Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en mataro
institut alexandre satorras código: 08021260 . denominación: institut alexandre satorras . dirección: avinguda velòdrom . 37 . municipio: mataró . Fecha de publicación: 29 Junio 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Mataró

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo mataro
217 dies a) per al personal que treballa en jornada continuada de 8 hores la distribució anual per a l'any 2015 serí : . - dies de treball: 217 dies . - descans setmanal: 52 dies . de registre: 0 . - festa llei (descans compensatori): 50 dies . - vacances: 25 dies . - festes laborables: 14 dies . - per ajustament de jornada anual pactada: 7 dies . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
2 dies naturals per desplaí§ament fins a 200 km, 3 fins a 300 i 4 per més de 400 km el treballador . avisant amb la possible antelació i aportant . en tot cas . el corresponent justificant . pot faltar a la feina amb dret a remuneració . per algun dels motius i durant el temps que a continuació s'exposa: . quan el treballador necessiti realitzar un desplaí§ament a l'efecte . el permís es gaudirí  de la forma segí¼ent: 2 dies naturals per desplaí§ament fins a 200 km . 3 fins a 300 i 4 per més de 400 km . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
formación profesional de grado medio/ superior y/o experiencia equivalente de al menos 1 año en funciones similares - conocimientos/formación: formación profesional de grado medio/ superior y/o experiencia equivalente de al menos 1 año en funciones similares . - responsabilidad: ejecución correcta de su trabajo . apoyándose en los demás departamentos y/o mandos cuando sea necesario . - mando: no tendrá responsabilidad sobre personas . - complejidad: trabajos administrativos y logísticos de complejidad baja-media . - auxiliar administrativo: deberá realizar todas las funciones administrativas relatadas en el nivel inferior (auxiliar de primer año) en lo concerniente a la parte administrativa . Fecha de publicación: 09 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
formación profesional de grado medio/superior o experiencia equivalente - responsabilidad: ejecución correcta de su trabajo . apoyándose en los demás miembros del equipo y/o mandos cuando sea necesario . - mando: no tendrá responsabilidad sobre personas . - complejidad: trabajos de complejidad media-alta . podrá crear procedimientos de temas administrativos logísticos para el desarrollo de su propio alcance . - conocimientos/formación: formación profesional de grado medio/superior o experiencia equivalente . Fecha de publicación: 09 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Interventor/a i tresorer/a en rí¨gim d'interinitat per a aquest ajuntament de badia del vallí¨s Mitjaní§ant acord de la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2017 . es van aprovar les bases i la convocatí²ria per la cobertura interina de les places d'Interventor/a i Tresorer/a en rí¨gim d'interinitat per a aquest Ajuntament de Badia del Vallí¨s . mitjaní§ant sistema de concurs . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls subgrups a1 i a2 o laborals equivalents 12 Experií¨ncia professional en altres funcions . a l'administració local o altres administracions públiques . en places dels subgrups A1 i A2 o laborals equivalents . en llocs de treball de similar categoria en les í rees d'intervenció i tresoreria: 0 . 10 punts per mes treballat . fins a un mí xim d'1 . 5 punts . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls subgrups c1 i c2 o laborals equivalents 13 Experií¨ncia professional en altres funcions . a l'administració local o altres administracions públiques . en places dels subgrups C1 i C2 o laborals equivalents . en llocs de treball de similar categoria en les í rees d'intervenció i tresoreria: 0 . 05 punts per mes treballat . fins a un mí xim de 0 . 5 punts . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administratiu/va - Quatre places d'administratiu/va . del grup de classificació C1 . del grup de classificació C1 . subescala administratiu/va adscrites a l'í€rea de Polítiques Socials i d'Igualtat . de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal . . . Fecha de publicación: 02 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administratiu/va - Proves de quatre places d'administratiu/va . del grup de classificació C1 . del grup de classificació C1 . subescala administratiu/va adscrita a l'í€rea de Polítiques Socials i d'Igualtat de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal . . . Fecha de publicación: 02 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic informí tic i d'administració electrí²nica a) denominació del lloc de treball: tí¨cnic informí tic i d'administració electrí²nica . - nombre de places: 1 . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo mataro
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
estabilització d'imatges, correcció de color i sistemes de monitoratge 2 t cniques . procediments i fluxos de treball en l'acabat del producte: estabilització d'imatges . correcció de color i sistemes de monitoratge . 3 t cniques i fluxos de treball anal gics i digitals en l'edició pr via a la conformació final ( off-line ): conformació . tallat de negatiu . altres processos en suport digital . Fecha de publicación: 18 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
descripció del procés 4 disseny i elaboració de procediments de treball de quiromassatge: descripció del procés . preparació de l'espai de treball: 4 . Fecha de publicación: 07 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del decret legislatiu 1/1997 Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball objecte de convocat ria Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball objecte de convocat ria . i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Ls cossos docents universitaris es faran públiques al butlletí oficial de l'estat Així mateix . les places dels cossos docents universitaris es faran públiques al Butlletí Oficial de l'Estat . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador permanent d'aquesta universitat Atenent a que per Acord de Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de 15 de juny de 2016 . ratificat per acord de la Comissió Econ mica del Consell Social de 22 de juny de 2016 . es van aprovar les previsions de convocat ries de places de Personal Docent i Investigador permanent d'aquesta Universitat . autoritzades per la Generalitat de Catalunya . corresponents a la taxa de reposició del 100% en el cas de les places de cossos docents universitaris i d'un 50% en el cas de les places de personal docent i investigador laboral; i addicionalment les places de cossos docents de promoció interna . en els termes continguts per l'article 62 de la Llei Org nica 6/2001 . d'Universitats . així com places de promoció interna de professorat permanent contractat . tot tenint en compte que la convocat ria d'aquestes places no computa als efectes de l'Oferta Pública d'Ocupació . d'acord amb l'establert a l'apartat Uno Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat contractat permanent: 65 de professor agregat i 2 de catedr tic contractat - 67 places de professorat contractat permanent: 65 de professor agregat i 2 de Catedr tic contractat . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos docent de catedr tic d'universitat en torn de promoció interna - 15 places del cos docent de catedr tic d'universitat en torn de promoció interna . d'acord amb el disposat a l'article 62 de la Llei Org nica 6/2001 . d'Universitats . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador per a l'any 2016 RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2016 . per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de places de personal docent i investigador per a l'any 2016 . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador per a l'any 2016 Places de personal docent i investigador per a l'any 2016 . reservades a la contractació . com a personal laboral fix . de personal investigador que hagi finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3 . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales