Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
jesús salinas ibáñez puesto jesús salinas ibáñez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
víctoria aurora ferrer pérez puesto víctoria aurora ferrer pérez . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
hipólito medrano gil puesto hipólito medrano gil . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
giséle marty broquet puesto giséle marty broquet . nombre y apellidos cu . cuerpo universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos jesús salinas ibáñez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal 1 puesto vocal 1 . nombre y apellidos víctoria aurora ferrer pérez . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
presidente/a puesto presidente/a . nombre y apellidos maría antonia manassero mas . cuerpo cu . universidad universitat de les illes balears . Fecha de publicación: 19 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Les escoletes municipals les nines i els nins empadronats al municipi de santanyí Tendran prefer ncia per l'ocupació de les places de les escoletes municipals les nines i els nins empadronats al municipi de Santanyí . . . Fecha de publicación: 14 Enero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
00 i les 18 als efectes d'aquesta ordenan a l'horari de treball ha d'estar compr s entre les 08: 00 i les 18 . com a excepció . l'horari de treball de les m quines picadores ser el següent: . Fecha de publicación: 07 Enero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Primer cicle d'educació infantil 1 Les administracions públiques han de promoure l'oferta suficient de places de primer cicle d'educació infantil . d'acord amb les necessitats de cada nucli de població . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2020 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Stinades als passatgers que viatgen drets En els transports públics col lectius de viatgers d' mbit urb i periurb en els quals hi ha plataformes habilitades per al transport de viatgers drets . s'hi poden ocupar la totalitat dels seients i s'hi ha de mantenir una refer ncia d'ocupació del cinquanta per cent de les places destinades als passatgers que viatgen drets . i procurar . en tot cas . la separació m xima possible entre ells Fecha de publicación: 13 Julio 2020 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Passatge de les cobertes descobertes de l'embarcació En el transport marítim de passatgers de car cter turístic o recreatiu es pot utilitzar el setanta-cinc per cent de la capacitat de les cobertes tancades de l'embarcació i la totalitat de les places de passatge de les cobertes descobertes de l'embarcació . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2020 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Comeses especials Serveis especials Places de comeses especials . . . Fecha de publicación: 02 Julio 2020 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
1 rpf 15 - convocar pel sistema de concurs en comissió de serveis . el lloc de treball que es relaciona a continuació . la cobertura provisional del qual és urgent i inajornable . d'acord amb les determinacions i entre el personal que reuneixi els requisits que s'indiquen a continuació: . característiques del lloc de treball: . escala: administració especial . cap d'urbanismo . grup a . subgrup a1 . nombre de llocs de treball: 1 rpf 15 . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Professorat universitari Vistes les propostes formulades per les comissions corresponents que han jutjat els concursos d'accés per a la provisió de places de professorat universitari . convocats per Resolució d'aquesta universitat de 28 de mar de 2019 (Butlletí Oficial de l'Estat de 11 d'abril) . i tenint en compte que s'han complert els tr mits reglamentaris . aquest Rectorat . de conformitat amb el que estableixen l'article 65 de la Llei org nica 6/2001 . de 21 de desembre . d'universitats . i l'article 38 dels Estatuts d'aquesta universitat . aprovats pel Decret 64/2010 . de 14 de maig . ha resolt de nomenar professora dels cossos docents universitaris a la candidata que es detalla a continuació: Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Administratius Modificació de la Base Sisena . apart 2) de les bases específiques que regiran la convocat ria del proc s selectiu per promoció interna de dues places d'administratius . personal funcionari de carrera de l Ajuntament de Sant Antoni de Portmany . mitj del sistema de concurs oposició . publicades al BOIB núm . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local i 14 de 31/01/2019 la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu per a la cobertura de 2 places de policia local i . d'acord amb el punt onz de les bases específiques que regeixen la convocat ria . s atorga un termini de 20 dies naturals perqu presentin la documentació justificativa de les condicions de capacitat i requisits de la convocat ria . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales