Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en cuenca
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria a estrada . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria negreira . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
coordinador/a de servicio puesto coordinador/a de servicio . servicio de atencion primaria ordes . nordm; de plazas una . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Cuenca Uña
Jutge de pau titular i substitut de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la llei orgànica del poder judicial AJUNTAMENT DE BORDILS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial . correspon al Ple de l Ajuntament de Bordils . l elecció de les persones que han de ser nomenades Jutges de pau titular i substitut d'aquest municipi . . . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar administrativo por acuerdo del pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local aprobado por el real decreto legislativo 781/1986 Aprobado inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para funcionarizar la plaza de Auxiliar Administrativo por Acuerdo del Pleno de fecha 08-01-2016 de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 . de 18 de abril . se somete a información pública por el plazo de quince días . a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Jutge/essa de pau titular i la de substitut/a d'aquesta vila AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea de Secretaria Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge/essa de pau titular i substitut/a Estant vacant les places de Jutge/essa de Pau titular i la de substitut/a d'aquesta Vila . s obre un termini de 30 dies naturals . comptats a partir de la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona . a fi i efecte que les persones interessades a optar a aquest càrrec ho demanin . mitjançant escrit presentat al Registre d'Entrada (OIAC) d'aquest Ajuntament Fecha de publicación: 19 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Grupo e nivel 14 ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL A) s de Funcionarios: 1- Con habilitación Nacional: Secretario . Grupo A . Nivel 27 2- Escala de Administración General: Sub-escala Auxiliar . dos plazas . Grupo C Nivel 22 Sub-escala Subalterna . Clase Alguacil una plaza . Grupo E Nivel 14 . . . Fecha de publicación: 08 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Casasimarro
primera - Tipo de oferta: laboral temporal ajuntament de palafrugell anunci d aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu d un lloc de treball d operari de manteniment i la constitució d una borsa de treball per resolució de l alcaldia número 2015/3069 . de 29 de desembre . es va aprovar la convocatòria de procés selectiu per un lloc de treball d operari de manteniment adscrit a l àrea d esports . en règim de personal laboral temporal . i la constitució d un borsa de treball . per tal de cobrir futures contractacions . el qual es regirà d acord amb les següents bases: primera . característiques: 1 . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Categoria similar a l objecte de la convocatòria També farà la proposta de constitució de la borsa de treball segons l ordre de puntuació obtingut . per tal de realitzar les contractacions o nomenaments d'interins i contractacions temporals segons les necessitats de la corporació . en places de categoria similar a l objecte de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar de ayuda a domicilio - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas laboral temporal Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN . POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO . DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Paracuellos
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en cuenca España

Oposiciones y Concursos en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca
Policía del cuerpo de policía local del ayuntamiento de almagro Bases y convocatoria . que regirán el proceso selectivo para la selección de una plaza de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Almagro . mediante oposición libre . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
Oficial de oficios Oposición Libre convocado por esta Corporación para cubrir en propiedad 1 plaza de Oficial de Oficios . . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Trabajo de policía del Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
Policía del cuerpo de policía local de este ayunta - miento En el artículo 22 de la Ley 8/2002 . de un puesto de Policía del Cuerpo de Policía Local de este Ayunta - miento . clasificado en el grupo C1 de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 . de 30 de octubre . por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público . Escala de Administración Especial . Subescala de Servicios Especiales . Clase Policía Local . Escala Básica . Categoría: Policía . grupo C . subgrupo C1 . Complemento de destino nivel 16 . Com - plemento específico anual 8 Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
director técnico aprobación: por resolucion de alcaldia de fecha 5 de septiembre de 2018 se ha aprobado la ofer - . clasificación: escala de administración general . denominación del puesto: director técnico . número de vacantes: una . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
director técnico aprobación: por resolucion de alcaldia de fecha 5 de septiembre de 2018 se ha aprobado la ofer - . clasificación: escala de administración general . denominación del puesto: director técnico . número de vacantes: una . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
secretaría-intervención denominación: secretaría-intervención . subescala: secretaría-intervención . provisión: concurso . requisitos: licenciado en derecho . licenciado en ciencias políticas y de la administración . li - . retribuciones complementarias: complemento destino . complemento específico: 8 . descripción: fe pública . asesoramiento legal . control y fiscalización interna de la gestión econó - . observaciones: accidental . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
técnico de administración general denominación: técnico de administración general . cuerpo o escala: administración general . subescala: técnico . provisión: concurso-oposición . requisitos: licenciado en derecho . licenciado en ciencias políticas y de la administración . li - . retribuciones complementarias: complemento destino . complemento específico: 8 . descripción: tesorería . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
administrativo observaciones: vacante . denominación: administrativo . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
administración general cuerpo o escala: administración general . subescala: administrativa . provisión: concurso-oposición . requisitos: bachillerato . fp ii o equivalente . retribuciones complementarias: complemento destino . complemento específico: 6 . descripción: formación . ordenación . impulso . seguimiento y archivo de los expedientes adminis - . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales