Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cubelles
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar y clase Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 05 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Abril 2011 Cataluña Barcelona Cubelles
Traducción automática
Auxiliar administrativo
Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escalera de Administración General . subescala Auxiliar y clase Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . .
Técnico medio de gestión - Tipo de oferta: concurso-oposición Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico Medio de Gestión . escala General . subescala Técnica . . . Fecha de publicación: 17 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Enero 2011 Cataluña Barcelona Cubelles
Traducción automática
Técnico medio de gestión
Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico Medio de Gestión . escalera General . subescala Técnica . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo cubelles
concepte, contingut i objecte - el dret del treball: concepte . contingut i objecte . l'estatut dels treballadors: estructura . contingut i valor normatiu . els convenis colí‚·lectius: concepte . eficí cia i . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
dinamitzador/a juvenil (grup c2) nombre de llocs de treball: 1 . denominació del lloc de treball: dinamitzador/a juvenil (grup c2) . sistema de selecció: concurs lliure amb valoració de capacitats . tipus de contractació: laboral interina fins a la cobertura definitiva del lloc de treball o . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
peo brigada pintor, laboral temporal borsa de treball de personal dí¢Â€Â™oficis: peo brigada pintor . laboral temporal . - denominació de la borsa de treball denominació de la borsa: personal dí¢Â€Â™oficis . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionaris de carrera o personal laboral fix 1 Borsa derivada del procés de selecció per cobrir plaí§a o places de funcionaris de carrera o personal laboral fix . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionaris interins 2 Borsa derivada del procés de selecció per cobrir plaí§a o places de funcionaris interins . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal funcionari interí o personal laboral temporal 3 Borsa gení¨rica derivada del procés de creació de borsa/es de treball per cobrir plaí§a o places de personal funcionari interí o personal laboral temporal . per necessitats que puguin anar sorgint . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de l'ajuntament de corbera de llobregat MITJANí‡ANT OPOSICIí“ LLIURE DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal O bé . que hagin participat en algun procés de provisió de places de personal . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de l'ajuntament de corbera de llobregat la selecció mitjaní§ant oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local de l'ajuntament de corbera de llobregat . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
només es valorarí  la formació realitzada en els últims 5 anys i dí¢Â€Â™acord amb els parí metres segí¼ents desprengui: data dí¢Â€Â™alta a lí¢Â€Â™empresa . data de baixa o bé certificar que encara es treballa . tipus dí¢Â€Â™activitat realitzada i categoria professional . cursos de formació i perfeccionament relacionats amb el lloc de treball a cobrir . fins a un mí xim de 2 punts . segons el barem segí¼ent: . cursos de formació i perfeccionament relacionats amb el lloc de treball: només es valorarí  la formació realitzada en els últims 5 anys i dí¢Â€Â™acord amb els parí metres segí¼ents . o dí¢Â€Â™una durada fins a 20 hores: a raó de 0 . 10 punt cadascun . o dí¢Â€Â™una durada fins a 40 hores: a raó de 0 . 20 punt cadascun . o dí¢Â€Â™una durada fins a 60 hores: a raó de 0 . 30 punt cadascun . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo cubelles
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d'inspectors de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 grau personal consolidat de nivell 28: 2 . 55 punts . grau personal consolidat de nivell 29 o 30: 2 . 6 punts . només a l'efecte de la puntuació per aquest m rit . als inspectors que en el moment de la presentació de la sol licitud estiguin ocupant un lloc d'inspector a la inspecció de treball del país basc . se'ls assigna la puntuació següent: grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Cossos docents universitaris (catedr tics d'universitat) mitjan ant promoció interna conforme a les previsions de l'article 622 de la llei org nica 6/2001 - Convocar el concurs per la provisió de les places de Cossos Docents Universitaris (Catedr tics d'Universitat) mitjan ant promoció interna conforme a les previsions de l'article 622 de la Llei Org nica 6/2001 . de 21 de desembre . a la redacció donada per la Disposició Final Segona del Real Decret-Llei 10/2015 . d'11 de setembre . respectant el número m xim de places establertes a la previsió legal i que consten a l' annex 2 d'aquesta Resolució . dotades a l'estat de despeses de la Universitat de Girona i aprovades per acord del Consell de Govern adoptat en la sessió núm Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Cossos docents universitaris de la universitat de girona ANNEX 1 - Bases de la convocat ria dels concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de la Universitat de Girona . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Ls cossos docents hauran de reunir els requisits fixats a l'article 4 del reglament per a la selecció de professorat dels cossos docents de la universitat de girona 2 Els membres de les comissions que hauran de jutjar els concursos d'accés a places dels cossos docents hauran de reunir els requisits fixats a l'article 4 del Reglament per a la selecció de professorat dels cossos docents de la Universitat de Girona . aprovat per acord de Consell de Govern (sessió número 4/09 . de 30 . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Igual categoria i rea de coneixement de la mateixa universitat o d'una altra 112 El/La candidat/candidata nomenat/nomenada no podr participar en un nou concurs d'accés per a places d'igual categoria i rea de coneixement de la mateixa Universitat o d'una altra . fins que no hagin transcorregut dos anys des de la data de la seva presa de possessió . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Adjudicació directa Places d'adjudicació directa . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d'inspectors de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
coincideix amb lí¢Â€Â™horari escolar - horari de treball: coincideix amb lí¢Â€Â™horari escolar . - cí rrec del que depí¨n: director de lí¢Â€Â™escola i alcaldia . - requisits educatius: títol de graduat/ada en educació secundí ria . graduat/ada escolar . certifi cat dí¢Â€Â™escolaritat . - mí quines utilitzades: eines necessí ries per dur a terme les seves tasques . - les funcions del conserge són: obrir i tancar portes de lí¢Â€Â™escola . atendre les trucades . supervisar i mantenir en . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: no té complements específi cs . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales