Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en juneda
Técnico de grado medio de administración general - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico de Grado Medio de Administración General . de acceso libre por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida Juneda
Traducción automática
Técnico de grado medio de administración general
Una plaza de Técnico de Grado Medio de Administración General . de acceso libre miedo el sistema de concurso-oposición . . .
Personal laboral fijo de peón de limpieza de edificios municipales - Tipo de oferta: concurso Una plaza de personal laboral fijo de Peón de Limpieza de edificios municipales . de acceso libre por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida Juneda
Traducción automática
Personal laboral fijo de peón de limpieza de edificios municipales
Una plaza de personal laboral fijo de Peón de Limpieza de edificios municipales . de acceso libre miedo el sistema de concurso . . .
Profesor , Personal laboral fijo de educador de escuela infantil - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de personal laboral fijo de Educador de Escuela Infantil . de acceso libre por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Diciembre 2010 Cataluña Lleida Juneda
Traducción automática
Profesor , Personal laboral fijo de educador de escuela infantil
Una plaza de personal laboral fijo de Educador de Escuela Infantil . de acceso libre miedo el sistema de concurso-oposición . . .

Oposiciones y Concursos en Lleida excluyendo juneda
La convocatí²ria Fecha de publicación: 09 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Ls subgrups c1 o superior Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Ls subgrups c1 o superior Fecha de publicación: 06 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
es valoraran amb el segí¼ent barem b) valoració de mí¨rits . entesos com . formació reglada . assistí¨ncia a cursos i seminaris tots el s relacionats amb les funcions específiques del l oc de treball a cobrir . fins un mí xim de 8 punts: es valoraran amb el segí¼ent barem . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Seguretat (regidoria de seguretat ciutadana - policia local) i Fecha de publicación: 31 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Ls subgrups a1 o laborals equivalents Fecha de publicación: 29 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Ls subgrups a2 o laborals equivalents Fecha de publicación: 29 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Funcionari del consell comarcal del segrií  Fecha de publicación: 18 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Personal laboral Fecha de publicación: 16 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 16 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lleida excluyendo juneda
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Lleida
fotocí²pia del document que acrediti la seva nacionalitat els nomenaments que es produeixin durant la vigí¨ncia de borsa de treball restaran condicionats a la presentació . per part de cada aspirant . dels documents originals o equivalents . que es relacionen a continuació . en cas de no haver presentat aquesta documentació amb anterioritat: . en cas de nacionals membres d퀙altres estats de la unió europea o d퀙aquells estats que sigui d퀙aplicació la lliure circulació de treballadors: fotocí²pia del document que acrediti la seva nacionalitat . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L menjador seran fi xes per a una millor La ubicació de les places del menjador seran fi xes per a una millor . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) unitat d퀙incidí¨ncies la policia local estarí  formada funcionalment i bí sicament per aquests grups de treball: a) unitat d퀙incidí¨ncies . torn matí: el que es realitza de 06 . a 06: 00 hores . quadrant unitat d퀙incidí¨ncies: f . Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Professorat agregat i quatre En la seva sessió del 15 de juliol de 2016 . el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili va aprovar la convocat ria de sis places de professorat agregat i quatre places de catedr tic d'universitat . corresponents a l'aplicació de la taxa de reposició per a l'any 2016 i 4 places de catedr tic d'universitat per promoció interna que han estat autoritzades per la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
codi í· modificacií“ de la relacií“ de llocs de treball: codi . lloc de treball: . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat Així mateix . poden participar-hi les persones funcion ries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . a les quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en mat ria de funció pública Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Jutge de pau substitut del terme municipal de gratallops i Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
1 punt per any treballat, les fraccions d퀙any es valoraran proporcionalment per a la valoració dels treballs en el sector públic: 1 punt per any treballat . les fraccions d퀙any es valoraran proporcionalment . per a la valoració dels treballs a l퀙empresa privada: 0 . 25 punts per any treballat . les fraccions d퀙any es valoraran proporcionalment . Fecha de publicación: 06 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
responsable de suport tributari, nomenar les persones que s'indiquen a continuació per ocupar el lloc de treball que en cada cas s'assenyala: . nom i cognoms: belén bascón jiménez . nom de l lloc de treball: responsable de suport tributari . . unitat directiva: delegació territorial de l'ag ncia tribut ria de catalunya a barcelona . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales