Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Titularitat municipal En casos excepcionals . per a les places de titularitat municipal . i si existeix disponibilitat de places . es podran valorar les peticions provinents d'altres municipis amb conveni econ mic previ . . . Fecha de publicación: 07 Octubre 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
taula, cadira i armari l'espai de treball col laboratiu i d'emprenedoria disposa . per a complir els fins abans definits . dels següents espais: . - de 8 a 10 llocs de treball dotats del mobiliari b sic necessari per a la seva immediata utilització: taula . cadira i armari . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
50% de descompte infants amb germans matriculats a l'escoleta: 10 % de descompte per a cada un d'ells . infants pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin inferiors al llindar de la pobresa . prenent com a valor de refer ncia el publicat per l'ine: 100% de descompte . infants pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin inferiors al salari mínim interprofessional . prenent com a valor de refer ncia el fixat pel ministeri de treball i seguretat social: 50% de descompte . a continuació es dividir aquesta quantitat pel nombre d'unitats de consum que formen la unitat familiar . que es calcula per mitj de la suma dels següents coeficients: . - pel primer adult: 1 . - per la resta de persones majors de 14 anys: 0 . - per a cadascun dels menors de 14 anys: 0 . Fecha de publicación: 31 Julio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
1 punt si es tenen germans a l'escoleta: 4 punts . si treballen els dos membres de la parella . o en cas de famílies monoparentals . si treballa la persona que té la tutela legal del menor: 3 punts . família nombrosa: 2 punts . si només treballa un membre de la parella: 1 punt . si el pare . mare o tutor no est empadronat en el municipi de selva . per hi treballen: 0 . 5 punts . Fecha de publicación: 31 Julio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
1 punt si es tenen germans a l'escoleta: 4 punts . si treballen els dos membres de la parella . o en cas de famílies monoparentals . si treballa la persona que té la tutela legal del menor: 3 punts . família nombrosa: 2 punts . si només treballa un membre de la parella: 1 punt . si el pare . mare o tutor no est empadronat en el municipi de selva . per hi treballen: 0 . 5 punts . Fecha de publicación: 31 Julio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Agents covid seran un m rit en els propers processos selectius de policia local Els serveis prestats en aquestes places d'agents covid seran un m rit en els propers processos selectius de policia local . . . Fecha de publicación: 10 Julio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Les escoletes municipals les nines i els nins empadronats al municipi de santanyí Tindran prefer ncia per l'ocupació de les places de les escoletes municipals les nines i els nins empadronats al municipi de Santanyí . . . Fecha de publicación: 24 Junio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
1 punt ubicació del domicili de l'alumne o del lloc de treball del pare . de la mare . de qualque tutor legal . dins una zona limítrofa al centre sol licitat (només aplica als municipis zonificats a l'annex 3): . per un any complet de resid ncia continuada i ininterrompuda . o de treball continuat i ininterromput . dins una zona limítrofa al centre sol licitat: 1 punt . per dos anys o més de resid ncia continuada i ininterrompuda . o de treball continuat i ininterromput . dins la zona limítrofa del centre sol licitat: 0 . 75 punts . m xim: 2 . 75 punts . Fecha de publicación: 24 Junio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Auxiliar - Modificar l'annex de personal i la plantilla creant tres places d'auxiliar . amb complement de destí 15 i complement específic de 7 . . . Fecha de publicación: 03 Junio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Oficial segona 958 . 00 i suprimint 3 places d'oficial segona . una pla a de peó i una pla a de Personal t cnic de Medi Ambient . totes elles laborals . . . Fecha de publicación: 03 Junio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales