Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en tarragona
La convocatòria La composició del tribunal s¿ha d'ajustar al principi d'especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 04 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) tenir complits els 18 anys d'edat els aspirants als llocs de treball enunciats a la base primera hauran de reunir els següents requisits: a) tenir complits els 18 anys d'edat . c) estar en possessió del títol oficial universitari que permeti exercir professionalment cadascun d'aquests llocs de treball: 1 . educadors-es socials: diplomatura en educació social 2 . treballadors-es socials: diplomatura en treball social 3 . psicòlegs-es: llicenciatura o grau en psicologia 4 . pedagogs-es: llicenciatura o grau en pedagogia 5 . tècnics d'inserció social: 6 . treballadores familiars: certificat d'escolaritat 7 . tècnic informàtic: llicenciatura o grau en informàtica 8 . auxiliar de programació: formació professional d'auxiliar de programació . coordinador de l'oficina de consum: llicenciatura o grau en dret . ciències polítiques o econòmiques . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera - Tipo de oferta: laboral temporal les bases que regulen la borsa de treball . un cop actualitzades . presenten el següent contingut: bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera . es declaren sectors prioritaris dels serveis públics essencials que presta el consell comarcal del baix camp els següents llocs de treball: 1 . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instància el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instancia el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn del institut Català d'Asistencia i Serveis Socials (lCASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local 1 objecte BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LES CONVOCATÒRIES PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROVEIR PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL 1 Objecte . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de cambrils La selecció mitjançant el sistema de concurs oposició intern . de places de caporal de la Policia Local de Cambrils . d'acord amb el supòsit previst en l'article 31 del Decret 233-2002 . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cambrils
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en tarragona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Tarragona
Professor/a titular secundí€ria a Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí ria a convocades és la segí¼ent: Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí€ria b Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla AQUESTA CONVOCATí’RIA ES REGEIX TAMBí‰ PER LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE COBERTURA DEFINITIVA DE PLACES DE LA PLANTILLA . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí ria b convocades són les segí¼ents: Les especialitats de les 7 places de professor/a titular secundí ria B convocades són les segí¼ents: . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí€ria b BASES ESPECíFIQUES REGULADORES DEL PROCí‰S SELECTIU PER COBRIR DUES PLACES DE PROFESSOR/A TITULAR SECUNDí€RIA B . GRUP A2 . MITJANí‡ANT CONCURS . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Professor/a titular secundí ria b convocades és la segí¼ent: Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
0,5 punts addicionals 3 per haver treballat en dos dels tres í mbits relacionats: 0 . 5 punts addicionals . per haver treballat en tots tres í mbits: 1 punt addicional . Fecha de publicación: 12 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Llocs de treball de l'oferta 2 A l'efecte assenyalat en l'apartat anterior . el 50% de les places de llocs de treball de l'oferta . . . Fecha de publicación: 09 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Promoció interna resultes deserta l'ajuntament podrí  procedir a la seva convocatí²ria lliure Quan alguna de les places de promoció interna resultes deserta l'Ajuntament podrí  procedir a la seva convocatí²ria lliure . . . Fecha de publicación: 09 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales