Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
jefatura del servicio de docencia código del puesto: sgs020000415770010 . denominación del puesto: jefatura del servicio de docencia . dependencia: agencia gallega para la gestión del conocimiento en salud . localidad: santiago de compostela . nivel: 28 . complemento específico: 13 . Fecha de publicación: 28 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
técnico/a de secretaría área de adscrición: departamento de secretaría e administración xeral . denominación: técnico/a de secretaría . grupo de clasificación: escala de administración xeral . subescala técnica . clase superior . subgrupo a1 . nivel: 24 . complemento específico (ano 2017): 12 . titulación: título universitario de grao ou equivalente en dereito . ciencias políticas . económicas ou empresariais . intendente mercantil ou actuario . outros coñecementos: coñecementos de galego . Fecha de publicación: 28 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Operarios para o mantemento Anuncio da convocatoria de catro prazas de operarios para o mantemento . limpeza e vixilancia para as piscinas municipais de Baio e Zas . . . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Socorristas para as piscinas municipais de baio e zas Anuncio da convocatoria de dúas prazas de socorristas para as piscinas municipais de Baio e Zas . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia denominación: interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia . administraciones públicas y justicia . código del puesto: fcc030001115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general (finanzas a9 . tipo de adscrición: (a11) adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . administración del estado . administración de las comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento gallego (ri) . centro directivo o dependencia: intervención general de la comunidad autónoma . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Traballo de auxiliar de axuda axuda no fogar e de apoio a persoas maiores do concello de boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no O obxecto da convocatoria é a formación da III bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de auxiliar de axuda axuda no fogar e de apoio a persoas maiores do Concello de Boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no posto de auxiliar de axuda no fogar e apoio a persoas maiores . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Camilo díaz baliño As bases que rexen a convocatoria pódense recoller en TUSSA . na praza de Camilo Díaz Baliño . s/n . de luns a venres laborables . entre as 9 . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia denominación: interventor/a delegado/a de la vicepresidencia y consellería de presidencia . administraciones públicas y justicia . código del puesto: fcc030001115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general (finanzas a9 . tipo de adscrición: (a11) adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . administración del estado . administración de las comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento gallego (ri) . centro directivo o dependencia: intervención general de la comunidad autónoma . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirector/a general de fiscalización y control interno denominación: subdirector/a general de fiscalización y control interno . código del puesto: fcc030000115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general (finanzas a9 . tipo de adscripción: (a11) adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . administración del estado . administración de las comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (ri) . centro directivo o dependencia: intervención general de la comunidad autónoma . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 22 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
1(sxnp0374) n de concurso: 0001/17-18 . n de plazas: 1(sxnp0374) . área de conocimiento: análisis matemático . departamento: estadística . análisis matemático y optimización . perfil: introducción al análisis matemático (g1011105) . centro (*): facultad de matemáticas . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 21 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
derecho del trabajo y de la seguridad social n de concurso: 1052/17-18 . n de plazas: 1 (hx0137) . área de conocimiento: derecho del trabajo y de la seguridad social . departamento: derecho público espec . perfil: materias del área . titulación: graduado/a en relaciones laborales y recursos humanos . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 13 Junio 2017 Galicia
derecho del trabajo y de la seguridad social n de concurso: 1052/17-18 . n de plazas: 1 (hx0137) . área de conocimiento: derecho del trabajo y de la seguridad social . departamento: derecho público espec . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 13 Junio 2017 Galicia
derecho del trabajo y de la seguridad social n de concurso: 1052/17-18 . n de plazas: 1 (hx0137) . área de conocimiento: derecho del trabajo y de la seguridad social . departamento: derecho público espec . perfil: materias del área . titulación: graduado/a en relaciones laborales y recursos humanos . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 13 Junio 2017 Galicia
derecho del trabajo y de la seguridad social n de concurso: 1052/17-18 . n de plazas: 1 (hx0137) . área de conocimiento: derecho del trabajo y de la seguridad social . departamento: derecho público espec . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 13 Junio 2017 Galicia
derecho del trabajo y de la seguridad social n de concurso: 1052/17-18 . n de plazas: 1 (hx0137) . área de conocimiento: derecho del trabajo y de la seguridad social . departamento: derecho público espec . perfil: materias del área . titulación: graduado/a en relaciones laborales y recursos humanos . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 13 Junio 2017 Galicia
derecho del trabajo y de la seguridad social n de concurso: 1052/17-18 . n de plazas: 1 (hx0137) . área de conocimiento: derecho del trabajo y de la seguridad social . departamento: derecho público espec . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en derecho . Fecha de publicación: 27 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 13 Junio 2017 Galicia
Profesor ayudante doctor De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 6/2001 . de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) . de universidades . modificada por la Ley orgánica 4/2007 . de 12 de abril (BOE de 13 de abril); en el Decreto 266/2002 . de 6 de septiembre (DOG de 17 de septiembre) . sobre contratación de profesorado universitario; en los estatutos de la Universidad de A Coruña . aprobados por el Decreto 101/2004 . de 13 de mayo (DOG de 26 de mayo) . y modificados por el Decreto 194/2007 . de 11 de octubre (DOG de 17 de octubre); en el II Convenio colectivo para el personal docente e investigador de las universidades de A Coruña . Santiago de Compostela y Vigo . y en la Normativa por la que se regula el procedimiento para la selección de personal docente e investigador interino y laboral contratado . aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión de 30 de abril de 2014 . este rectorado resuelve anunciar la publicación de la convocatoria de concurso público para la contratación de dos plazas de profesor ayudante doctor Fecha de publicación: 26 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Que el aspirante que resulte seleccionado tenga experiencia Se establece el concurso-oposición al considerar que resulta una ventaja para esta Administración . debido a la naturaleza de las funciones a desarrollar de la plaza . que el aspirante que resulte seleccionado tenga experiencia y o conocimientos . a mayores de la titulación mínima exigida . previas en el desarrollo de las funciones técnicas encomendadas . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
Personal laboral fijo -Dos plazas de personal laboral fijo . oficial de primera de parques y jardines . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
Funcionario de carrera Una plaza de funcionario de carrera . perteneciente a la escala básica . categoría policía del cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras que se encuentra integrada en el grupo C . subgrupo C1 . . . Fecha de publicación: 23 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 31 Mayo 2017 Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google