Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en tarragona
La convocatòria La composició del tribunal s¿ha d'ajustar al principi d'especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 04 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) tenir complits els 18 anys d'edat els aspirants als llocs de treball enunciats a la base primera hauran de reunir els següents requisits: a) tenir complits els 18 anys d'edat . c) estar en possessió del títol oficial universitari que permeti exercir professionalment cadascun d'aquests llocs de treball: 1 . educadors-es socials: diplomatura en educació social 2 . treballadors-es socials: diplomatura en treball social 3 . psicòlegs-es: llicenciatura o grau en psicologia 4 . pedagogs-es: llicenciatura o grau en pedagogia 5 . tècnics d'inserció social: 6 . treballadores familiars: certificat d'escolaritat 7 . tècnic informàtic: llicenciatura o grau en informàtica 8 . auxiliar de programació: formació professional d'auxiliar de programació . coordinador de l'oficina de consum: llicenciatura o grau en dret . ciències polítiques o econòmiques . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera - Tipo de oferta: laboral temporal les bases que regulen la borsa de treball . un cop actualitzades . presenten el següent contingut: bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera . es declaren sectors prioritaris dels serveis públics essencials que presta el consell comarcal del baix camp els següents llocs de treball: 1 . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instància el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instancia el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn del institut Català d'Asistencia i Serveis Socials (lCASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local 1 objecte BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LES CONVOCATÒRIES PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROVEIR PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL 1 Objecte . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de cambrils La selecció mitjançant el sistema de concurs oposició intern . de places de caporal de la Policia Local de Cambrils . d'acord amb el supòsit previst en l'article 31 del Decret 233-2002 . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cambrils
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en tarragona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Tarragona
217 dies a) per al personal que treballa en jornada continuada de 8 hores la distribució anual per a l'any 2015 serí : . - dies de treball: 217 dies . - descans setmanal: 52 dies . de registre: 0 . - festa llei (descans compensatori): 50 dies . - vacances: 25 dies . - festes laborables: 14 dies . - per ajustament de jornada anual pactada: 7 dies . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
2 dies naturals per desplaí§ament fins a 200 km, 3 fins a 300 i 4 per més de 400 km el treballador . avisant amb la possible antelació i aportant . en tot cas . el corresponent justificant . pot faltar a la feina amb dret a remuneració . per algun dels motius i durant el temps que a continuació s'exposa: . quan el treballador necessiti realitzar un desplaí§ament a l'efecte . el permís es gaudirí  de la forma segí¼ent: 2 dies naturals per desplaí§ament fins a 200 km . 3 fins a 300 i 4 per més de 400 km . Fecha de publicación: 10 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
formación profesional de grado medio/ superior y/o experiencia equivalente de al menos 1 año en funciones similares - conocimientos/formación: formación profesional de grado medio/ superior y/o experiencia equivalente de al menos 1 año en funciones similares . - responsabilidad: ejecución correcta de su trabajo . apoyándose en los demás departamentos y/o mandos cuando sea necesario . - mando: no tendrá responsabilidad sobre personas . - complejidad: trabajos administrativos y logísticos de complejidad baja-media . - auxiliar administrativo: deberá realizar todas las funciones administrativas relatadas en el nivel inferior (auxiliar de primer año) en lo concerniente a la parte administrativa . Fecha de publicación: 09 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
formación profesional de grado medio/superior o experiencia equivalente - responsabilidad: ejecución correcta de su trabajo . apoyándose en los demás miembros del equipo y/o mandos cuando sea necesario . - mando: no tendrá responsabilidad sobre personas . - complejidad: trabajos de complejidad media-alta . podrá crear procedimientos de temas administrativos logísticos para el desarrollo de su propio alcance . - conocimientos/formación: formación profesional de grado medio/superior o experiencia equivalente . Fecha de publicación: 09 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
descripció del procés 4 disseny i elaboració de procediments de treball de quiromassatge: descripció del procés . preparació de l'espai de treball: 4 . Fecha de publicación: 07 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del decret legislatiu 1/1997 Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball objecte de convocat ria Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball objecte de convocat ria . i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Interventor/a i tresorer/a en rí¨gim d'interinitat per a aquest ajuntament de badia del vallí¨s Mitjaní§ant acord de la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2017 . es van aprovar les bases i la convocatí²ria per la cobertura interina de les places d'Interventor/a i Tresorer/a en rí¨gim d'interinitat per a aquest Ajuntament de Badia del Vallí¨s . mitjaní§ant sistema de concurs . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls subgrups a1 i a2 o laborals equivalents 12 Experií¨ncia professional en altres funcions . a l'administració local o altres administracions públiques . en places dels subgrups A1 i A2 o laborals equivalents . en llocs de treball de similar categoria en les í rees d'intervenció i tresoreria: 0 . 10 punts per mes treballat . fins a un mí xim d'1 . 5 punts . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls subgrups c1 i c2 o laborals equivalents 13 Experií¨ncia professional en altres funcions . a l'administració local o altres administracions públiques . en places dels subgrups C1 i C2 o laborals equivalents . en llocs de treball de similar categoria en les í rees d'intervenció i tresoreria: 0 . 05 punts per mes treballat . fins a un mí xim de 0 . 5 punts . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales