Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pineda de mar
Administratius pel procediment de concurs oposició - Objecte: És objecte d'aquestes bases regular els aspectes específics del procés selectiu per cobrir . en règim de funcionari de carrera . quatre places d'administratius pel procediment de concurs oposició . modalitat de torn lliure . enquadrades en l'escala d'Administració General . Subescala Administrativa . Grup C . Subgrup C1 . incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2010 de l'Ajuntament de Pineda de Mar Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativos por el procedimiento de concurso oposición
- Objeto: Es objeto de estas bases regular los aspectos específicos del proceso selectivo para cubrir . en régimen de funcionario de carrera . cuatro plazas de administrativos por el procedimiento de concurso oposición . modalidad de turno libre . encuadradas en la escalera de Administración General . Subescala Administrativa . Grupo C . Subgrupo C1 . incluidas en la oferta de ocupación pública del año 2010 del Ayuntamiento de Pineda de Mar
Administratiu/va EDICTE De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985 . de 2 d'abril . reguladora de les bases de règim local i la Llei 30/1984 . de 2 d'agost . es fan públiques les bases que hauran de regir el procés selectiu de quatre places d'administratiu/va . mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició . modalitat de torn lliure . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar . així com la convocatòria de l'esmentat procés selectiu . en virtut de Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juliol de 2011 El termini de presentació d'instàncies s'obrirà a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativo/va
EDICTO En conformidad con el que dispone la Ley 7/1985 . de 2 de abril . reguladora de las bases de régimen local y la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . se hacen públicas las bases que tendrán que regir el proceso selectivo de cuatro plazas de administrativo/va . mediante el sistema selectivo de concurso-oposición . modalidad de turno libre . vacantes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Pineda de Mar . así como la convocatoria del mencionado proceso selectivo . en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2011 El plazo de presentación de instancias se abrirá a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o al Boletín Oficial del Estado

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo pineda de mar
dinamitzador/a de gent gran identificació del lloc de treball denominació: dinamitzador/a de gent gran . grup de classificació: assimilat a c1 rí¨gim . dedicació i jornada: 30 hores setmanals . durada: obra i servei . 2019 í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . í€rea de treball: í€rea de serveis a les persones del consell comarcal del moianí¨s data d퀙inici prevista . 280 킬 per 30 hores i 14 pagues (pagues proporcionals en funció de la incorporació) funcions del lloc de treball: les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball són les segí¼ents . Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Grau mig i superior: 37 Places de grau mig i superior: 37 . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls grups 3 i ss amb les mateixes condicions establertes en aquest article Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L cos de la guí rdia urbana Fecha de publicación: 09 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior del grup de classificació a1 Dues places de tí¨cnic/a superior del grup de classificació A1 . subescala tí¨cnica superior . . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La mateixa categoria i De vacants . substitucions o altres circumstí ncies per a places de la mateixa categoria i . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
redactor, redactor en cap, tí¨cnic i tí¨cnic mitjí  i, rebaixar en un 1% la reducció acordada per a les categories d퀙aprenent, promotor, auxiliar de 1a, ajudant de 1a, ajudant de 2a, ajudant de 3a, oficial d prorrogar la reducció temporal acordada al 2014 del sou brut anual de carí cter fix . és a dir . amb efectes sobre el sou base . el plus conveni . l퀙antiguitat i tots aquells plusos i diferí¨ncies de ní²mina que tinguin un carí cter fix en la ní²mina de cada treballador . amb l퀙excepció de les guí rdies . els dominicals i les comissions de publicitat . per les categories de: redactor . redactor en cap . tí¨cnic i tí¨cnic mitjí  i . rebaixar en un 1% la reducció acordada per a les categories d퀙aprenent . promotor . auxiliar de 1a . ajudant de 1a . ajudant de 2a . ajudant de 3a . oficial de 1a . oficial de 2a i ajudant de 3a . Fecha de publicación: 05 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
redactor, redactor en cap, tí¨cnic i tí¨cnic mitjí  i, rebaixar en un 1% la reducció acordada per a les categories d퀙aprenent, promotor, auxiliar de 1a, ajudant de 1a, ajudant de 2a, ajudant de 3a, oficial d prorrogar la reducció temporal acordada al 2014 del sou brut anual de carí cter fix . és a dir . amb efectes sobre el sou base . el plus conveni . l퀙antiguitat i tots aquells plusos i diferí¨ncies de ní²mina que tinguin un carí cter fix en la ní²mina de cada treballador . amb l퀙excepció de les guí rdies . els dominicals i les comissions de publicitat . per les categories de: redactor . redactor en cap . tí¨cnic i tí¨cnic mitjí  i . rebaixar en un 1% la reducció acordada per a les categories d퀙aprenent . promotor . auxiliar de 1a . ajudant de 1a . ajudant de 2a . ajudant de 3a . oficial de 1a . oficial de 2a i ajudant de 3a . Fecha de publicación: 05 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Suplent de malaltia i vacances realitzarí  la cobertura El personal que ostenti les places de suplent de malaltia i vacances realitzarí  la cobertura . . . Fecha de publicación: 01 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Trabajo exento de riesgo a la semana 18 de gestación Ruido: Las trabajadoras gestantes en las cuales su puesto de trabajo se sospeche que los niveles de ruido sean iguales o superiores a 80DB se las cambiará a un puesto de trabajo exento de riesgo a la semana 18 de gestación . . . Fecha de publicación: 01 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
e014sc-497 codi del lloc de treball: e014sc-497 . nom del lloc: secció de gestió de beques i ajuts . unitat directiva: direcció general d'atenció a la família i a la comunitat educativa . localitat: barcelona . norma funcional: decret 297/2011 . de 22 de mar . publicat al dogc núm . nivell: 23 . complement específic: 10 . jornada: normal . horari: normal . Fecha de publicación: 17 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat 212 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presta serveis a l'Administració de la Generalitat que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en qu est classificat el lloc objecte de convocat ria . sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball . així com el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 17 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat 212 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presta serveis a l'Administració de la Generalitat que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en qu est classificat el lloc objecte de convocat ria . sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball . així com el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 17 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Ls cossos d'adscripció exclusiva a l'ag ncia i ha de garantir la promoció i la reserva de places previstes en la normativa aplicable 3 La proposta d'oferta d'ocupació pública de l'Ag ncia Tribut ria de Catalunya inclou les places dels cossos d'adscripció exclusiva a l'Ag ncia i ha de garantir la promoció i la reserva de places previstes en la normativa aplicable . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat agregat en r gim laboral (convocat ria núm RESOLUCIÓ de 14 de mar de 2016 . per la qual es fan públics els resultats de concursos per a la provisió de places de professorat agregat en r gim laboral (convocat ria núm . . . Fecha de publicación: 15 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat agregat en r gim de contracte laboral De conformitat amb les propostes elevades per les Comissions nomenades per jutjar els concursos per a la provisió de places de professorat agregat en r gim de contracte laboral . convocat per resolució d'aquesta Universitat Aut noma de Barcelona de 2 de novembre de 2015 (DOGC de 17 de novembre de 2015) . i complerts els requisits establerts en el reglament de personal acad'mic de la Universitat Aut noma de Barcelona . text refós aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 Fecha de publicación: 15 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat agregat en r gim de contracte laboral destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el programa ramon De conformitat amb les propostes elevades per les Comissions nomenades per jutjar els concursos per a la provisió de places de professorat agregat en r gim de contracte laboral destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 . convocat per resolució d'aquesta Universitat Aut noma de Barcelona de 2 de novembre de 2015 (DOGC de 17 de novembre de 2015) . i complerts els requisits establerts en el reglament de personal acad'mic de la Universitat Aut noma de Barcelona . text refós aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 Fecha de publicación: 15 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
original i fotoc pia del full de salari d'abril de 2016 del pare, de la mare o del tutor o tutora famílies que treballen tots dos progenitors/tutors o un de sol en el cas de famílies monoparentals: original i fotoc pia del full de salari d'abril de 2016 del pare . de la mare o del tutor o tutora . treballadors aut noms: original i fotoc pia del rebut d'abril de 2016 . funcionaris de carrera: original i fotoc pia del full de salari del mes d'abril de 2016 . professionals liberals: original i fotoc pia del rebut d'abril pagat al col legi professional que correspongui . Fecha de publicación: 08 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat lector tenure track en el marc del pla serra húnter Aprovada per Consell de Govern del dia 20 d'abril de 2015 la convocat ria de places de professorat Lector Tenure Track en el marc del Pla Serra Húnter . i aprovades per acord de la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern del dia 7 de mar de 2015 les bases que hauran de regir la convocat ria de provisió dels contractes esmentats . . . Fecha de publicación: 08 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L'oferta pública definitiva de cada centre pot veure's modificat en funció de l'aplicació del criteri de prioritat per canvi de centre que es publica en aquesta mateixa resolució El nombre de places de l'oferta pública definitiva de cada centre pot veure's modificat en funció de l'aplicació del criteri de prioritat per canvi de centre que es publica en aquesta mateixa Resolució . . . Fecha de publicación: 08 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales