Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
director/directora provincial denominación del puesto: director/directora provincial . código puesto: 965669 . nivel: 28 . complemento específico: 15 . localidad: palma de mallorca . adscripción: ae (administración del estado) . Fecha de publicación: 01 Enero 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Diciembre 2023 Islas Baleares Illes Balears Palma de Mallorca
vocal puesto vocal . apellidos y nombre muntaner mas . adriá . cuerpo tu . universidad universidad de les illes balears . Fecha de publicación: 15 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
Cuerpos de funcionarios docentes universitarios que se detallan en el anexo i de la presente resolución 1 de la Ley 22/2021 . de 28 de diciembre . de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (BOE número 312 . de 29 de diciembre) que fija la tasa de reposición de efectivos en un máximo del 120% . ha resuelto convocar los correspondientes concursos de acceso a las plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios que se detallan en el anexo I de la presente resolución . dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de las Illes Balears . con sujeción a las siguientes Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Islas Baleares Illes Balears
traducción e interpretación concurso-oposición numero de orden 3 . grupo profesional 3g . especialidad (y . en su caso . programa) traducción e interpretación concurso-oposición . centro directivo /oo aa d g de la guardia civil . puesto 4927833 . provincia islas baleares . ciudad sant antoni de portmany . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
1g grupo prof 67 . especialidad profesional 1g . centro directivo/ organismo ingeniería . provincia demarcaciones y servicios de costas . ciudad illes balears . palma de mallorca . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
La plantilla de personal laboral fijo: En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 158 . de 6 de diciembre de 2022 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer las siguientes plazas de la plantilla de personal laboral fijo: . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Diciembre 2022 Islas Baleares Illes Balears
La plantilla de personal laboral fijo: En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 158 . de 6 de diciembre de 2022 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer las siguientes plazas de la plantilla de personal laboral fijo: . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Diciembre 2022 Islas Baleares Illes Balears
auxiliar reparto en moto ord 1679 . map 908526 . unidad admon s s n1 inca n4 illes balears . puesto auxiliar reparto en moto . niv 11 . ads sb c1c2 . ciudad inca . min xc . nombre perello oliver . francisco . nrp ***0728***a1441 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
director/director adjunto de oficina 3 ord 1687 . map 4696194 . unidad admon s s n1 manacorn6 illes balears . puesto director/director adjunto de oficina 3 . niv 16 . ads sb c1c2 . ciudad inca . min xc . nombre mas alos . jaime . nrp ***4754***a1441 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
auxiliar reparto en moto ord 1740 . map 4425428 . unidad direccion provincial de illes balears . puesto auxiliar reparto en moto . niv 11 . ads sb c2 . ciudad palma nova . min xc . nombre fernandez dieguez . jorge . nrp ***8251***a1441 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Personal funcionari de l'administració general i especial de la comunitat aut noma de les illes balears (boib núm La Resolució de la consellera de Presid'ncia . Funció Pública i Igualtat . per la qual s'aprova la convocat ria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de m rits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears (BOIB núm . . . Fecha de publicación: 21 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal funcionari de l'administració general i especial de la comunitat aut noma de les illes balears publicada en data 16 de maig de 2024 al boib núm 1 Corregir les errades advertides en la Resolució de la consellera de Presid'ncia i Administracions Públiques per la qual es designen Tribunals de suport del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de m rits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears publicada en data 16 de maig de 2024 al BOIB núm Fecha de publicación: 21 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal funcionari de les escales Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de m rits per cobrir les places de personal funcionari de les escales . subescales . classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial del subgrup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordin ria del Consell de Mallorca i de l'Ag ncia de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019 Fecha de publicación: 21 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal funcionari de les escales 1 Mitjan ant la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 21 de febrer de 2023 . dictada per delegació del Consell Executiu de data 28 de setembre de 2022 . es varen nomenar els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales . subescales . classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1 . A2 i grup B derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordin ria del Consell de Mallorca i de l'Ag ncia de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019 (BOIB núm Fecha de publicación: 21 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La plantilla de personal funcionari de carrera i personal laboral de l'ajuntament de sant antoni de portmany (boib núm En all no previst en les presents bases ser d'aplicació la Llei Reguladora de les Bases de R gim Local . Llei 7/1985 . de 2 d'abril . així com all disposat als articles 167 i 169 del Text Refós de les Disposicions legals vigents a mat ria de r gim local . aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986; el Reial Decret Legislatiu 5/2015 . del 30 d'octubre . pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut B sic de l'Empleat Públic; la Llei 3/2007 . de 27 de mar . de la funció pública de la comunitat aut noma de les Illes Balears; Decret 30/2009 . de 22 maig . pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears; La Llei org nica 3/2007 . de 22 de mar . per a la igualtat efectiva de dones i homes; La Llei 11/2016 . del 28 de juliol . d'igualtat de dones i homes; La Llei Org nica 3/2018 . del 5 de desembre . de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; les Bases Generals dels processos selectius per a la provisió de places de la plantilla de personal funcionari de carrera i personal laboral de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (BOIB núm Fecha de publicación: 21 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L nivell i categoria pr pies de les places publicades en cada illa La convocat ria dels ex mens . en cada una de les illes . correspondr a les places del nivell i categoria pr pies de les places publicades en cada illa . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Treballadors socials (una d'elles amb reserva de discapacitat) Convocat ria de dues places de treballadors socials (una d'elles amb reserva de discapacitat) . mitjan ant concurs oposició . aprovada per Decret de Batlia núm . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La plantilla de personal funcionari de carrera i personal laboral de l'ajuntament de sant antoni de portmany (boib núm En all no previst a les presents bases ser d'aplicació les Bases Generals dels processos selectius per a la provisió de places de la plantilla de personal funcionari de carrera i personal laboral de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (BOIB núm . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L personal d'administració i serveis (pas) de la fundació (boib núm 'Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Esc niques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s'aprova la convocat ria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de m rits per cobrir les places del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de la Fundació (BOIB núm . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal laboral de l'ibanat en els termes següents: En data 18 d'abril de 2024 s'emet Resolució del director gerent de l'Institut Balear de la Natura de modificació de les resolucions de data 21 i 23 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocat ria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de m rits i per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBANAT en els termes següents: Fecha de publicación: 14 Mayo 2024 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales