Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pineda de mar
Administratiu/va EDICTE De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985 . de 2 d'abril . reguladora de les bases de règim local i la Llei 30/1984 . de 2 d'agost . es fan públiques les bases que hauran de regir el procés selectiu de quatre places d'administratiu/va . mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició . modalitat de torn lliure . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar . així com la convocatòria de l'esmentat procés selectiu . en virtut de Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juliol de 2011 El termini de presentació d'instàncies s'obrirà a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativo/va
EDICTO En conformidad con el que dispone la Ley 7/1985 . de 2 de abril . reguladora de las bases de régimen local y la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . se hacen públicas las bases que tendrán que regir el proceso selectivo de cuatro plazas de administrativo/va . mediante el sistema selectivo de concurso-oposición . modalidad de turno libre . vacantes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Pineda de Mar . así como la convocatoria del mencionado proceso selectivo . en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2011 El plazo de presentación de instancias se abrirá a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o al Boletín Oficial del Estado
Administratius pel procediment de concurs oposició - Objecte: És objecte d'aquestes bases regular els aspectes específics del procés selectiu per cobrir . en règim de funcionari de carrera . quatre places d'administratius pel procediment de concurs oposició . modalitat de torn lliure . enquadrades en l'escala d'Administració General . Subescala Administrativa . Grup C . Subgrup C1 . incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2010 de l'Ajuntament de Pineda de Mar Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativos por el procedimiento de concurso oposición
- Objeto: Es objeto de estas bases regular los aspectos específicos del proceso selectivo para cubrir . en régimen de funcionario de carrera . cuatro plazas de administrativos por el procedimiento de concurso oposición . modalidad de turno libre . encuadradas en la escalera de Administración General . Subescala Administrativa . Grupo C . Subgrupo C1 . incluidas en la oferta de ocupación pública del año 2010 del Ayuntamiento de Pineda de Mar

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo pineda de mar
traducción e interpretación concurso-oposición numero de orden 5 . grupo profesional 3g . especialidad (y . en su caso . programa) traducción e interpretación concurso-oposición . centro directivo /oo aa d g de la guardia civil . puesto 4928030 . provincia barcelona . ciudad barcelona . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
agencia estatal consejo superior de investigaciones científicas-instituto de ciencias del mar centro directivo 163 . puesto agencia estatal consejo superior de investigaciones científicas-instituto de ciencias del mar . provincia icm-ts-inoc . ciudad barcelona . complementos barcelona . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
administración numero de orden 10 . grupo profesional 4g . especialidad administración . provincia archivo de la corona de aragón . ciudad barcelona . barcelona . Fecha de publicación: 29 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
informador / informadora gestor prestaciones ord 577 . map 4510359 . unidad caiss de badalona . puesto informador / informadora gestor prestaciones . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad badalona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona Badalona
gestor / gestora administrativo ord 608 . map 3809918 . unidad direccion provincial de barcelona . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad barcelona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
gestor / gestora administrativo ord 608 . map 4427797 . unidad direccion provincial de barcelona . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad barcelona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
gestor / gestora administrativo ord 608 . map 1784048 . unidad direccion provincial de barcelona . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad barcelona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
gestor / gestora administrativo ord 608 . map 3369983 . unidad direccion provincial de barcelona . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad barcelona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
gestor / gestora administrativo ord 608 . map 3584584 . unidad direccion provincial de barcelona . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad barcelona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
informador / informadora gestor prestaciones ord 622 . map 2766088 . unidad caiss no 5 de barcelona . puesto informador / informadora gestor prestaciones . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad barcelona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
traducción e interpretación concurso numero de orden 25 . grupo profesional 3g . especialidad (y . en su caso . programa) traducción e interpretación concurso . centro directivo /oo aa d g de la guardia civil . puesto 5034844 . provincia tarragona . ciudad tarragona . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Tarragona
servicios administrativos numero de orden 33 . grupo profesional e1 . especialidad servicios administrativos . centro directivo /oo aa dirección provincial del instituto nacional de la seguridad social . provincia lleida . ciudad lleida . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Lleida
informador / informadora gestor prestaciones ord 1403 . map 4673236 . unidad caiss de blanes . puesto informador / informadora gestor prestaciones . niv 16 . ads sb c1c2 . ciudad blanes . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Girona Blanes
informador / informadora gestor ord 1404 . map 2843056 . unidad d local de blanes d o d p barcelona . puesto informador / informadora gestor . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad blanes . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Girona Blanes
gestor / gestora informador ord 1406 . map 4696167 . unidad admon s s no 1 figueras no 3 girona . puesto gestor / gestora informador . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad figueres . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Girona Figueres
gestor / gestora informador ord 1407 . map 2904151 . unidad admon s s no 1 figueras no 3 girona . puesto gestor / gestora informador . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad figueres . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Girona Figueres
gestor / gestora informador ord 1407 . map 2731960 . unidad admon s s no 1 figueras no 3 girona . puesto gestor / gestora informador . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad figueres . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Girona Figueres
gestor / gestora administrativo ord 1414 . map 4348367 . unidad direccion provincial de girona . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad girona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Girona
gestor / gestora administrativo ord 1414 . map 3445807 . unidad direccion provincial de girona . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad girona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Girona
gestor / gestora administrativo ord 1415 . map 1108868 . unidad direccion provincial de girona . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad girona . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Girona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales