Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
dirección general de patrimonio natural centro directivo: dirección general de patrimonio natural . localidad: santiago de compostela . nivel: 18 . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: para personal de otra administración . curso de iniciación de gallego (ri) . Fecha de publicación: 22 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Traballo e as funcións encomendadas ao mesmo Consistirá en resolver un escenario de intervención relativo aos temas ou materias do programa recollido como Anexo I desta convocatoria ou as tarefas do posto de traballo e as funcións encomendadas ao mesmo . . . Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Animador/a cultural e actividades recreativas do concello de cabanas Por Resolución da Alcaldía 739/2017 . de data 29 de decembro de 2017 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de animador/a cultural e actividades recreativas do Concello de Cabanas . incluída na oferta de emprego público de 2016 e anteriores . que a continuación se reproducen: . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo 11 É obxecto da presente convocatoria a selección de persoal para a cobertura dunha praza de persoal laboral fixo . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
subdirector/a general de régimen económico-financiero denominación del puesto: subdirector/a general de régimen económico-financiero . dependencia: subdirección general de régimen económico-financiero . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . Fecha de publicación: 04 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
1514 puesto 1514 . centro 15013643-ceip plurilingüe a magdalena 2 . plazas 1 pt . ciudad as pontes de garcía rodríguez . provincia a coruña . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
1520 puesto 1520 . centro 15032959-ceip vicente otero valcárcel 8 . plazas 1 pt . ciudad carral . provincia a coruña . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Traballo de director de proxectos europeos e planificación local É obxecto da convocatoria a provisión mediante concurso de méritos . do posto de traballo de Director de Proxectos Europeos e Planificación Local . cun nivel de complemento de destino 28 . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de sarxento emerxencias É obxecto da convocatoria a provisión mediante concurso de méritos . do posto de traballo de Sarxento emerxencias . cun nivel de complemento de destino 14 . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo e ás funcións encomendadas ao mesmo Consistirá en resolver un escenario de intervención relativo aos temas ou materias do programa recollido como Anexo I desta convocatoria ou as tarefas do posto de traballo e ás funcións encomendadas ao mesmo . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
Personal directivo en la gestión integrada de ourense ORDEN de 7 de mayo de 2018 por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de un puesto de personal directivo en la Gestión Integrada de Ourense . Verín y O Barco de Valdeorras . . . Fecha de publicación: 22 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En la categoría de médico/a de admisión 7 . de 11 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en la categoría de médico/a de admisión y documentación clínica del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia . el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En las categorías de odontólogo/a de atención primaria La base octava de la Resolución de 22 de diciembre de 2016 . de la Dirección General de Recursos Humanos (DOG núm 7 . de 11 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en las categorías de odontólogo/a de atención primaria y pediatra de atención primaria del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En la categoría de técnico/a superior en prevención de riesgos laborales del servicio gallego de salud 6 . de 10 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en la categoría de técnico/a superior en prevención de riesgos laborales del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia . el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En las categorías de médico/a asistencial del 061 7 . de 11 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en las categorías de médico/a asistencial del 061 . médico/a coordinador/a del 061 y médico/a de urgencias hospitalarias del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia . el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En diversas especialidades de la categoría de facultativo/a especialista de área del servicio gallego de salud 7 . de 11 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en diversas especialidades de la categoría de facultativo/a especialista de área del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia . el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En las categorías de técnico/a especialista de sistemas 6 . de 10 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en las categorías de técnico/a especialista de sistemas y tecnologías de la información . técnico/a de gestión de sistemas y tecnologías de la información y trabajador/a social del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia . el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Peon operario Aprobou as bases do proceso selectivo para a cobertura en propiedade como funcionario de carreira . mediante o sistema de concurso -oposición . de DíšAS (2) prazas de PEON OPERARIO . e a convocatoria do mesmo . . . Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
jefe del servicio de planificación, análisis y gestión económica denominación del puesto: jefe del servicio de planificación . análisis y gestión económica . nivel: 28 . cuerpo o escala: general . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo vacante en la secretaría general de la presidencia (vicesecretaría general) ORDEN de 8 de mayo de 2018 por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión . por el sistema de libre designación . de un puesto de trabajo vacante en la Secretaría General de la Presidencia (Vicesecretaría General) . . . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales