Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Comunidad Valenciana
Treballador-a social 1 L'objecte de la convocat ria és la provisió . per concurs-oposició com a personal funcionari . de dues places de treballador-a social . escala administrativa general . grup A2 2 La present funcionarització té per objecte la cobertura pel procediment de promoció interna . com a funcionari de carrera . dirigida a la promoció del personal laboral fix d'aquest Ajuntament que ocupe una pla a reservada a personal funcionari per ministeri de la llei . d'acord amb l'establert en la disposició transit ria segona de Reial Decret Legislatiu 5/2015 . de 30 d'octubre . per el que s'aprova el Text Refós de l'Estatut B sic de l'Empleat Públic -TREBEP- Fecha de publicación: 08 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agente de empleo 1 El objeto de la convocatoria es la provisión . por concurso-oposición como personal funcionario . de una plaza de agente de empleo y desarrollo local . escala administrativa general . grupo A2 . complemento de destino 18 . . . Fecha de publicación: 07 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
tratamientos de textos y hoja de cálculo a través de pruebas prácticas requisitos: * titulación . * perfil lingüístico: c1-3 . * conocimientos mínimos: tratamientos de textos y hoja de cálculo a través de pruebas prácticas . sistema de provisión: concurso específico . lugar abierto a otras administraciones . nivel de destino: de entrada 14 puesto a) dificultad técnica . 82 denominación: personal auxiliar administrativo secretaria clasificación . naturaleza: funcionarial . lugar no singularizado . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
personal administrativo de secretaria requisitos: * titulación . * perfil lingüístico: c1-3 . * conocimientos mínimos: conocimientos en ofimáticas . especialmente en aplicaciones de tratamientos de textos . que se acreditaron a través de la realización de pruebas prácticas . sistema de provisión: concurso específico . lugar abierto a otras administraciones . nivel de destino: 14 . destino de entrada . dificultad técnica: nivel retributivo 3 . 42 denominación: personal administrativo de secretaria . ninguno de negociado clasificación . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
plantilla edicte per acord de ple d'esta corporació de data 26 d'abril de 2018 . ha sigut aprovada la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball (rllt) següent: plantilla . relació de llocs de treball: - crear el lloc de treball "policia gestió administrativa" . amb codi 010208 i una previsió inicial d'1 dotació (lloc reservat a la segona activitat de la policia local) . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
personal administrativo de secretaria requisitos: * titulación . * perfil lingüístico: c1-3 . * conocimientos mínimos: conocimientos en ofimáticas . especialmente en aplicaciones de tratamientos de textos . que se acreditaron a través de la realización de pruebas prácticas . sistema de provisión: concurso específico . lugar abierto a otras administraciones . nivel de destino: 14 . destino de entrada . dificultad técnica: nivel retributivo 3 . 42 denominación: personal administrativo de secretaria . ninguno de negociado clasificación . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Administrativos Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre aprobación de convocatoria provisión de 30 plazas de administrativos . Administración General . turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 04 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
administrativo/a escala denominación de la plaza: administrativo/a escala . n plazas: 1 convocatoria . Fecha de publicación: 03 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Administrativo/a por promoción interna El objeto de las presentes bases es la convocatoria de las pruebas de selección para la provisión en propiedad de tres plazas de Administrativo/a por promoción interna . Grupo C . Subgrupo C1 . escala de Administración General . subescala Administrativa y naturaleza funcionarial . de acuerdo con la oferta de empleo público de 2016 y 2017 . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 27/12/2016 y 21/12/2017 Fecha de publicación: 03 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Auxiliares administrativos/as de adminis- BASES ESPECíFICAS PARA LA CONSTITUCIí“N DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINIS- . . . Fecha de publicación: 28 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en Comunidad ValencianaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales