Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
general nivel: 20 . dependencia: gabinete del/de la conselleiro/a . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de iniciación de gallego -requisito indispensable-) . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Letrado adxunto (a1) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Letrado adxunto (A1) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Cociñeiro/a (c2) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Cociñeiro/a (C2) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Axudante/a de cociña (ap) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Axudante/a de cociña (AP) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Celador/a (ap) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Celador/a (AP) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mozo/a de servizo (ap) Bases de convocatoria por consolidación de emprego temporal dunha praza de Mozo/a de servizo (AP) . . . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial encargado de obras do concello de cabanas Por Resolución da Alcaldía 414/2017 . de data 2 de agosto de 2017 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de Oficial encargado de Obras do Concello de Cabanas . Concello de Cabanas . mediante contrato laboral temporal de interinidade . que a continuación se reproducen: . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial encargado de obras do concello de cabanas Enterado/a da convocatoria para a provisión dun posto de Oficial encargado de obras do Concello de Cabanas . mediante contratación en réxime laboral temporal de interinidade . considerando que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na Bases da presente convocatoria . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica superior . complemento destino (nivel): 28 . complemento específico (total 14 pagas): 11 . a) nacionalidade: ter a nacionalidade española . b) capacidade: non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desenrolo das correspondentes funcións . c) idade: ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa . e) titulación: estar en posesión . segundo proceda . da/s titulación/s universitaria/s habilitante/s para o exercicio da profesión de arquitecto . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto en chamamento interino e creacion de bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISION DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO EN CHAMAMENTO INTERINO E CREACION DE BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
en los términos del decreto 103/2008, de 8 de mayo corporación: diputación provincial de ourense . puesto: tesorero/a . subescala: intervención-tesorería . nivel complemento de destino: 30 . complemento específico anual: 36 . requisitos: los recogidos en las bases que figuran como anexo . conocimiento lengua gallega: en los términos del decreto 103/2008 . de 8 de mayo . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
tesorero denominación: tesorero . subescala: intervención-tesorería . a) corporación: diputación provincial de ourense . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
tesorero, subescala intervención-tesorería denominación y clase del puesto: tesorero . subescala intervención-tesorería . c) nivel de complemento de destino: 30 . d) complemento específico anual: 36 . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura de la secretaría del/de la conselleiro/a denominación del puesto: jefatura de la secretaría del/de la conselleiro/a . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Interventor adjunto del ayuntamiento de vigo RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se publica la convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . del puesto de trabajo de interventor adjunto del Ayuntamiento de Vigo . entre funcionarios con habilitación de carácter nacional . . . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La administración local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional No podrán concurrir a esta convocatoria los funcionarios que se encuentren comprendidos en los supuestos a) . b) y c) que señala el artículo 18 . apartado 3 . del Real decreto 1732/1994 . de 29 de julio . sobre provisión de puestos de trabajo de la Administración local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional . y que son los siguientes: Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Tesorero de la diputación provincial de ourense RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se publica la convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . del puesto de trabajo de tesorero de la Diputación Provincial de Ourense . entre funcionarios con habilitación de carácter nacional . . . Fecha de publicación: 18 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en el ayuntamiento de mondariz RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se clasifica un puesto de trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en el Ayuntamiento de Mondariz . . . Fecha de publicación: 17 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en el ayuntamiento de vilalba RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se clasifica un puesto de trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en el Ayuntamiento de Vilalba . . . Fecha de publicación: 17 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en la diputación provincial de lugo RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017 . de la Dirección General de Administración Local . por la que se clasifica un puesto de trabajo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional en la Diputación Provincial de Lugo . . . Fecha de publicación: 17 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales