Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en turis
bases per a la constitució d'una borsa de treball de deu t cnics o t cniques en turisme per a prestar serveis en l'organisme aut nom patronat provincial de turisme de val ncia primera anunci mitjan decret 31/2017 . de 9 de mar . del president del patronat provincial de turisme de val ncia s'ha disposat convocar un procediment selectiu per a la formació d'una borsa de treball de deu t cnics/ques . de conformitat amb les següents: bases per a la constitució d'una borsa de treball de deu t cnics o t cniques en turisme per a prestar serveis en l'organisme aut nom patronat provincial de turisme de val ncia primera . l'objecte de la present convocat ria és la formació d'una borsa de treball de deu t cnics o t cniques en turisme . mitjan concurs-oposició . per a l'exercici provisional de llocs de t cnic/a mitj en turisme . laborals temporals o funcionaris interins . pertanyents al subgrup de classificació a2 . en el patronat provincial de turisme de val ncia . a fi de cobrir les necessitats de personal que pogueren sorgir . i per desenvolupar les funcions i tasques específiques assenyalades a continuació: -assist ncia t cnica en el desenvolupament de projectes de creació de productes turístics a la província de val ncia i els seus municipis . Fecha de publicación: 18 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Personal laboral temporal denominado coordinador/supervisor de futbol - Tipo de oferta: laboral temporal 13- SUPRIMIR la dotación económica del Presupuesto General de la Corporación para 2014 correspondiente al puesto de trabajo de personal laboral temporal denominado COORDINADOR/SUPERVISOR DE FUTBOL . con efectos de 1 de julio de 2014 . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Turís
agente 9 - Tipo de oferta: concurso (libre designación) € tareas: las que se la asignen por el superior jerárquico . € jornada: 37 . 5 horas/semanales€ horario . € requisitos exigidos: pertenecer a la escala de administración especial . subescala de servicios especiales . clase policía local . € nivel de complemento de destino: 20 . € complemento específico: 13174 euros . € forma de provisión: concurso . € dependencia jerárquica: alcaldía / jefatura de policía local . 24 - puesto de trabajo: agente 9 . € características esenciales: personal funcionario . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Turís
agente 10 - Tipo de oferta: concurso € tareas: las que se la asignen por el superior jerárquico . € jornada: 37 . 5 horas/semanales€ horario . € requisitos exigidos: pertenecer a la escala de administración especial . subescala de servicios especiales . clase policía local . € nivel de complemento de destino: 20 . € complemento específico: 13174 euros . € forma de provisión: concurso . € dependencia jerárquica: alcaldía / jefatura de policía local . 25 - puesto de trabajo: agente 10 . € características esenciales: personal funcionario . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Turís
administrativo/a - recaudacion - tesoreria € características esenciales - Tipo de oferta: concurso € jornada: 37 . 5 horas/semanales€ horario . € requisitos exigidos: pertenecer a la escala de administración especial . subescala de servicios especiales . clase policía local y haber sido declarado no apto para el servicio de policía local . € nivel de complemento de destino: 20 . € complemento específico: 13174 euros . € forma de provisión: concurso . € dependencia jerárquica: alcaldía / jefatura de policía local . 29 - puesto de trabajo: administrativo/a - recaudacion - tesoreria € características esenciales . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Turís
agente 4 - Tipo de oferta: concurso € tareas: las que se la asignen por el superior jerárquico . € jornada: 37 . 5 horas/semanales€ horario . € requisitos exigidos: pertenecer a la escala de administración especial . subescala de servicios especiales . clase policía local . € nivel de complemento de destino: 20 . € complemento específico: 13174 euros . € forma de provisión: concurso . € dependencia jerárquica: alcaldía / jefatura de policía local . 19 - puesto de trabajo: agente 4 . características esenciales: personal funcionario . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Turís
auxiliar administrativo/a € características esenciales € máquinas utilizadas: ordenador . fotocopiadora . calculadora . fax . teléfono . € requisitos exigidos: pertenecer a la escala de administración general . subescala auxiliar . € complemento específico anual: 7350€ . € forma de provisión . € dependencia jerárquica: secretaría . 39 - puesto de trabajo: auxiliar administrativo/a € características esenciales . € funciones: las señaladas en el artículo 169 . € tareas: apoyo administrativo a los puestos de secretaría . t . € jornada: ordinaria de mañana de 37 . 5 horas/semanales€ horario . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Turís
auxiliar administrativo/a € características esenciales € máquinas utilizadas: ordenador . fotocopiadora . calculadora . fax . teléfono . € requisitos exigidos: pertenecer a la escala de administración general . subescala auxiliar . € complemento específico anual: 5866€ . € forma de provisión . € dependencia jerárquica: secretaría . 40 - puesto de trabajo: auxiliar administrativo/a € características esenciales . € funciones: las señaladas en el artículo 169 . € tareas: gestión tributaria . € jornada: ordinaria de mañana de 37 . 5 horas/semanales€ horario . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Turís
jefe de negociado de gestion y personal € características esenciales € máquinas utilizadas: ordenador . fotocopiadora . calculadora . fax . teléfono . € requisitos exigidos: pertenecer a la escala de administración general . subescala administrativa . € nivel de complemento de destino: 22 . € complemento específico anual: 23436€ . € forma de provisión . € dependencia jerárquica: interventor/a . 30 - puesto de trabajo: jefe de negociado de gestion y personal € características esenciales . € funciones: las señaladas en el artículo 169 . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Turís
administrativo/a € características esenciales € máquinas utilizadas: ordenador . fotocopiadora . calculadora . encuadernadora . escáner . fax . teléfono . € requisitos exigidos: pertenecer a la escala de administración general . subescala administrativa . € complemento específico anual: 21336 € . € forma de provisión . € dependencia jerárquica: secretaría . 31 - puesto de trabajo: administrativo/a € características esenciales . € funciones: las señaladas en el artículo 169 . € tareas: confección y gestión del padrón municipal de habitantes . altas . bajas . variaciones . emisión de certificados y volantes de empadronamiento . € jornada: ordinaria de mañana de 37 . 5 horas/semanales€ horario . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Turís
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en turis España

Oposiciones y Concursos en Valencia excluyendo turis
modificació del conveni col lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a r gim jurídic laboral de l'ajuntament de x tiva, incorporant una disposició addicional cinquena a la vista de tot el que s'ha exposat les persones abans esmentades procedeixen a la signatura del text de la modificació de l'acord de les condicions de treball del personal funcionari i modificació del conveni col lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a r gim jurídic laboral de l'ajuntament de x tiva esmentat . quedant redactat amb el següent tenor literal: modificació del conveni col lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a r gim jurídic laboral de l'ajuntament de x tiva . incorporant una disposició addicional cinquena . euros "l'ajuntament de x tiva abonar 40 euros mensuals en concepte d'ajuda social per guarda i cust dia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . als treballadors i treballadores de l'ajuntament de x tiva . que reunixquen els següents requisits: treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 18 mesos . treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 3 anys: ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . 100% de l'import total de l'ajuda . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda, amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps, de més de 18 mesos euros " l'ajuntament de x tiva abonar 40 euros mensuals en concepte d'ajuda social per guarda i cust dia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . als treballadors i treballadores de l'ajuntament de x tiva . que reunixquen els següents requisits: treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 18 mesos . treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 3 anys: ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . 100% de l'import total de l'ajuda . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Personal docente de textil de la mancomunitat camp de túria EDICTO Por Resolución de Presidencia se han aprobado las bases para la creación de Bolsas de Trabajo para el nombramiento personal laboral temporal mediante el sistema de concurso oposición . para cubrir el puesto de trabajo de personal docente de textil de la Mancomunitat Camp de Túria . estando el texto íntegro de las bases disponible en la web de la Mancomunitat www Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Arquitecto/a incluida en la oferta pública de empleo del año 2016 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre relación definitiva y fecha de examen de la oposición libre de una plaza de arquitecto/a incluida en la oferta pública de empleo del año 2016 . convocatoria n . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Arquitecto/a incluida en la oferta pública de empleo del año 2016 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre relación definitiva y fecha de examen de la oposición libre de una plaza de arquitecto/a incluida en la oferta pública de empleo del año 2016 . convocatoria n . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mestre/a director/a d'educació infantil per promoció interna s'ha resolt el següent: primer 190/2017 de data 30 de gener en relació a la convocat ria per a la provisió en propietat de 3 places de mestre/a director/a d'educació infantil per promoció interna s'ha resolt el següent: PRIMER . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Psicólogo/a adscrita al gabinete psicopedagógico municipal Ayuntamiento de Picassent Anuncio del Ayuntamiento de Picassent sobre aprobación de las bases específicas que han de regir la selección de una plaza de psicólogo/a adscrita al Gabinete Psicopedagógico Municipal . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Psicólogo/a adscrita al gabinete psicopedagógico municipal ANUNCIO La Junta de Gobierno Local . en sesión de fecha 26 de julio 2018 . ha aprobado las BASES ESPECIFICAS QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE PSICÓLOGO/A ADSCRITA AL GABINETE PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL . BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE RELEVO SUJETA A JUBILACIÓN PARCIAL DE LA TITULAR DEL PUESTO . Y LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Psicólogo/a adscrita al gabinete psicopedagógico municipal Anuncio del Ayuntamiento de Picassent sobre aprobación de las bases específicas que han de regir la selección de una plaza de psicólogo/a adscrita al Gabinete Psicopedagógico Municipal . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mestre/a director/a d'educació infantil per promoció interna Ajuntament d'Algemesí Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació de la llista definitiva . nomenament del tribunal i data del primer exercici de la convocat ria de 3 places de mestre/a director/a d'educació infantil per promoció interna . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Valencia excluyendo turis
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia
L torn lliure aquelles altres places Fecha de publicación: 24 Septiembre 2018 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
10 puntos reconocimiento a nivel nacional: 10 puntos . íΆΒ€ΒΆ nivel a: 7 puntos . íΆΒ€ΒΆ nivel b: 5 puntos . íΆΒ€ΒΆ promoción: 3 puntos . número de participaciones a nivel nacional: hasta 10 puntos . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agente de la poicía local del ayuntamiento de montanejos Cación que ha de regir el proceso selectivo de una plaza de agente de la poicía local del Ayuntamiento de Montanejos . se han observado . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Funcionario de la escala de administración especial subescala técnica técnico de grado medio Asimilada al subgrupo C2 . en una plaza de funcionario de la escala de administración especial subescala técnica técnico de grado medio . . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Arquitecto técnico (es decir El contenido del puesto será idéntico para las tres plazas de arquitecto técnico (es decir . misma denominación . grupo de clasifica- . . . Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Los solicitantes En función del número de solicitudes presentadas y de la categoría de los solicitantes . se ajustará la dotación económica total de Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Los solicitantes En función del número de solicitudes presentadas y de la categoría de los solicitantes . se ajustará la dotación económica total de Fecha de publicación: 21 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
10 puntos reconocimiento a nivel nacional: 10 puntos . íΆΒ€ΒΆ nivel a: 7 puntos . íΆΒ€ΒΆ nivel b: 5 puntos . íΆΒ€ΒΆ promoción: 3 puntos . número de participaciones a nivel nacional: hasta 10 puntos . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agente de la poicía local del ayuntamiento de montanejos Cación que ha de regir el proceso selectivo de una plaza de agente de la poicía local del Ayuntamiento de Montanejos . se han observado . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Funcionario de la escala de administración especial subescala técnica técnico de grado medio Asimilada al subgrupo C2 . en una plaza de funcionario de la escala de administración especial subescala técnica técnico de grado medio . . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales