Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cuenca
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria a estrada . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria negreira . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria ordes . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
Jutge de pau titular i substitut de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la llei orgànica del poder judicial AJUNTAMENT DE BORDILS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial . correspon al Ple de l Ajuntament de Bordils . l elecció de les persones que han de ser nomenades Jutges de pau titular i substitut d'aquest municipi . . . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar administrativo por acuerdo del pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local aprobado por el real decreto legislativo 781/1986 Aprobado inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para funcionarizar la plaza de Auxiliar Administrativo por Acuerdo del Pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . se somete a información pública por el plazo de quince días . a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i la de substitut/a d'aquesta vila AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea de Secretaria Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge/essa de pau titular i substitut/a Estant vacant les places de Jutge/essa de Pau titular i la de substitut/a d'aquesta Vila . s obre un termini de 30 dies naturals . comptats a partir de la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona . a fi i efecte que les persones interessades a optar a aquest càrrec ho demanin . mitjançant escrit presentat al Registre d'Entrada (OIAC) d'aquest Ajuntament Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Grupo e nivel 14 ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL A) s de Funcionarios: 1- Con habilitación Nacional: Secretario . Grupo A . Nivel 27 2- Escala de Administración General: Sub-escala Auxiliar . dos plazas . Grupo C Nivel 22 Sub-escala Subalterna . Clase Alguacil una plaza . Grupo E Nivel 14 . . . Fecha de publicación: 08 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Casasimarro
primera - Tipo de oferta: laboral temporal ajuntament de palafrugell anunci d aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu d un lloc de treball d operari de manteniment i la constitució d una borsa de treball per resolució de l alcaldia número 2015/3069 . de 29 de desembre . es va aprovar la convocatòria de procés selectiu per un lloc de treball d operari de manteniment adscrit a l àrea d esports . en règim de personal laboral temporal . i la constitució d un borsa de treball . per tal de cobrir futures contractacions . el qual es regirà d acord amb les següents bases: primera . característiques: 1 . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Categoria similar a l objecte de la convocatòria També farà la proposta de constitució de la borsa de treball segons l ordre de puntuació obtingut . per tal de realitzar les contractacions o nomenaments d'interins i contractacions temporals segons les necessitats de la corporació . en places de categoria similar a l objecte de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Paracuellos
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en cuenca España

Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca
Trabajo de auxiliar administrativo Es objeto de la presente convocatoria . la creación de una bolsa de trabajo para cubrir temporalmente las necesidades de un puesto de trabajo de Auxiliar administrativo . vacante en el Ayuntamiento de Orea . en régimen de personal laboral temporal a jornada completa . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara - Fecha Resolución: 18 Abril 2018 Castilla La Mancha Guadalajara
Empleo público Al presente proceso selectivo le será de aplicación RDLeg 5/2015 . de 30 octubre . del TREBEP . los preceptos vigentes de la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . de Medidas para la reforma de la Función Pública . la Ley 7/1985 . de 2 de abril . Reguladora de las Bases del Régimen Local . el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local . la Ley 39/2015 y 40/2015 de 1 de octubre . del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas y del régimen jurídico del sector público . la Ley 53/1984 . de 26 de diciembre . de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas . el Real Decreto Legislativo 2/2015 . de 23 de octubre del Estatuto de los Trabajadores . el Real Decreto 2271/2004 . de 3 de diciembre . por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad . lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria . y . supletoriamente . el Real Decreto 364/1995 . de 10 de marzo . por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara - Fecha Resolución: 18 Abril 2018 Castilla La Mancha Guadalajara
Trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo . salvo que concurra una de las siguientes circunstancias: . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara - Fecha Resolución: 18 Abril 2018 Castilla La Mancha Guadalajara
Operario/a de servicios múltiples BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE LIMPIADOR/A . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Auxiliar administrativo del ayuntamiento de orea primera ANUNCIO DE LAS BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CREAR UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE OREA PRIMERA . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara - Fecha Resolución: 18 Abril 2018 Castilla La Mancha Guadalajara
secretaria-intervención denominación del puesto: secretaria-intervención . número de puestos: 1 . complemento: nivel 20 . titulación académica: diplomatura . obervaciones: en agrupación . denominacion del puesto: peón servicios múltiples . numero de puestos: 1 . Fecha de publicación: 11 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
bolsa de empleo auxiliar administrativo forma de acceso sexo: h c m c . denominación de la convocatoria: bolsa de empleo auxiliar administrativo forma de acceso . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
operario/a de servicios múltiples - clasificación: escala de administración especial . subescala: servicios especiales . clase: perso - . categoría: operario/a . grupo oap número de vacantes: 12 . denominación: operario/a de servicios múltiples . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
arquitecto técnico - clasificación: escala de administración especial . subescala: técnica . mero de vacantes: dos . denominación: arquitecto técnico . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
ingeniero/a industrial - clasificación: escala de administración especial . subescala: técnica . mero de vacantes: una . denominación: ingeniero/a industrial . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales