Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
Docente correspondente ao plan afd 2018 e 2019 (expte 2018/e001/000013) Aprobación das Bases e convocatoria para a provisión en réxime laboral temporal de 1 praza de docente correspondente ao plan AFD 2018 e 2019 (Expte 2018/E001/000013) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de emprego e desenvolvemento económico por consolidación de emprego temporal Visto o expediente administrativo para a provisión en propiedade dunha praza de Técnico de Emprego e Desenvolvemento Económico por consolidación de emprego temporal . persoal laboral fixo . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público do ano 2016 . publicada no DOG número 230 . de data 1 de decembro de 2016 . mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre . segundo as Bases da convocatoria . aprobadas por resolución da Alcaldía 739/2017 . de data 29 de decembro de 2017 . publicadas no BOP Coruña n 86 . de data 8 de maio de 2018 . así como anuncio de convocatoria no D Fecha de publicación: 24 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe/a de servizo da asesoría xurídica Bases convocatoria para a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de xefe/a de Servizo da Asesoría Xurídica . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 20 . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe de servizo de asesoría xurídica do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo de Xefe de Servizo de Asesoría Xurídica do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación dun posto de traballo do Concello da Coruña . reservado a funcionarias/os de carreira dos grupos C1 e C2 da Escala de Administración Xeral do Concello da Coruña . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial sepultureiro/a denominación: oficial sepultureiro/a . clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . grupo c . subgrupo c2 . xornada de traballo: completa . segundo horarios fixados para o servizo . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial sepultureiro/a e da que se derivará A presentes bases teñen por obxecto a regulación da convocatoria do proceso selectivo para a selección como funcionario/a interino para a substitucións transitoria do funcionario interino ocupante dunha praza de oficial sepultureiro/a e da que se derivará . asemade . a constitución dunha lista de aspirantes para posibles e futuros nomeamentos de persoal funcionario interino . coa dita condición de oficial sepultureiro/a . e nos supostos en que legalmente procedan Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de 1 -padexeiro (pa mecánica) cuxas bases da convocatoria foron publicadas no bop núm 1734/18 . de data de hoxe . a apertura dun novo prazo de presentación de instancias . polo período de 5 días hábiles . para o proceso selectivo dun (1) posto de oficial de 1 -padexeiro (pa mecánica) cuxas bases da convocatoria foron publicadas no BOP núm . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
subdirector/a general de gestión de la pac denominación del puesto: subdirector/a general de gestión de la pac . nivel: 30 . dependencia: fondo gallego de garantía agraria (fogga) . localidad: santiago de compostela . complemento específico: 21 . Fecha de publicación: 14 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirección general de planificación y operaciones financieras denominación: subdirección general de planificación y operaciones financieras . código del puesto: fcc050000115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: xsf-general (escala superior de finanzas) . tipo de adscrición: (a11) adscrición indistinta a funcionarios de la administración de la xunta de galicia . administración del estado . administración de comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . centro directivo o dependencia: dirección general de política financiera . tesoro y fondos europeos . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 14 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
san breixo (ampliación) ante este jurado provincial de montes vecinales en mano común se tramita el expediente de clasificación del monte con las siguientes características: . expediente: 3/2017 . denominación: san breixo (ampliación) . comunidad propietaria: vecinos/as de la parroquia san breixo de parga . ayuntamiento: guitiriz . superficie: 11 . 06 hectáreas . en la siguiente tabla se muestran las parcelas catastrales objeto de clasificación y sus límites: . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Enxeñeiro da edificación do concello do grove: 2018 aprobou as bases e a convocatoria para o proceso de selección da cobertura temporal por interinidade . por ILT do titular . do posto de enxeñeiro da Edificación do Concello do Grove: . . . Fecha de publicación: 24 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden Con fecha de 13 de julio de 2018 el DOG hizo pública la Orden de 4 de julio por la que se convocaba el proceso selectivo unitario para el ingreso en los cuerpos de policía local . categoría de policía . turno libre . cuyo objeto es la cobertura de 38 plazas de policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En los cuerpos de policía local Con fecha de 13 de julio de 2018 el DOG hizo pública la Orden de 4 de julio por la que se convocaba el proceso selectivo unitario para el ingreso en los cuerpos de policía local . categoría de policía . turno libre . cuyo objeto es la cobertura de 38 plazas de policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En la escala administrativa RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2018 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la escala administrativa . subgrupo C1 . por el turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
director/a administrador/a denominación del puesto: director/a administrador/a . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
func nivel: 25 . dependencia: residencia de mayores (pontevedra) . localidad: pontevedra . cuerpo/escala: func . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
animador turístico 퀓 programa fomento de emprego 2018 - n empregos: 1 . - denominación: animador turístico 퀓 programa fomento de emprego 2018 . - réxime xurídico: funcionario interino (art . - clasificación: grupo c 퀓 subgrupo c2 . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do 30/09/2019 . - duración xornada: media xornada (50%) . - modalidade da listaxe: específica . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales