Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pineda de mar
Administratius pel procediment de concurs oposició - Objecte: És objecte d'aquestes bases regular els aspectes específics del procés selectiu per cobrir . en règim de funcionari de carrera . quatre places d'administratius pel procediment de concurs oposició . modalitat de torn lliure . enquadrades en l'escala d'Administració General . Subescala Administrativa . Grup C . Subgrup C1 . incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2010 de l'Ajuntament de Pineda de Mar Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativos por el procedimiento de concurso oposición
- Objeto: Es objeto de estas bases regular los aspectos específicos del proceso selectivo para cubrir . en régimen de funcionario de carrera . cuatro plazas de administrativos por el procedimiento de concurso oposición . modalidad de turno libre . encuadradas en la escalera de Administración General . Subescala Administrativa . Grupo C . Subgrupo C1 . incluidas en la oferta de ocupación pública del año 2010 del Ayuntamiento de Pineda de Mar
Administratiu/va EDICTE De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985 . de 2 d'abril . reguladora de les bases de règim local i la Llei 30/1984 . de 2 d'agost . es fan públiques les bases que hauran de regir el procés selectiu de quatre places d'administratiu/va . mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició . modalitat de torn lliure . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar . així com la convocatòria de l'esmentat procés selectiu . en virtut de Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juliol de 2011 El termini de presentació d'instàncies s'obrirà a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativo/va
EDICTO En conformidad con el que dispone la Ley 7/1985 . de 2 de abril . reguladora de las bases de régimen local y la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . se hacen públicas las bases que tendrán que regir el proceso selectivo de cuatro plazas de administrativo/va . mediante el sistema selectivo de concurso-oposición . modalidad de turno libre . vacantes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Pineda de Mar . así como la convocatoria del mencionado proceso selectivo . en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2011 El plazo de presentación de instancias se abrirá a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o al Boletín Oficial del Estado

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo pineda de mar
administratiu/va de lí¢Â€Â™agí¨ncia local de lí¢Â€Â™energia dí¢Â€Â™osona categoria - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: administratiu/va de lí¢Â€Â™agí¨ncia local de lí¢Â€Â™energia dí¢Â€Â™osona categoria . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon dí¢Â€Â™abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 20 . 851 . 42 euros/bruts anuals (subgrup c1 . complement de destí 16 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic/a de formació professional - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: tí¨cnic/a de formació professional . categoria: equivalent a lí¢Â€Â™escala dí¢Â€Â™administració especial í¢Â€Â“tí¨cnic/a grau mig - subgrup a2 a efectes de titulació . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon dí¢Â€Â™abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 24 . 687 . 63 euros/bruts anuals (subgrup a2 . complement de destí 18 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de policia local Fecha de publicación: 16 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla de personal Fecha de publicación: 11 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
1 de 751 a 2 000 treballadors per centre de treball el nombre de delegats sindicals per cada secció sindical sobre els sindicats que hagin obtingut el 10% dels vots en l'elecció al comití¨ d'empresa es determina segons l'escala segí¼ent: . de 175 a 750 treballadors per centre de treball: 1 de 751 a 2 . Fecha de publicación: 10 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
3 de 5 000 treballadors per centre de treball: 3 de 5 . 001 endavant per centre de treball: 4 . Fecha de publicación: 10 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 25 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
15 dies els treballadors podran gaudir de permís retribuí¯t en els segí¼ents casos: . a) per matrimoni del treballador: 15 dies . Fecha de publicación: 22 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
lloc de treball - característiques i funcions del lloc de treball característiques del lloc de treball: lloc de treball . grup: c1 dedicació horari setmanal . tipologia de la jornada: l'habitual de la corporació retribucions . 686 . 63 í¢Â‚¬ mensuals funcions bí siques del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
intervenció educador social, intervenció treballador social, intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials situació econí²mica: fins a 10 punts . composició familiar: fins a 3 punts . a) família monoparental: 1 punt . b) existí¨ncia d'infants en acolliment en la unitat familiar: 1 punt . c) famílies nombrosa: 1 punt . valoració d'aspectes socials: 3 punts . b) seguiment intensiu i/o aplicació dí¢Â€Â™un pla de treball per part dels serveis socials municipals . indicant la data d'inici de la intervenció: intervenció educador social . intervenció treballador social . intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
Reserva La distribució d'aquestes places per especialitats . i la determinació de les places de reserva . si escau . és la següent: . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya a partir de l'any 1991 van ser exempts o aptes d'aquesta prova Entre la informació que consta al registre inform tic del Departament d'Ensenyament hi ha els aspirants que en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya a partir de l'any 1991 van ser exempts o aptes d'aquesta prova . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat a qu vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir pla a Així mateix . també hi ha de constar els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat a qu vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir pla a . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya o en altres administracions educatives També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) establert per el Reial decret 1137/2002 . de 31 d'octubre . modificat pel Reial decret 264/2008 . de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes no consumeixen pla a i 34 . obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes no consumeixen pla a i . per tant . el nombre de places per aquest procediment s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes 34 . obtinguin almenys cinc punts en la valoració de prova . sempre que estiguin ocupant amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes . no consumeixen pla a i . per tant . el nombre de places pel procediment d'ingrés lliure s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a qu es refereix la disposició transit ria dissetena de la llei org nica 2/2006 35 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta . d'una convocat ria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a qu es refereix la disposició transit ria dissetena de la Llei org nica 2/2006 . de 3 de maig . d'educació . la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el c mput final d'aquest subapartat . una vegada arrodonit el resultat fins la deumil l sima Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
emplenament 6 documentació de seguiment i control en els treballs de repoblació i manteniment de poblacions aqüícoles continentals: emplenament . 7 mitjans . equips . m quines i eines utilitzats en els treballs de repoblació i manteniment: selecció i maneig . Fecha de publicación: 15 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat 212 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presta serveis a l'Administració de la Generalitat que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en qu est classificat el lloc objecte de convocat ria . sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball . així com el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 15 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat Així mateix . podran participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 14 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales