Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cuenca
Jutge de pau titular i substitut de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la llei orgànica del poder judicial AJUNTAMENT DE BORDILS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial . correspon al Ple de l Ajuntament de Bordils . l elecció de les persones que han de ser nomenades Jutges de pau titular i substitut d'aquest municipi . . . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar administrativo por acuerdo del pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local aprobado por el real decreto legislativo 781/1986 Aprobado inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para funcionarizar la plaza de Auxiliar Administrativo por Acuerdo del Pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . se somete a información pública por el plazo de quince días . a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i la de substitut/a d'aquesta vila AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea de Secretaria Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge/essa de pau titular i substitut/a Estant vacant les places de Jutge/essa de Pau titular i la de substitut/a d'aquesta Vila . s obre un termini de 30 dies naturals . comptats a partir de la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona . a fi i efecte que les persones interessades a optar a aquest càrrec ho demanin . mitjançant escrit presentat al Registre d'Entrada (OIAC) d'aquest Ajuntament Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Grupo e nivel 14 ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL A) s de Funcionarios: 1- Con habilitación Nacional: Secretario . Grupo A . Nivel 27 2- Escala de Administración General: Sub-escala Auxiliar . dos plazas . Grupo C Nivel 22 Sub-escala Subalterna . Clase Alguacil una plaza . Grupo E Nivel 14 . . . Fecha de publicación: 08 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Casasimarro
primera - Tipo de oferta: laboral temporal ajuntament de palafrugell anunci d aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu d un lloc de treball d operari de manteniment i la constitució d una borsa de treball per resolució de l alcaldia número 2015/3069 . de 29 de desembre . es va aprovar la convocatòria de procés selectiu per un lloc de treball d operari de manteniment adscrit a l àrea d esports . en règim de personal laboral temporal . i la constitució d un borsa de treball . per tal de cobrir futures contractacions . el qual es regirà d acord amb les següents bases: primera . característiques: 1 . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Categoria similar a l objecte de la convocatòria També farà la proposta de constitució de la borsa de treball segons l ordre de puntuació obtingut . per tal de realitzar les contractacions o nomenaments d'interins i contractacions temporals segons les necessitats de la corporació . en places de categoria similar a l objecte de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Paracuellos
Comeses especials: ii - Tipo de oferta: laboral temporal 21 PLACES DE COMESES ESPECIALS: II . . . Fecha de publicación: 25 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . VIA URGENTE . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . . . Fecha de publicación: 16 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar en la vivienda de mayores - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . VIA URGENTE . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR EN LA VIVIENDA DE MAYORES . . . Fecha de publicación: 16 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en cuenca España

Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca
Formador en el Bases aplicables a la convocatoria para la cobertura temporal de una plaza de formador en el . . . Fecha de publicación: 23 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
secretario interventor denominación: secretario interventor . número de plazas: 1 . grupo . escala: habilitación nacional . subescala: secretaria-intervención . nivel de complemento de destino: 26/30gpc . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
administrativo administración general denominación: administrativo administración general . número de plazas: 1 . grupo c1 . subescala: administrativo . nivel de complemento de destino: 22 . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
auxiliar administración general denominación: auxiliar administración general . número de plazas: 2 . grupo c2 . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
bibliotecario subescala: auxiliar . nivel complemento de destino: 14 . denominación: bibliotecario . número de puestos: 1 . asimilable al . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
operarios servicios múltiples denominación: operarios servicios múltiples . número de plazas: 2 . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
1, grupo c 2 auxiliar administrativo . plaza: 1 . grupo c 2 . limpiador/a: 1 plaza . operario servicios múltiples: 1 plaza auxiliar ayuda a domicilio . piscina municipal: 4 plazas . auxiliar ayuda a domicilio: 3 plazas . peón servicios municipales: 4 plazas . monitores deportivos: 1 plaza . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
encargado municipal, operario de servicios múltiples denominación del puesto: encargado municipal . operario de servicios múltiples . complemento específico: 4 . titulación académica: graduado en educación secundaria obligatoria . o las equivalencias establecidas legalmente . forma de provisión: oposición libre . Fecha de publicación: 11 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Encargado municipal operario DE OPOSICIí“N LIBRE . DE UNA PLAZA DE ENCARGADO MUNICIPAL OPERARIO . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Puesto de personal eventual: modificar la plantilla municipal y la relación de puestos de trabajo, creando la siguiente plaza y puesto de trabajo: plantilla de personal laboral: plaza 1 Y modificación de la plantilla y relación de puestos 12017/24 para creación de la plaza y puesto de Fecha de publicación: 09 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales