Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
subdirector/a general de gestión de la pac denominación del puesto: subdirector/a general de gestión de la pac . dependencia: fondo gallego de garantía agraria (fogga) . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: especial . Fecha de publicación: 20 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Xefe/a de servizo de intervención xeral Bases convocatoria para a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de xefe/a de Servizo de Intervención Xeral . aprobadas pola Concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 03/07/18 . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe de servizo de intervención xeral do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo de Xefe de Servizo de Intervención Xeral do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Bombeiro-condutor do servizo de extinción de incendios Corrección de erros nas bases específicas da convocatoria para a provisión de 4 prazas de bombeiro-condutor do Servizo de Extinción de Incendios . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Bombeiro-conductor do servizo de extinción de incendios CORRECCIÓN DE ERROS NAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DE 4 PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUCTOR DO SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Bombeiro-conductor do servizo de extinción de incendios 27 . do 7 de febreiro de 2018) publicáronse as bases específicas da convocatoria de 4 prazas de bombeiro-conductor do Servizo de Extinción de Incendios . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
jefatura del servicio de estudios y coordinación de medios denominación del puesto: jefatura del servicio de estudios y coordinación de medios . nivel: 28 . cuerpo o escala: general . dependencia: secretaría general de medios . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
dirección general de calidad ambiental y cambio climático centro directivo: dirección general de calidad ambiental y cambio climático . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . tipo de adscrición: adscrición indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
técnico de información xuvenil e animación sociocultural escala: técnica . número de vacantes: unha . denominación: técnico de información xuvenil e animación sociocultural . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial de oficios varios escala: servizos especiais . número de vacantes: unha . denominación: oficial de oficios varios . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
Trabajo vacante en el fondo gallego de garantía agraria (fogga) convocado para la provisión ORDEN de 3 de julio de 2018 por la que se declara desierto un puesto de trabajo vacante en el Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga) convocado para la provisión . por el sistema de libre designación . mediante la Orden de 23 de enero de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 30 . de 12 de febrero) . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En el cuerpo superior de administración general de la xunta de galicia 238 . de 15 de diciembre) por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de Administración general de la Xunta de Galicia . subgrupo A1 . escala superior de finanzas . esta consellería . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo La realización de prácticas no comporta en ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En el cuerpo de gestión de la administración general de la xunta de galicia 240 . de 19 de diciembre) por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración general de la Xunta de Galicia . subgrupo A2 . escala técnica de finanzas . esta consellería . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo La realización de prácticas no comporta en ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo de jefe/a departamento comercial CONVOCATORIA PARA LA PROVISIí“N DE UN PUESTO DE TRABAJO DE JEFE/A DEPARTAMENTO COMERCIAL Y MARKETING . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Trabajo de tí‰cnico/a de gestií“n documental CONVOCATORIA PARA LA PROVISIí“N DE UN PUESTO DE TRABAJO DE Tí‰CNICO/A DE GESTIí“N DOCUMENTAL . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
jefe/a de unidad de orientación para el empleo y la formación denominación: jefe/a de unidad de orientación para el empleo y la formación . nivel: 22 . cuerpo: general . forma de provisión: concurso general . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
director/a de o denominación: director/a de o . nivel: 26 . cuerpo: general . forma de provisión: concurso específico . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
coordinador/a área de orientación denominación: coordinador/a área de orientación . nivel: 20 . cuerpo: general . forma de provisión: concurso general . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales