Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en girona
Turno libre que se aprobaron por resolución de 24 de abril de 2015 - Tipo de oferta: (promoción interna ) 2 En el anexo a esta resolución . se incluyen las plazas que se autorizan en la Universidad de La Laguna para el ingreso por promoción interna para el acceso al Cuerpo docente de Catedráticos de Universidad . basada en las 14 plazas de turno libre que se aprobaron por Resolución de 24 de abril de 2015 . que modifica la Resolución de 4 de febrero de 2015 de la Universidad de La Laguna . por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015 . del Personal Docente e Investigador Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOC - Boletin Oficial de Canarias - Fecha Resolución: 24 Abril 2015 Cataluña Girona La Escala
Cuerpo de catedráticos de universidad - Tipo de oferta: (promoción interna ) La citada habilitación ha de hacerse efectiva dentro del escenario del artículo 622 de la Ley Orgánica de Universidades . modificado por el apartado uno de la Disposición final segunda del Real Decreto-Ley 10/2015 . de 11 de septiembre . por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía (BOE de 12 septiembre) . que establece que las Universidades podrán convocar plazas de promoción interna . que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto . para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOC - Boletin Oficial de Canarias - Fecha Resolución: 24 Abril 2015 Cataluña Girona La Escala
La ampliación de la oferta de empleo público Artículo 2- Cuantificación de las plazas de la ampliación de la Oferta de Empleo Público . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOC - Boletin Oficial de Canarias - Fecha Resolución: 24 Abril 2015 Cataluña Girona La Escala
Cuerpo de catedráticos de universidad - Tipo de oferta: (promoción interna ) 1 Dispone el artículo 622 . párrafo segundo . de la Ley Orgánica de Universidades . que se podrán convocar plazas de promoción interna . que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto . para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOC - Boletin Oficial de Canarias - Fecha Resolución: 24 Abril 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad - Tipo de oferta: oposición concurso (promoción interna) concurso: 16/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: ingeniería mecánica . departamento: ingeniería mecánica y de materiales . centro: etsi industriales . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: tecnología de máquinas . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad concurso: 17/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química y nuclear . centro: etsi industriales . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: tecnología del medio ambiente . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad concurso: 18/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: maquinas y motores térmicos . departamento: máquinas y motores térmicos . centro: ets de ingeniería del diseño . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: máquinas térmicas . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático de universidad concurso: 20/15 . cuerpo: catedrático de universidad . área de conocimiento: matemática aplicada . departamento: matemática aplicada . centro: facultad de administración y dirección de empresas . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: modelos matemáticos para ade . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad concurso: 12/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: teoría de la señal y comunicaciones . departamento: comunicaciones . centro: etsi de telecomunicación . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: microondas . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad concurso: 13/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: física aplicada . departamento: física aplicada . centro: ets de ingeniería del diseño . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: física . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en girona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Girona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
concepte, contingut i objecte - el dret del treball: concepte . contingut i objecte . l'estatut dels treballadors: estructura . contingut i valor normatiu . els convenis colí‚·lectius: concepte . eficí cia i . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
dinamitzador/a juvenil (grup c2) nombre de llocs de treball: 1 . denominació del lloc de treball: dinamitzador/a juvenil (grup c2) . sistema de selecció: concurs lliure amb valoració de capacitats . tipus de contractació: laboral interina fins a la cobertura definitiva del lloc de treball o . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d'inspectors de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 grau personal consolidat de nivell 28: 2 . 55 punts . grau personal consolidat de nivell 29 o 30: 2 . 6 punts . només a l'efecte de la puntuació per aquest m rit . als inspectors que en el moment de la presentació de la sol licitud estiguin ocupant un lloc d'inspector a la inspecció de treball del país basc . se'ls assigna la puntuació següent: grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Cossos docents universitaris (catedr tics d'universitat) mitjan ant promoció interna conforme a les previsions de l'article 622 de la llei org nica 6/2001 - Convocar el concurs per la provisió de les places de Cossos Docents Universitaris (Catedr tics d'Universitat) mitjan ant promoció interna conforme a les previsions de l'article 622 de la Llei Org nica 6/2001 . de 21 de desembre . a la redacció donada per la Disposició Final Segona del Real Decret-Llei 10/2015 . d'11 de setembre . respectant el número m xim de places establertes a la previsió legal i que consten a l' annex 2 d'aquesta Resolució . dotades a l'estat de despeses de la Universitat de Girona i aprovades per acord del Consell de Govern adoptat en la sessió núm Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Cossos docents universitaris de la universitat de girona ANNEX 1 - Bases de la convocat ria dels concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de la Universitat de Girona . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Ls cossos docents hauran de reunir els requisits fixats a l'article 4 del reglament per a la selecció de professorat dels cossos docents de la universitat de girona 2 Els membres de les comissions que hauran de jutjar els concursos d'accés a places dels cossos docents hauran de reunir els requisits fixats a l'article 4 del Reglament per a la selecció de professorat dels cossos docents de la Universitat de Girona . aprovat per acord de Consell de Govern (sessió número 4/09 . de 30 . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Igual categoria i rea de coneixement de la mateixa universitat o d'una altra 112 El/La candidat/candidata nomenat/nomenada no podr participar en un nou concurs d'accés per a places d'igual categoria i rea de coneixement de la mateixa Universitat o d'una altra . fins que no hagin transcorregut dos anys des de la data de la seva presa de possessió . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Adjudicació directa Places d'adjudicació directa . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Girona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales