Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
Docente correspondente ao plan afd 2018 e 2019 (expte 2018/e001/000013) Aprobación das Bases e convocatoria para a provisión en réxime laboral temporal de 1 praza de docente correspondente ao plan AFD 2018 e 2019 (Expte 2018/E001/000013) . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de emprego e desenvolvemento económico por consolidación de emprego temporal Visto o expediente administrativo para a provisión en propiedade dunha praza de Técnico de Emprego e Desenvolvemento Económico por consolidación de emprego temporal . persoal laboral fixo . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público do ano 2016 . publicada no DOG número 230 . de data 1 de decembro de 2016 . mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre . segundo as Bases da convocatoria . aprobadas por resolución da Alcaldía 739/2017 . de data 29 de decembro de 2017 . publicadas no BOP Coruña n 86 . de data 8 de maio de 2018 . así como anuncio de convocatoria no D Fecha de publicación: 24 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe/a de servizo da asesoría xurídica Bases convocatoria para a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de xefe/a de Servizo da Asesoría Xurídica . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 20 . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe de servizo de asesoría xurídica do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo de Xefe de Servizo de Asesoría Xurídica do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación dun posto de traballo do Concello da Coruña . reservado a funcionarias/os de carreira dos grupos C1 e C2 da Escala de Administración Xeral do Concello da Coruña . e de conformidade co contido e características recollidos na vixente relación de postos de traballo: Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial sepultureiro/a denominación: oficial sepultureiro/a . clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . grupo c . subgrupo c2 . xornada de traballo: completa . segundo horarios fixados para o servizo . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial sepultureiro/a e da que se derivará A presentes bases teñen por obxecto a regulación da convocatoria do proceso selectivo para a selección como funcionario/a interino para a substitucións transitoria do funcionario interino ocupante dunha praza de oficial sepultureiro/a e da que se derivará . asemade . a constitución dunha lista de aspirantes para posibles e futuros nomeamentos de persoal funcionario interino . coa dita condición de oficial sepultureiro/a . e nos supostos en que legalmente procedan Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de 1 -padexeiro (pa mecánica) cuxas bases da convocatoria foron publicadas no bop núm 1734/18 . de data de hoxe . a apertura dun novo prazo de presentación de instancias . polo período de 5 días hábiles . para o proceso selectivo dun (1) posto de oficial de 1 -padexeiro (pa mecánica) cuxas bases da convocatoria foron publicadas no BOP núm . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
subdirector/a general de gestión de la pac denominación del puesto: subdirector/a general de gestión de la pac . nivel: 30 . dependencia: fondo gallego de garantía agraria (fogga) . localidad: santiago de compostela . complemento específico: 21 . Fecha de publicación: 14 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirección general de planificación y operaciones financieras denominación: subdirección general de planificación y operaciones financieras . código del puesto: fcc050000115770001 . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: xsf-general (escala superior de finanzas) . tipo de adscrición: (a11) adscrición indistinta a funcionarios de la administración de la xunta de galicia . administración del estado . administración de comunidades autónomas . formación específica: (640) para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . centro directivo o dependencia: dirección general de política financiera . tesoro y fondos europeos . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 14 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
san breixo (ampliación) ante este jurado provincial de montes vecinales en mano común se tramita el expediente de clasificación del monte con las siguientes características: . expediente: 3/2017 . denominación: san breixo (ampliación) . comunidad propietaria: vecinos/as de la parroquia san breixo de parga . ayuntamiento: guitiriz . superficie: 11 . 06 hectáreas . en la siguiente tabla se muestran las parcelas catastrales objeto de clasificación y sus límites: . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Enxeñeiro da edificación do concello do grove: 2018 aprobou as bases e a convocatoria para o proceso de selección da cobertura temporal por interinidade . por ILT do titular . do posto de enxeñeiro da Edificación do Concello do Grove: . . . Fecha de publicación: 24 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden Con fecha de 13 de julio de 2018 el DOG hizo pública la Orden de 4 de julio por la que se convocaba el proceso selectivo unitario para el ingreso en los cuerpos de policía local . categoría de policía . turno libre . cuyo objeto es la cobertura de 38 plazas de policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En los cuerpos de policía local Con fecha de 13 de julio de 2018 el DOG hizo pública la Orden de 4 de julio por la que se convocaba el proceso selectivo unitario para el ingreso en los cuerpos de policía local . categoría de policía . turno libre . cuyo objeto es la cobertura de 38 plazas de policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En la escala administrativa RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2018 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la escala administrativa . subgrupo C1 . por el turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
director/a administrador/a denominación del puesto: director/a administrador/a . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
func nivel: 25 . dependencia: residencia de mayores (pontevedra) . localidad: pontevedra . cuerpo/escala: func . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
animador turístico 퀓 programa fomento de emprego 2018 - n empregos: 1 . - denominación: animador turístico 퀓 programa fomento de emprego 2018 . - réxime xurídico: funcionario interino (art . - clasificación: grupo c 퀓 subgrupo c2 . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do 30/09/2019 . - duración xornada: media xornada (50%) . - modalidade da listaxe: específica . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales