Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Ls cossos que integren l agrupació professional sense requisit de titulació (antic grup e) Aquesta darrera reserva correspon a places dels cossos que integren l agrupació professional sense requisit de titulació (antic grup E) . en relació amb llocs de feina de personal funcionari adscrit exclusivament per a persones amb aquest tipus de discapacitat . d'acord amb l article 7 del Decret citat . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La reserva especial per a persones amb sordesa prelocutiva profunda - 1 places de la reserva especial per a persones amb sordesa prelocutiva profunda . severa o mitjana . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La reserva de persones amb discapacitat d'aquesta convocat ria a les quals optin Així mateix . les persones aspirants han de tenir reconeguda una discapacitat intel lectual moderada . lleugera o límit o una sordera prelocutiva profunda . severa o mitjana . segons les places de la reserva de persones amb discapacitat d'aquesta convocat ria a les quals optin . igual o superior al 33% . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Aquesta convocat ria a les quals opten Així mateix . els aspirants han d'acreditar . mitjan ant un certificat expedit per l equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Depend'ncia . el tipus de discapacitat requerit per a l accés a les places d'aquesta convocat ria a les quals opten . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior de l administració de la comunitat aut noma de les illes balears 1 Aprovar la convocat ria de proves selectives per cobrir 8 places de personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior de l Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears . escala sanit ria . especialitat veterin ria . objecte d'aquesta convocat ria . corresponents a les ofertes públiques de 2014 . 2015 i 2016 . pel torn lliure . que es distribueixen per illes d'acord amb el repartiment que s indica a continuació Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L cos d'ajudants facultatius de l administració de la comunitat aut noma de les illes balears 21 L objecte de la convocat ria és el prove ment de 7 places del cos d'ajudants facultatius de l Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears . escala d'agents de medi ambient . pel torn lliure . que es distribueixen per illes d'acord amb el repartiment que s indica a continuació: . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L cos facultatiu superior de l administració de la comunitat aut noma de les illes balears 21 L objecte de la convocat ria és el prove ment de 2 places del cos facultatiu superior de l Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears . escala de recerca . desenvolupament i innovació . especialitat de recerca i desenvolupament . pel torn lliure a l illa de Mallorca . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La qual opten A l efecte de millorar l agilitat de les borses d'interins . les persones aspirants han de fer constar en la sol licitud . si escau . la seva disponibilitat per prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l illa a les places de la qual opten . sempre que aprovin . com a mínim . un exercici de l oposició de les proves selectives corresponents . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L cos facultatiu t cnic de l administració de la comunitat aut noma de les illes balears 21 L objecte de la convocat ria és el prove ment de 3 places del cos facultatiu t cnic de l Administració de la Comunitat Aut noma de les Illes Balears . escala d'enginyeria . especialitat enginyeria t cnica de forest . pel torn lliure . amb la distribució que s indica a continuació: . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La qual opten A l efecte de millorar l agilitat de les borses d'interins . les persones aspirants han de fer constar en la sol licitud . si escau . la seva disponibilitat per prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l illa a les places de la qual opten . sempre que aprovin . com a mínim . un exercici de l oposició de les proves selectives corresponents . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales