Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cubelles
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Auxiliar y clase Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 05 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Abril 2011 Cataluña Barcelona Cubelles
Traducción automática
Auxiliar administrativo
Una plaza de Auxiliar Administrativo . perteneciente a la escalera de Administración General . subescala Auxiliar y clase Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . .
Técnico medio de gestión - Tipo de oferta: concurso-oposición Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico Medio de Gestión . escala General . subescala Técnica . . . Fecha de publicación: 17 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Enero 2011 Cataluña Barcelona Cubelles
Traducción automática
Técnico medio de gestión
Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico Medio de Gestión . escalera General . subescala Técnica . . .

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo cubelles
taquiller/ neteja de la piscina municipal de borredí  denominació del lloc de treball: taquiller/ neteja de la piscina municipal de borredí  . places: 1 categoria . durada: temporal 3 mesos del 23 de juny al 23 de setembre sou mensual inclosa prorrata de pagues . Fecha de publicación: 24 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Manera definitiva Selectives per a cobrir places de manera definitiva . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
auxiliar d퀙informí tica lloc de treball: auxiliar d퀙informí tica . jornada completa: sou base . complement de destí (14): 311 . 16 킬 . complement específic: 511 . 18 킬 . salari brut mensual: 1 . durada: incorporació prevista a partir del dia 15 de maig de 2018 fins el 31 de desembre de 2018 . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic/a grau mig lloc de treball: tí¨cnic/a grau mig . nombre de places: 1 . categoria professional: grup a2 . dedicació: 37 . 50 hores setmanals . sou base: 978 . 26 킬 cd (24) . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
- denominació les característiques del lloc de treball són les segí¼ents: - denominació . - escala: administració general - sub- escala . - grup de classificació: a . subgrup a2 . - nivell de complement de destí: 22 - nivell de complement específic . Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls subgrups a1 i a2: 0 Equivalents . en places dels subgrups A1 i A2: 0 . 20 punts per mes treballat . fins a un mí xim de 5 punts . . . Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Registro 1) y toda la documentación requerida se presentarán preferentemente según el calendario establecido en el anexo de esta convocatoria . siguiendo un puesto de registro y calendario concreto para cada centro . . . Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
rí¨gim laboral identificació del lloc de treball: rí¨gim laboral . grup a2 dedicació: jornada parcial (30 hores) sou brut mensual . Fecha de publicación: 09 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a 2 (branca agrícola) mitjaní§ant concurs oposició lliure per a parcs i jardins de barcelona Fecha de publicación: 09 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 02 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo cubelles
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
L grup de titulació en qu estigui classificat el lloc objecte de convocat ria Així mateix . poden participar-hi les persones funcion ries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu estigui classificat el lloc objecte de convocat ria . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 25 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L c mping sinó que té per objecte la minimització d'un risc ambiental No obstant aix . la proposta no incrementa el número de places del c mping sinó que té per objecte la minimització d'un risc ambiental . com és el risc d'inundació en l' mbit . i a més . contribueix a l'alliberació de la zona de flux preferent del torrent del Prat de Vi . reduint la pressió antr pica sobre el torrent i possibilitant la seva recuperació ambiental Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
un t cnic de grau mitj o superior b) de 16 a 30 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . com a mínim el 80% de la seva jornada; i dos monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . un dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i tres monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . a temps complet . i quatre monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: tres t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . dos dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i cinc monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) per a més de 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla de la unitat de suport a l'activitat professional proporcionalment . segons els criteris esmentats anteriorment . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment, i un monitor de suport a la producció, diferent del monitor industrial, a temps complet, o el temps que correspongui proporcionalment si la c a) fins a 15 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i un monitor de suport a la producció . diferent del monitor industrial . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació és a temps parcial . b) de 16 a 30 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 20% de la seva jornada . un 60% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i dos monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 60% de la seva jornada; un 45% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i tres monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 80% de la seva jornada; un 60% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i quatre monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable a temps complet; un 75% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i cinc monitors o monitores de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el que temps correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) més de 75 persones treballadores . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla proporcionalment . segons els criteris anteriorment esmentats . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
un t cnic de grau mitj o superior b) de 16 a 30 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . com a mínim el 80% de la seva jornada; i dos monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . un dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i tres monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . a temps complet . i quatre monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: tres t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . dos dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i cinc monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) per a més de 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla de la unitat de suport a l'activitat professional proporcionalment . segons els criteris esmentats anteriorment . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment, i un monitor de suport a la producció, diferent del monitor industrial, a temps complet, o el temps que correspongui proporcionalment si la c a) fins a 15 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i un monitor de suport a la producció . diferent del monitor industrial . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació és a temps parcial . b) de 16 a 30 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 20% de la seva jornada . un 60% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i dos monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 60% de la seva jornada; un 45% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i tres monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 80% de la seva jornada; un 60% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i quatre monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable a temps complet; un 75% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i cinc monitors o monitores de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el que temps correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) més de 75 persones treballadores . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla proporcionalment . segons els criteris anteriorment esmentats . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del decret legislatiu 1/1997 Així mateix . hi pot participar el personal funcionari que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
sindicats si nombre treballadors: . representants dels treballadors: sindicats si . Fecha de publicación: 05 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del decret legislatiu 1/1997 Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 04 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
desenvolupar estrat gies que portin cap a un acostament entre l'estructura acad mica i la laboral, tant en un sentit com en l'altre finalitats de la formació pr ctica en centres de treball la formació pr ctica en centres de treball té les finalitats següents: desenvolupar estrat gies que portin cap a un acostament entre l'estructura acad mica i la laboral . tant en un sentit com en l'altre . són objectius generals de la formació pr ctica en centres de treball: . Fecha de publicación: 27 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales