Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cubelles
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar y clase Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 05 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Abril 2011 Cataluña Barcelona Cubelles
Traducción automática
Auxiliar administrativo
Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escalera de Administración General . subescala Auxiliar y clase Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . .
Técnico medio de gestión - Tipo de oferta: concurso-oposición Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico Medio de Gestión . escala General . subescala Técnica . . . Fecha de publicación: 17 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Enero 2011 Cataluña Barcelona Cubelles
Traducción automática
Técnico medio de gestión
Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico Medio de Gestión . escalera General . subescala Técnica . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo cubelles
responsable de magatzem í‰s objecte de la present convocatí²ria del lloc de treball de responsable de magatzem de serveis municipals mitjaní§ant concurs de mí¨rits . segons es detallen: . nom del lloc de treball: responsable de magatzem . nombre de places: 1 . seleccií“: concurs . retribucions: sou base c2 . complement major responsabilitat anual: 1 . codi de lloc de treball: te21 . Fecha de publicación: 22 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
responsable de bidells i conserges í‰s objecte de la present convocatí²ria del lloc de treball de responsable de bidells i conserges mitjaní§ant concurs de mí¨rits . segons es detallen: . nom del lloc de treball: responsable de bidells i conserges . nombre de places: 1 . seleccií“: concurs . retribucions: sou base ap . codi de lloc de treball: te 20 . Fecha de publicación: 22 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
encargado/a, contramaestre y jefe/a de sección ex - categorías incluidas: encargado/a . contramaestre y jefe/a de sección . ex 퀓 categorías incluidas: director/a de área y diseñador/a . de registre: 062017000265 úm -n e v c . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació 'Expedient administratiu número 2011/137 relatiu a la previsió de tres places d'Agent de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari de la Corporació . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de cabrera de mar 1 El 22 de marí§ de 2011 la Junta de Govern Local va formular convocatí²ria pública del procés selectiu per proveir . mitjaní§ant procediment de concurs- oposició . tres places d'Agent de la Policia Local de Cabrera de Mar . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
encargado/a, contramaestre y jefe/a de sección ex - categorías incluidas: encargado/a . contramaestre y jefe/a de sección . ex 퀓 categorías incluidas: director/a de área y diseñador/a . de registre: 062017000261 úm -n e v c . cat 헏 dl: b-41698-2002 . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administratiu d'administració general (integrada dins el grup c) vacants a la plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest ajuntament Aquestes bases regulen el procés de selecció per cobrir de manera definitiva quatre places d'administratiu d'administració general (integrada dins el grup C) vacants a la plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest Ajuntament . pel sistema de promoció interna . per oposició . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
els deu municipis de la comarca del moianí¨s í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . í€rea de treball: í€rea de serveis a les persones del consell comarcal del moianí¨s . data d'inici prevista: a partir del 12 de setembre . funcions del lloc de treball: . les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball són les segí¼ents: . Fecha de publicación: 04 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
arquitecte/a tí¨cnic/a lloc de treball: arquitecte/a tí¨cnic/a . nombre de places: 1 . categoria professional: grup a2 . dedicació: 15 hores setmanals . sou base: 387 . 43 eur . cd (18): 159 . 50 eur . retribució bruta mensual: 733 . 05 eur . í€rea d'adscripció: í€rea de territori i habitatge . Fecha de publicación: 03 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionari 'Aprovar la modificació de la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari . laboral i eventual . del Consell Comarcal de l'Alt Penedí¨s i del personal laboral del Consorci de Promoció Turística del Penedí¨s . per l'exercici 2017 . en el sentit de crear segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo cubelles
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
Jornada parcial a jornada completa MODIFICACIÓ DE PLACES DE JORNADA PARCIAL A JORNADA COMPLETA . . . Fecha de publicación: 23 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de suport a la formació cognoms i nom: arriaga poblador . anna . denominació del lloc de treball anterior: secció de suport a la formació . denominació del lloc de treball actual: secció de gestió de la formació en alta direcció . unitat org nica: subdirecció general de recerca i de formació en alta direcció . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
analista de programes de tercer cicle cognoms i nom: camino pons . josep pere . denominació del lloc de treball anterior: analista de programes de tercer cicle . denominació del lloc de treball actual: analista de programes de tercer cicle i relacions universit ries . unitat org nica: subdirecció general de recerca i de formació en alta direcció . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
servei de formació i selecció per a l'administració local cognoms i nom: castro masalias . magdalena . denominació del lloc de treball anterior: servei de formació i selecció per a l'administració local . denominació del lloc de treball actual: servei de formació contínua professionalitzadora i de selecció per a l'administració local . unitat org nica: subdirecció general de captació de talent i formació contínua professionalitzadora . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
responsable de cooperació institucional cognoms i nom: fernández martínez . joaquim . denominació del lloc de treball: responsable de cooperació institucional . unitat org nica: subdirecció general d'administració . serveis i projecció externa . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
servei de formació contínua i suport a la selecció unitat org nica: subdirecció general d'administració . serveis i projecció externa . cognoms i nom: r fols . r fols . lluís . denominació del lloc de treball anterior: servei de formació contínua i suport a la selecció . denominació del lloc de treball actual: servei de formació contínua professionalitzadora . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de formació i assist ncia a la selecció unitat org nica: subdirecció general de captació de talent i formació contínua professionalitzadora . cognoms i nom: torreguitart jaile . xavier . denominació del lloc de treball: secció de formació i assist ncia a la selecció . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcions directives Aquest personal ocupa les places que la Relació de Lloc de Treball (RLT) defineix com places de funcions directives . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales