Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
administrativo -código: 02 . -denominación: administrativo . -área de adscrición: departamento de xestión económica . -tipo de persoal: posto reservado a persoal funcionario . -escala / subescala: administración xeral / administrativa . -nivel de complemento de destino: 20 . -complemento específico anual: 7 . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Vista a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de Administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino (BOP A Coruña n 4 . de 7 de xaneiro . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
general/docente dependencia: dirección general de educación . formación profesional e innovación educativa . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . cuerpo o escala: general/docente . complemento específico: 21 . tipo de adscripción: a17 . formación específica: 640 . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general dependencia: gabinete del/de la conselleiro/a . localidad: santiago de compostela . nivel: 20 . cuerpo o escala: general . complemento específico: 7 . tipo de adscripción: a11 . formación específica: 641 . observaciones: jornada especial . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general dependencia: gabinete del/de la conselleiro/a . localidad: santiago de compostela . nivel: 18 . cuerpo o escala: general . complemento específico: 6 . tipo de adscripción: a11 . formación específica: 641 . observaciones: jornada especial . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefatura sección de coordinación denominación del puesto: jefatura sección de coordinación . nivel: 25 . cuerpo o escala: general . dependencia: secretaría general de la presidencia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general nivel: 28 . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 08 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte denominación: mestre/a da escola de música na especialidade á que se opte . grupo de clasificación: subgrupo a2 . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de delineación Bases convocatoria 13 prazas de Técnico Superior de Delineación . CE 2/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionarios de carreira e persoal laboral convocadas polo concello da coruña no ano 2010 232 . de 5/12/2018) e réxese pola Convocatoria Unitaria para a provisión en propiedade de prazas de funcionarios de carreira e persoal laboral convocadas polo Concello da Coruña no ano 2010 . en aplicación do disposto na base primeira desta . e polas seguintes normas específicas: . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
18/049 cuerpo número de concurso: 18/049 . número de plazas: 1 . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
catedrático/a de universidad cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: zoología . departamento: biología . actividad docente e investigadora: 610g02038 etología . centro: facultad de ciencias . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
catedráticos/as de universidad cuerpo: catedráticos/as de universidad . área de conocimiento: zoología . plaza número: 18/049 . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
intervención categoría de entrada población a 31/12/2018: superior a 5 . denominación del puesto: intervención categoría de entrada . subescala: intervención-tesorería . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Catedrático de universidad que se relaciona en el anexo i de la presente resolución Convocar concurso de acceso . por el sistema de promoción interna de la plaza de catedrático de universidad que se relaciona en el anexo I de la presente resolución . de acuerdo con las siguientes bases de la convocatoria: . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliar administrativa incluida en la oferta pública de empleo del año 2018 122018 se publicaron las bases del proceso selectivo de una plaza de auxiliar administrativa incluida en la oferta pública de empleo del año 2018 . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La escala de administración general ANUNCIO de la convocatoria del proceso de selección para una plaza de la escala de Administración general . subescala auxiliar administrativo . con carácter interino . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden acordó que: 195 . de 11 de octubre) para cualificar el proceso selectivo unitario para el ingreso en los cuerpos de policía local . categoría de policía . turno libre . cuyo objeto es la cobertura de 38 plazas de policía local en los ayuntamientos que se enumeraban en la citada orden acordó que: . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de formación profesional denominación del puesto: subdirector/a general de formación profesional . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
secretario/a del/de la conselleiro/a denominación del puesto: secretario/a del/de la conselleiro/a . Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales