Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en tarragona
La convocatòria La composició del tribunal s¿ha d'ajustar al principi d'especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 04 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) tenir complits els 18 anys d'edat els aspirants als llocs de treball enunciats a la base primera hauran de reunir els següents requisits: a) tenir complits els 18 anys d'edat . c) estar en possessió del títol oficial universitari que permeti exercir professionalment cadascun d'aquests llocs de treball: 1 . educadors-es socials: diplomatura en educació social 2 . treballadors-es socials: diplomatura en treball social 3 . psicòlegs-es: llicenciatura o grau en psicologia 4 . pedagogs-es: llicenciatura o grau en pedagogia 5 . tècnics d'inserció social: 6 . treballadores familiars: certificat d'escolaritat 7 . tècnic informàtic: llicenciatura o grau en informàtica 8 . auxiliar de programació: formació professional d'auxiliar de programació . coordinador de l'oficina de consum: llicenciatura o grau en dret . ciències polítiques o econòmiques . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera - Tipo de oferta: laboral temporal les bases que regulen la borsa de treball . un cop actualitzades . presenten el següent contingut: bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera . es declaren sectors prioritaris dels serveis públics essencials que presta el consell comarcal del baix camp els següents llocs de treball: 1 . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instància el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instancia el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn del institut Català d'Asistencia i Serveis Socials (lCASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local 1 objecte BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LES CONVOCATÒRIES PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROVEIR PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL 1 Objecte . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de cambrils La selecció mitjançant el sistema de concurs oposició intern . de places de caporal de la Policia Local de Cambrils . d'acord amb el supòsit previst en l'article 31 del Decret 233-2002 . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cambrils
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en tarragona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Tarragona
servei de formació en riscos i emerg ncies denominació del lloc de treball anterior: servei de formació en riscos i emerg ncies . denominació del lloc de treball nou: servei de formació en riscos . emerg ncies i protecció civil . nom de la persona que l'ocupa: maria serrahima i sugrañes . Fecha de publicación: 25 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de formació en protecció civil denominació del lloc de treball anterior: secció de formació en protecció civil . denominació del lloc de treball nou: secció de suport de formació en protecció civil . Fecha de publicación: 25 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
secció de seguiment denominació del lloc de treball anterior: secció de seguiment . denominació del lloc de treball nou: secció d'avaluació i seguiment . nom de la persona que l'ocupa: anna maria melero merino . Fecha de publicación: 25 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador integrades en el programa serra húnter corresponent a l'any 2015 D'acord amb la Llei 1/2003 . de 19 de febrer . d'universitats de Catalunya (LUC); la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012 . del 20 de mar de mesures fiscals . financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics; la Llei org nica 6/2001 . de 21 de desembre d'universitats (LOU) . modificada per la Llei 4/2007 . de 12 d'abril; els Estatuts de la Universitat de Girona . L'Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de l'1 de desembre de 2011 sobre el Pla Serra Húnter i en el que es concreten les contractacions . l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 3 de juliol de 2012 pel qual s'aprova el Pla Serra Húnter de professorat contractat per al període 2012-2015 . i es concreten les seves característiques . el convenis de col laboració . de 5 d'octubre de 2012 . entre el Departament d'Economia i Coneixement i les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Serra Húnter i el conveni de col laboració . de 14 de desembre de 2012 . entre la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement i les universitats públiques catalanes per coordinar la publicitat i el procediment selectiu de les contractacions de professorat en el si del Pla Jaume Serra Húnter . el Reial decret llei 14/12 de 21 d'abril de 2012 . de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l' mbit educatiu . així com . l'Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de 27 de febrer de 2015 i la Resolució de 28 de setembre de 2015 del rector de la Universitat de Girona per la qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació de tres places de personal docent i investigador integrades en el programa Serra Húnter corresponent a l'any 2015 Fecha de publicación: 25 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal funcionari de carrera Fecha de publicación: 21 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla de personal funcionari de lí¢Â€Â™ajuntament dí¢Â€Â™argentona, escala dí¢Â€Â™administració especial Fecha de publicación: 19 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
estabilització d'imatges, correcció de color i sistemes de monitoratge 2 t cniques . procediments i fluxos de treball en l'acabat del producte: estabilització d'imatges . correcció de color i sistemes de monitoratge . 3 t cniques i fluxos de treball anal gics i digitals en l'edició pr via a la conformació final (fora de línia): conformació . tallat de negatiu . altres processos en suport digital . 4 control de qualitat del producte: 1 . Fecha de publicación: 18 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
per incapacitat permanent total derivada d'accident de treball article 33 prestació per invalidesa i mort si com a conseqü ncia d'accident laboral . es derivés una situació d'invalidesa en grau d'incapacitat permanent total o absoluta (para tota classe de treball) . així com la defunció per accident laboral . l'empresa abonar al treballador/a o beneficiaris . a tant al at d'una sola vegada i a partir de la signatura del present conveni i durant la vig ncia del mateix les següents quantitats: per incapacitat permanent total derivada d'accident de treball . per incapacitat permanent absoluta derivada d'accident de treball: 55 . en cas de mort derivat d'accident laboral: 55 . Fecha de publicación: 09 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal laboral 1 Relació de places de personal laboral . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caps de servei i caps de secció de la seguretat social a catalunya 1986) . per la qual es regula el sistema de promoció a les places de caps de servei i caps de secció de la Seguretat Social a Catalunya . modificada parcialment per l'Ordre de 26 d'octubre de 1990 (DOGC núm . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales