Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
Traballo de conserxe de edificios municipais (escolas municipais e polideportivo) do concello de mugardos ó amparo do disposto no texto refundido do estatuto dos traballadores -r É obxecto da presente convocatoria a elaboración dunha bolsa de traballo para ás posibles contratacións laborais temporais do posto de traballo de conserxe de edificios municipais (escolas municipais e polideportivo) do CONCELLO DE MUGARDOS ó amparo do disposto no Texto Refundido do Estatuto dos traballadores -R . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
gerencia denominación: gerencia . nivel: 30 . centro directivo: instituto de seguridad y salud laboral de galicia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 22 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
oficial de policía, grupo clase: policía local . . denominación: oficial de policía . grupo . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario de carreira incluída na oferta de emprego público do concello de carballo no 2019 mediante o proceso selectivo que se específica A Xunta de Goberno Local . en sesión ordinaria celebrada en data luns 6 de maio de 2019 aprobou as bases específicas e convocatoria para a provisión en propiedade da seguinte praza de funcionario de carreira incluída na oferta de emprego público do Concello de Carballo no 2019 mediante o proceso selectivo que se específica . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policia BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDADE UNHA PRAZA DE INSPECTOR DE POLICIA . POLO SISTEMA DE CONCURSO . INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE CARBALLO PARA 2019 (2019/E001/000007) . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
derecho procesual localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1008/19-20 . nš de plazas: 1(fx0307) . área de conocimiento: derecho procesual . departamento: derecho público especial y de la empresa . perfil: dereito procesual penal (g3161330) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
2(fx0399, fx0400) localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1029/19-20 . nš de plazas: 2(fx0399 . fx0400) . área de conocimiento: psicología evolutiva y de la educación . departamento: psicología evolutiva y de la educación . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
2(fx0402, fx0403) localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1031/19-20 . nš de plazas: 2(fx0402 . fx0403) . área de conocimiento: enfermería . departamento: psiquiatría . radiología . salud pública . enfermería y medicina . perfil: fundamentos de enfermería (g2021121) . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
1(hxnp1224) localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 1060/19-20 . nš de plazas: 1(hxnp1224) . área de conocimiento: didáctica de la matemática . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de la geometría (g3151227) . titulación: graduado/a o licenciado/a en matemáticas . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
Licenciado sanitario que se relacionan en el anexo i de la resolución de la convocatoria Proceder al anuncio de convocatoria para cubrir . mediante vinculación temporal . por concurso de méritos . las plazas de licenciado sanitario que se relacionan en el anexo I de la resolución de la convocatoria . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal temporal ANUNCIO por el que se hacen públicas la convocatoria y las bases específicas para la selección de dos plazas de personal temporal y dos con carácter de interinidad . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal para el proyecto sealab La directora gerente de Cetmar . en virtud de las competencias atribuidas por el patronato de la Fundación . anuncia la aprobación de la convocatoria y las bases específicas para la selección de dos plazas de personal para el proyecto SEALAB y dos con carácter de interinidad hasta la cobertura de las plazas definitivas . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Ferrol Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Mugardos Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
expedientes de concursos de traslados del personal docente de enseñanzas medias tabla: 014 . código de serie: 0268 . denominación: expedientes de concursos de traslados del personal docente de enseñanzas medias . procedencia: consellería de educación . universidad y formación profesional . fechas extremas de la serie: 1983-(serie abierta) . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
expedientes de pruebas selectivas de personal docente de enseñanza secundaria tabla: 015 . código de serie: 0486 . denominación: expedientes de pruebas selectivas de personal docente de enseñanza secundaria . procedencia: consellería de educación . universidad y formación profesional . fechas extremas de la serie: 1983-(serie abierta) . acceso: restringido . archivo central: los expedientes se transferirán al archivo central transcurrido un año desde el remate de su tramitación administrativa . archivo intermedio: pasados 5 años desde la finalización del trámite los expedientes seleccionados se transferirán al archivo intermedio . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
expedientes de ayudas para actividades de formación de alumnado en lenguas extranjeras tabla: 016 . código de serie: 1307 . denominación: expedientes de ayudas para actividades de formación de alumnado en lenguas extranjeras . procedencia: consellería de educación . universidade y formación profesional . fechas extremas de la serie: 2006-(serie abierta) . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
expedientes de gestión del impuesto de transmisiones patrimoniales de determinados medios de transporte usados entre particulares tabla: 017 . código de serie: 635 . denominación: expedientes de gestión del impuesto de transmisiones patrimoniales de determinados medios de transporte usados entre particulares . procedencia: consellería de hacienda . fechas extremas de la serie: 1985-(serie abierta) . acceso: restringido . archivo central: los expedientes se transferirán al archivo central transcurrido un año desde el remate de su tramitación administrativa . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
expedientes de permiso de explotación a pie de recursos marinos (permex) archivo histórico: transcurridos 10 años la muestra de conservación permanente se transferirá al archivo histórico para su custodia definitiva . selección: posibilidad de eliminación total a los 10 años . tabla: 018 . código de serie: 3335 . denominación: expedientes de permiso de explotación a pie de recursos marinos (permex) . procedencia: consellería del mar . fechas extremas de la serie: 1992-(serie abierta) . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 18 Abril 2017 Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales