Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en cambrils

No hemos encontrado oposición o concurso de administrativo en todo cambrils

También puede buscar sólo en cambrils o la profesión administrativo
Oposiciones y Concursos de administrativo en Tarragona excluyendo cambrils
servicio común procesal general centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: el vendrell . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 9 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 03 Mayo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Abril 2021 Cataluña Tarragona El Vendrell
Administratiu-va vacants a la plantilla de personal de la corporació 1 Objecte: És objecte de la present convocat ria la provisió . mitjan ant el sistema de concurs-oposició per promoció interna . de TRES places d'administratiu-va vacants a la plantilla de personal de la corporació . i inclosa en l Oferta d'Ocupació Pública per a l any 2016 . integrades a l escala d'administració general . subescala administrativa . grup C . subgrup C1 de titulació Fecha de publicación: 22 Noviembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral administrativa 1 0 1 c1l auxiliar administratiu 1 0 1 c2l personal de neteja 1 0 1 apl peó manteniment 1 0 1 apl contra l aprovació del present acord FUNCIONARIS Denominació de les places 1 Habilitació car cter nacional 11 Subescala Secretaria-Intervenció Pla a exempta PERSONAL LABORAL Denominació Nombre total Nombre vacants Vacants cobertes Grup A) Places de personal laboral Administrativa 1 0 1 C1L Auxiliar Administratiu 1 0 1 C2L Personal de neteja 1 0 1 APL Peó manteniment 1 0 1 APL Contra l aprovació del present acord . que exhaureix la via administrativa . es podr interposar recurs contenciós administratiu . davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província . segons all que preveuen els arts Fecha de publicación: 21 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionaris en la subescala administrativa Mentre que en la plantilla actual aprovada només hi consten 4 places de funcionaris en la subescala administrativa . totes ocupades i cap vacant . pel que cal esmenar aquest error . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L'escala de l'administració general 2015-00612 Ajuntament de Montblanc ANUNCI Es fa públic que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc . en la seva sessió de 19 de gener de 2015 . va adoptar l'acord que es transcriu literalment a continuació: Atès que en data de 20 d'agost de 2014 . es van aprovar les bases que han de regir el procés selectiu per a la cobertura . mitjançant el procediment de concurs-oposició . de dos places de l'escala de l'administració general . subescala auxiliar administrativa . Grup C2 per cobrir amb personal funcionari Fecha de publicación: 28 Enero 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Montblanc
Funcionaris de carrera de l'escala de l'administració general Objecte de la convocatòria L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció . mitjançant concurs oposició lliure de dos places de funcionaris de carrera de l'escala de l'administració general . subescala auxiliar administrativa . Grup C2 . vacant a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , director-a ràdio municipal règim jurídic - Tipo de oferta: laboral temporal 2014-01605 ajuntament de sant jaume dels domenys anunci la junta de govern local en sessió celebrada el dia 13 de gener de 2014 . va acordar convocar el concurs oposició lliure per proveir un lloc de treball a temps parcial de director-a de la ràdio municipal . d'acord amb les bases que es van aprovar també en aquesta mateixa resolució i que tot seguit es transcriuen: bases que regeixen la convocatòria per proveïr una plaça de director-a de la ràdio municipal en règim laboral temporal a temps parcial vacant a l'ajuntament de sant jaume dels domenys . objecte de la convocatòria denominació del lloc de treball segons plantilla: director-a ràdio municipal règim jurídic . de llocs convocats: 1 sistema selectiu . Fecha de publicación: 18 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Sant Jaume dels Domenys
Profesor , - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea millorar: - impulsar les accions de millora de l'àrea . substituir i representar: - assistir al diputat delegat o a la presidència en aquells actes directament relacionats amb el seu àmbit . general: - totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de l'organització . 2-2013 de la relació de llocs de treball de la diputació de tarragona . les funcions específiques del lloc de treball de director-a de l'àrea de coneixement i qualitat són les següents: - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea . en els diferents àmbits d'actuació . requisits de participació a més a més dels requisits establerts en el reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la diputació de tarragona i en la normativa vigent . per a poder participar en aquesta provisió mitjançant lliure designació cal reunir els requisits següents: 2 . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea millorar: - impulsar les accions de millora de l'àrea . substituir i representar: - assistir al diputat delegat o a la presidència en aquells actes directament relacionats amb el seu àmbit . general: - totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de l'organització . 2-2013 de la relació de llocs de treball de la diputació de tarragona . les funcions específiques del lloc de treball de director-a de l'àrea de serveis interns són les següents: - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea . en els diferents àmbits d'actuació . requisits de participació a més a més dels requisits establerts en el reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la diputació de tarragona i en la normativa vigent . per a poder participar en aquesta provisió mitjançant lliure designació cal reunir els requisits següents: 2 . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea millorar: - impulsar les accions de millora de l'àrea . substituir i representar: - assistir al diputat delegat o a la presidència en aquells actes directament relacionats amb el seu àmbit . general: - totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de l'organització . 2-2013 de la relació de llocs de treball de la diputació de tarragona . les funcions específiques del lloc de treball de director-a de l'àrea de recursos humans i polítiques actives d'ocupació són les següents: - execució de les funcions generals definides en la fitxa descriptiva del lloc tipus de director-a d'àrea . en els diferents àmbits d'actuació . requisits de participació a més a més dels requisits establerts en el reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la diputació de tarragona i en la normativa vigent . per a poder participar en aquesta provisió mitjançant lliure designació cal reunir els requisits següents: 2 . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en Tarragona excluyendo cambrils
Oposiciones y Concursos de administrativo en Cataluña excluyendo Tarragona
unidad procesal de apoyo directo nombre del puesto: responsable del registro civil de la unidad procesal de apoyo directo . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: unidad procesal de apoyo directo . localidad: blanes . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 8 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Febrero 2021 Cataluña Girona Blanes
servicio común procesal de ejecución nombre del puesto: responsable del servicio común procesal de ejecución . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal de ejecución . localidad: blanes . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 9 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Febrero 2021 Cataluña Girona Blanes
unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción . localidad: berga . complemento general del lloc: 3 . complemento específico: 7 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 20 Octubre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2020 Cataluña Barcelona Berga
auxiliar administrativa - lloc de treball: auxiliar administrativa . nivell formatiu exigit: batxillerat . fpi o bup . número de llocs: 1 durada contracte . adscripció: regidoria de serveis socials- gerií tric municipal . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
auxiliar administrativa - lloc de treball: auxiliar administrativa . nivell formatiu exigit: batxillerat . fpii o bup número de llocs . durada contracte: 2 mesos . adscripció: regidoria de serveis socials- gerií tric municipal sou brut/mes . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
administrativa lloc de treball: administrativa . codi: ag-c1-02-f número dí¢Â€Â™ordre . lloc de trebal: administrativa . codi: ag-c1-03-f número dí¢Â€Â™ordre . lloc de trebal: administrativa . codi: ag-c1-04-f número dí¢Â€Â™ordre . lloc de trebal: administrativa . codi: ag-c2-01-f número dí¢Â€Â™ordre . lloc de trebal: auxiliar administratiu (25 hores setmanals) . codi: ag-c2-02-f número dí¢Â€Â™ordre . lloc de trebal: auxiliar administratiu . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Sertes en l' mbit territorial de catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pels sistemes generals d'accés per promoció interna i lliure al cos de tramitació Resolc: -1 Fer pública la relació de places desertes en l' mbit territorial de Catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pels sistemes generals d'accés per promoció interna i lliure al cos de tramitació processal i administrativa . convocats per les ordres JUS/2683/2015 i JUS/2684/2015 . d'1 de desembre . respectivament Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Sertes en l' mbit territorial de catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pels sistemes generals d'accés per promoció interna i lliure al cos de tramitació Resolc: -1 Fer pública la relació de places desertes en l' mbit territorial de Catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pels sistemes generals d'accés per promoció interna i lliure al cos de tramitació processal i administrativa . convocats per les ordres JUS/2683/2015 i JUS/2684/2015 . d'1 de desembre . respectivament Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Sertes en l' mbit territorial de catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pels sistemes generals d'accés per promoció interna i lliure en el cos de gestió p -1 Fer pública la relació de places desertes en l' mbit territorial de Catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pels sistemes generals d'accés per promoció interna i lliure en el cos de gestió processal i administrativa . convocats per les ordres JUS/2682/2015 i JUS/2293/2015 . de 19 d'octubre . respectivament Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Sertes en l' mbit territorial de catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pels sistemes generals d'accés per promoció interna i lliure en el cos de gestió p -1 Fer pública la relació de places desertes en l' mbit territorial de Catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pels sistemes generals d'accés per promoció interna i lliure en el cos de gestió processal i administrativa . convocats per les ordres JUS/2682/2015 i JUS/2293/2015 . de 19 d'octubre . respectivament Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales