Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en lleida
Arquitecto-coordinador técnico del servicio sam - Tipo de oferta: concurso laboral temporal Presidente en funciones de la Diputación de León . con fecha 29 de abril de 2015 . ha dictado la siguiente Resolución: convocado por la Diputación de León . el concurso para la provisión del puesto de trabajo de arquitecto-coordinador Técnico del Servicio SaM y cooperación de la Diputación de León aprobado por la Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2014 . publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN de León nº 8 de 14 de enero de 2015 y en el BOE de 27 de enero de 2015 Fecha de publicación: 01 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Magistrado para la sección de segunda de la audiencia provincial de lleida 1 plaza de magistrado para la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lleida . . . Fecha de publicación: 01 Noviembre 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Murcia Lleida
La diputación - PRoPuESTa DE moDIFIcacIóN DE La RELacIóN DE PuESToS DE TRaBaJo DE La DIPuTacIóN . . . Fecha de publicación: 10 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Técnico de deportes al momento de valoración del mérito titulaciones académicas complementarias establecido en la base 5º Retrotraer las actuaciones del proceso selectivo de una plaza de Técnico de Deportes al momento de valoración del mérito Titulaciones académicas complementarias establecido en la Base 5º . epígrafe 3º y apartado II . de las que rigen la convocatoria . ordenándose al Tribunal la nueva valoración de este mérito a todos los aspirantes que tomaron parte en el proceso de selección Fecha de publicación: 17 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
servei de valoracions 3 experií¨ncia: en direcció i organització d’equips . 4 competí¨ncies professionals: direcció i desenvolupament de les persones . referí¨ncia 2 –1 característiques del lloc de treballnom del lloc: servei de valoracions . organisme: agí¨ncia tributí ria de catalunya . unitat orgí nica: delegació territorial de l'agí¨ncia tributí ria de catalunya a lleida . localitat: lleida . nivell: 26 . complement específic: 23 . tipus d'horari: normal . tipus de jornada: normal . tipus de lloc: comandament . forma de provisió: concurs específic . norma funcional: dogc núm . subgrup: a1/a2 . mobilitat: administració de la generalitat de catalunya . Fecha de publicación: 23 Abril 2014 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Lleida
Radiotelefonista del seis grupo c1 - Crear una plaza de radiotelefonista del SEIS grupo C1 . nivel 18 . . . Fecha de publicación: 03 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
secretaria - intervenció tercera lloc de treball: secretaria - intervenció tercera . nombre de places: 1 quarta . categoria professional: grup a cinquena . nivell retributiu: complement de destinació . Fecha de publicación: 26 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
secretaría - intervenció tercera
puesto de trabajo: secretaría - intervenció tercera . número de plazas: 1 cuarta . categoría profesional: grupo a quinta . nivel retributivo: complemento de destinació .
Jutge de pau titular d'aquest municipi i s obre el termini de 20 dies hàbils D acord amb els art 101 de la Llei 6/1985 i 5 del Reglament 3/1995 . abans esmentats . es fa pública la convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular d'aquest municipi i s obre el termini de 20 dies hàbils . a comptar des de l endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP de Lleida . perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals sol·licitin per escrit ser escollits per al càrrec esmentat Fecha de publicación: 19 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Juez de paz titular de este municipio y s abre el plazo de 20 días habilidosos
D acuerdo con los arte 101 de la Ley 6/1985 y 5 del Reglamento 3/1995 . antes mencionados . se hace pública la convocatoria para cubrir las plazas de juez de paz titular de este municipio y s abre el plazo de 20 días habilidosos . a contar desde l día siguiente de la publicació de este edicto en el BOP de Lleida . porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales soliciten por escrito ser escogidos para el cargo mencionado
per feina determinada no habitual - Tipo de oferta: laboral temporal denominació lloc de treball: per feina determinada no habitual . tipus: x a temps complet . titular: sarai ronquillo alférez . termini de presentació: 20 dies naturals comptats des del següent a la inserció d aquest anunci al bop de lleida . lloc de presentació: o cines de l ajuntament d almenar . telèfon: 973 770 013 . e-mail: ajuntament@almenar . Fecha de publicación: 17 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
por trabajo determinado no habitual
denominació puesto de trabajo: por trabajo determinado no habitual . tipo: x a tiempo completo . titular: sarai ronquillo alférez . plazo de presentació: 20 días naturales contados desde el següent a la inserció d este anuncio al bop de lleida . lugar de presentació: o cines de l ayuntamiento d almenar . teléfono: 973 770 013 . e-mail: ayuntamiento@almenar .
Jutge/ssa de pau d'almenar Vacants les places de jutge/ssa de Pau d'Almenar . titular i substitut . s anuncia pública convocatòria per a què tots els interessats presentin instància amb subjecció a les següents condicions: 1 Termini de presentació: 20 dies naturals comptats des del següent a la inserció d'aquest anunci al BOP de Lleida . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Juzgue/ssa de paz de almenar
Vacantes las plazas de juez/ssa de Pau de Almenar . titular y sustituto . s anuncia pública convocatoria para qué todos los interesados presenten instancia con subjecció a las següents condiciones: 1 Plazo de presentació: 20 días naturales contados desde el següent a la inserció de este anuncio al BOP de Lleida . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lleida España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Lleida
unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción . localidad: berga . complemento general del lloc: 3 . complemento específico: 7 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 20 Octubre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2020 Cataluña Barcelona Berga
servicio común procesal general nombre del puesto: responsable del servicio común procesal general . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: berga . complemento general del lloc: 3 . complemento específico: 8 . Fecha de publicación: 20 Octubre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2020 Cataluña Barcelona Berga
í¢Â€Âœarticle 41 representació de lí¢Â€Â™entitat: antoni abad . assessora: montserrat moncho i sala . representació social: albert puigvert . julio soriano . joan moyano . genís garcía . carlos luna . josé m . reunides les persones esmentades . membres de la comissió negociadora per a la modificació del pacte regulador de condicions de treball dels funcionaris de lí¢Â€Â™ajuntament de pineda de mar . en data 13 dí¢Â€Â™octubre de 2015 . acorden: 1 . aprovar el nou redactat de lí¢Â€Â™article 41 de lí¢Â€Â™acord de condicions de treball del personal funcionari de lí¢Â€Â™ajuntament de pineda de mar . el contingut del qual serí  de la segí¼ent literalitat: í¢Â€Âœarticle 41 . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria A les places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 04 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionari de Aquesta convocatí²ria te com a objecte la provisió de quatre places de funcionari de Fecha de publicación: 03 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
plus conveni - complements personals: complement ad personam . - complements de l oc de treball: plus conveni . - complements de quantitat i qualitat de treball: plus productivitat . plus nocturn . plus disponibilitat . . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup a subgrup a2; de sis mesos Subgrup A1; de nou mesos . per a les places del grup A subgrup A2; de sis mesos . per a . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup c; i de quatre mesos Les places del grup C; i de quatre mesos . per a les places del grup AP . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales