Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Islas Baleares
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
L establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la privació de les places de l establiment o que el seu titular hagi rebut algun tipus de remuneració o compensació per la baixa definitiva d'aquest establiment . s ha d'adquirir el nombre de places a través de l organisme a què es refereix l article següent Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Personal funcionari d'administració i serveis d'aquesta universitat Acordat pel Consell de Govern de la Universitat Miguel Hernández d'Elx . en data 16 de desembre de 2015 . l aprovació de l oferta d'ocupació pública per a l any 2015 de places de personal funcionari d'administració i serveis d'aquesta universitat . de conformitat amb la taxa de reposició autoritzada . . . Fecha de publicación: 29 Diciembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Personal d'administració i serveis de la universitat jaume i Segons l Acord de Consell de Govern de la Universitat Jaume I . de 14 de desembre de 2015 . pel qual s aprova l oferta d'ocupació pública per a l any 2015 de places de personal d'administració i serveis de la Universitat Jaume I . de conformitat amb la taxa de reposició autoritzada i una vegada obtinguda l autorització de la Conselleria d'Investigació . Educació . Cultura i Esport Fecha de publicación: 22 Diciembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Profesor , Cuerpo de inspectores de educación - Tipo de oferta: pruebas selectivas La citada orden de convocatoria establece que . mediante resolución del director general de Centros y Personal Docente . se desarrollará el procedimiento de esta fase y . en consecuencia . y en virtud de las funciones atribuidas por el Decreto 155/2015 . de 18 de septiembre . del Consell (DOCV 7620 . de 22 de septiembre) . por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación . Investigación . Cultura y Deporte . esta dirección general ha resuelto regular la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados de acuerdo con lo siguiente: Primero 1 Las prácticas realizadas desde su incorporación por los aspirantes seleccionados en el procedimiento de acceso al cuerpo de Inspectores de Educación y nombrados funcionarios en prácticas por Resolución de 7 de septiembre de 2015 . de la Dirección General de Centros y Personal Docente (DOCV 7621 . de 23 de septiembre) . serán calificadas por el mismo tribunal examinador . que actuará como comisión calificadora . de conformidad con lo previsto en la base 121 de la convocatoria Fecha de publicación: 18 Noviembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Cos de catedràtics d'universitat 219 . de 12 de setembre de 2015) . resolució d'aquest Rectorat de data 21 d'abril . publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana . per la qual es va publicar l Oferta pública d'ocupació 2015 del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I . consistent en una plaça de titular d'universitat i tres de contractat doctor . i en virtut de l Acord de data 5 d'octubre de 2015 . del Consell de Govern de la Universitat Jaume I . aquest Rectorat . en ús de les competències previstes en l article 100 dels Estatuts de la Universitat Jaume I . aprovats pel Decret 116/2010 . de 31 d'agost . del Consell de la Generalitat (a partir d'ara . EUJI) . convoca una plaça pel sistema de promoció interna per a l accés al cos de catedràtics d'universitat . plaça que es s assenyala en l annex I d'aquesta resolució . d'acord amb les següents bases: Primera Fecha de publicación: 22 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Profesor , Los cuerpos docentes universitarios Considerando que mediante acuerdos del Consell de Govern 68/2015 . de 28 de abril . y 124/2015 . de 30 de junio se aprobó la Oferta Pública de Empleo de la Universitat de València para el año 2015 comprensiva de las plazas de los cuerpos docentes universitarios . profesorado contratado doctor/contractada doctora e investigador doctor/ investigadora doctora que han de ser objeto de convocatoria pública dentro del límite del 50 % de la tasa de reposición de efectivos . establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Ls cossos docents universitaris En execució de l acord 201/2015 . de 29 de setembre . del Consell de Govern i en exercici de les competències atribuïdes per l article 94 dels Estatuts de la Universitat de València . aprovats per Decret 128/2004 . de 30 de juliol . del Consell de la Generalitat (DOCV 8213 . 3 d'agost) . modificats per Decret 45/2013 . de 28 de març . del Consell (DOCV 6994 . 2 de abril) . aquest Rectorat resol: Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la incorporació de cinc places per a la promoció al cos de catedràtics i catedràtiques d'universitat en l Oferta Pública d'Ocupació de la Universitat de València per a l any 2015 . relativa a places dels cossos docents universitaris . professorat contractat doctor i investigador doctor/investigadora doctora . la qual ha de incloure les places que consten en l Annex d'aquesta resolució Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Professorat ajudant doctor amb les característiques que figuren en l annex i [2015/8159] De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 6/2001 . de 21 de desembre . d'Universitats . modificada per la Llei Orgànica 4/2007 . de 12 de abril; la Llei 7/2007 . de 13 de abril . de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic . i l acord del Consell de Govern de 24 de juliol de 2007 . pel qual s aprova la normativa de contractació i els criteris d'avaluació per a la selecció de professorat contractat . s obri procés de selecció de professorat ajudant doctor . per a la contractació en règim laboral d'aquest . d'acord amb les bases següents: Esta convocatòria té en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes pel que es refereix a l accés a l ocupació pública i així utilitza un llenguatge inclusiu en la seua redacció . d'acord amb l article 14 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 3/2007 . de 22 de març . d'Igualtat Efectiva entre Dones i Homes 1 Objecte de la convocatòria Aquesta convocatòria té per objecte la satisfacció de necessitats de docència en aquesta Universitat . mitjançant la provisió de places de professorat ajudant doctor amb les característiques que figuren en l annex I Fecha de publicación: 14 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Auxiliars socisanitaris - Tipo de oferta: laboral temporal L objecte de les presents Bases és la creació d'un borsí per cobrir places d'auxiliars socisanitaris . com a personal laboral temporal de l Ajuntament de sa Pobla . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears Sa Pobla
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Islas BalearesBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales