Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en silla
primer anunci el ple de l'ajuntament de silla . en la sessió ordin ria de data 24 de setembre de 2019 . va acordar l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball . per tal d'adequar el lloc de treball de "t cnic/a d'activitats socioculturals i de participació ciutadana" . sc74 . en els termes següents: primer . aprovar . inicialment . la modificació de la relació de llocs de treball d'aquest ajuntament . per tal d'adequar el lloc de treball de "t cnic/a d'activitats socioculturals i de participació ciutadana" . sc74 . en els termes següents: 1 . Fecha de publicación: 14 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Silla
L'ajuntament de silla per a l'exercici de 2018 Rectificar l'error material observat a la plantilla de places de l'Ajuntament de Silla per a l'exercici de 2018 . publicades al Butlletí Oficial de la Província de Val ncia de data 29 de gener de 2018 . número 20 i aprovat pel Ple de la Corporació . en la sessió del 12 de desembre de 2017 . en els termes següents: A)Funcionaris 1Escala de Funcionaris d'Habilitació Nacional 11Subescala Secretaria Fecha de publicación: 16 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Silla
L'ajuntament de silla per a l'exercici de 2018 EDICTE Al Butlletí Oficial de la Província de Val ncia de data 29 de gener de 2018 . número 20 s'ha publicat la plantilla de places de l'Ajuntament de Silla per a l'exercici de 2018 . . . Fecha de publicación: 16 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Silla
L'ajuntament plantilla de places del conservatori silla, 15 de gener de 2018 Plantilla de places de l'Ajuntament Plantilla de places del Conservatori Silla . 15 de gener de 2018 . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Silla
Oficials/les de vies i obres Ajuntament de Silla Anunci de l'Ajuntament de Silla sobre procés selectiu per a la cobertura de dues places d'oficials/les de vies i obres . . . Fecha de publicación: 19 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Silla
Arquitecto técnico/jefe de obras en dicho ayuntamiento . enterado del concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento de Tordesillas para la provisión como personal laboral mediante contrato de relevo de una plaza de Arquitecto Técnico/Jefe de Obras en dicho Ayuntamiento . en orden a la sustitución del trabajador de la referida categoría que ha solicitado la jubilación parcial anticipada . de conformidad con las Bases reguladoras de dicho proceso . EXPONE: Fecha de publicación: 30 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valladolid - Fecha Resolución: 09 Enero 2002 Castilla y León Valladolid Tordesillas
bases aplicables per a una borsa de treball de personal auxiliar primera anunci l'ajuntament de silla . per decret 1341/2017 . de 8 de novembre . va aprovar les bases i la convocat ria per a la per a la formació d'una borsa de treball d'auxiliar . d'administració general; les quals es reprodueixen a continuació: bases aplicables per a una borsa de treball de personal auxiliar primera . funcions les funcions del lloc de treball seran les corresponents gen ricament al personal auxiliar d'administració general . entre d'altres: efectuar la gestió material dels expedients d'acord amb la normativa de procediment administratiu . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Silla
bases selecció personal no permanent (t cnic/a de participació) primera anunci l'ajuntament de silla . per acord de la junta de govern local . d'11d'agost de 2017 . va aprovar les bases i la convocat ria per a la selecció d'una borsa de treball de personal no permanent (t cnic/a d'activitats socio culturals i de participació); les quals es reprodueixen a continuació: bases selecció personal no permanent (t cnic/a de participació) primera . funcions les funcions principals d'aquest lloc de treball . sense perjudici de totes aquelles altres que puguen anar incorporant-se com a conseqü ncia de l'evolució de les noves tecnologies i les necessitats de l'organització . són les relacionades a la fitxa del lloc de treball de t cnic/a activitats socio-culturals i de participació i . a més a més . les següents: -participar activament en la gestió de la direcció de participació ciutadana . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Silla
Características similares - Tipo de oferta: concurso El traslado se efectuará en lo posible a un puesto de características similares . . . Fecha de publicación: 02 Julio 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Sevilla Andalucía Sevilla
3 6 . de la base onzena punt dos (borsa de treball) de les bases generals . dels processos de selecció de personal de l'ajuntament de silla . en el sentit de fixar la redacció en la següent forma: 3 . s'admetran com a causes justificades per a renunciar al lloc de treball ofert . sense que aquest fet comporte perdre el número d'ordre corresponent en la borsa . les següents:  incapacitat temporal derivada de malaltia o accident . Fecha de publicación: 09 Agosto 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en silla España

Oposiciones y Concursos en Valencia excluyendo silla
araceli desamparados mora enguidanos puesto araceli desamparados mora enguidanos . miembro cu . cuerpo universidad de valencia . Fecha de publicación: 19 Julio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Valencia
francisca soledad segura beltran puesto francisca soledad segura beltran . miembro cu . cuerpo universidad de valencia . Fecha de publicación: 19 Julio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Valencia
maria victoria vivancos ramon puesto maria victoria vivancos ramon . miembro cu . cuerpo universidad politécnica de valencia . Fecha de publicación: 12 Junio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Valencia
profesor titular de universidad (i3) cuerpo docente: profesor titular de universidad (i3) . dedicación: tiempo completo . código del lugar: 71025509 . oferta pública de empleo: 2021 . referencia del concurso: tu-88/735 . unidad de adscripción: 735 depto . área de conocimiento: proyectos arquitectónicos . ámbito de conocimiento: arquitectura . urbanismo y edificación . unidad de vinculación: escuela técnica superior de arquitectura del vallés (etsav) . tareas que se tienen que llevar a cabo: responsabilidad docente . impartición de docencia: actividades de docencia . evaluación y elaboración de material de apoyo . Fecha de publicación: 09 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Abril 2023 Comunidad Valenciana Valencia Vallés
antoni josep furio diego puesto antoni josep furio diego . miembro cu . cuerpo universidad de valencia . Fecha de publicación: 19 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Valencia
presidente puesto presidente . miembro rafael narbona vizcaino . cuerpo cu . universidad/organismo universidad de valencia . Fecha de publicación: 19 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Valencia
victor david martinez gomez puesto victor david martinez gomez . miembro tu . cuerpo/cat universidad politécnica de valencia . Fecha de publicación: 19 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Valencia
secretario/a puesto secretario/a . miembro erika masanet ripoll . cuerpo/cat tu . universidad/organismo universidad de valencia . Fecha de publicación: 19 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Valencia
Personal laboral fijo que se reflejan en la oferta de empleo público (bop número 66 En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 156 . de 28 de diciembre de 2022 . con correcciones en el número 3 . de 6 de enero de 2023 . número 8 . de 18 de enero de 2023 . número 14 . de 1 de febrero de 2023 y número 19 . de 13 de febrero de 2023 . se han publicado íntegramente las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para cubrir las plazas de personal laboral fijo que se reflejan en la oferta de empleo público (BOP número 66 . de 20 mayo de 2022) . mediante el sistema de concurso de méritos y concurso-oposición por la convocatoria excepcional de estabilización de empleo del Ayuntamiento de La Oliva Fecha de publicación: 19 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Abril 2023 Comunidad Valenciana Valencia Oliva
Distintas categorías que a continuación se detallan En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 242 . de 20 de diciembre de 2022 . aparece publicado el anuncio relativo a la convocatoria para proveer en propiedad . mediante el sistema selectivo de concurso . la cobertura de 668 plazas de distintas categorías que a continuación se detallan . en el marco de estabilización del empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021 . de 28 de diciembre . de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público . rectificada en los Boletines Oficiales de la Provincia de Valencia número 250 . de 30 de diciembre de 2022 y número 53 . de 13 de marzo de 2023: Fecha de publicación: 17 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 24 Marzo 2023 Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Valencia excluyendo silla
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia
Técnico/a empleo-proyectos de empleo Una plaza de Técnico/a Empleo-Proyectos de Empleo . del Consorcio Pacto Local por el Empleo de Castelló de la Plana . perteneciente a la escala de Administración Especial . Cometidos Especiales . categoría Media . subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Mayo 2023 Comunidad Valenciana Castellón Castelló de la Plana
Técnico/a medio de emprendimiento Dos plazas de Técnico/a Medio de Emprendimiento . del Consorcio Pacto Local por el Empleo de Castelló de la Plana . pertenecientes a la escala de Administración Especial . Cometidos Especiales . categoría Media . subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Mayo 2023 Comunidad Valenciana Castellón Castelló de la Plana
Técnico/a medio de orientación de empleo Cinco plazas de Técnico/a Medio de Orientación de Empleo . del Consorcio Pacto Local por el Empleo de Castelló de la Plana . pertenecientes a la escala de Administración Especial . Cometidos Especiales . categoría Media . subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Mayo 2023 Comunidad Valenciana Castellón Castelló de la Plana
Técnico/a medio de intermediación laboral Dos plazas de Técnico/a Medio de Intermediación Laboral . del Consorcio Pacto Local por el Empleo de Castelló de la Plana . pertenecientes a la escala de Administración Especial . Cometidos Especiales . categoría Media . subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Mayo 2023 Comunidad Valenciana Castellón Castelló de la Plana
Técnico/a medio de formación Una plaza de Técnico/a Medio de Formación . del Consorcio Pacto Local por el Empleo de Castelló de la Plana . perteneciente a la escala de Administración Especial . Cometidos Especiales . categoría Media . subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Mayo 2023 Comunidad Valenciana Castellón Castelló de la Plana
Técnico/a medio observatorio permanente socioeconómico Una plaza de Técnico/a Medio Observatorio Permanente Socioeconómico . del Consorcio Pacto Local por el Empleo de Castelló de la Plana . perteneciente a la escala de Administración Especial . Cometidos Especiales . categoría Media . subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Mayo 2023 Comunidad Valenciana Castellón Castelló de la Plana
interventor corporación: diputación provincial de castellón . denominación del puesto: interventor . complemento específico anual: 36 . Fecha de publicación: 15 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Abril 2023 Comunidad Valenciana Castellón
margen izquierda de la desembocadura del rio mijares provincia: castellón . término municipal: almassora . emplazamiento: margen izquierda de la desembocadura del rio mijares . fecha de otorgamiento: 16/03/2023 . destino: paseo marítimo "vora riu" . titular: ayuntamiento de almassora . superficie: dos mil novecientos noventa (2 . plazo: quince (15) años prorrogables hasta un máximo de treinta (30) años . canon: exento . Fecha de publicación: 28 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Castellón
manuel chust calero puesto manuel chust calero . miembro cu . cuerpo/cat universidad jaume i de castellón . Fecha de publicación: 20 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Castellón
presidente puesto presidente . miembro jose javier marzal felici . cuerpo cu . universidad/organismo universidad jaume i de castellón . Fecha de publicación: 20 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales