Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en girona
Turno libre que se aprobaron por resolución de 24 de abril de 2015 - Tipo de oferta: (promoción interna ) 2 En el anexo a esta resolución . se incluyen las plazas que se autorizan en la Universidad de La Laguna para el ingreso por promoción interna para el acceso al Cuerpo docente de Catedráticos de Universidad . basada en las 14 plazas de turno libre que se aprobaron por Resolución de 24 de abril de 2015 . que modifica la Resolución de 4 de febrero de 2015 de la Universidad de La Laguna . por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015 . del Personal Docente e Investigador Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOC - Boletin Oficial de Canarias - Fecha Resolución: 24 Abril 2015 Cataluña Girona La Escala
Cuerpo de catedráticos de universidad - Tipo de oferta: (promoción interna ) La citada habilitación ha de hacerse efectiva dentro del escenario del artículo 622 de la Ley Orgánica de Universidades . modificado por el apartado uno de la Disposición final segunda del Real Decreto-Ley 10/2015 . de 11 de septiembre . por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía (BOE de 12 septiembre) . que establece que las Universidades podrán convocar plazas de promoción interna . que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto . para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOC - Boletin Oficial de Canarias - Fecha Resolución: 24 Abril 2015 Cataluña Girona La Escala
La ampliación de la oferta de empleo público Artículo 2- Cuantificación de las plazas de la ampliación de la Oferta de Empleo Público . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOC - Boletin Oficial de Canarias - Fecha Resolución: 24 Abril 2015 Cataluña Girona La Escala
Cuerpo de catedráticos de universidad - Tipo de oferta: (promoción interna ) 1 Dispone el artículo 622 . párrafo segundo . de la Ley Orgánica de Universidades . que se podrán convocar plazas de promoción interna . que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto . para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOC - Boletin Oficial de Canarias - Fecha Resolución: 24 Abril 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad - Tipo de oferta: oposición concurso (promoción interna) concurso: 16/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: ingeniería mecánica . departamento: ingeniería mecánica y de materiales . centro: etsi industriales . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: tecnología de máquinas . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad concurso: 17/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química y nuclear . centro: etsi industriales . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: tecnología del medio ambiente . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad concurso: 18/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: maquinas y motores térmicos . departamento: máquinas y motores térmicos . centro: ets de ingeniería del diseño . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: máquinas térmicas . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático de universidad concurso: 20/15 . cuerpo: catedrático de universidad . área de conocimiento: matemática aplicada . departamento: matemática aplicada . centro: facultad de administración y dirección de empresas . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: modelos matemáticos para ade . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad concurso: 12/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: teoría de la señal y comunicaciones . departamento: comunicaciones . centro: etsi de telecomunicación . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: microondas . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
catedrático/a de universidad concurso: 13/15 . cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: física aplicada . departamento: física aplicada . centro: ets de ingeniería del diseño . número de plazas: 1 (cód . perfil docente de la plaza: física . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Noviembre 2015 Cataluña Girona La Escala
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en girona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Girona
Reserva La distribució d'aquestes places per especialitats . i la determinació de les places de reserva . si escau . és la següent: . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya a partir de l'any 1991 van ser exempts o aptes d'aquesta prova Entre la informació que consta al registre inform tic del Departament d'Ensenyament hi ha els aspirants que en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya a partir de l'any 1991 van ser exempts o aptes d'aquesta prova . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat a qu vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir pla a Així mateix . també hi ha de constar els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat a qu vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir pla a . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya o en altres administracions educatives També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) establert per el Reial decret 1137/2002 . de 31 d'octubre . modificat pel Reial decret 264/2008 . de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes no consumeixen pla a i 34 . obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes no consumeixen pla a i . per tant . el nombre de places per aquest procediment s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes 34 . obtinguin almenys cinc punts en la valoració de prova . sempre que estiguin ocupant amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes . no consumeixen pla a i . per tant . el nombre de places pel procediment d'ingrés lliure s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a qu es refereix la disposició transit ria dissetena de la llei org nica 2/2006 35 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta . d'una convocat ria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a qu es refereix la disposició transit ria dissetena de la Llei org nica 2/2006 . de 3 de maig . d'educació . la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el c mput final d'aquest subapartat . una vegada arrodonit el resultat fins la deumil l sima Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
administratiu/va de lí¢Â€Â™agí¨ncia local de lí¢Â€Â™energia dí¢Â€Â™osona categoria - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: administratiu/va de lí¢Â€Â™agí¨ncia local de lí¢Â€Â™energia dí¢Â€Â™osona categoria . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon dí¢Â€Â™abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 20 . 851 . 42 euros/bruts anuals (subgrup c1 . complement de destí 16 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic/a de formació professional - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: tí¨cnic/a de formació professional . categoria: equivalent a lí¢Â€Â™escala dí¢Â€Â™administració especial í¢Â€Â“tí¨cnic/a grau mig - subgrup a2 a efectes de titulació . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon dí¢Â€Â™abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 24 . 687 . 63 euros/bruts anuals (subgrup a2 . complement de destí 18 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de policia local Fecha de publicación: 16 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Girona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales