Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña Touro
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
dirección general de patrimonio natural centro directivo: dirección general de patrimonio natural . localidad: santiago de compostela . nivel: 18 . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: para personal de otra administración . curso de iniciación de gallego (ri) . Fecha de publicación: 22 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Traballo e as funcións encomendadas ao mesmo Consistirá en resolver un escenario de intervención relativo aos temas ou materias do programa recollido como Anexo I desta convocatoria ou as tarefas do posto de traballo e as funcións encomendadas ao mesmo . . . Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Animador/a cultural e actividades recreativas do concello de cabanas Por Resolución da Alcaldía 739/2017 . de data 29 de decembro de 2017 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de animador/a cultural e actividades recreativas do Concello de Cabanas . incluída na oferta de emprego público de 2016 e anteriores . que a continuación se reproducen: . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo 11 É obxecto da presente convocatoria a selección de persoal para a cobertura dunha praza de persoal laboral fixo . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
subdirector/a general de régimen económico-financiero denominación del puesto: subdirector/a general de régimen económico-financiero . dependencia: subdirección general de régimen económico-financiero . localidad: santiago de compostela . nivel: 30 . Fecha de publicación: 04 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
1514 puesto 1514 . centro 15013643-ceip plurilingüe a magdalena 2 . plazas 1 pt . ciudad as pontes de garcía rodríguez . provincia a coruña . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
1520 puesto 1520 . centro 15032959-ceip vicente otero valcárcel 8 . plazas 1 pt . ciudad carral . provincia a coruña . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Traballo de director de proxectos europeos e planificación local É obxecto da convocatoria a provisión mediante concurso de méritos . do posto de traballo de Director de Proxectos Europeos e Planificación Local . cun nivel de complemento de destino 28 . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de sarxento emerxencias É obxecto da convocatoria a provisión mediante concurso de méritos . do posto de traballo de Sarxento emerxencias . cun nivel de complemento de destino 14 . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo e ás funcións encomendadas ao mesmo Consistirá en resolver un escenario de intervención relativo aos temas ou materias do programa recollido como Anexo I desta convocatoria ou as tarefas do posto de traballo e ás funcións encomendadas ao mesmo . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
La consellería de infraestruturas e vivenda Visto el Acuerdo adoptado por el Consello de la Xunta de Galicia en su reunión de 9 de mayo de 2018 . relativo a la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda y de la Axencia Galega de Infraestruturas . con la finalidad de cumplir dicho acuerdo . de conformidad con la Orden de la Consellería de Hacienda de 8 de julio de 2013 sobre delegación de competencias en la Dirección General de la Función Pública (DOG núm Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Campamentos deberán justificar a través de sus Los/las beneficiarios/las de las plazas de campamentos deberán justificar a través de sus . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Administrativo RECTIFICACIí“N NA CONVOCATORIA DE SELECCIí“N DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
La consellería de infraestructuras RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2018 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 9 de mayo de 2018 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda y de la Agencia Gallega de Infraestructuras . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La consellería de infraestructuras Se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda y de la Agencia Gallega de Infraestructuras . en los términos que se señalan en los anexos a este acuerdo . como consecuencia de sus necesidades funcionales y organizativas actuales . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal directivo en la gestión integrada de ourense ORDEN de 7 de mayo de 2018 por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de un puesto de personal directivo en la Gestión Integrada de Ourense . Verín y O Barco de Valdeorras . . . Fecha de publicación: 22 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En la categoría de médico/a de admisión 7 . de 11 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en la categoría de médico/a de admisión y documentación clínica del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia . el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En las categorías de odontólogo/a de atención primaria La base octava de la Resolución de 22 de diciembre de 2016 . de la Dirección General de Recursos Humanos (DOG núm 7 . de 11 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en las categorías de odontólogo/a de atención primaria y pediatra de atención primaria del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En la categoría de técnico/a superior en prevención de riesgos laborales del servicio gallego de salud 6 . de 10 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en la categoría de técnico/a superior en prevención de riesgos laborales del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia . el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En las categorías de médico/a asistencial del 061 7 . de 11 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en las categorías de médico/a asistencial del 061 . médico/a coordinador/a del 061 y médico/a de urgencias hospitalarias del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia . el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales