELVO: Primero
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en castroverde España

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo castroverde
4(fx0394, fx0395, fx0396, fx0397) localidad: lugo . nš de concurso: 1027/19-20 . nš de plazas: 4(fx0394 . fx0395 . fx0396 . fx0397) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2(hx1376, hx1377) nš de concurso: 1036/19-20 . nš de plazas: 2(hx1376 . hx1377) . área de conocimiento: ciencias clínicas veterinarias . departamento: anatomía . producción animal y ciencias clínicas veterinarias . perfil: rotatorio clínico hospitalario (g2091528) . titulación: graduado/a o licenciado/a en veterinaria . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2(hx1269, hx1187) localidad: lugo . nš de concurso: 1057/19-20 . nš de plazas: 2(hx1269 . hx1187) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas . titulación: graduado/a o licenciado/a en filología hispánica . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(hxnp1225) localidad: lugo . nš de concurso: 1061/19-20 . nš de plazas: 1(hxnp1225) . área de conocimiento: didáctica de las ciencias experimentale . departamento: didácticas aplicadas . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en química . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2(hx1277, hx1278) localidad: lugo . nš de concurso: 1070/19-20 . nš de plazas: 2(hx1277 . hx1278) . área de conocimiento: optometría . departamento: física aplicada . perfil: clínica optométrica iii (g2041422) . titulación: diplomado/a o graduado/a en óptica y optometría . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(hxnp1226) localidad: lugo . nš de concurso: 1074/19-20 . nš de plazas: 1(hxnp1226) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: observación e análise . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(hxnp1245) localidad: lugo . nš de concurso: 1075/19-20 . nš de plazas: 1(hxnp1245) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: didáctica . currículo y organización escolar (p3271101) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
periodismo localidad: lugo . nš de concurso: 1047/19-20 . nš de plazas: 1(hx1379) . área de conocimiento: periodismo . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: periodismo especializado e multimedia . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
periodismo localidad: lugo . nš de concurso: 1045/19-20 . nš de plazas: 1(hx1266) . área de conocimiento: periodismo . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: técnicas de expresión oral y escrita aplicadas al derecho (g3161109) . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
filosofía localidad: lugo . nš de concurso: 1022/19-20 . nš de plazas: 1(fx0389) . área de conocimiento: filosofía . departamento: filosofía y antropología . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo castroverde
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
catedrático/a de universidad número de concurso: 19/038 . número de plazas: 1 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: botánica . departamento: biología . actividad docente: 610g02023 introducción a la botánica . actividad investigadora: ficología marina básica y aplicada; acuicultura . centro: facultad de ciencias . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesor/a titular de universidad número de concurso: 19/039 . número de plazas: 1 . cuerpo: profesor/a titular de universidad . área de conocimiento: proyectos arquitectónicos . departamento: proyectos arquitectónicos . urbanismo y composición . actividad docente: 630g02041 proyectos 9 . actividad investigadora: formas de aproximación al patrimonio histórico . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesor/a titular de universidad número de concurso: 19/040 . número de plazas: 1 . cuerpo: profesor/a titular de universidad . área de conocimiento: construcciones arquitectónicas . departamento: construcciones y estructuras arquitectónicas . civiles y aeronáuticas . actividad docente: 630g02010 construcciones 1 . actividad investigadora: la construcción de la arquitectura religiosa contemporánea . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesor/a titular de universidad número de concurso: 19/041 . número de plazas: 1 . cuerpo: profesor/a titular de universidad . área de conocimiento: proyectos arquitectónicos . departamento: proyectos arquitectónicos . urbanismo y composición . actividad docente: 4519007 trabajo fin de máster . actividad investigadora: transiciones en contexto . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
19/042 cuerpo número de concurso: 19/042 . número de plazas: 1 . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesor/a titular de universidad cuerpo: profesor/a titular de universidad . área de conocimiento: ingeniería telemática . departamento: computación . actividad docente: 614g01017 redes; 614g01023 internet y sistemas distribuidos . centro: facultad de informática . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
catedráticos/as de universidad cuerpo: catedráticos/as de universidad . área de conocimiento: botánica . plaza número: 19/038 . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesores/as titulares de universidad cuerpo: profesores/as titulares de universidad . área de conocimiento: proyectos arquitectónicos . plaza número: 19/039 . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesores/as titulares de universidad cuerpo: profesores/as titulares de universidad . área de conocimiento: construcciones arquitectónicas . plaza número: 19/040 . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesores/as titulares de universidad cuerpo: profesores/as titulares de universidad . área de conocimiento: proyectos arquitectónicos . plaza número: 19/041 . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales