Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en chiva
Técnico medio de servicios sociales Suprimir las plazas de Técnico Medio de Servicios Sociales . Limpiadora y Peón de la vigente plantilla de personal . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Técnico medio de servicios sociales convocada mediante resolución de alcaldía nº 482/2012 - Tipo de oferta: oposición - Declarar caducado y archivar el procedimiento selectivo iniciado para la selección por el sistema de oposición libre para la cobertura de la plaza de Técnico Medio de Servicios Sociales convocada mediante Resolución de Alcaldía nº 482/2012 . de fecha 21 de marzo de 2011SEGUNDO . . . Fecha de publicación: 28 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Ingeniero industrial - Tipo de oferta: pruebas selectivas (promoción interna ) concurso-oposición Por resolución del Alcalde-Presidente se ha convocado pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Ingeniero Industrial . perteneciente a la escala de Administración Especial . la cual será provista por el procedimiento de promoción interna y por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 07 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Marzo 2011 Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Traducción automática
Ingeniero industrial
Miedo resolución del Alcalde-Presidente se ha convocado pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Ingeniero Industrial . perteneciente a la escalera de Administración Especial . la cual será provista miedo el procedimiento de promoción interna y miedo el sistema de concurso-oposición . . .
Técnico medio de servicios sociales - Tipo de oferta: pruebas selectivas oposición Por resolución del Alcalde-Presidente se ha convocado pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico Medio de Servicios Sociales . perteneciente a la escala de Administración Especial . la cual será provista por el procedimiento de acceso libre y por el sistema de oposición . . . Fecha de publicación: 07 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Marzo 2011 Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Ingeniero industrial - Crear de la plaza de Ingeniero Industrial . grupo A . subgrupo A1 . nivel de complemento de destino 26 y demás retribuciones según informe técnico . . . Fecha de publicación: 26 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Funcionario de administración especial - Ampliar la Oferta de Empleo Público con la creación de la plaza de funcionario de Administración Especial . grupo A . subgrupo A1 . nivel de complemento de destino 26 y cuya denominación es Ingeniero Industrial con las retribuciones correspondientes complementarias según los informes económicos . . . Fecha de publicación: 04 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Ingeniero industrial - Modificar la plantilla del Ayuntamiento de Chiva con la creación de la plaza de Ingeniero Industrial . grupo A . subgrupo A1 . nivel de complemento de destino 26 y demás retribuciones según informe técnico . . . Fecha de publicación: 04 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Vicesecretario reservado a funcionario con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala de secretaría - Crear el puesto de trabajo de Vicesecretario reservado a Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal perteneciente a la Subescala de Secretaría . Categoría de Entrada . quedando definido de la siguiente forma en la plantilla:Grupo A1Requisitos: Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal . . . Fecha de publicación: 23 Febrero 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Técnico medio gestor cultural - Tipo de oferta: pruebas selectivas oposición Por resolución del Alcalde-Presidente . se ha convocado pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico Medio Gestor Cultural . perteneciente a la escala de Administración Especial . por el procedimiento de acceso libre y por el sistema de oposición . . . Fecha de publicación: 11 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 31 Enero 2011 Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Vicesecretario reservado a funcionario con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala de secretaría - Crear el puesto de trabajo de Vicesecretario reservado a Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal perteneciente a la Subescala de Secretaría . Categoría de Entrada . quedando definido de la siguiente forma en la plantilla:Grupo A1Requisitos: Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal . . . Fecha de publicación: 02 Febrero 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva

Oposiciones y Concursos en Valencia excluyendo chiva
intervención de clase segunda í‚«ajuntament: sollana . í‚«ayuntamiento: sollana . província: valí¨ncia . provincia: valencia . denominació del lloc: intervenció de classe segona . denominación del puesto: intervención de clase segunda . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia
complement específic 1 872 . 68 els factors que permeten la valoració del lloc de treball creat son: complement específic 1 . complement específic 2: turnicitat . penositat . perillositat complement específic 3 . tot en aplicació de la legislació sobre compet ncies pr pies de l'administració local i la llei 7/2017 . de 13 de desembre . de coordinació de policies locals de la comunitat valenciana tercer: aprovar inicialment les modificacions de la relació de llocs de treball de l'ajuntament de meliana consistents en la modificació dels següents llocs de treball . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
bases base primera 4026 de data 4 d'abril del 2019 . la presid ncia d'aquesta corporació ha disposat convocar un procés selectiu per a la provisió del lloc de treball descrit en l'annex i adjunt . de conformitat amb les següents: bases base primera . en l'annex i citat es fan constar les dades referents als diversos llocs de treball: denominació . destinació . classificació . pertinen a a places . funcions i perfil dels llocs . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
fase primera de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: fase primera . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
de 100 o més hores de 75 o més hores: 0 . 75 punts . de 50 o més hores: 0 . 50 punts . de 25 o més hores: 0 . 25 punts . de 15 o més hores: 0 . 10 punts . certificat de grau elemental o b1: 0 . 40 punts . certificat de grau mitj o c1: 0 . 70 punts . certificat de grau superior o c2: 1 punt . certificat de nivell intermedi b1: 0 . 25 punts . certificat de nivell avan at b2: 0 . 50 punts . certificat de nivell domini operatiu c1: 0 . 75 punts . certificat de nivell mestria c2: 1 . 00 punt . fase segona: m rits específics c) m rits específics 1 . es valoraran d'acord amb l'escala següent: per cada titulació igual que l'exigida per a pert nyer al subgrup . es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball . i només es tindran en compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada . fins a la data en qu acabe el termini de presentació de sol licituds de participació . a 0 . 05 punts per hora impartida . d'acord amb la següent escala per als cursats: de 100 o més hores . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
fase primera de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: fase primera . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
de 100 o més hores de 75 o més hores: 0 . 75 punts . de 50 o més hores: 0 . 50 punts . de 25 o més hores: 0 . 25 punts . de 15 o més hores: 0 . 10 punts . certificat de grau elemental o b1: 0 . 40 punts . certificat de grau mitj o c1: 0 . 70 punts . certificat de grau superior o c2: 1 punt . certificat de nivell intermedi b1: 0 . 25 punts . certificat de nivell avan at b2: 0 . 50 punts . certificat de nivell domini operatiu c1: 0 . 75 punts . certificat de nivell mestria c2: 1 . 00 punt . fase segona: m rits específics c) m rits específics 1 . es valoraran d'acord amb l'escala següent: per cada titulació igual que l'exigida per a pert nyer al subgrup . es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball . i només es tindran en compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada . fins a la data en qu acabe el termini de presentació de sol licituds de participació . a 0 . 05 punts per hora impartida . d'acord amb la següent escala per als cursats: de 100 o més hores . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
fase primera de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: fase primera . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
de 100 o més hores de 75 o més hores: 0 . 75 punts . de 50 o més hores: 0 . 50 punts . de 25 o més hores: 0 . 25 punts . de 15 o més hores: 0 . 10 punts . certificat de grau elemental o b1: 0 . 40 punts . certificat de grau mitj o c1: 0 . 70 punts . certificat de grau superior o c2: 1 punt . certificat de nivell intermedi b1: 0 . 25 punts . certificat de nivell avan at b2: 0 . 50 punts . certificat de nivell domini operatiu c1: 0 . 75 punts . certificat de nivell mestria c2: 1 . 00 punt . fase segona: m rits específics c) m rits específics 1 . es valoraran d'acord amb l'escala següent: per cada titulació igual que l'exigida per a pert nyer al subgrup . es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball . i només es tindran en compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada . fins a la data en qu acabe el termini de presentació de sol licituds de participació . a 0 . 05 punts per hora impartida . d'acord amb la següent escala per als cursats: de 100 o més hores . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
fase primera de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: fase primera . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 18 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Valencia excluyendo chiva
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia
0,25 puntos conocimiento oral (a2): 0 . 25 puntos . conocimiento de nivel elemental (b1): 0 . 50 puntos . conocimiento de nivel medio (c1): 0 . 75 puntos . conocimiento de nivel superior (c2): 1 punto . Fecha de publicación: 22 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agent de la policia local Anunci convocatí²ria i bases de selecció per a la provisió en propietat de set places d'agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 22 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Personal laboral temporal Es objeto de las presentes bases la contratación de una plaza de personal laboral temporal y proceder a la constitución de una bolsa . . . Fecha de publicación: 22 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajo con las mismas características que el solici- - Por servicios prestados en cualquier Administración Pública en un puesto de trabajo con las mismas características que el solici- . . . Fecha de publicación: 22 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajo de las mismas características que el solicitado - Por servicios prestados en el sector privado en un puesto de trabajo de las mismas características que el solicitado . o similar . y que . . . Fecha de publicación: 22 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
0,25 puntos conocimiento oral (a2): 0 . 25 puntos . conocimiento de nivel elemental (b1): 0 . 50 puntos . conocimiento de nivel medio (c1): 0 . 75 puntos . conocimiento de nivel superior (c2): 1 punto . Fecha de publicación: 21 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agent de la policia local Anunci convocatí²ria i bases de selecció per a la provisió en propietat de set places d'agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Personal laboral temporal Es objeto de las presentes bases la contratación de una plaza de personal laboral temporal y proceder a la constitución de una bolsa . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajo con las mismas características que el solici- - Por servicios prestados en cualquier Administración Pública en un puesto de trabajo con las mismas características que el solici- . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajo de las mismas características que el solicitado - Por servicios prestados en el sector privado en un puesto de trabajo de las mismas características que el solicitado . o similar . y que . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales