Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en chiva
Técnico medio de servicios sociales Suprimir las plazas de Técnico Medio de Servicios Sociales . Limpiadora y Peón de la vigente plantilla de personal . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Técnico medio de servicios sociales convocada mediante resolución de alcaldía nº 482/2012 - Tipo de oferta: oposición - Declarar caducado y archivar el procedimiento selectivo iniciado para la selección por el sistema de oposición libre para la cobertura de la plaza de Técnico Medio de Servicios Sociales convocada mediante Resolución de Alcaldía nº 482/2012 . de fecha 21 de marzo de 2011SEGUNDO . . . Fecha de publicación: 28 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Ingeniero industrial - Tipo de oferta: pruebas selectivas (promoción interna ) concurso-oposición Por resolución del Alcalde-Presidente se ha convocado pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Ingeniero Industrial . perteneciente a la escala de Administración Especial . la cual será provista por el procedimiento de promoción interna y por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 07 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Marzo 2011 Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Traducción automática
Ingeniero industrial
Miedo resolución del Alcalde-Presidente se ha convocado pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Ingeniero Industrial . perteneciente a la escalera de Administración Especial . la cual será provista miedo el procedimiento de promoción interna y miedo el sistema de concurso-oposición . . .
Técnico medio de servicios sociales - Tipo de oferta: pruebas selectivas oposición Por resolución del Alcalde-Presidente se ha convocado pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico Medio de Servicios Sociales . perteneciente a la escala de Administración Especial . la cual será provista por el procedimiento de acceso libre y por el sistema de oposición . . . Fecha de publicación: 07 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Marzo 2011 Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Ingeniero industrial - Crear de la plaza de Ingeniero Industrial . grupo A . subgrupo A1 . nivel de complemento de destino 26 y demás retribuciones según informe técnico . . . Fecha de publicación: 26 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Funcionario de administración especial - Ampliar la Oferta de Empleo Público con la creación de la plaza de funcionario de Administración Especial . grupo A . subgrupo A1 . nivel de complemento de destino 26 y cuya denominación es Ingeniero Industrial con las retribuciones correspondientes complementarias según los informes económicos . . . Fecha de publicación: 04 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Ingeniero industrial - Modificar la plantilla del Ayuntamiento de Chiva con la creación de la plaza de Ingeniero Industrial . grupo A . subgrupo A1 . nivel de complemento de destino 26 y demás retribuciones según informe técnico . . . Fecha de publicación: 04 Marzo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Vicesecretario reservado a funcionario con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala de secretaría - Crear el puesto de trabajo de Vicesecretario reservado a Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal perteneciente a la Subescala de Secretaría . Categoría de Entrada . quedando definido de la siguiente forma en la plantilla:Grupo A1Requisitos: Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal . . . Fecha de publicación: 23 Febrero 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Técnico medio gestor cultural - Tipo de oferta: pruebas selectivas oposición Por resolución del Alcalde-Presidente . se ha convocado pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico Medio Gestor Cultural . perteneciente a la escala de Administración Especial . por el procedimiento de acceso libre y por el sistema de oposición . . . Fecha de publicación: 11 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 31 Enero 2011 Comunidad Valenciana Valencia Chiva
Vicesecretario reservado a funcionario con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala de secretaría - Crear el puesto de trabajo de Vicesecretario reservado a Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal perteneciente a la Subescala de Secretaría . Categoría de Entrada . quedando definido de la siguiente forma en la plantilla:Grupo A1Requisitos: Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal . . . Fecha de publicación: 02 Febrero 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Chiva

Oposiciones y Concursos en Valencia excluyendo chiva
T cnic/a de comunicació i relacions informatives (convocat ria n 12/16) Lentíssima Diputació Provincial de Val ncia sobre l' rgan de Selecció que ha de regir l'Oposició Lliure per a la provisió de quatre places de T cnic/a de Comunicació i Relacions Informatives (Convocat ria n 12/16) . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial/a de la policia local Excel lentíssim Ajuntament de Val ncia Anunci de l'Excel lentíssim Ajuntament de Val ncia sobre resolució per la qual s'eleven a definitives les llistes de persones admeses i excloses i es fixa la data de l'exercici primer . en relació a la convocat ria per a proveir en propietat 52 places d'oficial/a de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Técnico/a de comunicación Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre el Órgano de Selección que ha de regir la Oposición Libre para la provisión de cuatro plazas de Técnico/a de Comunicación y Relaciones Informativas (Convocatoria n 12/16) . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local Aquesta Oferta d'Ocupació Pública de 2015 s'acumular a l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament de 2017 aprovada per la Junta de Govern Local del dia 6 de novembre de 2017 . que inclou cinc places d'Agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
a) antiguitat i grau 1 de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: a) antiguitat i grau 1 . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
de 100 o més hores de 75 o més hores: 0 . 75 punts . de 50 o més hores: 0 . 50 punts . de 25 o més hores: 0 . 25 punts . de 15 o més hores: 0 . 10 punts . certificat de grau elemental: 0 . 40 punts . certificat de grau mitj : 0 . 70 punts . certificat de grau superior: 1 punt . certificat de nivell intermedi b1: 0 . 25 punts . certificat de nivell avan at b2: 0 . 50 punts . certificat de nivell domini operatiu c1: 0 . 75 punts . certificat de nivell mestria c2: 1 . 00 punt . es valoraran d'acord amb l'escala següent: per cada titulació igual a l'exigida per a pert nyer al subgrup . es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball i només es tindran en compte per a la seua baremació els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada amb anterioritat a la data de publicació de la convocat ria . a 0 . 05 punts per hora impartida i d'acord amb la següent escala per als cursats: de 100 o més hores . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Jefe/a de la oficina técnica de inclusión social Anuncio de la Excel lentísima Diputación Provincial de Valencia sobre composición de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo de Jefe/a de la Oficina Técnica de Inclusión Social . Teatros y Memoria Histórica . descrito en la convocatoria n 14/17 . . . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Jefe/a de la oficina técnica de inclusión social Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre composición de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo de Jefe/a de la Oficina Técnica de Inclusión Social . Teatros y Memoria Histórica . descrito en la convocatoria n 14/17 . . . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
el director/a de seguridad pasa a depender del diputado/a del área de administración de transparencia y se le asigna el complemento específico c4 -departamento de seguridad: el director/a de seguridad pasa a depender del diputado/a del área de administración de transparencia y se le asigna el complemento específico c4 . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Trabajo de jefatura servicio (td) en diferentes servicios municipales ANUNCIO Advertido error material en la transcripción del anuncio relativo al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2017 . por el que se aprobaron las Bases de la Convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . de dos puestos de trabajo de Jefatura Servicio (TD) en diferentes servicios municipales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Valencia excluyendo chiva
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia
Masajes OCHO puestos de MASAJES . . . Fecha de publicación: 17 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Sombrillas b) CINCO puestos de sombrillas y hamacas sin patines . . . Fecha de publicación: 17 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Sombrillas a) SEIS puestos de sombrillas y hamacas que incluyen la posibilidad de disponer de 8 patines . . . Fecha de publicación: 17 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Masajes OCHO puestos de MASAJES . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Sombrillas a) SEIS puestos de sombrillas y hamacas que incluyen la posibilidad de disponer de 8 patines . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Sombrillas b) CINCO puestos de sombrillas y hamacas sin patines . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Educador/a social: Para la plaza de educador/a social: . . . Fecha de publicación: 15 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social: Para la plaza de trabajador/a social: . . . Fecha de publicación: 15 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Educador/a social: Para la plaza de educador/a social: . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social: Para la plaza de trabajador/a social: . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales