Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Primer cicle d'educació infantil 1 Les administracions públiques han de promoure l'oferta suficient de places de primer cicle d'educació infantil . d'acord amb les necessitats de cada nucli de població . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2020 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Stinades als passatgers que viatgen drets En els transports públics col lectius de viatgers d' mbit urb i periurb en els quals hi ha plataformes habilitades per al transport de viatgers drets . s'hi poden ocupar la totalitat dels seients i s'hi ha de mantenir una refer ncia d'ocupació del cinquanta per cent de les places destinades als passatgers que viatgen drets . i procurar . en tot cas . la separació m xima possible entre ells Fecha de publicación: 13 Julio 2020 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Passatge de les cobertes descobertes de l'embarcació En el transport marítim de passatgers de car cter turístic o recreatiu es pot utilitzar el setanta-cinc per cent de la capacitat de les cobertes tancades de l'embarcació i la totalitat de les places de passatge de les cobertes descobertes de l'embarcació . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2020 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Comeses especials Serveis especials Places de comeses especials . . . Fecha de publicación: 02 Julio 2020 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
1 rpf 15 - convocar pel sistema de concurs en comissió de serveis . el lloc de treball que es relaciona a continuació . la cobertura provisional del qual és urgent i inajornable . d'acord amb les determinacions i entre el personal que reuneixi els requisits que s'indiquen a continuació: . característiques del lloc de treball: . escala: administració especial . cap d'urbanismo . grup a . subgrup a1 . nombre de llocs de treball: 1 rpf 15 . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Professorat universitari Vistes les propostes formulades per les comissions corresponents que han jutjat els concursos d'accés per a la provisió de places de professorat universitari . convocats per Resolució d'aquesta universitat de 28 de mar de 2019 (Butlletí Oficial de l'Estat de 11 d'abril) . i tenint en compte que s'han complert els tr mits reglamentaris . aquest Rectorat . de conformitat amb el que estableixen l'article 65 de la Llei org nica 6/2001 . de 21 de desembre . d'universitats . i l'article 38 dels Estatuts d'aquesta universitat . aprovats pel Decret 64/2010 . de 14 de maig . ha resolt de nomenar professora dels cossos docents universitaris a la candidata que es detalla a continuació: Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Administratius Modificació de la Base Sisena . apart 2) de les bases específiques que regiran la convocat ria del proc s selectiu per promoció interna de dues places d'administratius . personal funcionari de carrera de l Ajuntament de Sant Antoni de Portmany . mitj del sistema de concurs oposició . publicades al BOIB núm . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local i 14 de 31/01/2019 la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu per a la cobertura de 2 places de policia local i . d'acord amb el punt onz de les bases específiques que regeixen la convocat ria . s atorga un termini de 20 dies naturals perqu presentin la documentació justificativa de les condicions de capacitat i requisits de la convocat ria . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La relació de llocs de treball qualificades de places d'investigador titular amb la superació pr via dels procediments selectius que preveu aquest decret El personal investigador amb títol de doctor o doctora i amb més de cinc anys d'independ'ncia científica i que hagi accedit a places de la relació de llocs de treball qualificades de places d'investigador titular amb la superació pr via dels procediments selectius que preveu aquest Decret . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L oferta d'ocupació pública per a personal investigador Si el nombre de personal seleccionat per a aquests programes que s hagi acollit a dur a terme la seva formació en els instituts d'investigació sanit ria de les Illes Balears supera el nombre de places de l oferta d'ocupació pública per a personal investigador . aquest personal s ha de seleccionar d'acord amb els criteris següents: . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales