Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Castilla La Mancha
Caporal de la policia local de l퀙ajuntament 02 Promoció interna de dues places de caporal de la Policia local de l퀙ajuntament de castell-platja d퀙aro la junta de govern local, en sessió de data 30 de novembre de 2017, ha pres el segí¼ent acord: contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrí  interposar amb carí cter potestatiu recurs de reposició davant l퀙í²rgan que l퀙ha dictada, en el termini d퀙un mes a comptar des del dia segí¼ent a la recepció d퀙aquesta notificació Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Auxiliar administrativo por concurso-oposición -promoción interna- Fecha de publicación: 16 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
administratiu/va 퀢 denominació del lloc de treball: administratiu/va . 퀢 grup de classificació: c (subgrup c1) . 퀢 escala: administració general . 퀢 subescala: administrativa . 퀢 naturalesa: funcionarial (funcionari/í ria interí/ina de programa) . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 30 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
administratiu/va 퀢 denominació del lloc de treball: administratiu/va . 퀢 grup de classificació: c (subgrup c1) . 퀢 escala: administració general . 퀢 subescala: administrativa . 퀢 naturalesa: funcionarial (funcionari/í ria interí/ina de programa) . funcions principals del lloc de treball: . Fecha de publicación: 30 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
auxiliar-administrativo número de plazas: una plaza . - nivel de complemento de destino: 26 . denominación del puesto: auxiliar-administrativo . Fecha de publicación: 20 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
1, grupo c2 auxiliar administrativo . plaza: 1 . grupo c2 . operario servicios múltiples: 1 plaza . c) personal temporal piscina municipal: 1 plaza . peón servicios municipales: 1 plaza . personal centro mayores: 2 plazas . Fecha de publicación: 13 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
auxiliar-administrativo número de plazas: una . denominación: auxiliar-administrativo . Fecha de publicación: 09 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Administrativo de gabinete de alcaldía asimilada a las de la subescala administrativa de la escala de administración general como personal eventual Puesto de trabajo de Administrativo de Gabinete de Alcaldía asimilada a las de la Subescala Administrativa de la Escala de Administración General como personal eventual . . . Fecha de publicación: 22 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
auxiliar administrativo general . subescala auxiliar . las plazas de: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 25 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
administrativo administración general denominación: administrativo administración general . número de plazas: 1 . grupo c1 . subescala: administrativo . nivel de complemento de destino: 22 . Fecha de publicación: 14 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en Castilla La ManchaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales