Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pineda de mar
Administratius pel procediment de concurs oposició - Objecte: És objecte d'aquestes bases regular els aspectes específics del procés selectiu per cobrir . en règim de funcionari de carrera . quatre places d'administratius pel procediment de concurs oposició . modalitat de torn lliure . enquadrades en l'escala d'Administració General . Subescala Administrativa . Grup C . Subgrup C1 . incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2010 de l'Ajuntament de Pineda de Mar Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativos por el procedimiento de concurso oposición
- Objeto: Es objeto de estas bases regular los aspectos específicos del proceso selectivo para cubrir . en régimen de funcionario de carrera . cuatro plazas de administrativos por el procedimiento de concurso oposición . modalidad de turno libre . encuadradas en la escalera de Administración General . Subescala Administrativa . Grupo C . Subgrupo C1 . incluidas en la oferta de ocupación pública del año 2010 del Ayuntamiento de Pineda de Mar
Administratiu/va EDICTE De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985 . de 2 d'abril . reguladora de les bases de règim local i la Llei 30/1984 . de 2 d'agost . es fan públiques les bases que hauran de regir el procés selectiu de quatre places d'administratiu/va . mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició . modalitat de torn lliure . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar . així com la convocatòria de l'esmentat procés selectiu . en virtut de Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juliol de 2011 El termini de presentació d'instàncies s'obrirà a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativo/va
EDICTO En conformidad con el que dispone la Ley 7/1985 . de 2 de abril . reguladora de las bases de régimen local y la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . se hacen públicas las bases que tendrán que regir el proceso selectivo de cuatro plazas de administrativo/va . mediante el sistema selectivo de concurso-oposición . modalidad de turno libre . vacantes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Pineda de Mar . así como la convocatoria del mencionado proceso selectivo . en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2011 El plazo de presentación de instancias se abrirá a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o al Boletín Oficial del Estado

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo pineda de mar
auxiliar de geriatria annexos: condicions particulars de cada lloc de treball . - lloc de treball: auxiliar de geriatria . nivell formatiu exigit: títol díʬĬôauxiliar de geriatria i certificat díʬĬôestudis o titulació equivalent . número de llocs: 1 . durada contracte: 6 mesos adscripció . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
auxiliar administrativa - lloc de treball: auxiliar administrativa . nivell formatiu exigit: batxillerat . fpi o bup . número de llocs: 1 durada contracte . adscripció: regidoria de serveis socials- gerií¬†tric municipal . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
peó serveis municipals (2 peons neteja vií¬†ria, 2 peons jardiner, 2 - lloc de treball: peó serveis municipals (2 peons neteja vií¬†ria . 2 peons jardiner . 2 . número de llocs: 9 . durada contracte: 4 mesos tots els peons menys 3 mesos 1 peó desbrossador adscripció . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¬®cnic/a auxiliar de turisme - lloc de treball: tí¬®cnic/a auxiliar de turisme . nivell formatiu exigit: cicle superior de formació professional en especialitat guia . informació i . idiomes: anglí¬®s i francí¬®s . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
administratiu/va - lloc de treball: administratiu/va . nivell formatiu exigit: batxillerat . fpii o bup . número de llocs: 1 durada contracte . adscripció: regidoria de promoció econí¬≤mica . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
auxiliar administrativa - lloc de treball: auxiliar administrativa . nivell formatiu exigit: batxillerat . fpii o bup número de llocs . durada contracte: 2 mesos . adscripció: regidoria de serveis socials- gerií¬†tric municipal sou brut/mes . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
peó serveis municipals (2 peons neteja vií¬†ria, 2 peons jardiner, 2 - lloc de treball: peó serveis municipals (2 peons neteja vií¬†ria . 2 peons jardiner . 2 . nivell formatiu exigit: certificat díʬĬôestudis primaris . graduat escolar . fp i o eso . número de llocs: 9 . durada contracte: 4 mesos . adscripció: regidoria de serveis municipals . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¬®cnic/a medi ambient - lloc de treball: tí¬®cnic/a medi ambient . nivell formatiu exigit: llicenciatura o grau en cií¬®ncies ambientals . biologia o similar . número de llocs: 1 durada contracte . adscripció: regidoria de medi ambient . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
informador/a turístic - lloc de treball: informador/a turístic . nivell formatiu exigit: cicle superior de formació professional en especialitat guia . informació i . idiomes: anglí¬®s i . número de llocs: 1 durada del contractes . adscripció: regidoria de turisme . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¬®cnic/a auxiliar de turisme - lloc de treball: tí¬®cnic/a auxiliar de turisme . nivell formatiu exigit: cicle superior de formació professional en especialitat guia . informació i assistí¬®ncia turística . idiomes: anglí¬®s i . número de llocs: 1 durada contracte . adscripció: regidoria de turisme . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral a amortitzar: 8 b) TOTAL PLACES DE PERSONAL LABORAL A AMORTITZAR: 8 b) . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 22 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Les quals no en pugui efectuar cap Cobrir . el tribunal declararí  desertes aquel es places de les quals no en pugui efectuar cap . . . Fecha de publicación: 22 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral relacionades en el punt a Les places de personal laboral relacionades en el punt A . existent a la plantil a de Fecha de publicación: 22 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral relacionades en el punt a Les places de personal laboral relacionades en el punt A . existent a la plantil a de Fecha de publicación: 22 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup professional as-tgm grup 2 Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup professional as-tfpt grup 3 Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Les places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales