Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pineda de mar
Administratius pel procediment de concurs oposició - Objecte: És objecte d'aquestes bases regular els aspectes específics del procés selectiu per cobrir . en règim de funcionari de carrera . quatre places d'administratius pel procediment de concurs oposició . modalitat de torn lliure . enquadrades en l'escala d'Administració General . Subescala Administrativa . Grup C . Subgrup C1 . incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2010 de l'Ajuntament de Pineda de Mar Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativos por el procedimiento de concurso oposición
- Objeto: Es objeto de estas bases regular los aspectos específicos del proceso selectivo para cubrir . en régimen de funcionario de carrera . cuatro plazas de administrativos por el procedimiento de concurso oposición . modalidad de turno libre . encuadradas en la escalera de Administración General . Subescala Administrativa . Grupo C . Subgrupo C1 . incluidas en la oferta de ocupación pública del año 2010 del Ayuntamiento de Pineda de Mar
Administratiu/va EDICTE De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985 . de 2 d'abril . reguladora de les bases de règim local i la Llei 30/1984 . de 2 d'agost . es fan públiques les bases que hauran de regir el procés selectiu de quatre places d'administratiu/va . mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició . modalitat de torn lliure . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar . així com la convocatòria de l'esmentat procés selectiu . en virtut de Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juliol de 2011 El termini de presentació d'instàncies s'obrirà a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativo/va
EDICTO En conformidad con el que dispone la Ley 7/1985 . de 2 de abril . reguladora de las bases de régimen local y la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . se hacen públicas las bases que tendrán que regir el proceso selectivo de cuatro plazas de administrativo/va . mediante el sistema selectivo de concurso-oposición . modalidad de turno libre . vacantes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Pineda de Mar . así como la convocatoria del mencionado proceso selectivo . en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2011 El plazo de presentación de instancias se abrirá a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o al Boletín Oficial del Estado

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo pineda de mar
Tíˆcnic/a superior psicologia BASES DE LA CONVOCATí’RIA PER A LA COBERTURA DE 27 PLACES DE TíˆCNIC/A SUPERIOR PSICOLOGIA . MITJANí‡ANT CONCURS OPOSICIí“ LLIURE 1 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior psicologia Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L torn lliure Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a superior enginyeria BASES DE LA CONVOCATí’RIA PER A LA COBERTURA DE 10 PLACES DE TíˆCNIC/A SUPERIOR ENGINYERIA . MITJANí‡ANT CONCURS OPOSICIí“ LLIURE 1 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior enginyeria Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L torn lliure Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a superior organitzacií“ BASES DE LA CONVOCATí’RIA PER A LA COBERTURA DE 13 PLACES DE TíˆCNIC/A SUPERIOR ORGANITZACIí“ . MITJANí‡ANT CONCURS OPOSICIí“ LLIURE 1 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior organització Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a mitjí€/ana biblioteconomia BASES DE LA CONVOCATí’RIA PER A LA COBERTURA DE 7 PLACES DE TíˆCNIC/A MITJí€/ANA BIBLIOTECONOMIA . MITJANí‡ANT CONCURS OPOSICIí“ LLIURE 1 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a mitjí /ana biblioteconomia Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
L personal funcionari interí referit En quí¨ estan incloses les places del personal funcionari interí referit . . . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 11 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Les places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 08 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Programador/a junior (convocatí²ria 18/06) Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 02 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
s퀙autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral, amb indicació del grup i subgrup que s퀙assigna - assignar a la plaí§a d퀙assessora i comunicació i premsa . rlt 107 . un complement específic índex: 18 . d) modificacions unitats d퀙adscripció: adscriure a la unitat secretaria general (sg) . el rlt 057 . e) ampliacions de jornada: s퀙incrementa la jornada del rlt 004-oam-fm . del 50% al 75% . b) llocs de treball objecte de requalificació: s퀙autoritza la reconversió i requalificació del l oc de trebal inclí²s en la plantil a de personal laboral . amb indicació del grup i subgrup que s퀙assigna . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Monitor natació/socorrista 9 Places de monitor natació/socorrista . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La plantil a laboral - 2 Places de la plantil a laboral . Grups/Subgrup: C1 Números RLT: 034 i 042 . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Policia local un increment de 2800 C2 Complements específic - Assignar a les places de Policia Local un increment de 2800 . 00 euros anuals . a cada nivel de complement específic (identificació CE PL i referenciat 01 . 02 . 03 . 04 i 05 . atenent els l ocs de trebal i categories) . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Nova creació: A) Places de nova creació: . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales