Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto en Galicia
Arquitecto/a técnico/a do concello da laracha BASES DA CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO DE FORMACIÓN DUNHA LISTA DE EMPREGO PARA POSIBLES NOMEAMENTOS INTERINOS OU CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS EN POSTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DO CONCELLO DA LARACHA . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico/a - enxeñeiro/a técnico-a 311 de 07/02/2019 pola que se aproban as bases e a convocatoria para provisión temporal de 1 praza de arquitecto técnico/a - enxeñeiro/a técnico-a . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico (a2) BASES DA CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO (A2) . . . Fecha de publicación: 06 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto (a1) BASES DA CONVOCATORIA DE TRES PRAZAS DE ARQUITECTO (A1) . . . Fecha de publicación: 06 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a Por Resolución da Alcaldía N 75/2019 de data 12 de febreiro . aprobaronse as bases que rexerán a convocatoria para a cobertura definitiva . en propiedade . mediante o sistema de oposición libre dunha praza de arquitecto/a . vacante . no Concello de Cee . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto (funcionario de carreira) en desenvolvemento da oep 2018 BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO (FUNCIONARIO DE CARREIRA) EN DESENVOLVEMENTO DA OEP 2018 . . . Fecha de publicación: 29 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Trabajo denominado arquitecto/a-jefe/a de la unidad en la a) Se prevé la creación de un puesto de trabajo denominado Arquitecto/a-Jefe/a de la Unidad en la . . . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
arquitecto/a número de plazas: 1 . denominación: arquitecto/a . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Arquitecto/a técnico/a - enxeñeiro/a técnico /a 311 . do 07/02/2019 . aprobáronse as bases e a convocatoria para a provisión . en réxime de funcionario/a interino/a de 1 praza de arquitecto/a técnico/a - enxeñeiro/a técnico /a . . . Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo como funcionario/a interino/a É obxecto da presente convocatoria a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo como funcionario/a interino/a . técnico de grao medio . coa categoría de arquitecto/a técnico/a . enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas ou equivalente . para a Área de Urbanismo e Obras do Concello de Carballo . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 . do 18 de abril . a Lei 2/2015 . do 29 de abril . do emprego público de Galicia . e demais disposicións de pertinente aplicación Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales