Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
Persoal laboral fixo 11 É obxecto da presente convocatoria a selección de persoal para a cobertura dunha praza de persoal laboral fixo . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Bibliotecario/a Por Resolución da Alcaldía número 74/2019 . de data 13 de marzo de 2019 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de Bibliotecario/a . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
jefatura de la sección de apoyo técnico y habilitación denominación del puesto: jefatura de la sección de apoyo técnico y habilitación . nivel: 25 . cuerpo o escala: general . dependencia: secretaría general de medios . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general/especial/general (escala finanzas) dependencia: subdirección general de régimen económico-financiero . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . cuerpo o escala: general/especial/general (escala finanzas) . titulación académica: 2998 (titulado/a superior) . complemento específico: 22 . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefe/a de la unidad de operaciones denominación del puesto: jefe/a de la unidad de operaciones . dependencia: instituto gallego de promoción económica . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: personal directivo (artículo 79 de la ley 16/2010 . de 17 de diciembre) . tipo de personal: alta dirección . Fecha de publicación: 15 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirector/a de servicios jurídicos consellería: economía . emprego e industria . denominación del puesto: subdirector/a de servicios jurídicos . dependencia: instituto gallego de promoción económica . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: libre designación . retribución anual: 52 . tipo de adscripción: personal funcionario y personal laboral de la xunta de galicia / personal laboral fijo del igape . Fecha de publicación: 13 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
técnico/a de prospección e inserción laboral denominación: técnico/a de prospección e inserción laboral . de postos: 1 . grupo de clasificación profesional (artigo 76 do rdl 5/2015 . de 30 de outubro): subgrupo a2 . soldo: o correspondente ao subgrupo a2 . complemento de destino: nivel 23 . xornada: a tempo parcial (0 . 5) . titulación mínima esixible: título de nivel 2 . equivalente ou superior . do marco español de cualificacións para o ensino superior (inclúense as diplomaturas universitarias) . outros coñecementos: posuír a seguinte titulación en lingua galega . contido funcional: as accións a desenvolver no posto son . Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
general/docente dependencia: dirección general de educación . formación profesional e innovación educativa . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . cuerpo o escala: general/docente . complemento específico: 22 . tipo de adscripción: a17 . formación específica: 640 . Fecha de publicación: 07 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Traballo coa categoría de educador/a familiar - O obxecto desta convocatoria é a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo coa categoría de educador/a familiar . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . consonte á subvención concedida ao abeiro da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimentos en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 Fecha de publicación: 07 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Personal técnico en los servicios municipales de cultura en 2019 (fo206/2019) Extracto de la Resolución del Presidente de la Diputación de A Coruña n 8029 del 28 de febrero de 2019 . por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales para el mantenimiento o creación de puestos de trabajo de personal técnico en los servicios municipales de cultura en 2019 (FO206/2019) . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
19/001 cuerpo número de concurso: 19/001 . número de plazas: 1 . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
catedrático/a de universidad cuerpo: catedrático/a de universidad . área de conocimiento: derecho constitucional . departamento: derecho público . actividad docente: 612g01003 derecho constitucional . actividad investigadora: organización territorial y comunidades autónomas . centro: facultad de derecho . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
catedráticos/as de universidad cuerpo: catedráticos/as de universidad . área de conocimiento: derecho constitucional . plaza número: 19/001 . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
chófer de tractor desbrozadora número de plazas: 1 . categoría profesional: chófer de tractor desbrozadora . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
letrado/a asesor/a especialista en consultivo - contratación denominación: letrado/a asesor/a especialista en consultivo - contratación . número de vacantes: 1 . adscripción: asesoría jurídica de la diputación provincial de lugo . clasificación: técnico/a superior . grupo a - subgrupo a1 . en el área o especialidad jurídica . con titulación de acceso a la plaza de licenciado/a en derecho o equivalente . presentación de solicitudes: se presentarán en el modelo oficial publicado en el boletín oficial de la provincia de lugo número 59 . de 12 de marzo de 2019 y en la página web www . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
1 chófer tractor desbrozadora Que informado/la de la convocatoria para la selección de 1 chófer tractor desbrozadora . considera reunir los requisitos exigidos en las bases de la dicta convocatoria y acerca la documentación precisa para esto; y por lo que . solicita: ser admitido/la al proceso de selección para la plaza de 1 chófer tractor desbrozadora . . . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Personal directivo en la gestión integrada de a coruña ORDEN de 5 de marzo de 2019 por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de un puesto de personal directivo en la Gestión Integrada de A Coruña . . . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
subdirector/a general de régimen económico-financiero denominación del puesto: subdirector/a general de régimen económico-financiero . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
expedición y renovación de la habilitación código: 20 . denominación: expedición y renovación de la habilitación . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
chofer tractor desbrozadora número de plazas: 1 . denominación: chofer tractor desbrozadora . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales