Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en tarragona
La convocatòria La composició del tribunal s¿ha d'ajustar al principi d'especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 04 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) tenir complits els 18 anys d'edat els aspirants als llocs de treball enunciats a la base primera hauran de reunir els següents requisits: a) tenir complits els 18 anys d'edat . c) estar en possessió del títol oficial universitari que permeti exercir professionalment cadascun d'aquests llocs de treball: 1 . educadors-es socials: diplomatura en educació social 2 . treballadors-es socials: diplomatura en treball social 3 . psicòlegs-es: llicenciatura o grau en psicologia 4 . pedagogs-es: llicenciatura o grau en pedagogia 5 . tècnics d'inserció social: 6 . treballadores familiars: certificat d'escolaritat 7 . tècnic informàtic: llicenciatura o grau en informàtica 8 . auxiliar de programació: formació professional d'auxiliar de programació . coordinador de l'oficina de consum: llicenciatura o grau en dret . ciències polítiques o econòmiques . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera - Tipo de oferta: laboral temporal les bases que regulen la borsa de treball . un cop actualitzades . presenten el següent contingut: bases que regulen la borsa de treball del consell comarcal del baix camp primera . es declaren sectors prioritaris dels serveis públics essencials que presta el consell comarcal del baix camp els següents llocs de treball: 1 . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instància el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instancia el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn del institut Català d'Asistencia i Serveis Socials (lCASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria Fecha de publicación: 20 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local 1 objecte BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LES CONVOCATÒRIES PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROVEIR PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL 1 Objecte . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de cambrils La selecció mitjançant el sistema de concurs oposició intern . de places de caporal de la Policia Local de Cambrils . d'acord amb el supòsit previst en l'article 31 del Decret 233-2002 . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cambrils
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatòria Borsa de reposició a) Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició que excedeixin del nombre de places de la convocatòria . constituiran una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en tarragona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Tarragona
La vila 1 Tots els carrers i places de la vila . excepte: . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La poblacií“ TOTES LES PLACES DE LA POBLACIí“ . EXCEPTE: . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
1 delegat de prevenció 000 treballadors els delegats/des en prevenció seran designats per les organitzacions sindicals presents als dits í²rgans de representació i en proporció al seu nombre i representació . d퀙acord amb l퀙escala segí¼ent: . - fins a 49 treballadors: 1 delegat de prevenció . - de 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció . - de 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
30 hores mes de 101 a 250 treballadors: 30 hores mes . més de 250 treballadors: 40 hores mes . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla de funcionaris de la diputació de barcelona Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantil a de funcionaris de la diputació de barcelona incloses en el pamo 2016 Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantil a de funcionaris de la diputació de barcelona inclosos en el pamo 2016 i pamo 2017 Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla de funcionaris/í€ries de la diputacií“ de barcelona ANNEX I BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A LA PROVISIí“ DE PLACES DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS/í€RIES DE LA DIPUTACIí“ DE BARCELONA . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria El nombre de preguntes del qí¼estionari varia segons el grup de classificació al qual corresponen les places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls altres grups de titulació i agrupacions professionals Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales