Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administrativo en Galicia
derecho administrativo de concurso: 2505/20 dedic . de plazas: 1 (c01838) . área de conocimiento: derecho administrativo . departamento: derecho público y teoría del estado . perfil: derecho administrativo i- fundamentos del derecho administrativo (g3161225) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
derecho administrativo de concurso: 2505/20 dedic . de plazas: 1 (c01838) . área de conocimiento: derecho administrativo . departamento: derecho público y teoría del estado . perfil: derecho administrativo i- fundamentos del derecho administrativo (g3161225) . centro (*): facultad de derecho . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 12 Enero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Diciembre 2020 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 04 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalid 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade Fecha de publicación: 02 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Do persoal ao servizo da administración xeral do estado e provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios da administración xeral do estado Para o non previsto nas presentes Bases será de aplicación supletoria a Lei 7/1985 . de 2 de abril . Reguladora das Bases do Réxime Local; o RD 896/1991 . do 7 de xuño . polo que se establecen as regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o proceso de selección dos funcionarios da administración local; o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro; a Lei 5/1997 . de 22 de xullo . de Administración Local de Galicia e a Lei 2/2015 . de 29 de abril do Emprego Público de Galicia; o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986 . de 18 de abril; e o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e Provisión de Postos de Traballo e Promoción profesional dos funcionarios da Administración Xeral do Estado . aprobado polo Real Decreto 364/1995 . de 10 de marzo; así como no resto da lexilsación administrativa vixente Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Isaac díaz pardo No Rexistro Xeral do Concello . Praza de Isaac Díaz Pardo . 1 . 15888 . Oroso . en horario de 9:00 a 14:00 horas . ou de calquera dos xeitos previstos na Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común . no prazo de 15 días hábiles dende a publicación do anuncio da convocatoria no BOP . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo Informado da convocatoria que realiza o Concello de Laxe . para unha praza de Auxiliar Administrativo . persoal laboral temporal de Servizos Sociais . de acordo ás bases publicadas no B . . . Fecha de publicación: 30 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
general nivel: 30 . centro destino: subdirección general de coordinación administrativa . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Personal funcionario de presente edicto en el boletín oficial de la provincia-, con la administración general, subescala administrativa, del finalidad de que durante este plazo las personas interesadas ayuntamiento de toén carrera para la plaza de personal funcionario de presente edicto en el boletín oficial de la provincia-, con la administración general, subescala administrativa, del finalidad de que durante este plazo las personas interesadas ayuntamiento de toén Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Administrativos/as desta administración local Publicada con data do 09/04/2019 . no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña n 68 . a relación provisional de persoas admitidas e excluidas para participar no proceso selectivo para a elaboración dunha lista de persoal para posíbeis substitucións temporais nas prazas de administrativos/as desta Administración local . tras a publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña n 91 . do 15/05/2019 Fecha de publicación: 12 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales