Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administracion en barcelona
unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción . localidad: berga . complemento general del lloc: 3 . complemento específico: 7 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 20 Octubre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2020 Cataluña Barcelona Berga
servicio común procesal general nombre del puesto: responsable del servicio común procesal general . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: berga . complemento general del lloc: 3 . complemento específico: 8 . Fecha de publicación: 20 Octubre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2020 Cataluña Barcelona Berga
Auxiliar - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) 15 plazas de Auxiliar . pertenecientes a la escala de Administración General . subescala Auxiliar y subgrupo C2 . mediante concurso-oposición . por promoción interna . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Junio 2015 Cataluña Barcelona
Oficial - Tipo de oferta: concurso (promoción interna ) oposición Cinco plazas de Oficial . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Personal de Oficios . subgrupo C2 . mediante concurso oposición por promoción interna . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Junio 2015 Cataluña Barcelona
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso (promoción interna ) oposición Una plaza de Cabo de la Policía Local . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . clase Policía Local y categoría Cabo . mediante el sistema de concurso oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 28 Agosto 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Agosto 2014 Cataluña Barcelona
Agente de policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Tres plazas de Agente de Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 28 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona Torelló
Funcionari ocupades per personal laboral denominació a) llocs de treball a ocupar per funcionaris de carrera 1 personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional secretari/a interventor/a tresorer/a 2 escala d'administraci& Interna L= Places de funcionari ocupades per personal laboral Denominació A) Llocs de treball a ocupar per funcionaris de carrera 1 Personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional Secretari/a Interventor/a Tresorer/a 2 Escala d'Administració General 21 Subescala superior 22 Subescala administrativa Administratiu/va 23 Subescala auxiliar Auxiliar administratiu/va 24 Fecha de publicación: 08 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
Funcionario ocupadas por personal laboral denominación a) puestos de trabajo a ocupar por funcionarios de carrera 1 personal funcionario con habilitación de carácter nacional secretario/a interventor/a tesorero/a 2 escalera de ad
Interna L= Plazas de funcionario ocupadas por personal laboral Denominación A) Puestos de trabajo a ocupar por funcionarios de carrera 1 Personal funcionario con habilitación de carácter nacional Secretario/a Interventor/a Tesorero/a 2 Escalera de Administración General 21 Subescala superior 22 Subescala administrativa Administrativo/va 23 Subescala auxiliar Auxiliar administrativo/va 24
Técnico superior de gestión - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Agosto 2012 Cataluña Barcelona Masnou
Traducción automática
Técnico superior de gestión
Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . .
La escala de administración especial - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de la Escala de Administración Especial . subescala Técnica . clase Técnica Diplomada . categoría Magisterio . especialidad Educación Física . por concurso-oposición libre . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Junio 2012 Cataluña Barcelona Manlleu
Traducción automática
La escalera de administración especial
Una plaza de la Escalera de Administración Especial . subescala Técnica . clase Técnica Diplomada . categoría Magisterio . especialidad Educación Física . miedo concurso-oposición libre . . .
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Cuatro plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 31 Mayo 2012 Cataluña Barcelona Cervelló
Traducción automática
Agente de la policía local
Cuatro plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administracion en barcelona España

Oposiciones y Concursos de administracion en Cataluña excluyendo Barcelona
Ls subgrups a1 i a2 Administracions públiques . en places dels subgrups A1 i A2 . o laborals . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ls subgrups a1 i a2 Administracions públiques . en places dels subgrups A1 i A2 . o laborals equivalents: . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ls subgrups a1 i a2 Administracions públiques . en places dels subgrups A1 i A2 . o laborals . . . Fecha de publicación: 01 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
responsable administratiu de la gestió del pla de pensions lloc 2 descripció del lloc de treball 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: responsable administratiu de la gestió del pla de pensions . departament: governació . administracions públiques i habitatge . unitat directiva: direcció general de funció pública . localitat: barcelona . nivell: 16 . complement específic: 5 . horari: normal . tipus de lloc: singular . forma de provisió: concurs específic . formació: coneixements en gestió de personal . experi ncia en gestió de personal . experi ncia en gip-sip . 2 requisits de participació grup: c . subgrups c1 i c2 . mobilitat: administració de la generalitat . col lectiu de cossos: cossos o escales d'administració general . especificació de cossos: cos administratiu i cos auxiliar administratiu . Fecha de publicación: 25 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
- organitzar i desenvolupar les tasques administratives prí²pies de lí¢Â€Â™í rea de la secretaria intervenció del municipi als efectes de facilitar la valoració del concurs de mí¨rits i dí¢Â€Â™orientar el contingut de lí¢Â€Â™entrevista . sí¢Â€Â™enumeren tot seguit la missió del l oc de treball i les funcions de la categoria objecte de la convocatí²ria: . missió del l oc de treball: - organitzar i desenvolupar les tasques administratives prí²pies de lí¢Â€Â™í rea de la secretaria intervenció del municipi . colí‚·laborant amb el secretari-interventor en la redacció dí¢Â€Â™informes i propostes . colí‚·laboració amb dí¢Â€Â™altres administracions i organització interna de lí¢Â€Â™í mbit administratiu de la corporació . Fecha de publicación: 13 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya o en altres administracions educatives També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) establert per el Reial decret 1137/2002 . de 31 d'octubre . modificat pel Reial decret 264/2008 . de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
cap del servei de cooperació econ mica local annex 1 lloc 1 descripció del lloc de treball 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: cap del servei de cooperació econ mica local . departament: governació . administracions públiques i habitatge . unitat directiva: direcció general d'administració local . localitat: barcelona . nivell: 27 . complement específic: 31 . horari: dedicació especial . tipus de lloc: comandament . forma de provisió: concurs específic . norma funcional: dogc núm . 2 requisits de participació grup: a . subgrup a1 . mobilitat: administració de la generalitat de catalunya . col lectiu de cossos: administració general i alguns d'administració especial . especificació de cossos: cos superior i cossos de titulació superior arquitectura . enginyeria de camins . canals i ports . i enginyeria industrial . 2 finalitats/funcions: a) coordinar territorialment el puosc . Fecha de publicación: 26 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya o en altres administracions educatives També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) establert per el Reial decret 1137/2002 . de 31 d'octubre . modificat pel Reial decret 264/2008 . de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives Fecha de publicación: 19 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administracion en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales