Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
Xefe/a de servizo de intervención xeral Bases convocatoria para a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de xefe/a de Servizo de Intervención Xeral . aprobadas pola Concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 03/07/18 . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xefe de servizo de intervención xeral do concello da coruña Constitúe obxecto da presente convocatoria a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de traballo de Xefe de Servizo de Intervención Xeral do Concello da Coruña . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Bombeiro-condutor do servizo de extinción de incendios Corrección de erros nas bases específicas da convocatoria para a provisión de 4 prazas de bombeiro-condutor do Servizo de Extinción de Incendios . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Bombeiro-conductor do servizo de extinción de incendios CORRECCIÓN DE ERROS NAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DE 4 PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUCTOR DO SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Bombeiro-conductor do servizo de extinción de incendios 27 . do 7 de febreiro de 2018) publicáronse as bases específicas da convocatoria de 4 prazas de bombeiro-conductor do Servizo de Extinción de Incendios . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
jefatura del servicio de estudios y coordinación de medios denominación del puesto: jefatura del servicio de estudios y coordinación de medios . nivel: 28 . cuerpo o escala: general . dependencia: secretaría general de medios . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
dirección general de calidad ambiental y cambio climático centro directivo: dirección general de calidad ambiental y cambio climático . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . tipo de adscrición: adscrición indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
técnico de información xuvenil e animación sociocultural escala: técnica . número de vacantes: unha . denominación: técnico de información xuvenil e animación sociocultural . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial de oficios varios escala: servizos especiais . número de vacantes: unha . denominación: oficial de oficios varios . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
subdirector/a general de evaluación asistencial y garantías código del puesto: sgs030000215770001 . denominación del puesto: subdirector/a general de evaluación asistencial y garantías . dependencia: dirección general de asistencia sanitaria del servicio gallego de salud . localidad: santiago de compostela . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: 1 . Fecha de publicación: 11 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
jefe/a de unidad de orientación para el empleo y la formación denominación: jefe/a de unidad de orientación para el empleo y la formación . nivel: 22 . cuerpo: general . forma de provisión: concurso general . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
director/a de o denominación: director/a de o . nivel: 26 . cuerpo: general . forma de provisión: concurso específico . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
coordinador/a área de orientación denominación: coordinador/a área de orientación . nivel: 20 . cuerpo: general . forma de provisión: concurso general . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
director/a de o denominación: director/a de o . nivel: 25 . cuerpo: general . forma de provisión: concurso general . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
director/a de o denominación: director/a de o . nivel: 22 . cuerpo: xeral . forma de provisión: concurso general . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
1 (sxnp0415) «nș de concurso: 1098/17-18 . nș de plazas: 1 (sxnp0415) . área de conocimiento: antropología social . departamento: filosofía y antropología . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 10 Abril 2018 Galicia
Trabajo Esta resolución tiene por objeto aprobar las bases reguladoras y convocar . para los años 2018 y 2019 . subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia . con la finalidad de apoyarlas en su integración o reintegración en el mercado laboral . como elemento clave para una recuperación integral . teniendo en cuenta que la falta de recursos propios . fundamentalmente de un puesto de trabajo . dificulta . en muchas ocasiones . la ruptura de la situación de violencia Fecha de publicación: 16 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliar administrativo Vista la propuesta de nombramiento . de 9 de mayo de 2018 . del tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo . anunciado en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo núm . . . Fecha de publicación: 16 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Acuerdo con lo previsto en esta base Asignadas las plazas de acuerdo con lo previsto en esta base . la Dirección de la Agasp publicará en su página web la relación de estas con el nombre de las personas a las cuales fueron adjudicadas y les comunicará los datos de estas a los ayuntamientos que correspondan . junto con la fecha prevista para el comienzo del preceptivo curso selectivo de formación Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo vacante en la secretaría general de medios ORDEN de 4 de julio de 2018 por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión . por el sistema de libre designación . de un puesto de trabajo vacante en la Secretaría General de Medios . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales