Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
Traballo de fisioterapeuta da residencia de persoas maiores e centro de día do concello de boimorto O obxecto da convocatoria é a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de fisioterapeuta da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
dirección general de calidad ambiental y cambio climático centro directivo: dirección general de calidad ambiental y cambio climático . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . tipo de administración: general/especial . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirectora general de coordinación económica denominación: subdirectora general de coordinación económica . nivel: 30 . cuerpo o escala: general . centro directivo: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 16 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Bombeiro condutor do s Autorizo a que me efectúen as exploracións médicas necesarias . ademais da extracción de sangue e analítica de ouriños cos parámetros seguidamente relacionados . a fin de dar cumprimento ao establecido no apartado A2 das bases específicas que rexen o proceso selectivo da convocatoria de oposición para prover en propiedade 4 prazas de bombeiro condutor do S Fecha de publicación: 13 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Peón ao abeiro do programa de integración laboral Convocatoria para a provisión dunha praza de peón ao abeiro do Programa de Integración Laboral . . . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
comunicación audiovisual y publicidad nş de concurso: 5002/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1257) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: tipologías y técnicas de animación audiovisual . titulación: graduado/a o licenciado/a en comunicación audiovisual . periodismo . publicidad y relaciones públicas o graduado/a en comunicación . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
análisis matemático nş de concurso: 5001/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1256) . área de conocimiento: análisis matemático . departamento: estadística . análisis matemático y optimización . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
análisis matemático nş de concurso: 5001/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1256) . área de conocimiento: análisis matemático . departamento: estadística . análisis matemático y optimización . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
comunicación audiovisual y publicidad nş de concurso: 5002/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1257) . área de conocimiento: comunicación audiovisual y publicidad . departamento: ciencias de la comunicación . perfil: tipologías y técnicas de animación audiovisual . titulación: graduado/a o licenciado/a en comunicación audiovisual . periodismo . publicidad y relaciones públicas o graduado/a en comunicación . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
análisis matemático nş de concurso: 5001/17-18 . nş de plazas: 1 (hx1256) . área de conocimiento: análisis matemático . departamento: estadística . análisis matemático y optimización . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
Jefatura de sección del servicio de anestesiología Anunciar la convocatoria para cubrir . por el procedimiento de evaluación colegiada . un puesto de jefatura de sección del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
monte de vales el monte objeto de clasificación . de acuerdo con la documentación obrante en el expediente . se describe así: . denominación del monte: monte de vales . regueiriño . patomela . barronca . o tesiño . campo da escola y campo de santa ana . superficie: 117 . 31 ha . pertenencia: parroquia de sandiás (santo estevo) . parroquia: sandiás (santo estevo) . ayuntamiento: sandiás . Fecha de publicación: 19 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal sanitario diplomado (coordinador/a del servicio de atención primaria) RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2017 . de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo . por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de un puesto de personal sanitario diplomado (coordinador/a del Servicio de Atención Primaria) . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Abastos municipal Fecha de publicación: 18 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal sanitario diplomado (coordinador/a de servicio de atención primaria) Anunciar la convocatoria para cubrir . por el procedimiento de libre designación . un puesto de personal sanitario diplomado (coordinador/a de Servicio de Atención Primaria) . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
vicesecretario/a corporación: ayuntamiento de lugo . denominación del puesto: vicesecretario/a . nivel del complemento de destino: 30 . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
secretario/a general del pleno corporación: ayuntamiento de lugo . denominación del puesto: secretario/a general del pleno . nivel del complemento de destino: 30 . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de coordinación ambiental denominación del puesto de trabajo: subdirector/a general de coordinación ambiental . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
arquitecto/ağ, debe decir escala: técnica . clase: técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: arquitecto/ağ . debe decir . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
técnico superior de artes plásticas y diseño en técnicas escultóricas denominación: técnico superior de artes plásticas y diseño en técnicas escultóricas . duración: dos mil horas . familia profesional artística: escultura . referente europeo: cine-5b (clasificación internacional normalizada de la educación) . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales