Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
Traballo de administrativo informático polo sistema de oposición e formación de bolsa de emprego Faise públilco por Decreto de Alcaldía número 123/2019 de data 15 de marzo de 2019 . aprobouse a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo dun funcionario interino posto de traballo de administrativo informático polo sistema de oposición e formación de bolsa de emprego . cuxo teor literal se transcribe a continuación: . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a como funcionario/a de carreira na escala de administración xeral Vista a convocatoria para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a como funcionario/a de carreira na escala de administración xeral . incluída na Oferta de emprego público do Concello de Vedra para 2018 e que se rexerá polas Bases aprobadas polo Pleno municipal con data vinte e seis de setembro de dous mil dezaoito (BOP de A Coruña n 202 . do 23 de outubro de 2018) Fecha de publicación: 15 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo íΆΒ€ΒΆ escala: administración xeral . íΆΒ€ΒΆ subescala: administrativa . íΆΒ€ΒΆ denominación: administrativo . íΆΒ€ΒΆ número: unha (1) . e) lingua galega: estar en posesión ou en condicións de obtelo . íΆΒ€ΒΆ nivel complemento de destino: 22 . íΆΒ€ΒΆ titulación esixida: bacharelato . técnico ou equivalente . íΆΒ€ΒΆ sistema de selección: oposición libre . íΆΒ€ΒΆ funcións a desempeñar: as contidas na relación de postos de . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
administrativo d) habilitación: no haber sido separado mediante expediente . íΆΒ€ΒΆ escala: administración general . íΆΒ€ΒΆ subescala: administrativa . íΆΒ€ΒΆ denominación: administrativo . íΆΒ€ΒΆ número: una (1) . íΆΒ€ΒΆ nivel complemento de destino: 22 . íΆΒ€ΒΆ titulación exigida: bachillerato . técnico o equivalente . íΆΒ€ΒΆ sistema de selección: oposición libre . íΆΒ€ΒΆ funciones a desempeñar: las contenidas en la relación de . e) lengua gallega: estar en posesión o en condiciones de . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Administrativo/a - persoal funcionario - Visto o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de administrativo/a - persoal funcionario . Escala de Administración General . Subescala Administrativo . pertencente ao grupo C1 . polo sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . pertencente á oferta de emprego de 2018 . sendo publicada a convocatoria no Boletin Oficial da Provincia núm Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Pola presente faise pública a anulación da a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de Administración Xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino publicadas no BOP de A Coruña n 4 . de 7 de xaneiro de 2019 . de conformidade coa resolución de 28 de xaneiro de 2019 da Subdirección General de seguimiento de acuerdos y disposiciones na que se denega a publicación no BOE de conformidade co art 1 y 6 Fecha de publicación: 06 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Anuncio de anulación da convocatoria do proceso de selección da praza de escala de administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
general denominación del puesto: jefatura del servicio de planificación económica y coordinación administrativa . nivel: 28 . complemento específico: 16 . cuerpo o escala: general . dependencia: dirección general de emergencias e interior . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 24 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general denominación del puesto: jefatura del servicio de planificación económica y coordinación administrativa . nivel: 28 . complemento específico: 16 . cuerpo o escala: general . dependencia: dirección general de emergencias e interior . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 24 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general denominación del puesto: jefatura del servicio de planificación económica y coordinación administrativa . nivel: 28 . complemento específico: 16 . cuerpo o escala: general . dependencia: dirección general de emergencias e interior . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 24 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales