Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en tarragona
La convocatòria La composició del tribunal s¿ha d'ajustar al principi d'especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 04 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera - Tipo de oferta: laboral temporal les bases que regulen la borsa de treball . un cop actualitzades . presenten el següent contingut: bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera . es declaren sectors prioritaris dels serveis públics essencials que presta el consell comarcal del baix camp els següents llocs de treball: 1 . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) tenir complits els 18 anys d'edat els aspirants als llocs de treball enunciats a la base primera hauran de reunir els següents requisits: a) tenir complits els 18 anys d'edat . c) estar en possessió del títol oficial universitari que permeti exercir professionalment cadascun d'aquests llocs de treball: 1 . educadors-es socials: diplomatura en educació social 2 . treballadors-es socials: diplomatura en treball social 3 . psicòlegs-es: llicenciatura o grau en psicologia 4 . pedagogs-es: llicenciatura o grau en pedagogia 5 . tècnics d'inserció social: 6 . treballadores familiars: certificat d'escolaritat 7 . tècnic informàtic: llicenciatura o grau en informàtica 8 . auxiliar de programació: formació professional d'auxiliar de programació . coordinador de l'oficina de consum: llicenciatura o grau en dret . ciències polítiques o econòmiques . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instància el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instancia el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn del institut Català d'Asistencia i Serveis Socials (lCASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local 1 objecte BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LES CONVOCATÒRIES PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROVEIR PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL 1 Objecte . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de cambrils La selecció mitjançant el sistema de concurs oposició intern . de places de caporal de la Policia Local de Cambrils . d'acord amb el supòsit previst en l'article 31 del Decret 233-2002 . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cambrils
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- vida laboral actualitzada de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys - acreditació d'ingressos producte del treball-atur: - vida laboral actualitzada de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys . - si treballa per compte aliè . fotocòpia de totes les nòmines de gener a juny de 2015 (paga extra inclosa . si escau) - si és autònom: - les 2 primeres liquidacions trimestrals del 2015 de l'irpf o bé el butlletí de cotització a la seguretat social . - declaració de responsabilitat dels ingressos que té (en tots els casos - si no treballa . ha d'aportar el següent justificant: - certificat de l'otg del subsidi o prestació d'atur que percebut durant els mesos de gener i juny de 2015 . o bé certificat de l'otg conforme no percep cap prestació b) acreditació de la titularitat dels rebuts d'aigua potable i clavegueram i escombraries en cas de lloguer i usdefruit . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- vida laboral actualitzada de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys - acreditació d'ingressos producte del treball-atur: - vida laboral actualitzada de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys . - si treballa per compte aliè . fotocòpia de totes les nòmines de gener a juny de 2015 (paga extra inclosa . si escau) - si és autònom: - les 2 primeres liquidacions trimestrals del 2015 de l'irpf o bé el butlletí de cotització a la seguretat social . - declaració de responsabilitat dels ingressos que té (en tots els casos - si no treballa . ha d'aportar el següent justificant: - certificat de l'otg del subsidi o prestació d'atur que percebut durant els mesos de gener i juny de 2015 . o bé certificat de l'otg conforme no percep cap prestació b) acreditació de la titularitat dels rebuts d'aigua potable i clavegueram i escombraries en cas de lloguer i usdefruit . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en tarragona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Tarragona
unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción . localidad: berga . complemento general del lloc: 3 . complemento específico: 7 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 20 Octubre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2020 Cataluña Barcelona Berga
servicio común procesal general nombre del puesto: responsable del servicio común procesal general . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: berga . complemento general del lloc: 3 . complemento específico: 8 . Fecha de publicación: 20 Octubre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2020 Cataluña Barcelona Berga
í¢Â€Âœarticle 41 representació de lí¢Â€Â™entitat: antoni abad . assessora: montserrat moncho i sala . representació social: albert puigvert . julio soriano . joan moyano . genís garcía . carlos luna . josé m . reunides les persones esmentades . membres de la comissió negociadora per a la modificació del pacte regulador de condicions de treball dels funcionaris de lí¢Â€Â™ajuntament de pineda de mar . en data 13 dí¢Â€Â™octubre de 2015 . acorden: 1 . aprovar el nou redactat de lí¢Â€Â™article 41 de lí¢Â€Â™acord de condicions de treball del personal funcionari de lí¢Â€Â™ajuntament de pineda de mar . el contingut del qual serí  de la segí¼ent literalitat: í¢Â€Âœarticle 41 . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionari de Aquesta convocatí²ria te com a objecte la provisió de quatre places de funcionari de Fecha de publicación: 03 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local lloc de treball: auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local . nombre de places: 1 . dedicació: a jornada parcial (25 hores) . Fecha de publicación: 28 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
auxiliar administratiu/va a gestió econí²mica lloc de treball: auxiliar administratiu/va a gestió econí²mica . nombre de places: 1 . dedicació: a jornada parcial (25 hores) . característiques del contracte: contracte temporal per 10 mesos . Fecha de publicación: 28 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
operari especialista missió del lloc de treball denominació lloc de treball: operari especialista missió del lloc de treball . procediment de selecció: concurs oposició . nivell de catalí : nivell bí sic de catalí  (a bí sic) de la secretaria de política lingí¼ística o . Fecha de publicación: 26 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic auxiliar informí tica missió del lloc de treball denominació lloc de treball: tí¨cnic auxiliar informí tica missió del lloc de treball . procediment de selecció: concurs oposició titulació requerida . nivell de catalí : nivell de suficií¨ncia de catalí  (c1) de la secretaria de política lingí¼ística o equivalent nivel de castellí  . la constitució espanyola del 1978: significat . estructura i contingut . Fecha de publicación: 26 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
operari de la brigada municipal í¢Â€Â¢ grup í¢Â€Â¢ lloc de treball: operari de la brigada municipal í¢Â€Â¢ grup . í¢Â€Â¢ jornada de treball: 37 . 5 hores setmanals . funcions prí²pies del lloc de treball: objectiu fonamental del lloc o missió . Fecha de publicación: 20 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
educador/a infantil les condicions del lloc de treball corresponent a la plaí§a convocada són les segí¼ents: . í¢Â€Â¢ lloc de treball: educador/a infantil . í¢Â€Â¢ classificació/ grup: c1 í¢Â€Â¢ jornada de treball . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales