Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo nº i90 de asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) concurso - ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 21/08/2015 SOBRE CONVOCATORIA DO PROCESO DE PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº I90 DE ASESOR TÉCNICO . ADSCRITO Á ÁREA DE EMPREGO . ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA . MEDIANTE O SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Auxiliar administrativo RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 25 DE XANEIRO DE 2012 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo . escala de administración xeral mediante oposición libre . vacante na relación de postos de traballo do Concello de Castroverde . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 21 de setembro de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 227 . de 3 de outubro de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 07 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Auxiliar administrativo
RESOLUCIÓN DE La ALCALDÍA DE 25 DE ENERO DE 2012 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo . escala de administración general mediante oposición libre . vacante en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castroverde . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 21 de septiembre de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 227 . de 3 de octubre de 2011 . RESUELVO: Primero
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Octubre 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición Una plaza de subalterno . perteneciente a la escala de Administración General . subescala subalterna y grupo agrupaciones profesionales mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Agosto 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición . ante Vostede comparece e EXPÓN: Que . coñecida a convocatoria efectuada polo Concello de Castroverde para a provisión dunha praza de subalterno . mediante oposición libre . según o anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado número . correspondente ó día . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Subalterno
. ante Usted comparece y EXPONEN: Que . con elñecida la convocatoria efectuada polo Ayuntamiento de Castroverde para a provisión de una plaza de subalterno . mediante oposición libre . según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número . correspondiente ó díla . . .
Operario/a-limpador/a - En Castroverde a 6 de xuño de 2011 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura . en quenda de consolidación de emprego temporal . de dúas prazas de Operario/a-Limpador/a . pertencente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª do EBEP) . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 09 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Obrero/a-limpador/la
- En Castroverde a 6 de xuñlo de 2011 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura . en turno de consolidación de empleo temporal . de dúlas plazas de Obrero/a-Limpador/la . perteneciente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª del EBEP) . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESUELVO: Primero
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en castroverde España

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo castroverde
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
2701 puesto 2701 . centro 27013934-ies perdouro 2 . plazas 1 pt con afín al . ciudad burela . provincia lugo . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2702 puesto 2702 . centro 27003126-ceip xoán de requeixo 3 . plazas 1 pt con afín al . ciudad chantada . provincia lugo . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2703 puesto 2703 . centro 27014008-cpi tino grandío 2 4 . plazas 1 al requisito: conocimiento de lenguaje de signos . ciudad guntín . provincia lugo . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2704 puesto 2704 . centro 27006334-ceip as mercedes 2 . plazas 1 pt . ciudad lugo . provincia lugo . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2705 puesto 2705 . centro 27014665-ceip luís pimentel 2 . plazas 1 al requisito: formación en sistemas aumentativos de la comunicación tipo pecs . ciudad lugo . provincia lugo . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2706 puesto 2706 . centro 27006395-ceip quiroga ballesteros 2 4 . plazas 1 al requisito: conocimiento de lenguaje de signos . ciudad lugo . provincia lugo . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2707 puesto 2707 . centro 27016662-ceip plurilingüe monforte de lemos 4 5 . plazas 1 pt . ciudad monforte de lemos . provincia lugo . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2708 puesto 2708 . centro 27013314-ies basanta silva 2 . plazas 1 pt . ciudad vilallba . provincia lugo . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
2709 puesto 2709 . centro 27016674-cep lois tobío 1 . plazas 1 pt . ciudad viveiro . provincia lugo . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo castroverde
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
administrativo subescala: administrativo . grupo c . subgrupo c1 . denominación: administrativo . tipo de persoal: funcionario interino . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
administrativo escala: administrativo . grupo c . subgrupo c1 . denominación: administrativo . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Administrativo neste concello de valdoviño Por resolución de Alcaldía número 117 de data 16 de abril de 2018 . acordouse aprobar a convocatoria e aprobar as bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a mediante o sistema de oposición libre para futuras coberturas de posto de administrativo neste Concello de Valdoviño . con carácter de interinidade [en tanto non se convoque un novo proceso selectivo para provisión de funcionariado de carreira; ou ata que desaparezan as razóns de urxencia que motivan a súa cobertura interina/ Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Personal sanitario diplomado (coordinador/a del servicio de atención primaria de redondela) RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2018 . de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo . por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de un puesto de personal sanitario diplomado (coordinador/a del Servicio de Atención Primaria de Redondela) . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal sanitario diplomado (coordinador/a de servicio de atención primaria) Anunciar la convocatoria para cubrir . por el procedimiento de libre designación . un puesto de personal sanitario diplomado (coordinador/a de Servicio de Atención Primaria) . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En el cuerpo facultativo superior de administración especial de la administración general de la comunidad autónoma de galicia 85 . de 4 de mayo) . por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo superior de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A1 . escala de ciencias . especialidad de biología . dispone en la base II . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal laboral Funcionarios . y la relación de puestos de trabajo de personal laboral . aprobados junto con el . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
1501 puesto 1501 . centro 15005336-cee nosa señora do rosario 4 . plazas 2 al requisito: conocimiento de lenguaje de signos . ciudad a coruña . provincia a coruña . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
1502 puesto 1502 . centro 15004964-ceip plurilingüe concepción arenal 1 . plazas 1 pt . ciudad a coruña . provincia a coruña . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales