Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cubelles
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar y clase Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 05 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Abril 2011 Cataluña Barcelona Cubelles
Traducción automática
Auxiliar administrativo
Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escalera de Administración General . subescala Auxiliar y clase Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . .
Técnico medio de gestión - Tipo de oferta: concurso-oposición Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico Medio de Gestión . escala General . subescala Técnica . . . Fecha de publicación: 17 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Enero 2011 Cataluña Barcelona Cubelles
Traducción automática
Técnico medio de gestión
Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico Medio de Gestión . escalera General . subescala Técnica . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo cubelles
quantificació del percentatge de temps 킷 treball en xarxa: quantificació del percentatge de temps . que es dedica al treball en xarxa: 1 punt . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Bal arins i bal arines titulars Fins a 16 places de bal arins i bal arines titulars . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Alumnes en prí ctiques2 Fins a 2 places d'alumnes en prí ctiques2 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L curs Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior del grup de classificació a1 Dues places de tí¨cnic/a superior del grup de classificació A1 . subescala tí¨cnica superior . . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
í€rea de desenvolupament local anunci del consell comarcal del vallí¨s oriental . de la publicació de la convocatí²ria per a la selecció i provisió de llocs de treball temporals el 19 de juliol de 2017 . el ple del consell comarcal ha aprovat les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals publicades al bopb de 27 de juliol . pel qual es disposa: 1 . aprovar la convocatí²ria per a seleccionar els llocs de treball temporals segí¼ents: í€rea de desenvolupament local . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a de gestió de coordinador/a i gestor/a del personal del programa treball Dues places de tí¨cnic/a de gestió de coordinador/a i gestor/a del personal del programa treball . . . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
enginyer superior - lloc de treball: enginyer superior . - nombre de places: 1 . - categoria professional: grup a1 . - nivell de complement de destí: 24 . - dedicacií“: 37 . 50 hores setmanals . - sou brut anual: 33 . Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
í€rea d퀙administració general i econí²mica del consell comarcal del 킷 denominació: tí¨cnic/a jurista . 킷 grup de classificació: grup a- subgrup a1 . 킷 rí¨gim: funcionari interí per programa . 킷 í€rea de treball: í€rea d퀙administració general i econí²mica del consell comarcal del . 킷 data d퀙inici prevista: gener 2018 . Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
els deu municipis de la comarca del moianí¨s 킷 denominació: treballador/a social . 킷 categoria: tí¨cnic/a grau mitjí  . 킷 grup de classificació: grup a- subgrup a2 . 킷 rí¨gim: laboral . 킷 í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . 킷 í€rea de treball: í€rea de serveis a les persones del consell comarcal del moianí¨s . 킷 data d퀙inici prevista: gener del 2018 . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo cubelles
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
servei d'ordenació i qualitat farmac utiques identificació del lloc: sa/003/16-1 . nom i cognoms: maria josé gaspar caro . nom del lloc de treball: servei d'ordenació i qualitat farmac utiques . unitat directiva: direcció general d'ordenació professional i regulació sanit ria . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
servei d'ordenació sanit ria identificació del lloc: sa/003/16-2 . nom i cognoms: maria pilar godina peris . nom del lloc de treball: servei d'ordenació sanit ria . unitat directiva: direcció general d'ordenació professional i regulació sanit ria . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Agregat o agregada en r gim de contracte laboral (convocat ria núm RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016 . per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en r gim de contracte laboral (convocat ria núm . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador de la universitat aut noma de barcelona per l'any 2016 Vist l'acord d'oferta pública d'ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Aut noma de Barcelona per l'any 2016 . aprovat pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2016 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 22 d'octubre de 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat contractat permanent de la universitat aut noma de barcelona de la comissió de personal acad'mic Vist l'acord de convocat ria de concursos públics per l'accés a places de professorat contractat permanent de la Universitat Aut noma de Barcelona de la Comissió de Personal Acad'mic . per delegació del Consell de Govern . de 14 de desembre de 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Agregat o agregada en r gim de contracte laboral RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016 . per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a places d'agregat o agregada en r gim de contracte laboral . destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (convocat ria núm . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador de la universitat aut noma de barcelona per l'any 2016 Vist l'acord d'oferta pública d'ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Aut noma de Barcelona per l'any 2016 . aprovat pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2016 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 22 d'octubre de 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat contractat permanent de la universitat aut noma de barcelona Vist l'acord de convocat ria de concursos públics per l'accés a places de professorat contractat permanent de la Universitat Aut noma de Barcelona . destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 . de la Comissió de Personal Acad'mic . per delegació del Consell de Govern . de 14 de desembre de 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador de la universitat aut noma de barcelona per l'any 2016 Vist l'acord de l'oferta pública d'ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Aut noma de Barcelona per l'any 2016 . aprovat pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2016 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 22 d'octubre del 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys d'experi ncia laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domicili ria i treballador/a familiar (condicions v lides a catalunya): titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat . titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de serveis socioculturals i a la comunitat: formació professional de segon grau . per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions universit ries detallades i puguin acreditar dos anys d'experi ncia laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domicili ria i treballador/a familiar (condicions v lides a catalunya): la diplomatura o el grau en infermeria . la diplomatura o el grau en fisioter pia . la diplomatura o el grau en ter pia ocupacional . la diplomatura o el grau en treball social . la diplomatura o el grau en educació social . la diplomatura en mestre/a d'educació especial . la llicenciatura en pedagogia terap utica . la diplomatura o el grau en psicologia . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales