Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administracion en barcelona
Auxiliar - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) 15 plazas de Auxiliar . pertenecientes a la escala de Administración General . subescala Auxiliar y subgrupo C2 . mediante concurso-oposición . por promoción interna . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Junio 2015 Cataluña Barcelona
Oficial - Tipo de oferta: concurso (promoción interna ) oposición Cinco plazas de Oficial . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Personal de Oficios . subgrupo C2 . mediante concurso oposición por promoción interna . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Junio 2015 Cataluña Barcelona
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso (promoción interna ) oposición Una plaza de Cabo de la Policía Local . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . clase Policía Local y categoría Cabo . mediante el sistema de concurso oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 28 Agosto 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Agosto 2014 Cataluña Barcelona
Agente de policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Tres plazas de Agente de Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 28 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona Torelló
Personal funcionario de la presidencia de la junta de extremadura Benigno Fernández Rubio contra el Decreto 190/2012 . de 21 de septiembre . por el que se modifican las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario de la Presidencia de la Junta de Extremadura y de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura . . . Fecha de publicación: 31 Enero 2013 - Publicado: DOE , Diario Oficial de Extremadura Extremadura Barcelona Rubió
Técnico superior de gestión - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Agosto 2012 Cataluña Barcelona Masnou
Traducción automática
Técnico superior de gestión
Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . .
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Cuatro plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 31 Mayo 2012 Cataluña Barcelona Cervelló
Traducción automática
Agente de la policía local
Cuatro plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
La escala de administración especial - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de la Escala de Administración Especial . subescala Técnica . clase Técnica Diplomada . categoría Magisterio . especialidad Educación Física . por concurso-oposición libre . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Junio 2012 Cataluña Barcelona Manlleu
Traducción automática
La escalera de administración especial
Una plaza de la Escalera de Administración Especial . subescala Técnica . clase Técnica Diplomada . categoría Magisterio . especialidad Educación Física . miedo concurso-oposición libre . . .
Arquitecto - Tipo de oferta: concurso oposición Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 12 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Mayo 2012 Cataluña Barcelona Vallromanes
Traducción automática
Arquitecto
Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . .
Agente de policía - Tipo de oferta: concurso-oposición 3 plazas de Agente de Policía . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 02 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 22 Mayo 2012 Cataluña Barcelona Viladecans
Traducción automática
Agente de policía
3 plazas de Agente de Policía . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administracion en barcelona España

Oposiciones y Concursos de administracion en Cataluña excluyendo Barcelona
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya o en altres administracions educatives També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) establert per el Reial decret 1137/2002 . de 31 d'octubre . modificat pel Reial decret 264/2008 . de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives Fecha de publicación: 19 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L subgrup de funció a1 ó a2 b) Experi ncia professional en qualsevol de les Administracions Públiques . inclosa la que pugui acreditar-se en Cossos o Escales d'Administració Especial de l Administració local . en places del Subgrup de funció A1 ó A2 . o les equivalents Categories Professionals laborals I ó II . 0 . 30 punts-mes treballat . amb un m xim de 5 punts . . . Fecha de publicación: 14 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ls subgrups a1 - Experi ncia professional en altres funcions . en administracions locals o altres administracions públiques . en places dels subgrups A1 . A2 o C1 i C2 . o laborals equivalents en qualsevol de les formes regulades al Reial Decret 1732-1994: 0 . 05 punts per mes treballat . fins a un m xim de 4 punts . . . Fecha de publicación: 10 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ls subgrups a1 b) Experi ncia professional en altres funcions . en administracions locals o altres administracions públiques en places dels subgrups A1 . A2 . C1 i-o C2: 0 . 10 punts per mes treballat . fins a un m xim d'1 punt . . . Fecha de publicación: 10 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ls subgrups a1 b) Experi ncia professional en altres funcions . en administracions locals o altres administracions públiques . en places dels subgrups A1 . A2 o C1 i C2 . o laborals equivalents: 0 . 10 punts per mes treballat . fins a un m xim d'1 punt . . . Fecha de publicación: 12 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ls subgrups a1 i a2 : 0 3) Experi ncia professional en altres funcions . en administracions locals o altres administracions públiques . en places dels subgrups A1 i A2 : 0 . 10 punts per mes treballat . fins a un m xim de 4 punt . . . Fecha de publicación: 14 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- per cada mes treballat en lloc similar en un consell comarcal b) experi ncia pel desenvolupament de treballs professionals relacionats amb les funcions del lloc a cobrir i definides en aquestes bases . fins a un m xim de 3 punts: - per cada mes treballat en lloc similar en un consell comarcal . - per cada mes treballat en lloc similar en la resta d administracions públiques: 0 . 03 punts . - per cada mes treballat en lloc similar en el sector privat: 0 . 02 punts . Fecha de publicación: 18 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent El Ple de la Corporació . en sessió ordin ria de 28 de gener de 2016 . va adoptar l'acord de sol licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'autorització per a la reposició del 100% de les places vacants de l'exercici 2015 en la plantilla de la policia local de l'Ajuntament que corresponen a dos places d'agent . . . Fecha de publicación: 06 Mayo 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administracion en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales