Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en vic
jefe de unidad del servicio recaudatorio - denominación: jefe de unidad del servicio recaudatorio . - número total de plazas: 3 . provincial de león: puestos de jefe de unidad de los servicios recaudatorios de la bañeza . . - escala: administración especial . - subescala: servicios especiales/cometidos especiales . - definición de funciones: si bien se trata de plazas/puestos de funcionario . las funciones . í¢Â€Â“clasificación por categorías) . dispone: í¢Â€Âœrecaudador . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de León Castilla y León León
12 nombre rodriguez diaz . santiago . Nivel 12-04-2010 . puesto 12 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre atienza martinez . fco javier . Nivel 21-09-2002 . puesto 15 . empleado servicios múltiples-p l i n f * . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre ayala martinez . jose antonio . Nivel 31-12-2012 . puesto 15 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre ruiz ayuso . miguel . Nivel 23-07-2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre monreal navarro . jose r . Nivel 23-07-2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples-p l i n f * . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre martinez murga . jose . Nivel 23-07-2007 . puesto 15 . empleado servicios múltiples-p l i n f * . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre garcía cantón . esther . Nivel 22-04-2014 . puesto 15 . empleado servicios múltiples-p l i n f * . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre collares machado . itala c . Nivel 13-10-2017 . puesto 15 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
15 nombre fernandez muñoz . domingo m . Nivel 13-10-2017 . puesto 15 . empleado servicios múltiples . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en vic España

Oposiciones y Concursos en Barcelona excluyendo vic
administratiu/va de lí¢Â€Â™agí¨ncia local de lí¢Â€Â™energia dí¢Â€Â™osona categoria - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: administratiu/va de lí¢Â€Â™agí¨ncia local de lí¢Â€Â™energia dí¢Â€Â™osona categoria . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon dí¢Â€Â™abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 20 . 851 . 42 euros/bruts anuals (subgrup c1 . complement de destí 16 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic/a de formació professional - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: tí¨cnic/a de formació professional . categoria: equivalent a lí¢Â€Â™escala dí¢Â€Â™administració especial í¢Â€Â“tí¨cnic/a grau mig - subgrup a2 a efectes de titulació . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon dí¢Â€Â™abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 24 . 687 . 63 euros/bruts anuals (subgrup a2 . complement de destí 18 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de policia local Fecha de publicación: 16 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla de personal Fecha de publicación: 11 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
1 de 751 a 2 000 treballadors per centre de treball el nombre de delegats sindicals per cada secció sindical sobre els sindicats que hagin obtingut el 10% dels vots en l'elecció al comití¨ d'empresa es determina segons l'escala segí¼ent: . de 175 a 750 treballadors per centre de treball: 1 de 751 a 2 . Fecha de publicación: 10 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
3 de 5 000 treballadors per centre de treball: 3 de 5 . 001 endavant per centre de treball: 4 . Fecha de publicación: 10 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 25 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
15 dies els treballadors podran gaudir de permís retribuí¯t en els segí¼ents casos: . a) per matrimoni del treballador: 15 dies . Fecha de publicación: 22 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
lloc de treball - característiques i funcions del lloc de treball característiques del lloc de treball: lloc de treball . grup: c1 dedicació horari setmanal . tipologia de la jornada: l'habitual de la corporació retribucions . 686 . 63 í¢Â‚¬ mensuals funcions bí siques del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
intervenció educador social, intervenció treballador social, intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials situació econí²mica: fins a 10 punts . composició familiar: fins a 3 punts . a) família monoparental: 1 punt . b) existí¨ncia d'infants en acolliment en la unitat familiar: 1 punt . c) famílies nombrosa: 1 punt . valoració d'aspectes socials: 3 punts . b) seguiment intensiu i/o aplicació dí¢Â€Â™un pla de treball per part dels serveis socials municipals . indicant la data d'inici de la intervenció: intervenció educador social . intervenció treballador social . intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Barcelona excluyendo vic
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
Caps de servei i caps de secció de la seguretat social a catalunya 1986) . per la qual es regula el sistema de promoció a les places de caps de servei i caps de secció de la Seguretat Social a Catalunya . modificada parcialment per l'Ordre de 26 d'octubre de 1990 (DOGC núm . . . Fecha de publicación: 22 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de les institucions sanit ries de la seguretat social b) En serveis jerarquitzats de l'especialitat corresponent de centres de la xarxa hospital ria d'utilització pública . sempre que la pla a s'hagi assolit per concurs públic . i la composició del tribunal i el barem aplicat s'ajustin essencialment als criteris establerts pel sistema de provisió de places de facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de les institucions sanit ries de la Seguretat Social . per cada mes: 0 . 10 punts Fecha de publicación: 22 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria g) Metges o farmac utics inspectors del cos sanitari de la Seguretat Social . per a places de facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria . respectivament: 4 punts . . . Fecha de publicación: 22 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Reserva La distribució d'aquestes places per especialitats . i la determinació de les places de reserva . si escau . és la següent: . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya a partir de l'any 1991 van ser exempts o aptes d'aquesta prova Entre la informació que consta al registre inform tic del Departament d'Ensenyament hi ha els aspirants que en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya a partir de l'any 1991 van ser exempts o aptes d'aquesta prova . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat a qu vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir pla a Així mateix . també hi ha de constar els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat a qu vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir pla a . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya o en altres administracions educatives També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) establert per el Reial decret 1137/2002 . de 31 d'octubre . modificat pel Reial decret 264/2008 . de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes no consumeixen pla a i 34 . obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes no consumeixen pla a i . per tant . el nombre de places per aquest procediment s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes 34 . obtinguin almenys cinc punts en la valoració de prova . sempre que estiguin ocupant amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes . no consumeixen pla a i . per tant . el nombre de places pel procediment d'ingrés lliure s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a qu es refereix la disposició transit ria dissetena de la llei org nica 2/2006 35 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta . d'una convocat ria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a qu es refereix la disposició transit ria dissetena de la Llei org nica 2/2006 . de 3 de maig . d'educació . la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el c mput final d'aquest subapartat . una vegada arrodonit el resultat fins la deumil l sima Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales