Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
Traballo de conserxe de edificios municipais (escolas municipais e polideportivo) do concello de mugardos ó amparo do disposto no texto refundido do estatuto dos traballadores -r É obxecto da presente convocatoria a elaboración dunha bolsa de traballo para ás posibles contratacións laborais temporais do posto de traballo de conserxe de edificios municipais (escolas municipais e polideportivo) do CONCELLO DE MUGARDOS ó amparo do disposto no Texto Refundido do Estatuto dos traballadores -R . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
gerencia denominación: gerencia . nivel: 30 . centro directivo: instituto de seguridad y salud laboral de galicia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 22 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
oficial de policía, grupo clase: policía local . . denominación: oficial de policía . grupo . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario de carreira incluída na oferta de emprego público do concello de carballo no 2019 mediante o proceso selectivo que se específica A Xunta de Goberno Local . en sesión ordinaria celebrada en data luns 6 de maio de 2019 aprobou as bases específicas e convocatoria para a provisión en propiedade da seguinte praza de funcionario de carreira incluída na oferta de emprego público do Concello de Carballo no 2019 mediante o proceso selectivo que se específica . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policia BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDADE UNHA PRAZA DE INSPECTOR DE POLICIA . POLO SISTEMA DE CONCURSO . INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE CARBALLO PARA 2019 (2019/E001/000007) . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
derecho procesual localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1008/19-20 . nš de plazas: 1(fx0307) . área de conocimiento: derecho procesual . departamento: derecho público especial y de la empresa . perfil: dereito procesual penal (g3161330) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
2(fx0399, fx0400) localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1029/19-20 . nš de plazas: 2(fx0399 . fx0400) . área de conocimiento: psicología evolutiva y de la educación . departamento: psicología evolutiva y de la educación . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
2(fx0402, fx0403) localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1031/19-20 . nš de plazas: 2(fx0402 . fx0403) . área de conocimiento: enfermería . departamento: psiquiatría . radiología . salud pública . enfermería y medicina . perfil: fundamentos de enfermería (g2021121) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
1(hxnp1224) localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1060/19-20 . nš de plazas: 1(hxnp1224) . área de conocimiento: didáctica de la matemática . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de la geometría (g3151227) . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
Licenciado sanitario que se relacionan en el anexo i de la resolución de la convocatoria Proceder al anuncio de convocatoria para cubrir . mediante vinculación temporal . por concurso de méritos . las plazas de licenciado sanitario que se relacionan en el anexo I de la resolución de la convocatoria . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal temporal ANUNCIO por el que se hacen públicas la convocatoria y las bases específicas para la selección de dos plazas de personal temporal y dos con carácter de interinidad . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal para el proyecto sealab La directora gerente de Cetmar . en virtud de las competencias atribuidas por el patronato de la Fundación . anuncia la aprobación de la convocatoria y las bases específicas para la selección de dos plazas de personal para el proyecto SEALAB y dos con carácter de interinidad hasta la cobertura de las plazas definitivas . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Ferrol Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Mugardos Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
expedientes de concursos de traslados del personal docente de enseñanzas medias tabla: 014 . código de serie: 0268 . denominación: expedientes de concursos de traslados del personal docente de enseñanzas medias . procedencia: consellería de educación . universidad y formación profesional . fechas extremas de la serie: 1983-(serie abierta) . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
expedientes de pruebas selectivas de personal docente de enseñanza secundaria tabla: 015 . código de serie: 0486 . denominación: expedientes de pruebas selectivas de personal docente de enseñanza secundaria . procedencia: consellería de educación . universidad y formación profesional . fechas extremas de la serie: 1983-(serie abierta) . acceso: restringido . archivo central: los expedientes se transferirán al archivo central transcurrido un año desde el remate de su tramitación administrativa . archivo intermedio: pasados 5 años desde la finalización del trámite los expedientes seleccionados se transferirán al archivo intermedio . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
expedientes de ayudas para actividades de formación de alumnado en lenguas extranjeras tabla: 016 . código de serie: 1307 . denominación: expedientes de ayudas para actividades de formación de alumnado en lenguas extranjeras . procedencia: consellería de educación . universidade y formación profesional . fechas extremas de la serie: 2006-(serie abierta) . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
expedientes de gestión del impuesto de transmisiones patrimoniales de determinados medios de transporte usados entre particulares tabla: 017 . código de serie: 635 . denominación: expedientes de gestión del impuesto de transmisiones patrimoniales de determinados medios de transporte usados entre particulares . procedencia: consellería de hacienda . fechas extremas de la serie: 1985-(serie abierta) . acceso: restringido . archivo central: los expedientes se transferirán al archivo central transcurrido un año desde el remate de su tramitación administrativa . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
expedientes de permiso de explotación a pie de recursos marinos (permex) archivo histórico: transcurridos 10 años la muestra de conservación permanente se transferirá al archivo histórico para su custodia definitiva . selección: posibilidad de eliminación total a los 10 años . tabla: 018 . código de serie: 3335 . denominación: expedientes de permiso de explotación a pie de recursos marinos (permex) . procedencia: consellería del mar . fechas extremas de la serie: 1992-(serie abierta) . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales