Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en pontevedra
coordinador/coordinadora denominación del puesto: coordinador/coordinadora . código: 5688977 . nivel: 29 . complemento específico: 22 . localidad: vigo . Fecha de publicación: 23 Enero 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2024 Galicia Pontevedra Vigo
coordinador / coordinadora denominación del puesto: coordinador / coordinadora . código puesto: 5688977 . nivel: 29 . complemento específico: 22 . localidad: vigo . adscripción: ae (administración del estado) . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 16 Noviembre 2023 Galicia Pontevedra Vigo
director/directora provincial denominación del puesto: director/directora provincial . código puesto: 4018266 . nivel: 29 . complemento específico: 19 . localidad: villagarcía de arosa (pontevedra) . Fecha de publicación: 01 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 28 Marzo 2023
Agente de empleo Una plaza de Agente de Empleo . categoría profesional nivel I . oferta de empleo público . publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Educador/a familiar Una plaza de Educador/a Familiar . categoría profesional nivel II . oferta de empleo público publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Arquitecto técnico Una plaza de Arquitecto Técnico . categoría profesional nivel II . oferta de empleo público publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Trabajador/a social Una plaza de Trabajador/a Social . categoría profesional nivel II . oferta de empleo público publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Auxiliar administrativo de tesorería Una plaza de Auxiliar Administrativo de Tesorería . categoría profesional nivel IV . oferta de empleo público . publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Auxiliar administrativo de servicios sociales Una plaza de Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales . categoría profesional nivel IV oferta de empleo público . publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Monitor deportivo Dos plazas de Monitor Deportivo . categoría profesional nivel V . oferta de empleo público publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en pontevedra España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Pontevedra
Coordinador/a deportivo e animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (bop n 55 de 21 de marzo de 2023) Faise público . aos efectos previstos no artigo 49 da Lei 29/1998 de 13 de xullo de xurisdición contencioso administrativa . e o artigo 44 da Lei 39/2015 de 1 de outubro . que ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo n 2 de A Coruña . pola representación procesal do Colexio Oficial de Licenciados en educación física e do deporte de Galicia se interpuxo recurso contencioso administrativo contra resolución de alcaldía do Concello de Porto do Son de 15/03/2024 pola que se desestima recurso de reposición interposto polo COLEF Galicia contra acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación de convocatoria e bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos excepcionais de ingreso ás prazas de Coordinador/a deportivo e Animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (BOP n 55 de 21 de marzo de 2023) Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Incendios é de 10 días naturais O prazo de presentación de instancias e documentación para as prazas de incendios é de 10 días naturais . contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionarios de carreira e persoal laboral fixo deste concello para o ano 2022 13 Para o non disposto nesta convocatoria serán de aplicación as bases xerais para a provisión en propiedade de prazas de funcionarios de carreira e persoal laboral fixo deste Concello para o ano 2022 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña número 182 . do 23 de setembro de 2022 . en todo o que non contradigan á lexislación sectorial de aplicación Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo do posto de coordinador/a de servizos sociais do concello de arteixo Por Resolución de Alcaldía número 1582/2024 . de 10 de xuño de 2024 . aprobouse a convocatoria e bases reguladoras para cobertura en propiedade dunha praza de persoal laboral fixo do posto de Coordinador/a de Servizos Sociais do Concello de Arteixo . polo procedemento de concurso-oposición . que de seguido se expoñen: . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Enxeñeiro/a técnico/a agrícola (oep 2021) Convocatoria e bases específicas proceso selectivo praza de enxeñeiro/a técnico/a agrícola (OEP 2021) . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Enxeñeiro/a técnico/a agrícola por quenda libre Por Resolución da Concelleira delegada da Área de Facenda . Patrimonio . Recursos Humanos e Estatística do 11/06/2024 aprobouse a convocatoria dunha praza de enxeñeiro/a técnico/a agrícola por quenda libre . persoal funcionario de carreira . encadrada na escala da administración especial . subescala técnica . clase técnico/a medio . derivada da oferta de emprego publico do ano 2021 . así como as bases específicas que rexerán a citada convocatoria Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de carreira É obxecto da presente convocatoria a cobertura en propiedade . polo sistema de oposición libre . dunha praza de persoal funcionario de carreira . Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola . pertencente ao grupo de clasificación A . subgrupo A2 . encadrada na Escala da Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Técnico/a Medio . correspondente á OEP do ano 2021 Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Pontevedra


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales