Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pineda de mar
Administratius pel procediment de concurs oposició - Objecte: És objecte d'aquestes bases regular els aspectes específics del procés selectiu per cobrir . en règim de funcionari de carrera . quatre places d'administratius pel procediment de concurs oposició . modalitat de torn lliure . enquadrades en l'escala d'Administració General . Subescala Administrativa . Grup C . Subgrup C1 . incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2010 de l'Ajuntament de Pineda de Mar Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativos por el procedimiento de concurso oposición
- Objeto: Es objeto de estas bases regular los aspectos específicos del proceso selectivo para cubrir . en régimen de funcionario de carrera . cuatro plazas de administrativos por el procedimiento de concurso oposición . modalidad de turno libre . encuadradas en la escalera de Administración General . Subescala Administrativa . Grupo C . Subgrupo C1 . incluidas en la oferta de ocupación pública del año 2010 del Ayuntamiento de Pineda de Mar
Administratiu/va EDICTE De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985 . de 2 d'abril . reguladora de les bases de règim local i la Llei 30/1984 . de 2 d'agost . es fan públiques les bases que hauran de regir el procés selectiu de quatre places d'administratiu/va . mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició . modalitat de torn lliure . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar . així com la convocatòria de l'esmentat procés selectiu . en virtut de Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juliol de 2011 El termini de presentació d'instàncies s'obrirà a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativo/va
EDICTO En conformidad con el que dispone la Ley 7/1985 . de 2 de abril . reguladora de las bases de régimen local y la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . se hacen públicas las bases que tendrán que regir el proceso selectivo de cuatro plazas de administrativo/va . mediante el sistema selectivo de concurso-oposición . modalidad de turno libre . vacantes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Pineda de Mar . así como la convocatoria del mencionado proceso selectivo . en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2011 El plazo de presentación de instancias se abrirá a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o al Boletín Oficial del Estado

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo pineda de mar
Ls grups a1 Places dels grups A1 . A2 i C1: Nivell superior de coneixements de llengua castellana . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionari de carrera - Carnet de conduir de la classe B . per a determinades places de funcionari de carrera . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
fotocí²pia del document que acrediti la seva nacionalitat els nomenaments que es produeixin durant la vigí¨ncia de borsa de treball restaran condicionats a la presentació . per part de cada aspirant . dels documents originals o equivalents . que es relacionen a continuació . en cas de no haver presentat aquesta documentació amb anterioritat: . en cas de nacionals membres d퀙altres estats de la unió europea o d퀙aquells estats que sigui d퀙aplicació la lliure circulació de treballadors: fotocí²pia del document que acrediti la seva nacionalitat . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
codi í· modificacií“ de la relacií“ de llocs de treball: codi . lloc de treball: . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a de gestió per coordinar el personal del programa treball i formació Dues places de tí¨cnic/a de gestió per coordinar el personal del programa treball i formació . . . . Fecha de publicación: 02 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a mitjí€ educacií“ (instrumentista de piano) Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal laboral docent Escrita de l engua catalana del mateix nivel o superior en convocatí²ries anteriors per a la provisió de places de personal laboral docent . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal laboral Fecha de publicación: 19 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tíˆcnic/a mitjí€ educacií“ (instrumentista de piano) í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir 2 PLACES DE TíˆCNIC/A MITJí€ EDUCACIí“ (INSTRUMENTISTA DE PIANO) . . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
els deu municipis de la comarca del moianí¨s 킷 denominació: tí¨cnic/ a de recursos humans . 킷 categoria: tí¨cnic/a grau mitjí  . 킷 grup de classificació: grup a- subgrup a2 . 킷 í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . 킷 í€rea de treball: í€rea d퀙administració general i econí²mica del consell comarcal del . 킷 dedicació i jornada: 28 hores . 킷 sou brut anual per 28 hores: 19 . 킷 durada: prí²rrogues anuals . Fecha de publicación: 19 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
funcionament 5 aspectes específics associats al treball amb autoescales: funcionament . metodologia de l'empla ament . dist ncia respecte fa ana . fermesa i inclinació del terreny . 6 maniobres específiques amb autoescala: grua . pont . salvament amb cistella . rescat amb llitera . Fecha de publicación: 17 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
funcionament 5 aspectes específics associats al treball amb autoescales: funcionament . metodologia de l'empla ament . dist ncia respecte fa ana . fermesa i inclinació del terreny . 6 maniobres específiques amb autoescala: grua . pont . salvament amb cistella . rescat amb llitera . Fecha de publicación: 17 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La convocatí²ria Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L menjador seran fi xes per a una millor La ubicació de les places del menjador seran fi xes per a una millor . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) unitat d퀙incidí¨ncies la policia local estarí  formada funcionalment i bí sicament per aquests grups de treball: a) unitat d퀙incidí¨ncies . torn matí: el que es realitza de 06 . a 06: 00 hores . quadrant unitat d퀙incidí¨ncies: f . Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Professorat agregat i quatre En la seva sessió del 15 de juliol de 2016 . el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili va aprovar la convocat ria de sis places de professorat agregat i quatre places de catedr tic d'universitat . corresponents a l'aplicació de la taxa de reposició per a l'any 2016 i 4 places de catedr tic d'universitat per promoció interna que han estat autoritzades per la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La convocatí²ria Fecha de publicación: 09 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat Així mateix . poden participar-hi les persones funcion ries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . a les quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en mat ria de funció pública Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales