Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Galicia
oficial sepultureiro/a denominación: oficial sepultureiro/a . clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . grupo c . subgrupo c2 . xornada de traballo: completa . segundo horarios fixados para o servizo . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
func nivel: 25 . dependencia: residencia de mayores (pontevedra) . localidad: pontevedra . cuerpo/escala: func . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
Oficial sepultureiro/a e da que se derivará A presentes bases teñen por obxecto a regulación da convocatoria do proceso selectivo para a selección como funcionario/a interino para a substitucións transitoria do funcionario interino ocupante dunha praza de oficial sepultureiro/a e da que se derivará . asemade . a constitución dunha lista de aspirantes para posibles e futuros nomeamentos de persoal funcionario interino . coa dita condición de oficial sepultureiro/a . e nos supostos en que legalmente procedan Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Oficial de 1 -padexeiro (pa mecánica) cuxas bases da convocatoria foron publicadas no bop núm 1734/18 . de data de hoxe . a apertura dun novo prazo de presentación de instancias . polo período de 5 días hábiles . para o proceso selectivo dun (1) posto de oficial de 1 -padexeiro (pa mecánica) cuxas bases da convocatoria foron publicadas no BOP núm . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
animador turístico 퀓 programa fomento de emprego 2018 - n empregos: 1 . - denominación: animador turístico 퀓 programa fomento de emprego 2018 . - réxime xurídico: funcionario interino (art . - clasificación: grupo c 퀓 subgrupo c2 . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do 30/09/2019 . - duración xornada: media xornada (50%) . - modalidade da listaxe: específica . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
jefe/a territorial código del puesto: sac991000032001001 . denominación del puesto: jefe/a territorial . dependencia: jefatura territorial de ourense . de la consellería de sanidad . localidad: ourense . nivel cd: 28 . complemento específico: 19 . cuerpo o escala: general/especial/estatutario/sanitario ley 17/1989 . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego) (r . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
subdirector/a general de gestión de la pac denominación del puesto: subdirector/a general de gestión de la pac . nivel: 30 . dependencia: fondo gallego de garantía agraria (fogga) . localidad: santiago de compostela . complemento específico: 21 . Fecha de publicación: 14 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirección general de planificación y operaciones financieras denominación: subdirección general de planificación y operaciones financieras . código del puesto: fcc050000115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: xsf-general (escala superior de finanzas) . tipo de adscrición: (a11) adscrición indistinta a funcionarios de la administración de la xunta de galicia . administración del estado . administración de comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . centro directivo o dependencia: dirección general de política financiera . tesoro y fondos europeos . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 14 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales