Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en touro
Animador/a cultural do concello de touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de animador/a cultural do Concello de Touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Auxiliar administrativo/a Modelo de instancia para participar na convocatoria para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a . en réxime de contratación laboral temporal . do Concello de Touro: . . . Fecha de publicación: 08 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Animador cultural do concello de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado segundo a subvención outorgada pola excma O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de animador cultural do Concello de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado segundo a subvención outorgada pola Excma . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Educadora familiar do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Educadora familiar do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Educadora familiar del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Educadora familiar del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Traballadora social do concello de touro - Tipo de oferta: oposición Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións ás listas provisionais para tomar parte no proceso selectivo . para a provisión en propiedade da praza de Traballadora social do Concello de Touro . correspondente á convocatoria publicada no BOP n . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Trabajadora social del ayuntamiento de toro
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamacións a las listas provisionais para tomar parte en el proceso selectivo . para el acopio en propiedad de la plaza de Trabajadora social del Ayuntamiento de Toro . correspondiente a la convocatoria publicada en el BOP n . . .
Animador sociocultural do concelllo de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola excma O obxecto da convocatoria e a provisión dunha praza de animador sociocultural do Concelllo de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado condicionado ó outorgamento da correspondente subvención pola Excma . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Animador sociocultural del concelllo de toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la excma
El objeto de la convocatoria y el acopio de una plaza de animador sociocultural del Concelllo de Toro en régimen de contratación laboral por obra o servicio determinado condicionado al outorgamento de la correspondiente subvención por la Excma . . .
Agente de empleo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña
Traducción automática
Agente de empleo
Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local . de la plantilla de personal laboral fijo . asimilada al subgrupo A2 . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Profesor , Educador familiar - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña
Traducción automática
Educador familiar
Una plaza de Educador Familiar . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Trabajador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Agosto 2011 Galicia A Coruña
Traducción automática
Trabajador social
Una plaza de Trabajador Social . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . Subgrupo A2 . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos en A Coruña excluyendo touro
arquitecto/a de prazas: unha (1) . - denominación: arquitecto/a . - escala: administración especial . - subescala: técnica . - clase: técnicos superiores . Fecha de publicación: 18 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía de prazas: unha (1) . -denominación: policía . -escala: administración especial . -subescala: servizos especiais . -clase: policía local e os seus auxiliares . Fecha de publicación: 18 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a (caducidade parcial) A caducidade automática da oferta de emprego público de 2020 . no relativo á praza de arquitecto/a (caducidade parcial) . obriga a desistir do proceso selectivo cuxa convocatoria está en trámite . . . Fecha de publicación: 18 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo 2 Non poderán participar nesta convocatoria as persoas que estiveran contratadas polo Concello de Santiago durante máis de vinte catro (24) meses nun período de trinta (30) meses sumada a totalidade ou parte do tempo desta contratación . con ou sen solución de continuidade . para o mesmo ou diferente posto de traballo . mediante dous ou máis contratos temporais . na mesma ou diferente modalidade contractual . a efectos do previsto no artigo 15 Fecha de publicación: 17 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Coordinador/a deportivo e animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (bop n 55 de 21 de marzo de 2023) Faise público . aos efectos previstos no artigo 49 da Lei 29/1998 de 13 de xullo de xurisdición contencioso administrativa . e o artigo 44 da Lei 39/2015 de 1 de outubro . que ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo n 2 de A Coruña . pola representación procesal do Colexio Oficial de Licenciados en educación física e do deporte de Galicia se interpuxo recurso contencioso administrativo contra resolución de alcaldía do Concello de Porto do Son de 15/03/2024 pola que se desestima recurso de reposición interposto polo COLEF Galicia contra acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación de convocatoria e bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos excepcionais de ingreso ás prazas de Coordinador/a deportivo e Animador/a deportivo (laboral fixo) que se convocan polo sistema de concurso (BOP n 55 de 21 de marzo de 2023) Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Incendios é de 10 días naturais O prazo de presentación de instancias e documentación para as prazas de incendios é de 10 días naturais . contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionarios de carreira e persoal laboral fixo deste concello para o ano 2022 13 Para o non disposto nesta convocatoria serán de aplicación as bases xerais para a provisión en propiedade de prazas de funcionarios de carreira e persoal laboral fixo deste Concello para o ano 2022 . publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña número 182 . do 23 de setembro de 2022 . en todo o que non contradigan á lexislación sectorial de aplicación Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización de emprego temporal do concello de sobrado 313 . do 30/12/2022 . aprobáronse as bases xerais e específicas derivados da convocatoria excepcional correspondente as prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Sobrado . segundo a oferta de emprego público para a estabilización que foi publicada no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo do posto de coordinador/a de servizos sociais do concello de arteixo Por Resolución de Alcaldía número 1582/2024 . de 10 de xuño de 2024 . aprobouse a convocatoria e bases reguladoras para cobertura en propiedade dunha praza de persoal laboral fixo do posto de Coordinador/a de Servizos Sociais do Concello de Arteixo . polo procedemento de concurso-oposición . que de seguido se expoñen: . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en A Coruña excluyendo touro
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo A Coruña
coordinador/coordinadora denominación del puesto: coordinador/coordinadora . código: 5688977 . nivel: 29 . complemento específico: 22 . localidad: vigo . Fecha de publicación: 23 Enero 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2024 Galicia Pontevedra Vigo
coordinador / coordinadora denominación del puesto: coordinador / coordinadora . código puesto: 5688977 . nivel: 29 . complemento específico: 22 . localidad: vigo . adscripción: ae (administración del estado) . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 16 Noviembre 2023 Galicia Pontevedra Vigo
Auxiliar de ayuda en el hogar para la provisión de 17 plazas de auxiliar de ayuda en el hogar . . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar de recaudación para la provisión de dos plazas de auxiliar de recaudación . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Agente dinamizador/a para la provisión de una plaza de agente dinamizador/a . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Agente de empleo para la provisión de una plaza de agente de empleo . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Educador/a social para la provisión de una plaza de educador/a social . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Orientador/a laboral para la provisión de una plaza de orientador/a laboral . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Personal excluidos/as en el proceso selectivo de dos plazas de personal . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
juan carlos mejuto fernandez puesto juan carlos mejuto fernandez . miembro cu . cuerpo universidad de vigo . Fecha de publicación: 19 Julio 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Pontevedra Vigo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales