Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en illes balears
Cuerpos de funcionarios docentes universitarios que se detallan en el anexo i de la presente resolución 1 de la Ley 22/2021 . de 28 de diciembre . de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (BOE número 312 . de 29 de diciembre) que fija la tasa de reposición de efectivos en un máximo del 120% . ha resuelto convocar los correspondientes concursos de acceso a las plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios que se detallan en el anexo I de la presente resolución . dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de las Illes Balears . con sujeción a las siguientes Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Islas Baleares Illes Balears
traducción e interpretación concurso-oposición numero de orden 3 . grupo profesional 3g . especialidad (y . en su caso . programa) traducción e interpretación concurso-oposición . centro directivo /oo aa d g de la guardia civil . puesto 4927833 . provincia islas baleares . ciudad sant antoni de portmany . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
1g grupo prof 67 . especialidad profesional 1g . centro directivo/ organismo ingeniería . provincia demarcaciones y servicios de costas . ciudad illes balears . palma de mallorca . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
La plantilla de personal laboral fijo: En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 158 . de 6 de diciembre de 2022 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer las siguientes plazas de la plantilla de personal laboral fijo: . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Diciembre 2022 Islas Baleares Illes Balears
La plantilla de personal laboral fijo: En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 158 . de 6 de diciembre de 2022 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer las siguientes plazas de la plantilla de personal laboral fijo: . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Diciembre 2022 Islas Baleares Illes Balears
auxiliar reparto en moto ord 1679 . map 908526 . unidad admon s s n1 inca n4 illes balears . puesto auxiliar reparto en moto . niv 11 . ads sb c1c2 . ciudad inca . min xc . nombre perello oliver . francisco . nrp ***0728***a1441 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
director/director adjunto de oficina 3 ord 1687 . map 4696194 . unidad admon s s n1 manacorn6 illes balears . puesto director/director adjunto de oficina 3 . niv 16 . ads sb c1c2 . ciudad inca . min xc . nombre mas alos . jaime . nrp ***4754***a1441 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
auxiliar reparto en moto ord 1740 . map 4425428 . unidad direccion provincial de illes balears . puesto auxiliar reparto en moto . niv 11 . ads sb c2 . ciudad palma nova . min xc . nombre fernandez dieguez . jorge . nrp ***8251***a1441 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
informador / informadora gestor prestaciones ord 1668 . map 2958283 . unidad caiss de ibiza/eivissa . puesto informador / informadora gestor prestaciones . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad eivissa . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
informador / informadora gestor prestaciones ord 1669 . map 915579 . unidad caiss de ibiza/eivissa . puesto informador / informadora gestor prestaciones . niv 15 . ads sb c1c2 . ciudad eivissa . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Islas Baleares Illes Balears
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en illes balears España

Oposiciones y Concursos en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Titularitat municipal En casos excepcionals . per a les places de titularitat municipal . i si existeix disponibilitat de places . es podran valorar les peticions provinents d'altres municipis amb conveni econ mic previ . . . Fecha de publicación: 07 Octubre 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
taula, cadira i armari l'espai de treball col laboratiu i d'emprenedoria disposa . per a complir els fins abans definits . dels següents espais: . - de 8 a 10 llocs de treball dotats del mobiliari b sic necessari per a la seva immediata utilització: taula . cadira i armari . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
50% de descompte infants amb germans matriculats a l'escoleta: 10 % de descompte per a cada un d'ells . infants pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin inferiors al llindar de la pobresa . prenent com a valor de refer ncia el publicat per l'ine: 100% de descompte . infants pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin inferiors al salari mínim interprofessional . prenent com a valor de refer ncia el fixat pel ministeri de treball i seguretat social: 50% de descompte . a continuació es dividir aquesta quantitat pel nombre d'unitats de consum que formen la unitat familiar . que es calcula per mitj de la suma dels següents coeficients: . - pel primer adult: 1 . - per la resta de persones majors de 14 anys: 0 . - per a cadascun dels menors de 14 anys: 0 . Fecha de publicación: 31 Julio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Agents covid seran un m rit en els propers processos selectius de policia local Els serveis prestats en aquestes places d'agents covid seran un m rit en els propers processos selectius de policia local . . . Fecha de publicación: 10 Julio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
1 punt ubicació del domicili de l'alumne o del lloc de treball del pare . de la mare . de qualque tutor legal . dins una zona limítrofa al centre sol licitat (només aplica als municipis zonificats a l'annex 3): . per un any complet de resid ncia continuada i ininterrompuda . o de treball continuat i ininterromput . dins una zona limítrofa al centre sol licitat: 1 punt . per dos anys o més de resid ncia continuada i ininterrompuda . o de treball continuat i ininterromput . dins la zona limítrofa del centre sol licitat: 0 . 75 punts . m xim: 2 . 75 punts . Fecha de publicación: 24 Junio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Auxiliar - Modificar l'annex de personal i la plantilla creant tres places d'auxiliar . amb complement de destí 15 i complement específic de 7 . . . Fecha de publicación: 03 Junio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Oficial segona 958 . 00 i suprimint 3 places d'oficial segona . una pla a de peó i una pla a de Personal t cnic de Medi Ambient . totes elles laborals . . . Fecha de publicación: 03 Junio 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L'escoleta infantil 2 Previ informe t cnic favorable dels serveis socials municipals . es pot atorgar l'exempció de tot o part del pagament . fins a un m xim de tres places de l'Escoleta Infantil . quan les circumst ncies socio-econ miques de la persona sol licitant manifestin una situació no adequada a les normes o l'ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsist ncia . . . Fecha de publicación: 18 Marzo 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
L subgrup a2 (requisit titulació: grau o diplomatura): si la persona aspirant ha presentat títol de grau Places del subgrup A2 (requisit titulació: grau o diplomatura): si la persona aspirant ha presentat títol de grau . es valorar com un postgrau l'últim any cursat . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
T cnics superiors (subgrup a1) Places de t cnics superiors (subgrup A1) . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2021 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales