Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
gestor / gestora administrativo ord 2078 . map 3198569 . unidad direccion provincial de lugo . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c2 . ciudad lugo . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Lugo
derecho administrativo número de concurso: 8c/21 . número de plazas: 1 (a00650) . área de conocimiento: derecho administrativo . departamento: derecho público y teoría del estado . perfil: derecho administrativo iii - garantías del administrado (g3161424) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho administrativo número de concurso: 45t/21 . número de plazas: 1 (c01871) . área de conocimiento: derecho administrativo . departamento: derecho público y teoría del estado . perfil: derecho administrativo i-fundamentos de derecho administrativo (g3161225) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho administrativo de concurso: 2505/20 dedic . de plazas: 1 (c01838) . área de conocimiento: derecho administrativo . departamento: derecho público y teoría del estado . perfil: derecho administrativo i- fundamentos del derecho administrativo (g3161225) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho administrativo de concurso: 2505/20 dedic . de plazas: 1 (c01838) . área de conocimiento: derecho administrativo . departamento: derecho público y teoría del estado . perfil: derecho administrativo i- fundamentos del derecho administrativo (g3161225) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 04 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalid 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade Fecha de publicación: 02 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Do persoal ao servizo da administración xeral do estado e provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios da administración xeral do estado Para o non previsto nas presentes Bases será de aplicación supletoria a Lei 7/1985 . de 2 de abril . Reguladora das Bases do Réxime Local; o RD 896/1991 . do 7 de xuño . polo que se establecen as regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o proceso de selección dos funcionarios da administración local; o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro; a Lei 5/1997 . de 22 de xullo . de Administración Local de Galicia e a Lei 2/2015 . de 29 de abril do Emprego Público de Galicia; o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986 . de 18 de abril; e o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e Provisión de Postos de Traballo e Promoción profesional dos funcionarios da Administración Xeral do Estado . aprobado polo Real Decreto 364/1995 . de 10 de marzo; así como no resto da lexilsación administrativa vixente Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Isaac díaz pardo No Rexistro Xeral do Concello . Praza de Isaac Díaz Pardo . 1 . 15888 . Oroso . en horario de 9:00 a 14:00 horas . ou de calquera dos xeitos previstos na Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común . no prazo de 15 días hábiles dende a publicación do anuncio da convocatoria no BOP . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo Informado da convocatoria que realiza o Concello de Laxe . para unha praza de Auxiliar Administrativo . persoal laboral temporal de Servizos Sociais . de acordo ás bases publicadas no B . . . Fecha de publicación: 30 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales