Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en lleida
Arquitecto-coordinador técnico del servicio sam - Tipo de oferta: concurso Presidente en funciones de la Diputación de León . con fecha 29 de abril de 2015 . ha dictado la siguiente Resolución: convocado por la Diputación de León . el concurso para la provisión del puesto de trabajo de arquitecto-coordinador Técnico del Servicio SaM y cooperación de la Diputación de León aprobado por la Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2014 . publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN de León nº 8 de 14 de enero de 2015 y en el BOE de 27 de enero de 2015 Fecha de publicación: 01 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Arquitecto-coordinador técnico del servicio sam - Tipo de oferta: concurso laboral temporal Presidente en funciones de la Diputación de León . con fecha 29 de abril de 2015 . ha dictado la siguiente Resolución: convocado por la Diputación de León . el concurso para la provisión del puesto de trabajo de arquitecto-coordinador Técnico del Servicio SaM y cooperación de la Diputación de León aprobado por la Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2014 . publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN de León nº 8 de 14 de enero de 2015 y en el BOE de 27 de enero de 2015 Fecha de publicación: 01 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Arquitecto-coordinador técnico del servicio sam - Tipo de oferta: concurso laboral temporal Presidente en funciones de la Diputación de León . con fecha 29 de abril de 2015 . ha dictado la siguiente Resolución: convocado por la Diputación de León . el concurso para la provisión del puesto de trabajo de arquitecto-coordinador Técnico del Servicio SaM y cooperación de la Diputación de León aprobado por la Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2014 . publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN de León nº 8 de 14 de enero de 2015 y en el BOE de 27 de enero de 2015 Fecha de publicación: 01 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Magistrado para la sección de segunda de la audiencia provincial de lleida 1 plaza de magistrado para la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lleida . . . Fecha de publicación: 01 Noviembre 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Murcia Lleida
La diputación - PRoPuESTa DE moDIFIcacIóN DE La RELacIóN DE PuESToS DE TRaBaJo DE La DIPuTacIóN . . . Fecha de publicación: 10 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Técnico de deportes al momento de valoración del mérito titulaciones académicas complementarias establecido en la base 5º Retrotraer las actuaciones del proceso selectivo de una plaza de Técnico de Deportes al momento de valoración del mérito Titulaciones académicas complementarias establecido en la Base 5º . epígrafe 3º y apartado II . de las que rigen la convocatoria . ordenándose al Tribunal la nueva valoración de este mérito a todos los aspirantes que tomaron parte en el proceso de selección Fecha de publicación: 17 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
servei de valoracions 3 experiéncia: en direcció i organització dâequips . 4 competéncies professionals: direcció i desenvolupament de les persones . referéncia 2 â1 característiques del lloc de treballnom del lloc: servei de valoracions . organisme: agéncia tributí ria de catalunya . unitat orgí nica: delegació territorial de l'agéncia tributí ria de catalunya a lleida . localitat: lleida . nivell: 26 . complement específic: 23 . tipus d'horari: normal . tipus de jornada: normal . tipus de lloc: comandament . forma de provisió: concurs específic . norma funcional: dogc núm . subgrup: a1/a2 . mobilitat: administració de la generalitat de catalunya . Fecha de publicación: 23 Abril 2014 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Lleida
La diputación provincial para el año 2012 - Tipo de oferta: laboral temporal - E indirectamente . contra la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial para el año 2012 . modificada por acuerdos plenarios de 28 de marzo y 30 de mayo de 2012 Visto cuanto antecede . en base a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998 . de 13 de julio . reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa . esta Presidencia . resuelve: 1º Fecha de publicación: 04 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Este ayuntamiento Aprobar inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento . con el texto que figura en el expediente . . . Fecha de publicación: 10 Diciembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Especificadas en la base primera Realización de ejercicios prácticos sobre algunas de las funciones a desarrollar por el operario de servicios múltiples . con una duración máxima de 60 minutos y referentes a las funciones encomendadas a la plaza y especificadas en la base primera . . . Fecha de publicación: 10 Diciembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lleida España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Lleida
5154 / 5158 denominació: encarregat/ada de manteniment / encarregat/ada piscina estiu . número de vacants: 2 . torn: lliure accés . codi de lloc de treball: 5154 / 5158 . vinculació jurídica: personal laboral . nivell de complement de destinació: 14 . complement específic anual: 7560 . 98 . Fecha de publicación: 13 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
salaris, pensions i indemnitzacions de pagament únic o pagament diferit a aquest efecte . es consideren ingressos els imports o quanties íntegres de la unitat de conviví¨ncia de les persones a partir de 16 anys: . - rendes del treball: salaris . pensions i indemnitzacions de pagament únic o pagament diferit . Fecha de publicación: 06 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior en documentació í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior en documentació . del grup de classificació A . subgrup A1 . . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques socials- Procés selectiu P06/16 í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques socials- . del grup de classificació A . subgrup A1 . sotsescala serveis especials . classe comeses especials . escala . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantil a de la corporació ni crear-ne de noves Augmentar el nombre de places de la plantil a de la corporació ni crear-ne de noves . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques públiques- Procés selectiu P03/16 í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques públiques- . del grup de Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques públiques- Procés selectiu P03/16 í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques públiques- . del grup de Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
secció de suport a la formació cognoms i nom: arriaga poblador . anna . denominació del lloc de treball anterior: secció de suport a la formació . denominació del lloc de treball actual: secció de gestió de la formació en alta direcció . unitat org nica: subdirecció general de recerca i de formació en alta direcció . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales