Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en lleida
Arquitecto-coordinador técnico del servicio sam - Tipo de oferta: concurso Presidente en funciones de la Diputación de León . con fecha 29 de abril de 2015 . ha dictado la siguiente Resolución: convocado por la Diputación de León . el concurso para la provisión del puesto de trabajo de arquitecto-coordinador Técnico del Servicio SaM y cooperación de la Diputación de León aprobado por la Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2014 . publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN de León nº 8 de 14 de enero de 2015 y en el BOE de 27 de enero de 2015 Fecha de publicación: 01 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Arquitecto-coordinador técnico del servicio sam - Tipo de oferta: concurso laboral temporal Presidente en funciones de la Diputación de León . con fecha 29 de abril de 2015 . ha dictado la siguiente Resolución: convocado por la Diputación de León . el concurso para la provisión del puesto de trabajo de arquitecto-coordinador Técnico del Servicio SaM y cooperación de la Diputación de León aprobado por la Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2014 . publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN de León nº 8 de 14 de enero de 2015 y en el BOE de 27 de enero de 2015 Fecha de publicación: 01 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Arquitecto-coordinador técnico del servicio sam - Tipo de oferta: concurso laboral temporal Presidente en funciones de la Diputación de León . con fecha 29 de abril de 2015 . ha dictado la siguiente Resolución: convocado por la Diputación de León . el concurso para la provisión del puesto de trabajo de arquitecto-coordinador Técnico del Servicio SaM y cooperación de la Diputación de León aprobado por la Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2014 . publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN de León nº 8 de 14 de enero de 2015 y en el BOE de 27 de enero de 2015 Fecha de publicación: 01 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Magistrado para la sección de segunda de la audiencia provincial de lleida 1 plaza de magistrado para la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lleida . . . Fecha de publicación: 01 Noviembre 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Murcia Lleida
La diputación - PRoPuESTa DE moDIFIcacIóN DE La RELacIóN DE PuESToS DE TRaBaJo DE La DIPuTacIóN . . . Fecha de publicación: 10 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Técnico de deportes al momento de valoración del mérito titulaciones académicas complementarias establecido en la base 5º Retrotraer las actuaciones del proceso selectivo de una plaza de Técnico de Deportes al momento de valoración del mérito Titulaciones académicas complementarias establecido en la Base 5º . epígrafe 3º y apartado II . de las que rigen la convocatoria . ordenándose al Tribunal la nueva valoración de este mérito a todos los aspirantes que tomaron parte en el proceso de selección Fecha de publicación: 17 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
servei de valoracions 3 experiéncia: en direcció i organització d’equips . 4 competéncies professionals: direcció i desenvolupament de les persones . referéncia 2 –1 característiques del lloc de treballnom del lloc: servei de valoracions . organisme: agéncia tributí ria de catalunya . unitat orgí nica: delegació territorial de l'agéncia tributí ria de catalunya a lleida . localitat: lleida . nivell: 26 . complement específic: 23 . tipus d'horari: normal . tipus de jornada: normal . tipus de lloc: comandament . forma de provisió: concurs específic . norma funcional: dogc núm . subgrup: a1/a2 . mobilitat: administració de la generalitat de catalunya . Fecha de publicación: 23 Abril 2014 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Lleida
La diputación provincial para el año 2012 - Tipo de oferta: laboral temporal - E indirectamente . contra la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial para el año 2012 . modificada por acuerdos plenarios de 28 de marzo y 30 de mayo de 2012 Visto cuanto antecede . en base a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998 . de 13 de julio . reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa . esta Presidencia . resuelve: 1º Fecha de publicación: 04 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Este ayuntamiento Aprobar inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento . con el texto que figura en el expediente . . . Fecha de publicación: 10 Diciembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Especificadas en la base primera Realización de ejercicios prácticos sobre algunas de las funciones a desarrollar por el operario de servicios múltiples . con una duración máxima de 60 minutos y referentes a las funciones encomendadas a la plaza y especificadas en la base primera . . . Fecha de publicación: 10 Diciembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lleida España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Lleida
servei de formació en riscos i emerg ncies denominació del lloc de treball anterior: servei de formació en riscos i emerg ncies . denominació del lloc de treball nou: servei de formació en riscos . emerg ncies i protecció civil . nom de la persona que l'ocupa: maria serrahima i sugrañes . Fecha de publicación: 25 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de formació en protecció civil denominació del lloc de treball anterior: secció de formació en protecció civil . denominació del lloc de treball nou: secció de suport de formació en protecció civil . Fecha de publicación: 25 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de seguiment denominació del lloc de treball anterior: secció de seguiment . denominació del lloc de treball nou: secció d'avaluació i seguiment . nom de la persona que l'ocupa: anna maria melero merino . Fecha de publicación: 25 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador integrades en el programa serra húnter corresponent a l'any 2015 D'acord amb la Llei 1/2003 . de 19 de febrer . d'universitats de Catalunya (LUC); la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012 . del 20 de mar de mesures fiscals . financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics; la Llei org nica 6/2001 . de 21 de desembre d'universitats (LOU) . modificada per la Llei 4/2007 . de 12 d'abril; els Estatuts de la Universitat de Girona . L'Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de l'1 de desembre de 2011 sobre el Pla Serra Húnter i en el que es concreten les contractacions . l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 3 de juliol de 2012 pel qual s'aprova el Pla Serra Húnter de professorat contractat per al període 2012-2015 . i es concreten les seves característiques . el convenis de col laboració . de 5 d'octubre de 2012 . entre el Departament d'Economia i Coneixement i les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Serra Húnter i el conveni de col laboració . de 14 de desembre de 2012 . entre la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement i les universitats públiques catalanes per coordinar la publicitat i el procediment selectiu de les contractacions de professorat en el si del Pla Jaume Serra Húnter . el Reial decret llei 14/12 de 21 d'abril de 2012 . de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l' mbit educatiu . així com . l'Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de 27 de febrer de 2015 i la Resolució de 28 de setembre de 2015 del rector de la Universitat de Girona per la qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació de tres places de personal docent i investigador integrades en el programa Serra Húnter corresponent a l'any 2015 Fecha de publicación: 25 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal funcionari de carrera Fecha de publicación: 21 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla de personal funcionari de lí¢Â€Â™ajuntament dí¢Â€Â™argentona, escala dí¢Â€Â™administració especial Fecha de publicación: 19 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
estabilització d'imatges, correcció de color i sistemes de monitoratge 2 t cniques . procediments i fluxos de treball en l'acabat del producte: estabilització d'imatges . correcció de color i sistemes de monitoratge . 3 t cniques i fluxos de treball anal gics i digitals en l'edició pr via a la conformació final (fora de línia): conformació . tallat de negatiu . altres processos en suport digital . 4 control de qualitat del producte: 1 . Fecha de publicación: 18 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
per incapacitat permanent total derivada d'accident de treball article 33 prestació per invalidesa i mort si com a conseqü ncia d'accident laboral . es derivés una situació d'invalidesa en grau d'incapacitat permanent total o absoluta (para tota classe de treball) . així com la defunció per accident laboral . l'empresa abonar al treballador/a o beneficiaris . a tant al at d'una sola vegada i a partir de la signatura del present conveni i durant la vig ncia del mateix les següents quantitats: per incapacitat permanent total derivada d'accident de treball . per incapacitat permanent absoluta derivada d'accident de treball: 55 . en cas de mort derivat d'accident laboral: 55 . Fecha de publicación: 09 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal laboral 1 Relació de places de personal laboral . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caps de servei i caps de secció de la seguretat social a catalunya 1986) . per la qual es regula el sistema de promoció a les places de caps de servei i caps de secció de la Seguretat Social a Catalunya . modificada parcialment per l'Ordre de 26 d'octubre de 1990 (DOGC núm . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales