Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Isaac díaz pardo No Rexistro Xeral do Concello . Praza de Isaac Díaz Pardo . 1 . 15888 . Oroso . en horario de 9:00 a 14:00 horas . ou de calquera dos xeitos previstos na Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común . no prazo de 15 días hábiles dende a publicación do anuncio da convocatoria no BOP . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de operario de limpeza do concello de oroso co contido que a continuación se recolle e simultaneamente aprobar a convocatoria do citado procedemento de selección APROBAR as bases que rexen na convocatoria de selección dun operario de limpeza baixo a modalidade de contrato laboral fixo (OEP 2018) así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de operario de limpeza do Concello de Oroso co contido que a continuación se recolle e simultaneamente aprobar a convocatoria do citado procedemento de selección Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Oficial de primeira como persoal laboral fixo do concello de oroso incluída na oferta de emprego público do 2016: C) do Real Decreto 2568/1986 . do 28 de novembro . polo que se aproba o Regulamento de organización . funcionamento e réxime xurídico das entidades locais . por Resolución da Alcaldía do 13/07/2017 . aprobáronse as seguintes bases e convocatoria para a selección por oposición dunha praza de Oficial de Primeira como persoal laboral fixo do Concello de Oroso incluída na Oferta de Emprego Público do 2016: Fecha de publicación: 27 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de oficial de primeira do concello de oroso co contido que a continuación se recolle e simultaneamente aprobar a convocatoria do citado procedemento de selección APROBAR as bases que rexen na convocatoria de selección dun oficial de primeira baixo a modalidade de contrato laboral fixo (OEP 2016) así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de oficial de primeira do Concello de Oroso co contido que a continuación se recolle e simultaneamente aprobar a convocatoria do citado procedemento de selección Fecha de publicación: 27 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de normalizador/a lingüístico/a Bases e convocatoria de selección dun/ha normalizador/a lingüístico do Concello de Oroso e creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de normalizador/a lingüístico/a . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de normalizaor/a ligüístico/a BASES QUE REXEN A CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE NORMALIZADOR/A LIGÜÍSTICO/A DO CONCELLO DE OROSO BAIXO A MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO ASÍ COMO CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA CUBRIR PRAZAS DE XEITO TEMPORAL DE NORMALIZAOR/A LIGÜÍSTICO/A . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de normalizador/a lingüistico/a ASUNTO: BASES E CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DUN/HA NORMALIZADOR/A LINGÜISTICO DO CONCELLO DE OROSO E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA CUBRIR PRAZAS DE XEITO TEMPORAL DE NORMALIZADOR/A LINGÜISTICO/A . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballo normalizador/a lingüístico/a do concello de oroso para a execución do servizo de normalización lingüística do concello de oroso para o ano 2017 mediante contratación en réxime laboral tempo Que desexa participar no proceso de selección convocado para a provisión do posto de traballo normalizador/a lingüístico/a do Concello de Oroso para a execución do servizo de normalización lingüística do Concello de Oroso para o ano 2017 mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía n Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Operario de limpeza do concello de oroso Mediante resolución de Alcaldía n 1160/2016 asinada con data de 15/12/2016 procedeuse á aprobación da convocatoria e das bases para a creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal mediante a modalidade de contrato laboral temporal do posto de operario de limpeza do Concello de Oroso . . . Fecha de publicación: 20 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en oroso España

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
Coordinador/a deportivo e animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (bop n 55 de 21 de marzo de 2023) Faise público . aos efectos previstos no artigo 49 da Lei 29/1998 de 13 de xullo de xurisdición contencioso administrativa . e o artigo 44 da Lei 39/2015 de 1 de outubro . que ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo n 2 de A Coruña . pola representación procesal do Colexio Oficial de Licenciados en educación física e do deporte de Galicia se interpuxo recurso contencioso administrativo contra resolución de alcaldía do Concello de Porto do Son de 15/03/2024 pola que se desestima recurso de reposición interposto polo COLEF Galicia contra acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación de convocatoria e bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos excepcionais de ingreso ás prazas de Coordinador/a deportivo e Animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (BOP n 55 de 21 de marzo de 2023) Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Incendios é de 10 días naturais O prazo de presentación de instancias e documentación para as prazas de incendios é de 10 días naturais . contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionarios de carreira e persoal laboral fixo deste concello para o ano 2022 13 Para o non disposto nesta convocatoria serán de aplicación as bases xerais para a provisión en propiedade de prazas de funcionarios de carreira e persoal laboral fixo deste Concello para o ano 2022 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña número 182 . do 23 de setembro de 2022 . en todo o que non contradigan á lexislación sectorial de aplicación Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo do posto de coordinador/a de servizos sociais do concello de arteixo Por Resolución de Alcaldía número 1582/2024 . de 10 de xuño de 2024 . aprobouse a convocatoria e bases reguladoras para cobertura en propiedade dunha praza de persoal laboral fixo do posto de Coordinador/a de Servizos Sociais do Concello de Arteixo . polo procedemento de concurso-oposición . que de seguido se expoñen: . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Enxeñeiro/a técnico/a agrícola (oep 2021) Convocatoria e bases específicas proceso selectivo praza de enxeñeiro/a técnico/a agrícola (OEP 2021) . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Enxeñeiro/a técnico/a agrícola por quenda libre Por Resolución da Concelleira delegada da Área de Facenda . Patrimonio . Recursos Humanos e Estatística do 11/06/2024 aprobouse a convocatoria dunha praza de enxeñeiro/a técnico/a agrícola por quenda libre . persoal funcionario de carreira . encadrada na escala da administración especial . subescala técnica . clase técnico/a medio . derivada da oferta de emprego publico do ano 2021 . así como as bases específicas que rexerán a citada convocatoria Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de carreira É obxecto da presente convocatoria a cobertura en propiedade . polo sistema de oposición libre . dunha praza de persoal funcionario de carreira . Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola . pertencente ao grupo de clasificación A . subgrupo A2 . encadrada na Escala da Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Técnico/a Medio . correspondente á OEP do ano 2021 Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
coordinador/coordinadora denominación del puesto: coordinador/coordinadora . código: 5688977 . nivel: 29 . complemento específico: 22 . localidad: vigo . Fecha de publicación: 23 Enero 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2024 Galicia Pontevedra Vigo
coordinador / coordinadora denominación del puesto: coordinador / coordinadora . código puesto: 5688977 . nivel: 29 . complemento específico: 22 . localidad: vigo . adscripción: ae (administración del estado) . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 16 Noviembre 2023 Galicia Pontevedra Vigo
Auxiliar de ayuda en el hogar para la provisión de 17 plazas de auxiliar de ayuda en el hogar . . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar de recaudación para la provisión de dos plazas de auxiliar de recaudación . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Agente dinamizador/a para la provisión de una plaza de agente dinamizador/a . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Agente de empleo para la provisión de una plaza de agente de empleo . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Educador/a social para la provisión de una plaza de educador/a social . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Orientador/a laboral para la provisión de una plaza de orientador/a laboral . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Personal excluidos/as en el proceso selectivo de dos plazas de personal . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
juan carlos mejuto fernandez puesto juan carlos mejuto fernandez . miembro cu . cuerpo universidad de vigo . Fecha de publicación: 19 Julio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Pontevedra Vigo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales