Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de animador en arteixo

No hemos encontrado oposición o concurso de animador en todo arteixo

También puede buscar sólo en arteixo o la profesión animador
Oposiciones y Concursos de animador en A Coruña excluyendo arteixo
de tempo libre (grupo iv) correspondente á oferta de emprego público 2016 Bases da convocatoria para a provisión polo sistema de oposición dunha praza de de tempo libre (grupo IV) correspondente á oferta de emprego público 2016 . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo denominada de tempo libre É obxecto desta convocatoria a provisión en propiedade . polo sistema de oposición . dunha praza de persoal laboral fixo denominada de Tempo Libre . pertencente ao Grupo IV do Convenio Colectivo . vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público de 2016 . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a cultural do concello de touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de /a cultural do Concello de Touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
/a cultural e actividades recreativas do concello de cabanas Por Resolución da Alcaldía 739/2017 . de data 29 de decembro de 2017 . procedeuse á aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión dunha praza de /a cultural e actividades recreativas do Concello de Cabanas . incluída na oferta de emprego público de 2016 e anteriores . que a continuación se reproducen: . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cabanas
Traballo de /a deportivo/a do concello O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e / ou nomeamentos interinos no posto de traballo de /a deportivo/a do Concello . . . Fecha de publicación: 26 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a á lectura área de adscrición: departamento de bibliotecas . denominación: /a á lectura . 196 de 17 de outubro de 2016): subgrupo c1 . nivel: 18 . complemento específico (ano 2016): 8 . titulación: título de bacharelato . técnico ou equivalentes . outros coñecementos: coñecementos de galego . xeira de traballo: a que determine para cada caso concreto a concellaría de educación e cultura . Fecha de publicación: 02 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
de tempo libre BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO POSTO DE DE TEMPO LIBRE . . . Fecha de publicación: 18 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
cultural do concello de touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado segundo a subvención outorgada pola excma O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de cultural do Concello de Touro en réxime de contratación laboral por obra ou servizo determinado segundo a subvención outorgada pola Excma . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Touro
Traballo laboral temporal de /a cultural por quedar vacante o dito posto O Concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección . mediante concurso de méritos . dun posto de traballo laboral temporal de /a cultural por quedar vacante o dito posto . ao abeiro da subvención obtida da Deputación Provincial . . . Fecha de publicación: 25 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Aranga
Traballo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal É obxecto da presente convocatoria a regulación da contratación dun/dunha /a cultural que se encargará xunto co técnico de cultura do desenvolvemento da programación cultural do Concello para o ano 2014 e dos programas culturais da Deputación neste Concello . así mesmo realizará programas de apoio nas aulas de informática municipal e actividades para a incorporación ás novas tecnoloxías así como aqueles outros que se deriven do seu posto de traballo Fecha de publicación: 01 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de animador en A Coruña excluyendo arteixo
Oposiciones y Concursos de animador en Galicia excluyendo A Coruña
/a cultural de nuevo ingreso (segundo proceso por quedar desierto el anterior) de la oferta de empleo público de 2016 publicada en el bop el 27 de octubre de 2016 (persoal laboral indefinido) mediante el sistema de oposición lib 111 . de 13 de junio de 2019 . se publican íntegramente las bases que regirán la convocatoria de la praza de /a cultural de nuevo ingreso (segundo proceso por quedar desierto el anterior) de la oferta de empleo público de 2016 publicada en el BOP el 27 de octubre de 2016 (persoal laboral indefinido) mediante el sistema de oposición libre . . . Fecha de publicación: 21 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 06 Junio 2019 Galicia
/a cultural de nuevo ingreso de la oferta de empleo público de 2016 En el Boletín Oficial de la provincia número 33 . de 15 de febrero de 2019 . se publican íntegramente las bases que regirán la convocatoria de la plaza de /a cultural de nuevo ingreso de la oferta de empleo público de 2016 . publicada en el BOP el 27 de octubre de 2016 (personal laboral fijo) . mediante el sistema de oposición libre . . . Fecha de publicación: 27 Febrero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 05 Febrero 2019 Galicia
Tí‰cnico/a /a socio-cultural terceira idade centro social polivalente CORRECCIí“N DE ERROS DA CONVOCATORIA DO POSTO DE Tí‰CNICO/A /A SOCIO-CULTURAL TERCEIRA IDADE CENTRO SOCIAL POLIVALENTE . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Técnico/a /a socio-cultural terceira idade centro social polivalente 2018 acordou a corrección de erros dos enunciados dos temas 12 e 13 do posto de técnico/a /a socio-cultural terceira idade centro social polivalente . nas bases xerais e específicas que regularán a convocatoria do proceso selectivo convocado para cubrir cinco postos de traballo de persoal laboral fixo . incluídos na Oferta de Emprego Público para o ano 2018 Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
turístico í¢Â€Â“ programa fomento de emprego 2018 - nº empregos: 1 . - denominación: turístico í¢Â€Â“ programa fomento de emprego 2018 . - réxime xurídico: funcionario interino (art . - clasificación: grupo c í¢Â€Â“ subgrupo c2 . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do 30/09/2019 . - duración xornada: media xornada (50%) . - modalidade da listaxe: específica . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
/a cultural 86 . de 8 de mayo de 2018 . fueron publicadas íntegramente las bases que van a regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de /a cultural y actividades recreativas . grupo III . personal laboral fijo . por concurso oposición libre . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Profesor , jefatura del servicio de gestión técnico-administrativa e interior - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefatura del servicio de gestión técnico-administrativa e interior . nivel: 28 . complemento específico: 12 . cuerpo o escala: general . formación específica: 501-licenciado en derecho (mérito) . dependencia: jefatura territorial . localidad: pontevedra . Fecha de publicación: 07 Marzo 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
Profesor , Técnico local de emprego - Tipo de oferta: concurso Por acordo do Pleno Municipal en sesión extraordinaria de 27 de decembro de 2013 . aprobáronse as bases e a convocatoria do concurso - oposición restrinxido para o acceso á función pública do persoal laboral do Concello da lama . para a funcionarización dunha praza de técnico local de emprego . encadrada na escala de administración especial . subescala técnica . clase superior e integrada no grupo a2 . e se abre o período de información pública Fecha de publicación: 04 Marzo 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Profesor , Letrado/a vacante en la relación de puestos de trabajo - Tipo de oferta: concurso (promoción interna) RESOLUCIóN de 14 de febrero de 2014 por la que se hace público el acuerdo plenario por el que se convoca proceso selectivo . mediante concurso . para cubrir una plaza de letrado/a vacante en la relación de puestos de trabajo . . . Fecha de publicación: 03 Marzo 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Profesor , jefe/a del centro - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefe/a del centro . Fecha de publicación: 21 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de animador en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales