Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
Quenda libre e prazas reservadas á promoción interna Cando na convocatoria específica se inclúan prazas de quenda libre e prazas reservadas á promoción interna . as persoas aspirantes que reúnan os requisitos para presentarse por ambas canles deberán facer constar na instancia aquela quenda pola que optan . . . Fecha de publicación: 23 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
grao 3 , en situación de planta baixa ou primeira - industrial: categorías a e b . - categoría hospedaxe: grao 1 e 2 . - categoría comercio: grao 1 tipos 1 e 2 . - categoría oficinas: grao 3 . en situación de planta baixa ou primeira . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Axente da tecnoloxía da información e da comunicación BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN (1) POSTO DE AXENTE DA TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN . . . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a en animación sociocultural para o concello de vedra 50/18 . do 14 de marzo . relativo ás Bases que rexerán a convocatoria para a provisión temporal . polo sistema de concurso-oposición . dun posto de técnico/a en animación sociocultural para o Concello de Vedra . no Anexo III . . . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
director/a financiero/a y de control denominación del puesto: director/a financiero/a y de control . dependencia: xesgalicia sgeic . s . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: concurso (personal directivo . al amparo del artículo 110 de la ley 16/2010 . de 17 de diciembre) . Fecha de publicación: 21 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Administrativo correspondente á oferta de emprego público BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE Á OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo Anuncio de aprobación das bases e convocatoria do procedemento de selección de persoal para o Concello de Tordoia para unha praza de administrativo . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo En data 5 de marzo de 2018 . dítase Providencia de Alcaldía xustificativa da necesidade de convocatoria do procedemento de selección de persoal mediante oposición para ocupar unha praza de administrativo . Grupo: C . Subgrupo:C1; escala : Administración Xeral . Subescala: Administrativo . incluída na oferta de emprego público do Concello de Tordoia do ano 2015 Fecha de publicación: 21 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo O obxecto desta convocatoria é a selección de persoal (funcionario de carreira) . polo sistema de oposición . dunha praza de administrativo . pertencente ao grupo C . subgrupo C1 . escala: Administración Xeral . Subescala: Administrativo vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
subdirector/la de planificación y dinamización del medio rural código: agdr 04 00 00 . denominación del puesto: subdirector/la de planificación y dinamización del medio rural . dependencia: agencia gallega de desarrollo rural . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: personal directivo (artículo 79 de la ley 16/2010 . de 17 de diciembre/decreto 119/2012 . de 3 de mayo) . tipo de personal: alta dirección . Fecha de publicación: 16 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
En el cuerpo facultativo superior de la administración especial de la administración general de la comunidad autónoma de galicia 69 . de 7 de abril) . por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo superior de la Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A1 . escala de veterinarios . dispone en la base II . . . Fecha de publicación: 23 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria ORDEN de 16 de marzo de 2018 por la que se modifica la Orden de 28 de julio de 2017 por la que se hace pública la relación de personal aspirante que superó el concurso-oposición en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria . de acceso al cuerpo de profesores de música y artes escénicas . y de ingreso al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional . al cuerpo de maestros y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria . profesores técnicos de formación profesional y maestros de la Comunidad Autónoma de Galicia . convocados por la Orden de 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia de 17 de abril) Fecha de publicación: 23 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En el cuerpo superior de la administración general de la comunidad autónoma de galicia 47 . de 7 de marzo de 2018 . fueron publicadas las órdenes por las que se convocaban los procesos selectivos para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A1; cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A2; cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo C2; cuerpo facultativo superior de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A1 . escala de ingenieros . especialidad de ingeniería de caminos . canales y puertos; cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A2 . escala de ingenieros técnicos . especialidad de ingeniería técnica de obras públicas; cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A2 . escala de subinspección urbanística; cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A1 . escala de sistemas y tecnología de la información; cuerpo facultativo superior de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A1 . escala de ingenieros . especialidad de ingeniería agronómica; cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A2 . escala de ingenieros técnicos . especialidad de ingeniería técnica agrícola; y en la categoría 001 (camarero/a-limpiador/a//ayudante/a cocina) del grupo V de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia Fecha de publicación: 23 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria Modificar la Orden de 28 de julio de 2017 (DOG de 23 de agosto) por la que se hace pública la relación del personal aspirante que superó el concurso-oposición en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria . de acceso al cuerpo de profesores de música y artes escénicas . y de ingreso al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional . al cuerpo de maestros y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria . profesores técnicos de formación profesional y maestros de la Comunidad Autónoma de Galicia . convocados por la Orden de 7 de abril de 2017 . modificando la puntuación de la fase de concurso y la puntuación final del concurso-oposición de las siguientes aspirantes: Fecha de publicación: 23 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En el cuerpo superior de la administración general de la comunidad autónoma de galicia 48 . de 8 de marzo de 2018 . fueron publicadas las órdenes por las que se convocaban los procesos selectivos para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A1 . escala superior de finanzas; cuerpo de gestión de Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A2 . escala técnica de finanzas; cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A1 . por el turno de promoción interna; cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A2 . por el turno de promoción interna; cuerpo administrativo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo C1 . por el turno de promoción interna; cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo C2 . por el turno de promoción interna; cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A1 . escala de sistemas y tecnología de la información . por el turno de promoción interna; cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia . subgrupo A2 . escala de gestión de sistemas de informática . por el turno de promoción interna Fecha de publicación: 23 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Coordinador/a de enfermería de atención primaria del centro de salud de bueu Anunciar la convocatoria . para cubrir por el procedimiento de libre designación . de un puesto de coordinador/a de enfermería de Atención Primaria del Centro de Salud de Bueu . . . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal por obra o servicio a tiempo parcial para el proyecto espantaves La directora gerente del Cetmar . en virtud de las competencias atribuidas por el Patronato de la Fundación . anuncia la aprobación de la convocatoria y bases específicas para la selección de una plaza de personal por obra o servicio a tiempo parcial para el proyecto Espantaves . . . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Coordinador/a de enfermería de atención primaria del centro de salud de bueu ANUNCIO de 26 de febrero de 2018 . de la Gerencia de Gestión Integrada de Pontevedra y O Salnés . por el que se comunica la publicación de la convocatoria pública para la provisión . por el sistema de libre designación . de un puesto de coordinador/a de enfermería de Atención Primaria del Centro de Salud de Bueu . . . Fecha de publicación: 22 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Profesor , inscripción en los procesos de selección de personal de administración general de la comunidad autónoma delegación de servicios centrales: código 13 . servicio de secretaría general: código 01 . tasa denominación: inscripción en los procesos de selección de personal de administración general de la comunidad autónoma . profesores de enseñanza secundaria: 41 . 56 euros . profesores de escuelas oficiales de idiomas: 41 . 56 euros . maestros: 35 . 78 euros . Fecha de publicación: 21 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 28 Junio 2017 Galicia
Administrativo/a (seis plazas incluidas en la ope 2015 Fecha de publicación: 21 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales