Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cuenca
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria a estrada . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria negreira . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria ordes . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
Jutge de pau titular i substitut de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la llei orgànica del poder judicial AJUNTAMENT DE BORDILS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial . correspon al Ple de l Ajuntament de Bordils . l elecció de les persones que han de ser nomenades Jutges de pau titular i substitut d'aquest municipi . . . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar administrativo por acuerdo del pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local aprobado por el real decreto legislativo 781/1986 Aprobado inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para funcionarizar la plaza de Auxiliar Administrativo por Acuerdo del Pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . se somete a información pública por el plazo de quince días . a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i la de substitut/a d'aquesta vila AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea de Secretaria Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge/essa de pau titular i substitut/a Estant vacant les places de Jutge/essa de Pau titular i la de substitut/a d'aquesta Vila . s obre un termini de 30 dies naturals . comptats a partir de la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona . a fi i efecte que les persones interessades a optar a aquest càrrec ho demanin . mitjançant escrit presentat al Registre d'Entrada (OIAC) d'aquest Ajuntament Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Grupo e nivel 14 ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL A) s de Funcionarios: 1- Con habilitación Nacional: Secretario . Grupo A . Nivel 27 2- Escala de Administración General: Sub-escala Auxiliar . dos plazas . Grupo C Nivel 22 Sub-escala Subalterna . Clase Alguacil una plaza . Grupo E Nivel 14 . . . Fecha de publicación: 08 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Casasimarro
primera - Tipo de oferta: laboral temporal ajuntament de palafrugell anunci d aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu d un lloc de treball d operari de manteniment i la constitució d una borsa de treball per resolució de l alcaldia número 2015/3069 . de 29 de desembre . es va aprovar la convocatòria de procés selectiu per un lloc de treball d operari de manteniment adscrit a l àrea d esports . en règim de personal laboral temporal . i la constitució d un borsa de treball . per tal de cobrir futures contractacions . el qual es regirà d acord amb les següents bases: primera . característiques: 1 . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Categoria similar a l objecte de la convocatòria També farà la proposta de constitució de la borsa de treball segons l ordre de puntuació obtingut . per tal de realitzar les contractacions o nomenaments d'interins i contractacions temporals segons les necessitats de la corporació . en places de categoria similar a l objecte de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Paracuellos
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en cuenca España

Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca
bases de la convocatoria para la cobertura de tres puestos de trabajo de agente de policía local del cuerpo de policía local del excmo clasificacióntoria del proceso para la cobertura mediante el sistema de movilidad de tres puestos de agente de po - licía del cuerpo de la policía local del municipio de villarrubia de los ojos y se aprobaron las siguien - tes bases que han de regir la convocatoria: bases de la convocatoria para la cobertura de tres puestos de trabajo de agente de policía local del cuerpo de policía local del excmo . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
operario de servicios múltiples el personal perteneciente a: escala de administración especial . subescala: servicios especiales . clase: personal de oficios . categoría: operario de servicios múltiples . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
operario de servicios múltiples el personal perteneciente a: escala de administración especial . subescala: servicios especiales . clase: personal de oficios . categoría: operario de servicios múltiples . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
bases de la convocatoria para la cobertura de tres puestos de trabajo de agente de policía local del cuerpo de policía local del excmo clasificacióntoria del proceso para la cobertura mediante el sistema de movilidad de tres puestos de agente de po - licía del cuerpo de la policía local del municipio de villarrubia de los ojos y se aprobaron las siguien - tes bases que han de regir la convocatoria: bases de la convocatoria para la cobertura de tres puestos de trabajo de agente de policía local del cuerpo de policía local del excmo . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
Agente de policía local DE TRES PUESTOS DE AGENTE DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
Técnico en prevención de riesgos laborales (ae/a2/23/ce: 13594 Se modifica el puesto de trabajo de técnico en prevención de riesgos laborales (AE/A2/23/CE: 13594 . 39) . . . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Jefe del centro municipal de informática (ae/a1/28/ce: 21019 Se suprime el puesto de trabajo de jefe del Centro Municipal de Informática (AE/A1/28/CE: 21019 . 29); . . . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Jefe de servicio de tecnologías de la información Se crea el puesto de trabajo de jefe de servicio de tecnologías de la información y comunicaciones (AE/ . . . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Jefe de sección de gestión de procesos Se modifica el puesto de trabajo de jefe de sección de Gestión de Procesos y Dirección de la OCAC . . . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Jefe de negociado de recaudación en voluntaria (ag/ Se modifica el puesto de trabajo de jefe de Negociado de recaudación en voluntaria (AG/ . . . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales