Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pineda de mar
Administratius pel procediment de concurs oposició - Objecte: És objecte d'aquestes bases regular els aspectes específics del procés selectiu per cobrir . en règim de funcionari de carrera . quatre places d'administratius pel procediment de concurs oposició . modalitat de torn lliure . enquadrades en l'escala d'Administració General . Subescala Administrativa . Grup C . Subgrup C1 . incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2010 de l'Ajuntament de Pineda de Mar Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativos por el procedimiento de concurso oposición
- Objeto: Es objeto de estas bases regular los aspectos específicos del proceso selectivo para cubrir . en régimen de funcionario de carrera . cuatro plazas de administrativos por el procedimiento de concurso oposición . modalidad de turno libre . encuadradas en la escalera de Administración General . Subescala Administrativa . Grupo C . Subgrupo C1 . incluidas en la oferta de ocupación pública del año 2010 del Ayuntamiento de Pineda de Mar
Administratiu/va EDICTE De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985 . de 2 d'abril . reguladora de les bases de règim local i la Llei 30/1984 . de 2 d'agost . es fan públiques les bases que hauran de regir el procés selectiu de quatre places d'administratiu/va . mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició . modalitat de torn lliure . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar . així com la convocatòria de l'esmentat procés selectiu . en virtut de Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juliol de 2011 El termini de presentació d'instàncies s'obrirà a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat Fecha de publicación: 24 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Pineda de Mar
Traducción automática
Administrativo/va
EDICTO En conformidad con el que dispone la Ley 7/1985 . de 2 de abril . reguladora de las bases de régimen local y la Ley 30/1984 . de 2 de agosto . se hacen públicas las bases que tendrán que regir el proceso selectivo de cuatro plazas de administrativo/va . mediante el sistema selectivo de concurso-oposición . modalidad de turno libre . vacantes a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Pineda de Mar . así como la convocatoria del mencionado proceso selectivo . en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2011 El plazo de presentación de instancias se abrirá a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o al Boletín Oficial del Estado

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo pineda de mar
quantificació del percentatge de temps 킷 treball en xarxa: quantificació del percentatge de temps . que es dedica al treball en xarxa: 1 punt . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Bal arins i bal arines titulars Fins a 16 places de bal arins i bal arines titulars . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Alumnes en prí ctiques2 Fins a 2 places d'alumnes en prí ctiques2 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L curs Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior del grup de classificació a1 Dues places de tí¨cnic/a superior del grup de classificació A1 . subescala tí¨cnica superior . . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
í€rea de desenvolupament local anunci del consell comarcal del vallí¨s oriental . de la publicació de la convocatí²ria per a la selecció i provisió de llocs de treball temporals el 19 de juliol de 2017 . el ple del consell comarcal ha aprovat les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals publicades al bopb de 27 de juliol . pel qual es disposa: 1 . aprovar la convocatí²ria per a seleccionar els llocs de treball temporals segí¼ents: í€rea de desenvolupament local . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a de gestió de coordinador/a i gestor/a del personal del programa treball Dues places de tí¨cnic/a de gestió de coordinador/a i gestor/a del personal del programa treball . . . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
enginyer superior - lloc de treball: enginyer superior . - nombre de places: 1 . - categoria professional: grup a1 . - nivell de complement de destí: 24 . - dedicacií“: 37 . 50 hores setmanals . - sou brut anual: 33 . Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
í€rea d퀙administració general i econí²mica del consell comarcal del 킷 denominació: tí¨cnic/a jurista . 킷 grup de classificació: grup a- subgrup a1 . 킷 rí¨gim: funcionari interí per programa . 킷 í€rea de treball: í€rea d퀙administració general i econí²mica del consell comarcal del . 킷 data d퀙inici prevista: gener 2018 . Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
els deu municipis de la comarca del moianí¨s 킷 denominació: treballador/a social . 킷 categoria: tí¨cnic/a grau mitjí  . 킷 grup de classificació: grup a- subgrup a2 . 킷 rí¨gim: laboral . 킷 í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . 킷 í€rea de treball: í€rea de serveis a les persones del consell comarcal del moianí¨s . 킷 data d퀙inici prevista: gener del 2018 . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
servei d'ordenació i qualitat farmac utiques identificació del lloc: sa/003/16-1 . nom i cognoms: maria josé gaspar caro . nom del lloc de treball: servei d'ordenació i qualitat farmac utiques . unitat directiva: direcció general d'ordenació professional i regulació sanit ria . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
servei d'ordenació sanit ria identificació del lloc: sa/003/16-2 . nom i cognoms: maria pilar godina peris . nom del lloc de treball: servei d'ordenació sanit ria . unitat directiva: direcció general d'ordenació professional i regulació sanit ria . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Agregat o agregada en r gim de contracte laboral (convocat ria núm RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016 . per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en r gim de contracte laboral (convocat ria núm . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador de la universitat aut noma de barcelona per l'any 2016 Vist l'acord d'oferta pública d'ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Aut noma de Barcelona per l'any 2016 . aprovat pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2016 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 22 d'octubre de 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat contractat permanent de la universitat aut noma de barcelona de la comissió de personal acad'mic Vist l'acord de convocat ria de concursos públics per l'accés a places de professorat contractat permanent de la Universitat Aut noma de Barcelona de la Comissió de Personal Acad'mic . per delegació del Consell de Govern . de 14 de desembre de 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Agregat o agregada en r gim de contracte laboral RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016 . per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a places d'agregat o agregada en r gim de contracte laboral . destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (convocat ria núm . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador de la universitat aut noma de barcelona per l'any 2016 Vist l'acord d'oferta pública d'ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Aut noma de Barcelona per l'any 2016 . aprovat pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2016 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 22 d'octubre de 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat contractat permanent de la universitat aut noma de barcelona Vist l'acord de convocat ria de concursos públics per l'accés a places de professorat contractat permanent de la Universitat Aut noma de Barcelona . destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 . de la Comissió de Personal Acad'mic . per delegació del Consell de Govern . de 14 de desembre de 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador de la universitat aut noma de barcelona per l'any 2016 Vist l'acord de l'oferta pública d'ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Aut noma de Barcelona per l'any 2016 . aprovat pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2016 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 22 d'octubre del 2016 . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys d'experi ncia laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domicili ria i treballador/a familiar (condicions v lides a catalunya): titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat . titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de serveis socioculturals i a la comunitat: formació professional de segon grau . per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions universit ries detallades i puguin acreditar dos anys d'experi ncia laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domicili ria i treballador/a familiar (condicions v lides a catalunya): la diplomatura o el grau en infermeria . la diplomatura o el grau en fisioter pia . la diplomatura o el grau en ter pia ocupacional . la diplomatura o el grau en treball social . la diplomatura o el grau en educació social . la diplomatura en mestre/a d'educació especial . la llicenciatura en pedagogia terap utica . la diplomatura o el grau en psicologia . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales