Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en cambados
-xefe de negociado de intervención no concello de bueu sistema: oposición libre - Tipo de oferta: oposición (Interino ) ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE FUNCIONARIO INTERINO PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE -XEFE DE NEGOCIADO DE INTERVENCIÓN NO CONCELLO DE BUEU SISTEMA: OPOSICIÓN LIBRE . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Administrativo-jefe de negociado de intervención en el ayuntamiento de bueu sistema: oposición libre
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE FUNCIONARIO INTERINO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO-JEFE DE NEGOCIADO DE INTERVENCIÓN EN El AYUNTAMIENTO DE BUEU SISTEMA: OPOSICIÓN LIBRE . . .
-xefe de negociado de intervención no concello de bueu (pontevedra) a través de oposición libre - Tipo de oferta: oposición (Interino ) Pola Xunta de goberno Local celebrada con data 18 de Xaneiro de 2013 prestouse aprobación á Convocatoria e Bases de Selección de Persoal Funcionario Interino para cubrir unha praza de -Xefe de Negociado de Intervención no Concello de Bueu (Pontevedra) a través de Oposición libre . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Administrativo-jefe de negociado de intervención en el ayuntamiento de bueu (pontevedra) a través de oposición libre
Por la Junta de gobierno Local celebrada con fecha 18 de Enero de 2013 se prestó aprobación a la Convocatoria y Bases de Selección de Personal Funcionario Interino para cubrir una plaza de Administrativo-Jefe de Negociado de Intervención en el Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra) a través de Oposición libre . . .

Oposiciones y Concursos de administrativo en Pontevedra excluyendo cambados
Auxiliar de tesorería Una plaza de Auxiliar de Tesorería . categoría profesional nivel IV . oferta de empleo público . publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Auxiliar de servicios sociales Una plaza de Auxiliar de Servicios Sociales . categoría profesional nivel IV oferta de empleo público . publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Auxiliar recepcionista Una plaza de Auxiliar Recepcionista . a tiempo parcial . categoría profesional nivel IV . oferta de empleo público publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
gestor / gestora ord 2968 . map 1415722 . unidad d prov de pontevedra sede vigo . puesto gestor / gestora . niv 16 . ads sb c1c2 . ciudad vigo . min iss . nombre diz freitas . m angeles . nrp ***3381***a1616 . sb c1 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Pontevedra
auxiliar /a denominación do posto de traballo: auxiliar /a . adscrición: benestar social . relación laboral: funcionario . sistema de acceso: oposición . º de prazas: 2 a xornada completa e 1 a xornada parcial (20 horas) . nivel: 16 . categoría profesional: auxiliar . titulación esixida: graduado en e . Fecha de publicación: 21 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
auxiliar número de prazas: 1 grupo . subescala: técnica . clase: técnico medio . xornada: tempo parcial . 2/5 xornada . nivel cd: 20 complemento específico . b)í¢Â€Âˆí¢Â€Âˆ denominación: auxiliar . Fecha de publicación: 05 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
de administracií“n xeral, por promocií“n interna CONVOCATORIA E BASES PARA A PROVISIí“N DE DEZ PRAZAS DE DE administracií“n xeral, por promocií“n interna Fecha de publicación: 17 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
auxiliar denominación do posto de traballo: auxiliar . adscrición: benestar social . relación laboral: funcionario . sistema de acceso: oposición . º de prazas: 2 a xornada completa e 1 a xornada parcial (20 horas) . nivel: 16 . categoría profesional: auxiliar . titulación esixida: graduado en e . especialidade: non requirida . coñecementos específicos: coñecementos de informática e galego . Fecha de publicación: 17 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Técnico de orientación laboral En el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra se ha interpuesto recurso contencioso- con el número de procedimiento abreviado 122/2018 . promovido por Ana Sánchez Diz contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición frente a la resolución de la alcaldía de adscripción al puesto de trabajo de técnico de orientación laboral Fecha de publicación: 14 Agosto 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
Auxiliar por acumulacií“n de tarefas CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR POR ACUMULACIí“N DE TAREFAS . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en Pontevedra excluyendo cambados
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia excluyendo Pontevedra
Auxiliar /a do concello de cee CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN . MEDIANTE FUNCIONARIO/A INTERINO/A . DA PRAZA DE AUXILIAR /A DO CONCELLO DE CEE . . . Fecha de publicación: 19 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar-administrativa/o - denominación: auxiliar-administrativa/o . - número: cinco (5) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar-administrativa/o a) denominación: auxiliar-administrativa/o . b) número: cinco (5) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar-administrativa/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do concello de padrón ANUNCIO: CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO . PARA A COBERTURA DE CINCO (5) PRAZAS DE PERSOAL LABORAL FIXO DE AUXILIAR-ADMINISTRATIVA/O PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN . AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 20/201 . DO 28 DE DECEMBRO Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
neste concello de moeche Por Resolución de Alcaldía de data 2 de febreiro de 2024 . acordouse aprobar a convocatoria e as bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a mediante o sistema de concurso para futuras coberturas de posto de neste Concello de Moeche . con carácter de interinidade . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
escala: administración xeral . subéscala: administrativa . número de vacantes: 2 . denominación: . sistema de acceso: oposición libre . Fecha de publicación: 08 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar uad VISTO o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de AUXILIAR UAD . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal . aprobada por Decreto da Alcaldía de data 09/05/2022 e publicada no DOG número 103 do 31/05/2022 e no BOP da Coruña número 90 do 12/05/2022 . a través do sistema de selección de CONCURSO DE MÉRITOS . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/12/2022 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 244 do 27/12/2022 . no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 52 do 15/03/2023 . no Boletín Oficial do Estado número 229 do 25/09/2023 e no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) Fecha de publicación: 30 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar VISTO o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de AUXILIAR . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal . aprobada por Decreto da Alcaldía de data 09/05/2022 e publicada no DOG número 103 do 31/05/2022 e no BOP da Coruña número 90 do 12/05/2022 . a través do sistema de selección de CONCURSO DE MÉRITOS . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/12/2022 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 244 do 27/12/2022 . no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 52 do 15/03/2023 . no Boletín Oficial do Estado número 229 do 25/09/2023 e no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) Fecha de publicación: 30 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a funcionario/a interino/a do concello de o pino - Proceder á convocatoria e aprobación das Bases relativas ao PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DUNHA (1) PRAZA DE /A FUNCIONARIO/A INTERINO/A do Concello de O Pino . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en Galicia excluyendo Pontevedra


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales