Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en riotorto
parque eólico de a pastoriza expediente: lu-11/123-eol . denominación: parque eólico de a pastoriza . convocatoria de levantamiento de actas previas: días 11 . 14 y 15 de enero de 2019 en el ayuntamiento de a pastoriza . el 16 de enero de 2019 en el de mondoñedo y el 11 . 14 . 15 y 16 de enero de 2019 en el de riotorto . anexo ii: rbda afecciones de la modificación no sustancial del pe a pastoriza-necesaria expropiación (ayuntamientos de mondoñedo . a pastoriza y riotorto) . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo Riotorto

Oposiciones y Concursos en Lugo excluyendo riotorto
ingeniería cartográfica de concurso: 70c/23 . de plazas: 1(a00746) . área de conocimiento: ingeniería cartográfica . geodésica y fotogrametría . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: sistemas de información geográfica i (g4101122) . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
edafología y química agrícola de concurso: 66c/23 . de plazas: 1(a00742) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: materias del área . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados de concurso: 91c/23 . de plazas: 1(a00767) . área de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organización de empresas y comercialización . perfil: investigación comercial (g3101422) . centro: facultad de administración y dirección de empresas . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 89c/23 . de plazas: 1(a00765) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología y parasitología (g2071223) . centro: facultad de ciencias . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 90c/23 . de plazas: 1(a00766) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología veterinaria (g2091203) . centro: facultad de veterinaria . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
edafología y química agrícola de concurso: 66c/23 . de plazas: 1(a00742) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: materias del área . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
ingeniería cartográfica de concurso: 70c/23 . de plazas: 1(a00746) . área de conocimiento: ingeniería cartográfica . geodésica y fotogrametría . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: sistemas de información geográfica i (g4101122) . centro: escuela politécnica superior de ingeniería . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 89c/23 . de plazas: 1(a00765) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología y parasitología (g2071223) . centro: facultad de ciencias . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
microbiología de concurso: 90c/23 . de plazas: 1(a00766) . área de conocimiento: microbiología . departamento: microbiología y parasitología . perfil: microbiología veterinaria (g2091203) . centro: facultad de veterinaria . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
comercialización e investigación de mercados de concurso: 91c/23 . de plazas: 1(a00767) . área de conocimiento: comercialización e investigación de mercados . departamento: organización de empresas y comercialización . perfil: investigación comercial (g3101422) . centro: facultad de administración y dirección de empresas . localidad: lugo . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Lugo excluyendo riotorto
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
Operario de servizos varios (agrupación profesional) da deputación provincial da coruña De acordo coa base décimo quinta das xerais reguladoras dos procesos selectivos de estabilización polo sistema excepcional de concurso e concurso-oposición . en execución das ofertas de emprego público dos anos 2019 . 2020 . 2021 e ampliación de 2021 da Deputación Provincial da Coruña (BOP número 197 . de 18 de outubro de 2022) . una vez rematado o proceso selectivo para a estabilización polo sistema de concurso oposición de dúas prazas de operario de servizos varios (Agrupación Profesional) da Deputación Provincial da Coruña . o tribunal publicou as puntuacións definitivas das persoas aspirantes que acadaron a puntuación esixida polas bases da convocatoria para superar a fase de oposición e propuxo a esta Presidencia o nomeamento como funcionarios de carreira dos dous aspirantes que obtiveron a maior puntuación Fecha de publicación: 29 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Responsable de museo Tanto as referidas bases xerais como as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura dunha praza de responsable de museo . mediante persoal laboral fixo . ao abeiro das previsións legais para a estabilización do emprego temporal publicáronse integramente no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario incluídas na oferta pública de emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal do concello de bergondo do ano 2022 En aplicación do disposto na base 12 das Bases xerais reguladoras da convocatoria e procesos selectivos referentes ás prazas de persoal funcionario incluídas na Oferta Pública de Emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal do Concello de Bergondo do ano 2022 . núm . . . Fecha de publicación: 28 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario incluídas na oferta pública de emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal do concello de bergondo do ano 2022 De conformidade co establecido na base 12 das Bases xerais reguladoras da convocatoria e procesos selectivos referentes ás prazas de persoal funcionario incluídas na Oferta Pública de Emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal do Concello de Bergondo do ano 2022 . núm . . . Fecha de publicación: 28 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de arquivo Tanto as referidas bases xerais como as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura dunha praza de auxiliar de arquivo . mediante persoal laboral fixo . ao abeiro das previsións legais para a estabilización do emprego temporal publicáronse integramente no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 28 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de clínica VISTO o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de AUXILIAR DE CLÍNICA . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal . aprobada por Decreto da Alcaldía de data 09/05/2022 e publicada no DOG número 103 do 31/05/2022 e no BOP da Coruña número 90 do 12/05/2022 . a través do sistema de selección de CONCURSO DE MÉRITOS . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/12/2022 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 244 do 27/12/2022 . no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 52 do 15/03/2023 . no Boletín Oficial do Estado número 229 do 25/09/2023 e no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) Fecha de publicación: 24 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Axente tic VISTO o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de AXENTE TIC . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal . aprobada por Decreto da Alcaldía de data 09/05/2022 e publicada no DOG número 103 do 31/05/2022 e no BOP da Coruña número 90 do 12/05/2022 . a través do sistema de selección de CONCURSO DE MÉRITOS . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/12/2022 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 244 do 27/12/2022 . no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 52 do 15/03/2023 . no Boletín Oficial do Estado número 229 do 25/09/2023 e no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) Fecha de publicación: 24 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Sepultureiro/a VISTO o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de SEPULTUREIRO/A . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal . aprobada por Decreto da Alcaldía de data 09/05/2022 e publicada no DOG número 103 do 31/05/2022 e no BOP da Coruña número 90 do 12/05/2022 . a través do sistema de selección de CONCURSO DE MÉRITOS . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/12/2022 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 244 do 27/12/2022 . no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 52 do 15/03/2023 . no Boletín Oficial do Estado número 229 do 25/09/2023 e no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) Fecha de publicación: 24 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor/a de música VISTO o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de PROFESOR/A DE MÚSICA . NA ESPECIALIADE DE GUITARRA . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal . aprobada por Decreto da Alcaldía de data 09/05/2022 e publicada no DOG número 103 do 31/05/2022 e no BOP da Coruña número 90 do 12/05/2022 . a través do sistema de selección de CONCURSO DE MÉRITOS . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/12/2022 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 244 do 27/12/2022 . no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 52 do 15/03/2023 . no Boletín Oficial do Estado número 229 do 25/09/2023 e no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) Fecha de publicación: 24 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario/a de carreira da escala de administración xeral 37 de 23 de febreiro de 2023 publicouse a referida modificación da base 34 das bases que rexen a convocatoria para a provisión dunha praza de funcionario/a de carreira da escala de Administración Xeral . subescala auxiliar administrativa (código 010100 . . . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales