Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Isaac díaz pardo No Rexistro Xeral do Concello . Praza de Isaac Díaz Pardo . 1 . 15888 . Oroso . en horario de 9:00 a 14:00 horas . ou de calquera dos xeitos previstos na Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común . no prazo de 15 días hábiles dende a publicación do anuncio da convocatoria no BOP . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de operario de limpeza do concello de oroso co contido que a continuación se recolle e simultaneamente aprobar a convocatoria do citado procedemento de selección APROBAR as bases que rexen na convocatoria de selección dun operario de limpeza baixo a modalidade de contrato laboral fixo (OEP 2018) así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de operario de limpeza do Concello de Oroso co contido que a continuación se recolle e simultaneamente aprobar a convocatoria do citado procedemento de selección Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Oficial de primeira como persoal laboral fixo do concello de oroso incluída na oferta de emprego público do 2016: C) do Real Decreto 2568/1986 . do 28 de novembro . polo que se aproba o Regulamento de organización . funcionamento e réxime xurídico das entidades locais . por Resolución da Alcaldía do 13/07/2017 . aprobáronse as seguintes bases e convocatoria para a selección por oposición dunha praza de Oficial de Primeira como persoal laboral fixo do Concello de Oroso incluída na Oferta de Emprego Público do 2016: Fecha de publicación: 27 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de oficial de primeira do concello de oroso co contido que a continuación se recolle e simultaneamente aprobar a convocatoria do citado procedemento de selección APROBAR as bases que rexen na convocatoria de selección dun oficial de primeira baixo a modalidade de contrato laboral fixo (OEP 2016) así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de oficial de primeira do Concello de Oroso co contido que a continuación se recolle e simultaneamente aprobar a convocatoria do citado procedemento de selección Fecha de publicación: 27 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de normalizador/a lingüístico/a Bases e convocatoria de selección dun/ha normalizador/a lingüístico do Concello de Oroso e creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de normalizador/a lingüístico/a . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de normalizaor/a ligüístico/a BASES QUE REXEN A CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE NORMALIZADOR/A LIGÜÍSTICO/A DO CONCELLO DE OROSO BAIXO A MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO ASÍ COMO CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA CUBRIR PRAZAS DE XEITO TEMPORAL DE NORMALIZAOR/A LIGÜÍSTICO/A . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de normalizador/a lingüistico/a ASUNTO: BASES E CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DUN/HA NORMALIZADOR/A LINGÜISTICO DO CONCELLO DE OROSO E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA CUBRIR PRAZAS DE XEITO TEMPORAL DE NORMALIZADOR/A LINGÜISTICO/A . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballo normalizador/a lingüístico/a do concello de oroso para a execución do servizo de normalización lingüística do concello de oroso para o ano 2017 mediante contratación en réxime laboral tempo Que desexa participar no proceso de selección convocado para a provisión do posto de traballo normalizador/a lingüístico/a do Concello de Oroso para a execución do servizo de normalización lingüística do Concello de Oroso para o ano 2017 mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía n Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Operario de limpeza do concello de oroso Mediante resolución de Alcaldía n 1160/2016 asinada con data de 15/12/2016 procedeuse á aprobación da convocatoria e das bases para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal mediante a modalidade de contrato laboral temporal do posto de operario de limpeza do Concello de Oroso . . . Fecha de publicación: 20 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en oroso España

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
Arquitecto técnico É obxecto da presente convocatoria a cobertura en propiedade . polo sistema de oposición libre . dunha praza de Arquitecto Técnico . encadrada na escala da Administración Especial . Subescala Técnica . clase media . pertencente ao grupo de clasificación A . subgrupo A2 . vacante no Cadro de persoal deste Concello e correspondente á oferta de emprego público do ano 2020 Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Subalterno (ap) da escala de administración xeral As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Subalterno (AP) da escala de Administración Xeral . subescala Subalternos . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Subalterno-conserxe (oep 2022 ordinaria) Convocatoria e bases para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Subalterno-Conserxe (OEP 2022 Ordinaria) . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Subalterno-conserxe (agrupación profesional) BASES XERAIS E BASES ESPECÍFICAS QUE REGULARÁN A CONVOCATORIA PÚBLICA E O PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA EN PROPIEDADE POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA . EN QUENDA LIBRE . DE TRES (3) PRAZAS DE SUBALTERNO-CONSERXE (AGRUPACIÓN PROFESIONAL) . DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL . SUBESCALA SUBALTERNOS . INCLUÍDAS NA OEP 2022 ORDINARIA DO CONCELLO DE CARBALLO Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial mantemento obras (grupo c As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de catro (4) prazas de Oficial Mantemento Obras (Grupo C . Subgrupo C2) da escala de Administración Especial . subescala Servizos Especiais . clase Persoal de Oficios . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial mantemento obras (oep 2022 ordinaria) Convocatoria e bases para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de catro (4) prazas de Oficial Mantemento Obras (OEP 2022 Ordinaria) . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de emerxencias (grupo c As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Oficial de Emerxencias (Grupo C . Subgrupo C1) da escala de Administración Especial . subescala Servizos Especiais . clase Cometidos Especiais . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de emerxencias (oep 2022 ordinaria) Convocatoria e bases para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Oficial de Emerxencias (OEP 2022 Ordinaria) . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego 2023 por Decreto de Alcaldía 73/2023 aprobáronse as Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Asesor/a xurídico/ao apartado de especiais requisitos para o desempeño do posto de asesor/a xurídico/a figura en branco No caso presente ha quedado demostrado: 1 Que na convocatoria da praza de asesor/a xurídico/ao apartado de especiais requisitos para o desempeño do posto de asesor/a xurídico/a figura en branco . cando debería constar . polo menos . a esixencia do grao ou licenciatura en Dereito . 2 A mesma omisión figuraba na relación de postos de traballo aprobada ata ese momento . 3 A Ordenanza provincial reguladora do servizo de asistencia a entidades locais . respecto ao servizo de asistencia xurídica ás entidades locais . indica que a mesma comprende a defensa dos concellos e entidades locais nos procedementos administrativos e xurídicos en que sexan parte . estendéndose a defensa aos recursos contencioso-administrativos e laborais . sen prexuízo da súa ampliación á xurisdición civil en canto sexa posible . 4 Na vixente RPT da Deputación Provincial de Ourense . publicada no BOP do 22 de decembro de 2018 . figuran como funcións do Gabinete de asesoría xurídica e asistencia a municipios as de defensa xudicial e administrativa dos concellos e entidades locais da provincia . de conformidade coa normativa reguladora do servizo de asistencia xurídica a entidades locais . 5 Con arranxo ao artigo 5513 da Lei Orgánica do Poder Xudicial . a representación e defensa dos entes locais corresponderán aos letrados que sirvan nos servizos xurídicos das devanditas Administracións públicas Fecha de publicación: 30 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
coordinador / coordinadora denominación del puesto: coordinador / coordinadora . código puesto: 5688977 . nivel: 29 . complemento específico: 22 . localidad: vigo . adscripción: ae (administración del estado) . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 16 Noviembre 2023 Galicia Pontevedra Vigo
Auxiliar de ayuda en el hogar para la provisión de 17 plazas de auxiliar de ayuda en el hogar . . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar de recaudación para la provisión de dos plazas de auxiliar de recaudación . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Agente dinamizador/a para la provisión de una plaza de agente dinamizador/a . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Agente de empleo para la provisión de una plaza de agente de empleo . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Educador/a social para la provisión de una plaza de educador/a social . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Orientador/a laboral para la provisión de una plaza de orientador/a laboral . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Personal excluidos/as en el proceso selectivo de dos plazas de personal . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
juan carlos mejuto fernandez puesto juan carlos mejuto fernandez . miembro cu . cuerpo universidad de vigo . Fecha de publicación: 19 Julio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Pontevedra Vigo
ingeniería cartográfica de concurso: 70c/23 . de plazas: 1(a00746) . área de conocimiento: ingeniería cartográfica . geodésica y fotogrametría . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: sistemas de información geográfica i (g4101122) . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales