Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
biología celular de plazas: 1 (a00612) . área de conocimiento: biología celular . departamento: biología funcional . perfil: biología de la célula (g1022105) . centro (*): facultad de biología . localidad: santiago de compostela . de concurso: 2469/20 dedic . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
bioquímica y biología molecular de plazas: 1 (a00613) . área de conocimiento: bioquímica y biología molecular . departamento: bioquímica y biología molecular . perfil: bioquímica (g1041423) . centro (*): facultad de química . localidad: santiago de compostela . de concurso: 2470/20 dedic . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
medicina legal y forense de plazas: 1 (a00614) . área de conocimiento: medicina legal y forense . departamento: ciencias forenses anatomía patológica . ginecología y obstetricia y pediatría . perfil: materias da área . centro (*): facultad de medicina y odontología . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
anatomía y embriología humana de concurso: 2471/20 dedic . de plazas: 1 (a00615) . área de conocimiento: anatomía y embriología humana . departamento: ciencias morfológicas . perfil: anatomía general y anatomía del aparato locomotor (g2051104) . centro (*): facultad de medicina y odontología . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
estomatología de concurso: 2472/20 dedic . de plazas: 1 (a00616) . área de conocimiento: estomatología . departamento: cirugía y especialidades médico-quirúrgicas . perfil: cirugía oral ii (g2061425) . centro (*): facultad de medicina y odontología . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho mercantil de concurso: 2473/20 dedic . de plazas: 1 (a00617) . área de conocimiento: derecho mercantil . departamento: derecho público especial y de la empresa . perfil: derecho mercantil i (g3161324) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
historia del arte de plazas: 1 (a00630) . área de conocimiento: historia del arte . departamento: historia del arte . perfil: historia de arte gótica (g5011224) . centro (*): facultad de geografía e historia . localidad: santiago de compostela . de concurso: 2487/20 dedic . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
física de la materia condensada de plazas: 1 (a00626) . área de conocimiento: física de la materia condensada . departamento: física de partículas . perfil: fundamentos de termodinámica (g1031223) . centro (*): facultad de física . localidad: santiago de compostela . de concurso: 2483/20 dedic . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
historia moderna de plazas: 1 (a00627) . área de conocimiento: historia moderna . departamento: historia . perfil: historia moderna de españa (g5021327) . centro (*): facultad de geografía e historia . localidad: santiago de compostela . de concurso: 2484/20 dedic . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
historia moderna de plazas: 1 (a00628) . área de conocimiento: historia moderna . departamento: historia . perfil: historia moderna ii (g5021224) . centro (*): facultad de geografía e historia . localidad: santiago de compostela . de concurso: 2485/20 dedic . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
ingeniería agroforestal de concurso: 2506/20 dedic . de plazas: 1 (c01839) . área de conocimiento: ingeniería agroforestal . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: mecanización agraria (g4091324) . centro (*): escuela politécnica superior ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia Lugo
ingeniería agroforestal de concurso: 2508/20 dedic . de plazas: 1 (c01841) . área de conocimiento: ingeniería agroforestal . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: prevención y lucha contra incendios forestales (g4071423) . centro (*): escuela politécnica superior ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia Lugo
física aplicada de concurso: 2512/20 dedic . de plazas: 1 (c01845) . área de conocimiento: física aplicada . departamento: física aplicada . perfil: física i (g4111103) . centro (*): escuela politécnica superior ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia Lugo
ingeniería agroforestal de concurso: 2506/20 dedic . de plazas: 1 (c01839) . área de conocimiento: ingeniería agroforestal . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: mecanización agraria (g4091324) . centro (*): escuela politécnica superior ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia Lugo
ingeniería agroforestal de concurso: 2508/20 dedic . de plazas: 1 (c01841) . área de conocimiento: ingeniería agroforestal . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: prevención y lucha contra incendios forestales (g4071423) . centro (*): escuela politécnica superior ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia Lugo
física aplicada de concurso: 2512/20 dedic . de plazas: 1 (c01845) . área de conocimiento: física aplicada . departamento: física aplicada . perfil: física i (g4111103) . centro (*): escuela politécnica superior ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia Lugo
una (c01784) de concurso: 2465/20 dedic . de plazas: una (c01784) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: fundamentos de geología (g4041104) . centro (*): escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 12 Noviembre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Noviembre 2020 Galicia Lugo
******9946 a2207 cuerpo/escala: ******9946 a2207 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
cuerpo auxiliar cuerpo/escala: cuerpo auxiliar . denominación: secretario/a . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
******9413 a2059 cuerpo/escala: ******9413 a2059 . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales