Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en oroso
Xeito temporal da escala de administración xeral - Tipo de oferta: (Interino ) Rematado o prazo de presentación de instancias e subsanamento de erros establecido no apartado sétimo das bases que rexen a convocatoria de selección dun administrativo na área de urbanismo como funcionario interino así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de administración xeral . subescala administrativa . no Concello de Oroso . aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29/07/2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal da escala de administración especial - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución da Alcaldía en funcións do 11/11/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección dun auxiliar técnico de biblioteca e cultura como funcionario interino así como creación de bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal da escala de Administración especial . grupo C1 . denominación Auxiliar técnico de biblioteca e cultura . no Concello de Oroso (artigo 211g) da Lei 7/1985 . de 2 de abril . reguladora das bases do réxime local; e artigo 4114 Fecha de publicación: 19 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traballador/a social do concello de oroso - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición APROBAR as estas bases específicas e a convocatoria para cubrir unha praza de traballador/a social do Concello de Oroso . incluída na oferta de emprego público do ano 2010: . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía do 14/01/2013 . aprobaronse as seguintes bases que rexen na convocatoria de selección de psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do Concello de Oroso baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de psicólogo/a dos servizos sociais: Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Por Resolución de la Alcaldía del 14/01/2013 . aprobaronse las siguientes bases que rigen en la convocatoria de selección de psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oroso bajo la modalidad de contrato laboral temporal por obra o servicio determinado y la creación de una bolsa de empleo para cubrir plazas de manera temporal de psicólogo/la de los servicios sociales:
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado e creación de bolsa de emprego . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de xaneiro de 2013 Fecha de publicación: 24 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado y creación de bolsa de empleo . de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de enero de 2013
Traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) Que desexa participar no concurso convocado para a provisión do posto de traballo de de un/unha psicólogo/a dos servizos sociais comunitarios do concello de Oroso mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . dacordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de setembro de 2011 . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Oroso
Traducción automática
Trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado
Que desea participar en el concurso convocado para el acopio del puesto de trabajo de de un/una psicólogo/la de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Oroso mediante contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado . dacordo con las bases de la convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 14 de septiembre de 2011 . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo oroso
general nivel: 18 . centro destino: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefatura del servicio de coordinación de medios nivel: 28 . centro destino: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . denominación: jefatura del servicio de coordinación de medios . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
especial (escala ingenieros-especialidad ingeniería de montes/escala ingenieros técnicos-especialidad ingeniería técnica forestal) nivel: 28 . centro destino: subdirección general de extinción . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: especial (escala ingenieros-especialidad ingeniería de montes/escala ingenieros técnicos-especialidad ingeniería técnica forestal) . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
vicesecretario/a general nivel: 28 . centro destino: dirección general de ganadería . agricultura e industrias agroalimentarias . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general/especial . denominación: vicesecretario/a general . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general/especial nivel: 30 . centro destino: vicesecretaría general . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general/especial . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general nivel: 30 . centro destino: subdirección general de coordinación administrativa . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general nivel: 30 . centro destino: subdirección general de contratación . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general nivel: 30 . centro destino: subdirección general de régimen jurídico . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general/especial nivel: 30 . centro destino: subdirección general de planificación y coordinación fondos . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general/especial . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
especial nivel: 30 . centro destino: subdirección general de prevención . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: especial . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo oroso
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
jefatura del área provincial denominación: jefatura del área provincial . centro directivo: instituto gallego de la vivienda y suelo . localidad: pontevedra . nivel: 28a . complemento específico: 16 . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
secretario/a del secretario/a general técnico formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . denominación: secretario/a del secretario/a general técnico . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
secretario/a del conselleiro/a formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . denominación: secretario/a del conselleiro/a . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura del servicio de calidad de procedimientos y sistemas formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . denominación: jefatura del servicio de calidad de procedimientos y sistemas . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura del servicio de análisis e informes formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . denominación: jefatura del servicio de análisis e informes . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de coordinación administrativa formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . denominación: subdirector/a general de coordinación administrativa . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de contratación formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . denominación: subdirector/a general de contratación . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de régimen jurídico formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . denominación: subdirector/a general de régimen jurídico . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de planificación y coordinación fondos formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . denominación: subdirector/a general de planificación y coordinación fondos . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de prevención formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . denominación: subdirector/a general de prevención . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales