Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cuenca
Jutge de pau titular i substitut de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la llei orgànica del poder judicial AJUNTAMENT DE BORDILS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial . correspon al Ple de l Ajuntament de Bordils . l elecció de les persones que han de ser nomenades Jutges de pau titular i substitut d'aquest municipi . . . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar administrativo por acuerdo del pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local aprobado por el real decreto legislativo 781/1986 Aprobado inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para funcionarizar la plaza de Auxiliar Administrativo por Acuerdo del Pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . se somete a información pública por el plazo de quince días . a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i la de substitut/a d'aquesta vila AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea de Secretaria Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge/essa de pau titular i substitut/a Estant vacant les places de Jutge/essa de Pau titular i la de substitut/a d'aquesta Vila . s obre un termini de 30 dies naturals . comptats a partir de la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona . a fi i efecte que les persones interessades a optar a aquest càrrec ho demanin . mitjançant escrit presentat al Registre d'Entrada (OIAC) d'aquest Ajuntament Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Grupo e nivel 14 ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL A) s de Funcionarios: 1- Con habilitación Nacional: Secretario . Grupo A . Nivel 27 2- Escala de Administración General: Sub-escala Auxiliar . dos plazas . Grupo C Nivel 22 Sub-escala Subalterna . Clase Alguacil una plaza . Grupo E Nivel 14 . . . Fecha de publicación: 08 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Casasimarro
primera - Tipo de oferta: laboral temporal ajuntament de palafrugell anunci d aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu d un lloc de treball d operari de manteniment i la constitució d una borsa de treball per resolució de l alcaldia número 2015/3069 . de 29 de desembre . es va aprovar la convocatòria de procés selectiu per un lloc de treball d operari de manteniment adscrit a l àrea d esports . en règim de personal laboral temporal . i la constitució d un borsa de treball . per tal de cobrir futures contractacions . el qual es regirà d acord amb les següents bases: primera . característiques: 1 . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Categoria similar a l objecte de la convocatòria També farà la proposta de constitució de la borsa de treball segons l ordre de puntuació obtingut . per tal de realitzar les contractacions o nomenaments d'interins i contractacions temporals segons les necessitats de la corporació . en places de categoria similar a l objecte de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Paracuellos
Comeses especials: ii - Tipo de oferta: laboral temporal 21 PLACES DE COMESES ESPECIALS: II . . . Fecha de publicación: 25 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . VIA URGENTE . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . . . Fecha de publicación: 16 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar en la vivienda de mayores - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . VIA URGENTE . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR EN LA VIVIENDA DE MAYORES . . . Fecha de publicación: 16 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en cuenca España

Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio del ayuntamiento de chueca Bases y la convocatoria . mediante sistema de concurso . para la constitución de una bolsa de trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Chueca . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Trabajo de personal eventual integrado Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para crear: 11 En la RPT en régimen de Personal Eventual un puesto de trabajo de personal eventual integrado . . . Fecha de publicación: 16 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Trabajo denominado director de la Número de dotaciones: 3 12 En la RPT en régimen de Personal Laboral Fijo un puesto de trabajo denominado Director de la . . . Fecha de publicación: 16 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Trabajo denominado encargado Número de dotaciones: 1 13 En la RPT en régimen de Personal Funcionario un puesto de trabajo denominado Encargado . . . Fecha de publicación: 16 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
1, grupo c2 auxiliar administrativo . plaza: 1 . grupo c2 . operario servicios múltiples: 1 plaza . c) personal temporal piscina municipal: 1 plaza . peón servicios municipales: 1 plaza . personal centro mayores: 2 plazas . Fecha de publicación: 13 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Policía local en el ayuntamiento de chozas de canales Fecha de publicación: 13 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Policía por el sistema de movilidad Bases para la convocatoria de una plaza de policía por el sistema de movilidad . . . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Oficial de policía local de este ayuntamiento El proceso selectivo instruido por este Ayuntamiento para cubrir una plaza de Oficial de Policía Local de este Ayuntamiento . . . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
auxiliar-administrativo número de plazas: una . denominación: auxiliar-administrativo . Fecha de publicación: 09 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
operario limpieza servicios (a tiempo parcial) número de plazas: una . denominación: operario limpieza servicios (a tiempo parcial) . Fecha de publicación: 09 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales