Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo que se sinala a continuación: denominación: asesor técnico É obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo que se sinala a continuación: Denominación: Asesor Técnico . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traballo nº i90 de asesor técnico - Tipo de oferta: (libre designación ) concurso - ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 21/08/2015 SOBRE CONVOCATORIA DO PROCESO DE PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº I90 DE ASESOR TÉCNICO . ADSCRITO Á ÁREA DE EMPREGO . ECONOMÍA SOSTIBLE E DEMOGRAFÍA . MEDIANTE O SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Auxiliar administrativo RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 25 DE XANEIRO DE 2012 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo . escala de administración xeral mediante oposición libre . vacante na relación de postos de traballo do Concello de Castroverde . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 21 de setembro de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 227 . de 3 de outubro de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 07 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Auxiliar administrativo
RESOLUCIÓN DE La ALCALDÍA DE 25 DE ENERO DE 2012 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo . escala de administración general mediante oposición libre . vacante en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castroverde . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 21 de septiembre de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 227 . de 3 de octubre de 2011 . RESUELVO: Primero
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Octubre 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición Una plaza de subalterno . perteneciente a la escala de Administración General . subescala subalterna y grupo agrupaciones profesionales mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Agosto 2011 Galicia Lugo Castroverde
Subalterno - Tipo de oferta: oposición . ante Vostede comparece e EXPÓN: Que . coñecida a convocatoria efectuada polo Concello de Castroverde para a provisión dunha praza de subalterno . mediante oposición libre . según o anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado número . correspondente ó día . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Subalterno
. ante Usted comparece y EXPONEN: Que . con elñecida la convocatoria efectuada polo Ayuntamiento de Castroverde para a provisión de una plaza de subalterno . mediante oposición libre . según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número . correspondiente ó díla . . .
Operario/a-limpador/a - En Castroverde a 6 de xuño de 2011 Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión no procedemento selectivo convocado para a cobertura . en quenda de consolidación de emprego temporal . de dúas prazas de Operario/a-Limpador/a . pertencente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª do EBEP) . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESOLVO: Primeiro Fecha de publicación: 09 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Obrero/a-limpador/la
- En Castroverde a 6 de xuñlo de 2011 Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el procedimiento selectivo convocado para la cobertura . en turno de consolidación de empleo temporal . de dúlas plazas de Obrero/a-Limpador/la . perteneciente á Agrupación Profesional (Disposición Adicional 7ª del EBEP) . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en la sesión de 6 de abril de 2011 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 93 . de 26 de abril de 2011 . RESUELVO: Primero
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en castroverde España

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo castroverde
2(hx1311, hx1312) localidad: lugo . nš de concurso: 1062/17-18 dedic . nš de plazas: 2(hx1311 . hx1312) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas . titulación: graduado/a o licenciado/a en filología gallega o hispánica o equivalente . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
1(sxnp0363) localidad: lugo . nš de concurso: 1088/17-18 dedic . nš de plazas: 1(sxnp0363) . área de conocimiento: didáctica de las ciencias experimentales . departamento: didácticas aplicadas . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
3(sxnp0368, sxnp0369, sxnp0370) localidad: lugo . nš de concurso: 1092/17-18 dedic . nš de plazas: 3(sxnp0368 . sxnp0369 . sxnp0370) . área de conocimiento: métodos de investigación y diagnóstico en educ . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comunicación audiovisual y publicidad localidad: lugo . nš de concurso: 1024/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1228) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: estructura del sistema cultural de galicia (g5101424) . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo o comunicación audiovisual . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
comunicación audiovisual y publicidad localidad: lugo . nš de concurso: 1025/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1260) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: locución audiovisual (g3031124) . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo o comunicación audiovisual . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
bioquímica y biología molecular perfil: cría y salud animal (g2091225) . titulación: graduado/a o licenciado/a en veterinaria . centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 1012/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1158) . área de conocimiento: bioquímica y biología molecular . departamento: bioquímica y biología molecular . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
psicología social localidad: lugo . nš de concurso: 1010/17-18 dedic . nš de plazas: 1(fx0354) . área de conocimiento: psicología social . departamento: psicología social . básica y metodología . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
periodismo localidad: lugo . nš de concurso: 1031/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1292) . área de conocimiento: periodismo . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: periodismo digital . titulación: graduado/a o licenciado/a en periodismo o comunicación audiovisual . centro (*): fac . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Profesor , didáctica de la expresión musical centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 1055/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx1305) . área de conocimiento: didáctica de la expresión musical . departamento: didácticas aplicadas . perfil: materias del área . titulación: profesor superior de música . espec . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Profesor , didáctica de la expresión musical centro (*): fac . localidad: lugo . nš de concurso: 1056/17-18 dedic . nš de plazas: 1(hx0025) . área de conocimiento: didáctica de la expresión musical . departamento: didácticas aplicadas . perfil: música en la educación primaria (g3141328) . titulación: profesor superior de música . especialidad canto . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo castroverde
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia denominación: interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia . administraciones públicas y justicia . código del puesto: fcc030001115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general (finanzas a9 . tipo de adscrición: (a11) adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . administración del estado . administración de las comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento gallego (ri) . centro directivo o dependencia: intervención general de la comunidad autónoma . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Traballo de auxiliar de axuda axuda no fogar e de apoio a persoas maiores do concello de boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no O obxecto da convocatoria é a formación da III bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de auxiliar de axuda axuda no fogar e de apoio a persoas maiores do Concello de Boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no posto de auxiliar de axuda no fogar e apoio a persoas maiores . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Camilo díaz baliño As bases que rexen a convocatoria pódense recoller en TUSSA . na praza de Camilo Díaz Baliño . s/n . de luns a venres laborables . entre as 9 . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Que el aspirante que resulte seleccionado tenga experiencia Se establece el concurso-oposición al considerar que resulta una ventaja para esta Administración . debido a la naturaleza de las funciones a desarrollar de la plaza . que el aspirante que resulte seleccionado tenga experiencia y o conocimientos . a mayores de la titulación mínima exigida . previas en el desarrollo de las funciones técnicas encomendadas . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
Personal laboral fijo -Dos plazas de personal laboral fijo . oficial de primera de parques y jardines . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
Funcionario de carrera Una plaza de funcionario de carrera . perteneciente a la escala básica . categoría policía del cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras que se encuentra integrada en el grupo C . subgrupo C1 . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia denominación: interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia . administraciones públicas y justicia . código del puesto: fcc030001115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general (finanzas a9 . tipo de adscrición: (a11) adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . administración del estado . administración de las comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento gallego (ri) . centro directivo o dependencia: intervención general de la comunidad autónoma . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Funcionario de carrera Una plaza de funcionario de carrera . escala de Administración especial . subescala técnica . técnico superior . arquitecto técnico integrada en el grupo A . subgrupo A2 . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
Que el aspirante que resulte seleccionado tenga experiencia Se establece el concurso-oposición al considerar que resulta una ventaja para esta Administración . debido a la naturaleza de las funciones a desarrollar de la plaza . que el aspirante que resulte seleccionado tenga experiencia y o conocimientos previos en el desarrollo de las funciones encomendadas . que son de carácter predominantemente manual . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
Personal laboral fijo -Dos plazas de personal laboral fijo . oficial de primera de obras y aguas . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google