Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
administrativo/informático denominación do posto: administrativo/informático . clasificación: persoal funcionario . vínculo: funcionario interino . escala: administración especial . subescala: servizos especiais . nivel de titulación esixido: título de bacharel ou técnico . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
peón de recollida de lixo - tractorista denominación do posto: peón de recollida de lixo - tractorista . clasificación: persoal laboral . vínculo: laboral fixo . grupo: 5 . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de administrativo informático polo sistema de oposición e formación de bolsa de emprego Faise públilco por Decreto de Alcaldía número 123/2019 de data 15 de marzo de 2019 . aprobouse a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo dun funcionario interino posto de traballo de administrativo informático polo sistema de oposición e formación de bolsa de emprego . cuxo teor literal se transcribe a continuación: . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste concello É obxecto da presente convocatoria a provisión dun posto de traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste Concello . reservado a persoal funcionario de carreira do subgrupo A1 . mediante o procedemento de concurso específico previsto no art 45 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado (en adiante RGI) . aprobado por Real Decreto 364/1995 . do 10 de marzo . e demais normas concordantes de aplicación Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo cuxa cobertura é obxecto da presente convocatoria está reservado a funcionarios de carreira do subgrupo a1 O posto de traballo cuxa cobertura é obxecto da presente convocatoria está reservado a funcionarios de carreira do subgrupo A1 . de Escalas ou Corpos pertencentes á Administración Xeral ou Especial . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo en adscrición provisional terán obriga de participar na presente convocatoria cando o posto ofertado sexa adecuado aos seu corpo e categoría As persoas funcionarias do Concello da Coruña que estean a desenvolver un posto de traballo en adscrición provisional terán obriga de participar na presente convocatoria cando o posto ofertado sexa adecuado aos seu corpo e categoría . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste concello É obxecto da presente convocatoria a provisión dun posto de traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste Concello . reservado a persoal funcionario de carreira do subgrupo A1 . mediante o procedemento de concurso específico previsto no art 45 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado (en adiante RGI) . aprobado por Real Decreto 364/1995 . do 10 de marzo . e demais normas concordantes de aplicación Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo cuxa cobertura é obxecto da presente convocatoria está reservado a funcionarios de carreira do subgrupo a1 O posto de traballo cuxa cobertura é obxecto da presente convocatoria está reservado a funcionarios de carreira do subgrupo A1 . de Escalas ou Corpos pertencentes á Administración Xeral ou Especial . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo en adscrición provisional terán obriga de participar na presente convocatoria cando o posto ofertado sexa adecuado aos seu corpo e categoría As persoas funcionarias do Concello da Coruña que estean a desenvolver un posto de traballo en adscrición provisional terán obriga de participar na presente convocatoria cando o posto ofertado sexa adecuado aos seu corpo e categoría . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo 11 É obxecto da presente convocatoria a selección de persoal para a cobertura dunha praza de persoal laboral fixo . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
En la categoría de grupo auxiliar de la función administrativa 14 de la Resolución de este centro directivo de 1 de marzo de 2018 ( Diario Oficial de Galicia núm 51 . de 13 de marzo) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en la categoría de grupo auxiliar de la función administrativa . establece que los ejercicios de la fase de oposición se realizarán en el lugar y fecha que se fijen en una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud . que se publicará en el Diario Oficial de Galicia con un plazo mínimo de antelación de cinco días hábiles Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
inscripción en las pruebas homologadas para la acreditación del nivel de competencia en lengua gallega y acreditación del nivel correspondiente código: 09 . denominación tasa: inscripción en las pruebas homologadas para la acreditación del nivel de competencia en lengua gallega y acreditación del nivel correspondiente . en su caso . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Cada actividad formativa se repartirán proporcionalmente en función del número de efectivos de cada universidad del sistema universitario de galicia de acuerdo con los datos que figuran en el boletín estadístico del 2 La totalidad de las plazas de cada actividad formativa se repartirán proporcionalmente en función del número de efectivos de cada universidad del Sistema universitario de Galicia de acuerdo con los datos que figuran en el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas de enero de 2018 . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
19/001 cuerpo número de concurso: 19/001 . número de plazas: 1 . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
catedrático/a de universidad cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: derecho constitucional . departamento: derecho público . actividad docente: 612g01003 derecho constitucional . actividad investigadora: organización territorial y comunidades autónomas . centro: facultad de derecho . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
catedráticos/as de universidad cuerpo: catedráticos/as de universidad . área de conocimiento: derecho constitucional . plaza número: 19/001 . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
chófer de tractor desbrozadora número de plazas: 1 . categoría profesional: chófer de tractor desbrozadora . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
letrado/a asesor/a especialista en consultivo - contratación denominación: letrado/a asesor/a especialista en consultivo - contratación . número de vacantes: 1 . adscripción: asesoría jurídica de la diputación provincial de lugo . clasificación: técnico/a superior . grupo a - subgrupo a1 . en el área o especialidad jurídica . con titulación de acceso a la plaza de licenciado/a en derecho o equivalente . presentación de solicitudes: se presentarán en el modelo oficial publicado en el boletín oficial de la provincia de lugo número 59 . de 12 de marzo de 2019 y en la página web www . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
1 chófer tractor desbrozadora Que informado/la de la convocatoria para la selección de 1 chófer tractor desbrozadora . considera reunir los requisitos exigidos en las bases de la dicta convocatoria y acerca la documentación precisa para esto; y por lo que . solicita: ser admitido/la al proceso de selección para la plaza de 1 chófer tractor desbrozadora . . . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Personal directivo en la gestión integrada de a coruña ORDEN de 5 de marzo de 2019 por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de un puesto de personal directivo en la Gestión Integrada de A Coruña . . . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales