Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
oficinas e despachos profesionais anexas a outro uso principal - clasificación: . categoría 1 : oficinas e despachos profesionais anexas a outro uso principal . categoría 2 : oficinas e despachos independentes en plantas de edificios ou en edificios exclusivos . Fecha de publicación: 14 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo obxecto da presente convocatoria e que foran organizados ou impartidos polas administracións públicas ou entidades particulares recoñecidas ao efecto por calquera administración pública Por cursos . xornadas . seminarios ou congresos de formación e perfeccionamento realizados polas persoas aspirantes . en calidade de alumnado ou docente . relacionados coas funcións do posto de traballo obxecto da presente convocatoria e que foran organizados ou impartidos polas Administracións públicas ou Entidades particulares recoñecidas ao efecto por calquera Administración pública Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . prazas: unha (1) . tipo de persoal: funcionario de carreira . escala: administración especial . subescala: técnica superior . nivel: 26 . funcións: as descritas na relación de postos de traballo do concello de monfero en vigor en cada momento . xornada: posto a media xornada . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
grao 3 , en situación de planta baixa ou primeira - industrial: categoría 1 . grupos 1 . 2 . 3 . 5 . 6 e 7 . - categoría hospedaxe: grao 1 e 2 . - categoría comercio: grao 1 tipos 1 e 2 . - categoría oficinas: grao 3 . en situación de planta baixa ou primeira . Fecha de publicación: 07 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de asesor/a xurídico/a do centro de información á muller BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN . POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN . DUN POSTO DE TRABALLO DE ASESOR/A XURÍDICO/A DO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER . NA MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL . DE INTERINIDADE . A TEMPO PARCIAL . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xerocultor/ auxiliar de xeriatría da residencia de persoas maiores e centro de día do concello de boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no O obxecto da convocatoria é a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de xerocultor/ auxiliar de xeriatría da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no posto de xerocultor/ auxiliar de xeriatría da Residencia de persoas maiores e Centro de día Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local Convocatoria e Bases reguladoras do proceso de selección polo procedemento de oposición libre . dunha praza de Policía Local . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local ANUNCIO: CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN POR PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE . PARA COBERTURA EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA VACANTE DO POSTO DE POLICÍA LOCAL . GRUPO C . SUBGRUPO C1 . ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL . SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS . APROBADAS EN XUNTA DE GOBERNO EN DATA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico superior provincia: a coruña . corporación: narón . número código territorial: 15054 . grupo a1- clasificación: escala de administración xeral . subescala: técnica . denominación: técnico superior . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policía local Por acordo da Xunta de Goberno Local de 20 de novembro de 2017 apróbanse as bases específicas e convocatoria para cubrir en propiedade 1 praza de inspector de policía local . incluídas na oferta de emprego público do ano 2017 . que seguidamente se transcriben . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
cuantía superior a 360 el empresario deberá acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificación como contratista de obras: . categoría 3: cuantía superior a 360 . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
policía local a) denominación das prazas: policía local . c) retribucións: as retribucións básicas que legalmente corresponda ao grupo c . subgrupo c1 e as . d) número de prazas: 2 . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Trabajo correspon- le el derecho a la obtención de un puesto de trabajo correspon- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Funcionarios se agruparán en escalas Las plazas de funcionarios se agruparán en escalas y subesca- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Trabajo superior en más de dos niveles obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Que deberá poseer o - Formación diferente a la de la plaza . que deberá poseer o . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Cuando esta pueda com- - Formación concreta de la plaza . cuando esta pueda com- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Trabajo por el proce- Los empleados que ocupen un puesto de trabajo por el proce- . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Trabajo de un empleado provincial que cumpla a un puesto de trabajo de un empleado provincial que cumpla . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Trabajo tienen obligación de participar en todos un puesto de trabajo tienen obligación de participar en todos . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales