Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cuenca
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria a estrada . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria negreira . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria ordes . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
Jutge de pau titular i substitut de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la llei orgànica del poder judicial AJUNTAMENT DE BORDILS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial . correspon al Ple de l Ajuntament de Bordils . l elecció de les persones que han de ser nomenades Jutges de pau titular i substitut d'aquest municipi . . . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar administrativo por acuerdo del pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local aprobado por el real decreto legislativo 781/1986 Aprobado inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para funcionarizar la plaza de Auxiliar Administrativo por Acuerdo del Pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . se somete a información pública por el plazo de quince días . a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i la de substitut/a d'aquesta vila AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea de Secretaria Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge/essa de pau titular i substitut/a Estant vacant les places de Jutge/essa de Pau titular i la de substitut/a d'aquesta Vila . s obre un termini de 30 dies naturals . comptats a partir de la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona . a fi i efecte que les persones interessades a optar a aquest càrrec ho demanin . mitjançant escrit presentat al Registre d'Entrada (OIAC) d'aquest Ajuntament Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Grupo e nivel 14 ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL A) s de Funcionarios: 1- Con habilitación Nacional: Secretario . Grupo A . Nivel 27 2- Escala de Administración General: Sub-escala Auxiliar . dos plazas . Grupo C Nivel 22 Sub-escala Subalterna . Clase Alguacil una plaza . Grupo E Nivel 14 . . . Fecha de publicación: 08 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Casasimarro
primera - Tipo de oferta: laboral temporal ajuntament de palafrugell anunci d aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu d un lloc de treball d operari de manteniment i la constitució d una borsa de treball per resolució de l alcaldia número 2015/3069 . de 29 de desembre . es va aprovar la convocatòria de procés selectiu per un lloc de treball d operari de manteniment adscrit a l àrea d esports . en règim de personal laboral temporal . i la constitució d un borsa de treball . per tal de cobrir futures contractacions . el qual es regirà d acord amb les següents bases: primera . característiques: 1 . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Categoria similar a l objecte de la convocatòria També farà la proposta de constitució de la borsa de treball segons l ordre de puntuació obtingut . per tal de realitzar les contractacions o nomenaments d'interins i contractacions temporals segons les necessitats de la corporació . en places de categoria similar a l objecte de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Paracuellos
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en cuenca España

Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca
auxiliar administrativo nº de puestos: 1 . nivel: 4 . denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 03 Marzo 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
operario de servicios múltiples nº de puestos: 1 . nivel: 5 . denominación: operario de servicios múltiples . Fecha de publicación: 03 Marzo 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
servicio de ayuda a domicilio nº de puestos: 1 . nivel: 5 . denominación: servicio de ayuda a domicilio . Fecha de publicación: 03 Marzo 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Trabajador social itinerante para el centro de la mujer” -Donde dice: “BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL ITINERANTE PARA EL CENTRO DE LA MUJER” . . . Fecha de publicación: 23 Febrero 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
operario servicios múltiples-peón - denominación de la plaza: operario servicios múltiples-peón . nº de plaza: 1 . observaciones: plan extraordinario por el empleo . Fecha de publicación: 23 Febrero 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
secretaria-intervención - denominación de la plaza: secretaria-intervención . nº de puestos: 1 . -observaciones: en agrupación . b) personal laboral temporal: nº de orden . Fecha de publicación: 23 Febrero 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
operario servicios múltiples-peón - denominación de la plaza: operario servicios múltiples-peón . nº de plaza: 1 . observaciones: plan extraordinario por el empleo . Fecha de publicación: 23 Febrero 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
secretaria-intervención - denominación de la plaza: secretaria-intervención . nº de puestos: 1 . -observaciones: en agrupación . b) personal laboral temporal: nº de orden . Fecha de publicación: 23 Febrero 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Arquitecto -funcionario- vacante en la plantilla del ayuntamiento de albalate de zorita SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO PARA SU NOMBRAMIENTO INTERINO DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO -FUNCIONARIO- VACANTE EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DE ZORITA . . . Fecha de publicación: 18 Febrero 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Auxiliar administrativo abierto en este ayuntamiento Descargar pdf Anuncio AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNANDEZ 431 En relación con el proceso de selección de una plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO abierto en este Ayuntamiento . una vez reunido el Tribunal Calificador con fecha 4 de febrero de 2021 y valoradas todas las solicitudes de participación . la relación de aspirantes según la puntuación obtenida en la baremación es la siguiente: Fecha de publicación: 18 Febrero 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales