Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
general nivel: 20 . dependencia: gabinete del/de la conselleiro/a . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de iniciación de gallego -requisito indispensable-) . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Letrado adxunto (a1) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Letrado adxunto (A1) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Cociñeiro/a (c2) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Cociñeiro/a (C2) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Axudante/a de cociña (ap) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Axudante/a de cociña (AP) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Celador/a (ap) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Celador/a (AP) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mozo/a de servizo (ap) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Mozo/a de servizo (AP) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial encargado de obras do concello de cabanas Por Resolución da Alcaldía 414/2017 . de data 2 de agosto de 2017 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de Oficial encargado de Obras do Concello de Cabanas . Concello de Cabanas . mediante contrato laboral temporal de interinidade . que a continuación se reproducen: . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial encargado de obras do concello de cabanas Enterado/a da convocatoria para a provisión dun posto de Oficial encargado de obras do Concello de Cabanas . mediante contratación en réxime laboral temporal de interinidade . considerando que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na Bases da presente convocatoria . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica superior . complemento destino (nivel): 28 . complemento específico (total 14 pagas): 11 . a) nacionalidade: ter a nacionalidade española . b) capacidade: non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desenrolo das correspondentes funcións . c) idade: ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa . e) titulación: estar en posesión . segundo proceda . da/s titulación/s universitaria/s habilitante/s para o exercicio da profesión de arquitecto . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto en chamamento interino e creacion de bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISION DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO EN CHAMAMENTO INTERINO E CREACION DE BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
en los términos del decreto 103/2008, de 8 de mayo corporación: diputación provincial de ourense . puesto: tesorero/a . subescala: intervención-tesorería . nivel complemento de destino: 30 . complemento específico anual: 36 . requisitos: los recogidos en las bases que figuran como anexo . conocimiento lengua gallega: en los términos del decreto 103/2008 . de 8 de mayo . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
tesorero denominación: tesorero . subescala: intervención-tesorería . a) corporación: diputación provincial de ourense . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
tesorero, subescala intervención-tesorería denominación y clase del puesto: tesorero . subescala intervención-tesorería . c) nivel de complemento de destino: 30 . d) complemento específico anual: 36 . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura de la secretaría del/de la conselleiro/a denominación del puesto: jefatura de la secretaría del/de la conselleiro/a . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Interventor adjunto del ayuntamiento de vigo RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se publica la convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . del puesto de trabajo de interventor adjunto del Ayuntamiento de Vigo . entre funcionarios con habilitación de carácter nacional . . . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La administración local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional No podrán concurrir a esta convocatoria los funcionarios que se encuentren comprendidos en los supuestos a) . b) y c) que señala el artículo 18 . apartado 3 . del Real decreto 1732/1994 . de 29 de julio . sobre provisión de puestos de trabajo de la Administración local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional . y que son los siguientes: Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Tesorero de la diputación provincial de ourense RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se publica la convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . del puesto de trabajo de tesorero de la Diputación Provincial de Ourense . entre funcionarios con habilitación de carácter nacional . . . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en el ayuntamiento de mondariz RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se clasifica un puesto de trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en el Ayuntamiento de Mondariz . . . Fecha de publicación: 17 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en el ayuntamiento de vilalba RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se clasifica un puesto de trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en el Ayuntamiento de Vilalba . . . Fecha de publicación: 17 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en la diputación provincial de lugo RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se clasifica un puesto de trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en la Diputación Provincial de Lugo . . . Fecha de publicación: 17 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales