Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
general/especial cuerpo/escala: general/especial . formación específica: 640-954 . observaciones: horario especial . centro destino: subdirección general de guardacostas de galicia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural e outra de oficial de oficios varios Convocatoria e publicación bases de una praza de Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural e outra de Oficial de oficios varios . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural; e dunha Publicación bases xerais e específicas da convocatoria dunha praza de Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural; e dunha praza de Oficial de oficios varios . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Te cnico/a de informacio n xuvenil e animacio n sociocultural de coirós E obxecto das presentes bases a regulación da convocatoria do proceso selectivo dunha (1) praza de Te cnico/a de informacio n xuvenil e animacio n sociocultural de Coirós . asimilado ao grupo A . subgrupo A2 . pola provisión en propiedade mediante o sistema de concurso-oposición . incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2018; e dunha (1) praza de Oficial de Oficios varios . asimilado ao grupo E . pola provisión en propiedade mediante o sistema de concurso-oposición . incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2018 . de acordo co Texto Refundido do Estatuto básico do empregado público; Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
______________________________________de acordo coa convocatoria publicada no b Que solicito ser admitido/a a s probas do proceso selectivo mediante concurso-oposicio n correspondente a unha praza de ______________________________________de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de director/a da residencia de persoas maiores e centro de día do concello de boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no O obxecto da convocatoria é a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de director/a da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no posto de director/a da Residencia de persoas maiores e Centro de día Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de información e orientación laboral Aprobación das bases e convocatoria para a provisión temporal de 1 praza de técnico de información e orientación laboral . . . Fecha de publicación: 14 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico de secretaría denominación: técnico de secretaría . situación actual: vacante por ilt do titular . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración xeral . subescala e categoría: xestión de grao medio . complemento destino (nivel): 24 . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de 2 de servizos municipais do concello de mugardos Bases da convocatoria para a provisión dunha praza de oficial de 2 de servizos municipais do concello de Mugardos . incluída na OEP 2017 . por promoción interna polo sistema de concurso oposición . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo/a denominación del puesto: auxiliar administrativo/a . área funcional: administrativa . jornada laboral y horario: según lo establecido en el convenio colectivo y en los calendarios laborales . retribución: la establecida en el convenio colectivo . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
Reserva Los aspirantes que no obtengan plaza pasarán a ocupar un puesto de reserva . igualmente por orden de inscripción . y serán llamados en el caso de producirse bajas antes de iniciarse el curso . . . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
secretaría de dirección del vicerrectorado de estudiantes e internacionalización denominación del puesto: secretaría de dirección del vicerrectorado de estudiantes e internacionalización . código: pf000283 . nivel: 20 . complemento específico: 7 . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Funcionarios del servicio de emergencias del ayuntamiento de narón (speis narón) 198 las bases de la convocatoria de concurso-oposición para la provisión en propiedad de 16 plazas de funcionarios del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Narón (SPEIS Narón) . por procedimiento de tasa adicional de estabilización de empleo temporal; con fecha de 22 de octubre de 2018 . los anexos de las mismas (BOP núm . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
18/043 cuerpo número de concurso: 18/043 . número de plazas: 1 . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesor/a titular de universidad cuerpo: profesor/a titular de universidad . área de conocimiento: ingeniería telemática . departamento: computación . actividad docente e investigadora: 614g01017 redes; 614g01023 internet y sistemas distribuidos . centro: facultad de informática . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesores/as titulares de universidad cuerpo: profesores/as titulares de universidad . área de conocimiento: ingeniería telemática . plaza número: 18/043 . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
18/044 cuerpo número de concurso: 18/044 . número de plazas: 1 . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesor/a titular de universidad cuerpo: profesor/a titular de universidad . área de conocimiento: ingeniería telemática . departamento: computación . actividad docente e investigadora: 614g01017 redes; 614g01023 internet y sistemas distribuidos . centro: facultad de informática . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
profesores/as titulares de universidad cuerpo: profesores/as titulares de universidad . área de conocimiento: ingeniería telemática . plaza número: 18/044 . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
servicio busca, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación denominación: servicio busca . salvamento marítimo y lucha contra la contaminación . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales