Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pineda de mar
Administratius pel procediment de concurs oposició - Objecte: És objecte d'aquestes bases regular els aspectes específics del procés selectiu per cobrir . en règim de funcionari de carrera . quatre places d'administratius pel procediment de concurs oposició . modalitat de torn lliure . enquadrades en l'escala d'Administració General . Subescala Administrativa . Grup C . Subgrup C1 . incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2010 de l'Ajuntament de Pineda de Mar Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativos por el procedimiento de concurso oposición
- Objeto: Es objeto de estas bases regular los aspectos específicos del proceso selectivo para cubrir . en régimen de funcionario de carrera . cuatro plazas de administrativos por el procedimiento de concurso oposición . modalidad de turno libre . encuadradas en la escalera de Administración General . Subescala Administrativa . Grupo C . Subgrupo C1 . incluidas en la oferta de ocupación pública del año 2010 del Ayuntamiento de Pineda de Mar
Administratiu/va EDICTE De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985 . de 2 d'abril . reguladora de les bases de règim local i la Llei 30/1984 . de 2 d'agost . es fan públiques les bases que hauran de regir el procés selectiu de quatre places d'administratiu/va . mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició . modalitat de torn lliure . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar . així com la convocatòria de l'esmentat procés selectiu . en virtut de Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juliol de 2011 El termini de presentació d'instàncies s'obrirà a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativo/va
EDICTO En conformidad con el que dispone la Ley 7/1985 . de 2 de abril . reguladora de las bases de régimen local y la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . se hacen públicas las bases que tendrán que regir el proceso selectivo de cuatro plazas de administrativo/va . mediante el sistema selectivo de concurso-oposición . modalidad de turno libre . vacantes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Pineda de Mar . así como la convocatoria del mencionado proceso selectivo . en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2011 El plazo de presentación de instancias se abrirá a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o al Boletín Oficial del Estado

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo pineda de mar
encargado/a, contramaestre y jefe/a de sección ex - categorías incluidas: encargado/a . contramaestre y jefe/a de sección . ex 퀓 categorías incluidas: director/a de área y diseñador/a . de registre: 062017000265 úm -n e v c . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació 'Expedient administratiu número 2011/137 relatiu a la previsió de tres places d'Agent de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari de la Corporació . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de cabrera de mar 1 El 22 de marí§ de 2011 la Junta de Govern Local va formular convocatí²ria pública del procés selectiu per proveir . mitjaní§ant procediment de concurs- oposició . tres places d'Agent de la Policia Local de Cabrera de Mar . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
encargado/a, contramaestre y jefe/a de sección ex - categorías incluidas: encargado/a . contramaestre y jefe/a de sección . ex 퀓 categorías incluidas: director/a de área y diseñador/a . de registre: 062017000261 úm -n e v c . cat 헏 dl: b-41698-2002 . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administratiu d'administració general (integrada dins el grup c) vacants a la plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest ajuntament Aquestes bases regulen el procés de selecció per cobrir de manera definitiva quatre places d'administratiu d'administració general (integrada dins el grup C) vacants a la plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest Ajuntament . pel sistema de promoció interna . per oposició . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
els deu municipis de la comarca del moianí¨s í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . í€rea de treball: í€rea de serveis a les persones del consell comarcal del moianí¨s . data d'inici prevista: a partir del 12 de setembre . funcions del lloc de treball: . les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball són les segí¼ents: . Fecha de publicación: 04 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
arquitecte/a tí¨cnic/a lloc de treball: arquitecte/a tí¨cnic/a . nombre de places: 1 . categoria professional: grup a2 . dedicació: 15 hores setmanals . sou base: 387 . 43 eur . cd (18): 159 . 50 eur . retribució bruta mensual: 733 . 05 eur . í€rea d'adscripció: í€rea de territori i habitatge . Fecha de publicación: 03 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionari 'Aprovar la modificació de la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de funcionari . laboral i eventual . del Consell Comarcal de l'Alt Penedí¨s i del personal laboral del Consorci de Promoció Turística del Penedí¨s . per l'exercici 2017 . en el sentit de crear segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Oferta pública P: places d'oferta pública . . . Fecha de publicación: 21 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
787 - denominació del lloc de treball - codi del llocs de treball: 787 - denominació del lloc de treball . - codi del lloc de treball: 704 - lloc de treball que es modifica . Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de suport a la formació cognoms i nom: arriaga poblador . anna . denominació del lloc de treball anterior: secció de suport a la formació . denominació del lloc de treball actual: secció de gestió de la formació en alta direcció . unitat org nica: subdirecció general de recerca i de formació en alta direcció . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
analista de programes de tercer cicle cognoms i nom: camino pons . josep pere . denominació del lloc de treball anterior: analista de programes de tercer cicle . denominació del lloc de treball actual: analista de programes de tercer cicle i relacions universit ries . unitat org nica: subdirecció general de recerca i de formació en alta direcció . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
servei de formació i selecció per a l'administració local cognoms i nom: castro masalias . magdalena . denominació del lloc de treball anterior: servei de formació i selecció per a l'administració local . denominació del lloc de treball actual: servei de formació contínua professionalitzadora i de selecció per a l'administració local . unitat org nica: subdirecció general de captació de talent i formació contínua professionalitzadora . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
responsable de cooperació institucional cognoms i nom: fernández martínez . joaquim . denominació del lloc de treball: responsable de cooperació institucional . unitat org nica: subdirecció general d'administració . serveis i projecció externa . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
servei de formació contínua i suport a la selecció unitat org nica: subdirecció general d'administració . serveis i projecció externa . cognoms i nom: r fols . r fols . lluís . denominació del lloc de treball anterior: servei de formació contínua i suport a la selecció . denominació del lloc de treball actual: servei de formació contínua professionalitzadora . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de formació i assist ncia a la selecció unitat org nica: subdirecció general de captació de talent i formació contínua professionalitzadora . cognoms i nom: torreguitart jaile . xavier . denominació del lloc de treball: secció de formació i assist ncia a la selecció . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcions directives Aquest personal ocupa les places que la Relació de Lloc de Treball (RLT) defineix com places de funcions directives . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L 5% per als disminu ts Per complir els principis d'integració en el treball establerts per la Reial Decret Legislatiu 1/2013 . de 29 de novembre . i amb la finalitat que el 2% de la plantilla de SEMSA sigui cobert per persones amb disminució . es garanteix un percentatge de reserva de places del 5% per als disminu ts . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales