Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto en Galicia
Arquitecto municipal do concello de brión BASES DA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA A SELECCIÓN DE UN/A ARQUITECTO/A INTERINO/A PARA A PRAZA DE ARQUITECTO MUNICIPAL DO CONCELLO DE BRIÓN . POR COMISIÓN DE SERVIZOS DO SEU TITULAR . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica superior . complemento destino (nivel): 26 . complemento específico (total 14 pagas): 4 . Fecha de publicación: 27 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto en chamamento interino e creación de bolsa de emprego que a continuación se insiren A Xunta de Goberno Local aprobou na sesión do día 20/02/2018 as bases reguladoras da convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto en chamamento interino e creación de bolsa de emprego que a continuación se insiren . . . Fecha de publicación: 27 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . prazas: unha (1) . tipo de persoal: funcionario de carreira . escala: administración especial . subescala: técnica superior . nivel: 26 . funcións: as descritas na relación de postos de traballo do concello de monfero en vigor en cada momento . xornada: posto a media xornada . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto técnico clasificación: escala de administración especial . subescala técnica . nivel de complemento de destino: 26 . complemento específico: 7 . denominación: arquitecto técnico . n de vacantes: 1 . acceso: libre . sistema de selección: oposición . xornada: completa . Fecha de publicación: 24 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a , debe dicir escala: técnica . clase: técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: arquitecto/a . debe dicir . Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a interino por programa temporal denominación: arquitecto/a interino por programa temporal . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnico superior . adscrición: area de urbanismo e infraestruturas/obras . duración do programa temporal: 18 meses . prorrogables por 6 meses máis . Fecha de publicación: 07 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica superior . complemento destino (nivel): 28 . complemento específico (total 14 pagas): 11 . a) nacionalidade: ter a nacionalidade española . b) capacidade: non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desenrolo das correspondentes funcións . c) idade: ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa . e) titulación: estar en posesión . segundo proceda . da/s titulación/s universitaria/s habilitante/s para o exercicio da profesión de arquitecto . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto en chamamento interino e creacion de bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISION DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO EN CHAMAMENTO INTERINO E CREACION DE BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto en chamamento interino e creación de bolsa de emprego que a continuación se insiren: Pola Xunta de Goberno Local na sesión do día 26 de abril de 2017 aprobaronse as bases reguladoras da convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto en chamamento interino e creación de bolsa de emprego que a continuación se insiren: . . . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales