Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Comeses especials Serveis especials Places de comeses especials . . . Fecha de publicación: 22 Julio 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal estatutari en el servei de salut de les illes balears que atengui totes aquestes circumst ncies En conseqü ncia . cal dictar un reglament mitjan ant el qual es reguli l acreditació de coneixements de la llengua catalana per a l ingrés i per a l ocupació de places de personal estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears que atengui totes aquestes circumst ncies . així com la proporcionalitat i l adequació del nivell de coneixements de la llengua que s exigeixen . en relació amb les funcions que acompleixen les categories sanit ries i les no sanit ries Fecha de publicación: 24 Marzo 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal estatutari del servei de salut regulats en els capítols vi i vii de la llei 55/2003 1 L mbit d'aplicació d'aquest Decret s estén a tots els procediments de provisió de places de personal estatutari del Servei de Salut regulats en els capítols VI i VII de la Llei 55/2003 . de 16 de desembre . de l Estatut marc del personal estatuari dels serveis de salut . i s hi han d'entendre inclosos tots els procediments de selecció i de mobilitat en qu pugui participar personal estatutari del Servei de Salut Fecha de publicación: 24 Marzo 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L personal estatutari es duu a terme pels procediments de selecció de personal La provisió de places del personal estatutari es duu a terme pels procediments de selecció de personal . de promoció interna i de mobilitat . així com per reingrés al servei actiu . d'acord amb el que preveu l article 29 . . . Fecha de publicación: 24 Marzo 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal estatutari de gestió i serveis de les categories professionals de la funció administrativa que es duguin a terme durant un termini de dos anys comptadors des de l entrada en vigor d'aquest decret No obstant el que disposa l article 3 b) d'aquest Decret . en els procediments de provisió i de selecció de places de personal estatutari de gestió i serveis de les categories professionals de la funció administrativa que es duguin a terme durant un termini de dos anys comptadors des de l entrada en vigor d'aquest Decret . els nivells de coneixements de la llengua catalana exigits seran els prevists en la disposició transit ria segona de la Llei 4/2016 . de 6 d'abril Fecha de publicación: 24 Marzo 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Allotjament: correspon al nombre de places d?allotjament turístic de totes les tipologies d?establiments incloses en l?operació estadística 2008 009: hotels, hotels apartament, fondes, pensions, c?mpings, etc Places d'allotjament: correspon al nombre de places d'allotjament turístic de totes les tipologies d'establiments incloses en l operació estadística 2008 009: hotels . hotels apartament . fondes . pensions . c mpings . etc . . . Fecha de publicación: 24 Marzo 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Aquests serveis amb l'institut mallorquí d'afers socials 2 Per poder concertar places d'aquests serveis amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials . els serveis han d'haver obtingut l'acreditació administrativa . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal funcionari i de selecció de personal laboral Mentre el Cat leg de llocs de feina del Consell Insular de Menorca existent en el moment d'aprovar aquest reglament mantengui la seva vig ncia i no se n'hagi aprovat un de nou . durant el termini m xim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest reglament prorrogable a un any més . totes les bases que regulin les convocat ries d'accés a places de personal funcionari i de selecció de personal laboral . en propietat o amb car cter interí o temporal . o per proveir llocs de treball del Consell Insular de Menorca . així com els processos selectius de promoció interna . han d'incloure la pr ctica i superació obligat ria d'una prova pr via de catal del nivell corresponent només per als aspirants que no acreditin . mitjan ant un certificat . el nivell de catal necessari per accedir-hi Fecha de publicación: 03 Febrero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Assessorament i direcció als centres de professorat Convocar i coordinar el procediment per cobrir les places d'assessorament i direcció als centres de professorat . . . Fecha de publicación: 30 Enero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Assessorament i direcció dels centres de professors Convocar i coordinar el procediment per cobrir les places d'assessorament i direcció dels centres de professors . . . Fecha de publicación: 30 Enero 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales