Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en rafelbunol
Profesores/as con destino en la escuela municipal de formación de personas adultas de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de profesores/as con destino en la escuela municipal de formación de personas adultas de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Profesores/as cono destino en la escuela municipal de formación de personas adultas de la plantilla de personal laboral fijo
Dos plazas de profesores/as cono destino en la escuela municipal de formación de personas adultas de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Bibliotecario/a de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de bibliotecario/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre Una plaza de psicólogo/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Bibliotecario/a de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de bibliotecario/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre Una plaza de psicólogo/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Trabajador/a social de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición [2011/6614] En el Boletín Oficial de la Provincia número 132 . de 6 de junio de 2011 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer: Una plaza de trabajador/a social de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Trabajador/a social de la plantilla de personal laboral fijo
[2011/6614] En el Boletín Oficial de la Provincia número 132 . de 6 de junio de 2011 . se han publicado íntegramente las bases que tienen que regir la convocatoria para proveer: Una plaza de trabajador/a social de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Limpiador/a de servicios generales de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de limpiador/a de servicios generales de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Limpiador/a de servicios generales de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de limpiador/a de servicios generales de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Pintor/a de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de pintor/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Pintor/a de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de pintor/a de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Peón de jardinería de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Tres plazas de peón de jardinería de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Peón de jardinería de la plantilla de personal laboral fijo
Tres plazas de peón de jardinería de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Peón de limpieza viaria de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de peón de limpieza viaria de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Peón de limpieza viaria de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de peón de limpieza viaria de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .
Limpiador/a de edificios varios de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de limpiador/a de edificios varios de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Rafelbuñol
Traducción automática
Limpiador/a de edificios varios de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de limpiador/a de edificios varios de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición para la consolidación de empleo temporal en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en Valencia excluyendo rafelbunol
T cnic/a de comunicació i relacions informatives (convocat ria n 12/16) Lentíssima Diputació Provincial de Val ncia sobre l' rgan de Selecció que ha de regir l'Oposició Lliure per a la provisió de quatre places de T cnic/a de Comunicació i Relacions Informatives (Convocat ria n 12/16) . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial/a de la policia local Excel lentíssim Ajuntament de Val ncia Anunci de l'Excel lentíssim Ajuntament de Val ncia sobre resolució per la qual s'eleven a definitives les llistes de persones admeses i excloses i es fixa la data de l'exercici primer . en relació a la convocat ria per a proveir en propietat 52 places d'oficial/a de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Técnico/a de comunicación Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre el Órgano de Selección que ha de regir la Oposición Libre para la provisión de cuatro plazas de Técnico/a de Comunicación y Relaciones Informativas (Convocatoria n 12/16) . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local Aquesta Oferta d'Ocupació Pública de 2015 s'acumular a l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament de 2017 aprovada per la Junta de Govern Local del dia 6 de novembre de 2017 . que inclou cinc places d'Agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
a) antiguitat i grau 1 de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: a) antiguitat i grau 1 . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
de 100 o més hores de 75 o més hores: 0 . 75 punts . de 50 o més hores: 0 . 50 punts . de 25 o més hores: 0 . 25 punts . de 15 o més hores: 0 . 10 punts . certificat de grau elemental: 0 . 40 punts . certificat de grau mitj : 0 . 70 punts . certificat de grau superior: 1 punt . certificat de nivell intermedi b1: 0 . 25 punts . certificat de nivell avan at b2: 0 . 50 punts . certificat de nivell domini operatiu c1: 0 . 75 punts . certificat de nivell mestria c2: 1 . 00 punt . es valoraran d'acord amb l'escala següent: per cada titulació igual a l'exigida per a pert nyer al subgrup . es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball i només es tindran en compte per a la seua baremació els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada amb anterioritat a la data de publicació de la convocat ria . a 0 . 05 punts per hora impartida i d'acord amb la següent escala per als cursats: de 100 o més hores . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Jefe/a de la oficina técnica de inclusión social Anuncio de la Excel lentísima Diputación Provincial de Valencia sobre composición de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo de Jefe/a de la Oficina Técnica de Inclusión Social . Teatros y Memoria Histórica . descrito en la convocatoria n 14/17 . . . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Jefe/a de la oficina técnica de inclusión social Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre composición de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo de Jefe/a de la Oficina Técnica de Inclusión Social . Teatros y Memoria Histórica . descrito en la convocatoria n 14/17 . . . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
el director/a de seguridad pasa a depender del diputado/a del área de administración de transparencia y se le asigna el complemento específico c4 -departamento de seguridad: el director/a de seguridad pasa a depender del diputado/a del área de administración de transparencia y se le asigna el complemento específico c4 . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Trabajo de jefatura servicio (td) en diferentes servicios municipales ANUNCIO Advertido error material en la transcripción del anuncio relativo al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2017 . por el que se aprobaron las Bases de la Convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . de dos puestos de trabajo de Jefatura Servicio (TD) en diferentes servicios municipales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Valencia excluyendo rafelbunol
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia
Masajes OCHO puestos de MASAJES . . . Fecha de publicación: 17 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Sombrillas b) CINCO puestos de sombrillas y hamacas sin patines . . . Fecha de publicación: 17 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Sombrillas a) SEIS puestos de sombrillas y hamacas que incluyen la posibilidad de disponer de 8 patines . . . Fecha de publicación: 17 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Masajes OCHO puestos de MASAJES . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Sombrillas a) SEIS puestos de sombrillas y hamacas que incluyen la posibilidad de disponer de 8 patines . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Sombrillas b) CINCO puestos de sombrillas y hamacas sin patines . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Educador/a social: Para la plaza de educador/a social: . . . Fecha de publicación: 15 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social: Para la plaza de trabajador/a social: . . . Fecha de publicación: 15 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Educador/a social: Para la plaza de educador/a social: . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social: Para la plaza de trabajador/a social: . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales