Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
administrativo -código: 02 . -denominación: administrativo . -área de adscrición: departamento de xestión económica . -tipo de persoal: posto reservado a persoal funcionario . -escala / subescala: administración xeral / administrativa . -nivel de complemento de destino: 20 . -complemento específico anual: 7 . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Vista a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de Administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino (BOP A Coruña n 4 . de 7 de xaneiro . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
general/docente dependencia: dirección general de educación . formación profesional e innovación educativa . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . cuerpo o escala: general/docente . complemento específico: 21 . tipo de adscripción: a17 . formación específica: 640 . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general dependencia: gabinete del/de la conselleiro/a . localidad: santiago de compostela . nivel: 20 . cuerpo o escala: general . complemento específico: 7 . tipo de adscripción: a11 . formación específica: 641 . observaciones: jornada especial . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general dependencia: gabinete del/de la conselleiro/a . localidad: santiago de compostela . nivel: 18 . cuerpo o escala: general . complemento específico: 6 . tipo de adscripción: a11 . formación específica: 641 . observaciones: jornada especial . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefatura sección de coordinación denominación del puesto: jefatura sección de coordinación . nivel: 25 . cuerpo o escala: general . dependencia: secretaría general de la presidencia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general nivel: 28 . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 08 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte denominación: mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte . grupo de clasificación: subgrupo a2 . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de delineación Bases convocatoria 13 prazas de Técnico Superior de Delineación . CE 2/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionarios de carreira e persoal laboral convocadas polo concello da coruña no ano 2010 232 . de 5/12/2018) e réxese pola Convocatoria Unitaria para a provisión en propiedade de prazas de funcionarios de carreira e persoal laboral convocadas polo Concello da Coruña no ano 2010 . en aplicación do disposto na base primeira desta . e polas seguintes normas específicas: . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
18/049 cuerpo número de concurso: 18/049 . número de plazas: 1 . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
catedrático/a de universidad cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: zoología . departamento: biología . actividad docente e investigadora: 610g02038 etología . centro: facultad de ciencias . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
catedráticos/as de universidad cuerpo: catedráticos/as de universidad . área de conocimiento: zoología . plaza número: 18/049 . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
intervención categoría de entrada población a 31/12/2018: superior a 5 . denominación del puesto: intervención categoría de entrada . subescala: intervención-tesorería . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Catedrático de universidad que se relaciona en el anexo i de la presente resolución Convocar concurso de acceso . por el sistema de promoción interna de la plaza de catedrático de universidad que se relaciona en el anexo I de la presente resolución . de acuerdo con las siguientes bases de la convocatoria: . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliar administrativa incluida en la oferta pública de empleo del año 2018 122018 se publicaron las bases del proceso selectivo de una plaza de auxiliar administrativa incluida en la oferta pública de empleo del año 2018 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La escala de administración general ANUNCIO de la convocatoria del proceso de selección para una plaza de la escala de Administración general . subescala auxiliar administrativo . con carácter interino . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden acordó que: 195 . de 11 de octubre) para cualificar el proceso selectivo unitario para el ingreso en los cuerpos de policía local . categoría de policía . turno libre . cuyo objeto es la cobertura de 38 plazas de policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden acordó que: . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de formación profesional denominación del puesto: subdirector/a general de formación profesional . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
secretario/a del/de la conselleiro/a denominación del puesto: secretario/a del/de la conselleiro/a . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales