Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
grupo c1; nivel 18; vacante - una plaza de administrativo: grupo c1; nivel 18; vacante . - una plaza de auxiliar administrativo: grupo c2 . Fecha de publicación: 15 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
tí‰cnico/a de xestií“n contable e administrativa denominación: tí‰cnico/a de xestií“n contable e administrativa . réxime xurídico: laboral . clasificación: técnico medio (grupo cotización ii) . Fecha de publicación: 12 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
1; grupo c1; nivel de comple- mento de destino: 24 . gastos financeiros: 15 . escala de administración general: subescala administrativa . transferencias correntes: 29 . de plazas: 1; grupo c1; nivel de comple- . investimentos reais: 72 . Fecha de publicación: 10 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar administrativo/a número de vacantes: 1 (quenda libre) (cuberta interinamente) . denominación: auxiliar administrativo/a . Fecha de publicación: 10 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar administrativa/o a) denominación da praza: auxiliar administrativa/o . - escala: administración xeral . - subescala: auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Do persoal ao servizo da administración xeral do estado e provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios da administración xeral do estado Para o non previsto nas presentes Bases será de aplicación supletoria a Lei 7/1985 . de 2 de abril . Reguladora das Bases do Réxime Local; o RD 896/1991 . do 7 de xuño . polo que se establecen as regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o proceso de selección dos funcionarios da administración local; o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro; a Lei 5/1997 . de 22 de xullo . de Administración Local de Galicia e a Lei 2/2015 . de 29 de abril do Emprego Público de Galicia; o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986 . de 18 de abril; e o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e Provisión de Postos de Traballo e Promoción profesional dos funcionarios da Administración Xeral do Estado . aprobado polo Real Decreto 364/1995 . de 10 de marzo; así como no resto da lexilsación administrativa vixente Fecha de publicación: 09 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar administrativo - número de plazas: 1 . - denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 08 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
pavimentación de camiños no concello de riveira organismo: concello de riveira . dependencia que tramita o expediente: oficina municipal de contratación . tipo: contrato administrativo de obras . denominación: pavimentación de camiños no concello de riveira . prazo de execución: 6 meses . orzamento base: 180 . ive (21%): 37 . orzamento total de licitación: 218 . Fecha de publicación: 07 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
pavimentación de rúas no casco urbano de riveira organismo: concello de riveira . dependencia que tramita o expediente: oficina municipal de contratación . tipo: contrato administrativo de obras . denominación: pavimentación de rúas no casco urbano de riveira . prazo de execución: 4 meses . orzamento base: 151 . ive (21%): 31 . orzamento total de licitación: 183 . Fecha de publicación: 07 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
pavimentación nos campos de fútbol de aguiño e carreira organismo: concello de riveira . dependencia que tramita o expediente: oficina municipal de contratación . tipo: contrato administrativo de obras . denominación: pavimentación nos campos de fútbol de aguiño e carreira . segundo o proxecto redactado pola enxeñeira municipal uxía landeira pereira na data decembro de 2017 . prazo de execución: 1 . 5 meses . orzamento base: 39 . ive (21%): 8 . orzamento total de licitación: 47 . Fecha de publicación: 07 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales