Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
química orgánica de concurso: 1t/23 dedic . de plazas: 1(c01959) . área de conocimiento: química orgánica . departamento: química orgánica . perfil: química farmacéutica ii (g2081326) . centro (*): facultad de farmacia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 06 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 24 Febrero 2023 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
química orgánica de concurso: 1t/23 dedic . de plazas: 1(c01959) . área de conocimiento: química orgánica . departamento: química orgánica . perfil: química farmacéutica ii (g2081326) . centro (*): facultad de farmacia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 06 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 24 Febrero 2023 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
1g grupo prof 59 . especialidad profesional 1g . centro directivo/ organismo administración . provincia demarcaciones y servicios de costas . ciudad a coruña . a coruña . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia A Coruña
química orgánica departamento número de concurso: 135t/22 . número de plazas: 1 (c01921) . área de conocimiento: química orgánica departamento . perfil: química farmacéutica i (g2081322) centro . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 23 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Diciembre 2022 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
ecología número de concurso: 1c/21 . número de plazas: 1 (a00643) . área de conocimiento: ecología . departamento: biología funcional . perfil: materias del área . centro (*): facultad de biología . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
ecología número de concurso: 2c/21 . número de plazas: 1 (a00644) . área de conocimiento: ecología . departamento: biología funcional . perfil: materias del área . centro (*): facultad de biología . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
estomatología número de concurso: 3c/21 . número de plazas: 1 (a00645) . área de conocimiento: estomatología . departamento: cirugía y especialidades médico-quirúrgicas . perfil: odontología en pacientes médicamente comprometidos (g2061522) . centro (*): facultad de medicina y odontología . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho civil número de concurso: 4c/21 . número de plazas: 1 (a00646) . área de conocimiento: derecho civil . departamento: derecho común . perfil: derecho de familia (g3161321) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho penal número de concurso: 5c/21 . número de plazas: 1 (a00647) . área de conocimiento: derecho penal . departamento: derecho público especial y de la empresa . perfil: derecho penal-parte general (g3161221) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
filosofía del derecho número de concurso: 6c/21 . número de plazas: 1 (a00648) . área de conocimiento: filosofía del derecho . departamento: derecho público especial y de la empresa . perfil: filosofía del derecho (g3161426) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
m1 grupo prof 17 . especialidad profesional m1 . centro directivo/ organismo laborat de análisis y control de calidad . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
m1 grupo prof 25 . especialidad profesional m1 . centro directivo/ organismo proyectos de edificación . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
2g grupo prof 81 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
2g grupo prof 87 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia demarcaciones y servicios de costas . ciudad pontevedra . pontevedra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Pontevedra
4g grupo prof 120 . especialidad profesional 4g . centro directivo/ organismo administración . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
2g grupo prof 84 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
4g grupo prof 110 . especialidad profesional 4g . centro directivo/ organismo administración . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
e1 grupo prof 53 . especialidad profesional e1 . centro directivo/ organismo aprovechamientos forestales . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
2g grupo prof 80 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
4g grupo prof 111 . especialidad profesional 4g . centro directivo/ organismo administración . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad lugo . lugo . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales