Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
administrativo -código: 02 . -denominación: administrativo . -área de adscrición: departamento de xestión económica . -tipo de persoal: posto reservado a persoal funcionario . -escala / subescala: administración xeral / administrativa . -nivel de complemento de destino: 20 . -complemento específico anual: 7 . Fecha de publicación: 16 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Escala de administración xeral Vista a convocatoria e bases específicas do proceso de selección da praza de Escala de Administración xeral . subescala auxiliar administrativo con carácter interino (BOP A Coruña n 4 . de 7 de xaneiro . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo/a -n de prazas: tres (3) . -denominación: administrativo/a . -escala: administración xeral . -subescala: administrativa . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo/a -n de prazas: unha (1) . -denominación: administrativo/a . -escala: administración xeral . -subescala: administrativa . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo una plaza de auxiliar administrativo . . . Fecha de publicación: 22 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Do persoal ao servizo da administración xeral do estado e provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios da administración xeral do estado Para o non previsto nas presentes Bases será de aplicación supletoria a Lei 7/1985 . do 2 de abril . Reguladora das Bases do Réxime Local; o RD 896/1991 . do 7 de xuño . polo que se establecen as regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o proceso de selección dos funcionarios da administración local; o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro; a Lei 5/1997 . do 22 de xullo . de Administración Local de Galicia e a Lei 2/2015 . do 29 de abril . do Emprego Público de Galicia; o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986 . do 18 de abril; e o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e Provisión de Postos de Traballo e Promoción profesional dos funcionarios da Administración Xeral do Estado . aprobado polo Real Decreto 364/1995 . do 10 de marzo; así como no resto da lexilsación administrativa vixente Fecha de publicación: 04 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo/a denominación: administrativo/a . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 140 . de 26 de xullo de 2017) . Fecha de publicación: 03 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo/a denominación do posto de traballo: auxiliar administrativo/a . adscrición: benestar social . relación laboral: funcionario . sistema de acceso: oposición . de prazas: 2 a xornada completa e 1 a xornada parcial (20 horas) . nivel: 16 . categoría profesional: auxiliar . titulación esixida: graduado en e . Fecha de publicación: 21 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
auxiliar administrativo/a denominación del puesto: auxiliar administrativo/a . área funcional: administrativa . jornada laboral y horario: según lo establecido en el convenio colectivo y en los calendarios laborales . retribución: la establecida en el convenio colectivo . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo clasificación: escala de administración xeral . subescala auxiliar . nivel de complemento de destino: 16 . denominación: auxiliar administrativo . de vacantes: 1 . acceso: libre . sistema de selección: oposición . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales