Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cuenca
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria a estrada . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria negreira . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria ordes . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
Jutge de pau titular i substitut de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la llei orgànica del poder judicial AJUNTAMENT DE BORDILS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial . correspon al Ple de l Ajuntament de Bordils . l elecció de les persones que han de ser nomenades Jutges de pau titular i substitut d'aquest municipi . . . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar administrativo por acuerdo del pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local aprobado por el real decreto legislativo 781/1986 Aprobado inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para funcionarizar la plaza de Auxiliar Administrativo por Acuerdo del Pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . se somete a información pública por el plazo de quince días . a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i la de substitut/a d'aquesta vila AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea de Secretaria Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge/essa de pau titular i substitut/a Estant vacant les places de Jutge/essa de Pau titular i la de substitut/a d'aquesta Vila . s obre un termini de 30 dies naturals . comptats a partir de la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona . a fi i efecte que les persones interessades a optar a aquest càrrec ho demanin . mitjançant escrit presentat al Registre d'Entrada (OIAC) d'aquest Ajuntament Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Grupo e nivel 14 ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL A) s de Funcionarios: 1- Con habilitación Nacional: Secretario . Grupo A . Nivel 27 2- Escala de Administración General: Sub-escala Auxiliar . dos plazas . Grupo C Nivel 22 Sub-escala Subalterna . Clase Alguacil una plaza . Grupo E Nivel 14 . . . Fecha de publicación: 08 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Casasimarro
primera - Tipo de oferta: laboral temporal ajuntament de palafrugell anunci d aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu d un lloc de treball d operari de manteniment i la constitució d una borsa de treball per resolució de l alcaldia número 2015/3069 . de 29 de desembre . es va aprovar la convocatòria de procés selectiu per un lloc de treball d operari de manteniment adscrit a l àrea d esports . en règim de personal laboral temporal . i la constitució d un borsa de treball . per tal de cobrir futures contractacions . el qual es regirà d acord amb les següents bases: primera . característiques: 1 . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Categoria similar a l objecte de la convocatòria També farà la proposta de constitució de la borsa de treball segons l ordre de puntuació obtingut . per tal de realitzar les contractacions o nomenaments d'interins i contractacions temporals segons les necessitats de la corporació . en places de categoria similar a l objecte de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Paracuellos
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en cuenca España

Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca
secretario-interventor escala: secretaría-intervención . denominación plaza: secretario-interventor . 76 ebep: a1/a2 . nivel cd: 26 . - forma de provisión: concurso entre funcionarios de la sub . Fecha de publicación: 22 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Alumno/a-trabajador/a del programa recual camina seguro OCHO PLAZAS DE ALUMNO/A-TRABAJADOR/A del Programa RECUAL CAMINA SEGURO . . . Fecha de publicación: 15 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Trabajo de operario/a de limpieza de edificios municipales Es objeto de las presentes bases de selección la creación de una bolsa de trabajo para cubrir temporalmente las necesidades de provisión de un puesto de trabajo de Operario/a de Limpieza de edificios municipales . vacante en el Ayuntamiento de PERALEJOS DE LAS TRUCHAS . en régimen de personal laboral temporal a tiempo parcial . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Empleo público 2/2015 . de 23 de octubre . por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores . el Real Decreto 2271/2004 . de 3 de diciembre . por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad . el Real Decreto 896/1991 . de 7 de junio . por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local . lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria . y . el Real Decreto 364/1995 . de 10 de marzo . por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Las personas con discapacidad; lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 7/1985 . de 2 de abril . Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 5/2015 . de 30 de octubre . que aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 4/2011 . de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha; la Ley 39/2015 . de 1 de octubre . del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 53/1984 . de 26 de diciembre . de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; el Real Decreto Legislativo 2/2015 . de 23 de octubre . por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real Decreto 2271/2004 . de 3 de diciembre . por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad; lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria . y . supletoriamente . el Real Decreto 364/1995 . de 10 de marzo . por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Empleo público Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 7/1985 . de 2 de abril . Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 5/2015 . de 30 de octubre . que aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 4/2011 . de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha; la Ley 39/2015 . de 1 de octubre . del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 53/1984 . de 26 de diciembre . de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; el Real Decreto Legislativo 2/2015 . de 23 de octubre . por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real Decreto 2271/2004 . de 3 de diciembre . por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad; lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria . y . supletoriamente . el Real Decreto 364/1995 . de 10 de marzo . por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Operario de servicios múltiples forma parte de la plantilla de personal del ayuntamiento de loranca de tajuña El puesto de trabajo de operario de servicios múltiples forma parte de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Loranca de Tajuña . y las funciones que tiene encomendadas son las siguientes: . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Arquitecto superior Aprobado inicialmente por el Pleno de la Asamblea de la Mancomunidad “La Alcarria” . la creación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de esta entidad local . en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2019 . que consiste en la creación de la plaza de Arquitecto Superior y la inclusión en la citada Relación de la plaza de Secretaría-Intervención desempeñada actualmente en régimen de acumulación . y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . de Medidas para la Reforma de la Función Pública . artículo 74 del Real Decreto 5/2015 . de 30 de octubre . por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 23 de la Ley 4/2011 . de 10 de marzo . del Empleo Público de Castilla-La Mancha . se expone al público por un periodo de QUINCE DÍAS HÁBILES . durante el cual los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría de la Mancomunidad y presentar las reclamaciones que consideren oportunas Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Operario/a de limpieza del ayuntamiento de peralejos de las truchas Por todo ello . SOLICITA que se admita esta solicitud para el proceso de selección del puesto de trabajo de Operario/a de Limpieza del Ayuntamiento de PERALEJOS DE LAS TRUCHAS . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Operario/a de limpieza del ayuntamiento de peralejos de las truchas - Que habiendo sido convocado proceso selectivo para integrar una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de provisión del puesto de trabajo de Operario/a de Limpieza del Ayuntamiento de PERALEJOS DE LAS TRUCHAS . mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia . número ………… . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales