Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Galicia
administrativo/informático denominación do posto: administrativo/informático . clasificación: persoal funcionario . vínculo: funcionario interino . escala: administración especial . subescala: servizos especiais . nivel de titulación esixido: título de bacharel ou técnico . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
peón de recollida de lixo - tractorista denominación do posto: peón de recollida de lixo - tractorista . clasificación: persoal laboral . vínculo: laboral fixo . grupo: 5 . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de administrativo informático polo sistema de oposición e formación de bolsa de emprego Faise públilco por Decreto de Alcaldía número 123/2019 de data 15 de marzo de 2019 . aprobouse a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo dun funcionario interino posto de traballo de administrativo informático polo sistema de oposición e formación de bolsa de emprego . cuxo teor literal se transcribe a continuación: . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste concello É obxecto da presente convocatoria a provisión dun posto de traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste Concello . reservado a persoal funcionario de carreira do subgrupo A1 . mediante o procedemento de concurso específico previsto no art 45 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado (en adiante RGI) . aprobado por Real Decreto 364/1995 . do 10 de marzo . e demais normas concordantes de aplicación Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo cuxa cobertura é obxecto da presente convocatoria está reservado a funcionarios de carreira do subgrupo a1 O posto de traballo cuxa cobertura é obxecto da presente convocatoria está reservado a funcionarios de carreira do subgrupo A1 . de Escalas ou Corpos pertencentes á Administración Xeral ou Especial . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo en adscrición provisional terán obriga de participar na presente convocatoria cando o posto ofertado sexa adecuado aos seu corpo e categoría As persoas funcionarias do Concello da Coruña que estean a desenvolver un posto de traballo en adscrición provisional terán obriga de participar na presente convocatoria cando o posto ofertado sexa adecuado aos seu corpo e categoría . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste concello É obxecto da presente convocatoria a provisión dun posto de traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste Concello . reservado a persoal funcionario de carreira do subgrupo A1 . mediante o procedemento de concurso específico previsto no art 45 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado (en adiante RGI) . aprobado por Real Decreto 364/1995 . do 10 de marzo . e demais normas concordantes de aplicación Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo cuxa cobertura é obxecto da presente convocatoria está reservado a funcionarios de carreira do subgrupo a1 O posto de traballo cuxa cobertura é obxecto da presente convocatoria está reservado a funcionarios de carreira do subgrupo A1 . de Escalas ou Corpos pertencentes á Administración Xeral ou Especial . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo en adscrición provisional terán obriga de participar na presente convocatoria cando o posto ofertado sexa adecuado aos seu corpo e categoría As persoas funcionarias do Concello da Coruña que estean a desenvolver un posto de traballo en adscrición provisional terán obriga de participar na presente convocatoria cando o posto ofertado sexa adecuado aos seu corpo e categoría . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo 11 É obxecto da presente convocatoria a selección de persoal para a cobertura dunha praza de persoal laboral fixo . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales