Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
oficinas e despachos profesionais anexas a outro uso principal - clasificación: . categoría 1 : oficinas e despachos profesionais anexas a outro uso principal . categoría 2 : oficinas e despachos independentes en plantas de edificios ou en edificios exclusivos . Fecha de publicación: 14 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo obxecto da presente convocatoria e que foran organizados ou impartidos polas administracións públicas ou entidades particulares recoñecidas ao efecto por calquera administración pública Por cursos . xornadas . seminarios ou congresos de formación e perfeccionamento realizados polas persoas aspirantes . en calidade de alumnado ou docente . relacionados coas funcións do posto de traballo obxecto da presente convocatoria e que foran organizados ou impartidos polas Administracións públicas ou Entidades particulares recoñecidas ao efecto por calquera Administración pública Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . prazas: unha (1) . tipo de persoal: funcionario de carreira . escala: administración especial . subescala: técnica superior . nivel: 26 . funcións: as descritas na relación de postos de traballo do concello de monfero en vigor en cada momento . xornada: posto a media xornada . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
grao 3 , en situación de planta baixa ou primeira - industrial: categoría 1 . grupos 1 . 2 . 3 . 5 . 6 e 7 . - categoría hospedaxe: grao 1 e 2 . - categoría comercio: grao 1 tipos 1 e 2 . - categoría oficinas: grao 3 . en situación de planta baixa ou primeira . Fecha de publicación: 07 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de asesor/a xurídico/a do centro de información á muller BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN . POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN . DUN POSTO DE TRABALLO DE ASESOR/A XURÍDICO/A DO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER . NA MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL . DE INTERINIDADE . A TEMPO PARCIAL . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xerocultor/ auxiliar de xeriatría da residencia de persoas maiores e centro de día do concello de boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no O obxecto da convocatoria é a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de xerocultor/ auxiliar de xeriatría da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no posto de xerocultor/ auxiliar de xeriatría da Residencia de persoas maiores e Centro de día Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local Convocatoria e Bases reguladoras do proceso de selección polo procedemento de oposición libre . dunha praza de Policía Local . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local ANUNCIO: CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN POR PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE . PARA COBERTURA EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA VACANTE DO POSTO DE POLICÍA LOCAL . GRUPO C . SUBGRUPO C1 . ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL . SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS . APROBADAS EN XUNTA DE GOBERNO EN DATA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico superior provincia: a coruña . corporación: narón . número código territorial: 15054 . grupo a1- clasificación: escala de administración xeral . subescala: técnica . denominación: técnico superior . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policía local Por acordo da Xunta de Goberno Local de 20 de novembro de 2017 apróbanse as bases específicas e convocatoria para cubrir en propiedade 1 praza de inspector de policía local . incluídas na oferta de emprego público do ano 2017 . que seguidamente se transcriben . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
personal de limpieza o limpiador/a número de plazas: 1 . denominación: personal de limpieza o limpiador/a . Fecha de publicación: 16 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense - Fecha Resolución: 21 Noviembre 2017 Galicia Ourense
cuantía superior a 360 el empresario deberá acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificación como contratista de obras: . categoría 3: cuantía superior a 360 . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
policía local a) denominación das prazas: policía local . c) retribucións: as retribucións básicas que legalmente corresponda ao grupo c . subgrupo c1 e as . d) número de prazas: 2 . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Trabajo correspon- le el derecho a la obtención de un puesto de trabajo correspon- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Funcionarios se agruparán en escalas Las plazas de funcionarios se agruparán en escalas y subesca- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Trabajo superior en más de dos niveles obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Que deberá poseer o - Formación diferente a la de la plaza . que deberá poseer o . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Cuando esta pueda com- - Formación concreta de la plaza . cuando esta pueda com- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Trabajo por el proce- Los empleados que ocupen un puesto de trabajo por el proce- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Trabajo de un empleado provincial que cumpla a un puesto de trabajo de un empleado provincial que cumpla . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales