Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto en Galicia
Trabajo denominado arquitecto/a-jefe/a de la unidad en la a) Se prevé la creación de un puesto de trabajo denominado Arquitecto/a-Jefe/a de la Unidad en la . . . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
arquitecto/a número de plazas: 1 . denominación: arquitecto/a . Fecha de publicación: 14 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Arquitecto/a técnico/a - enxeñeiro/a técnico /a 311 . do 07/02/2019 . aprobáronse as bases e a convocatoria para a provisión . en réxime de funcionario/a interino/a de 1 praza de arquitecto/a técnico/a - enxeñeiro/a técnico /a . . . Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo como funcionario/a interino/a É obxecto da presente convocatoria a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo como funcionario/a interino/a . técnico de grao medio . coa categoría de arquitecto/a técnico/a . enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas ou equivalente . para a Área de Urbanismo e Obras do Concello de Carballo . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 . do 18 de abril . a Lei 2/2015 . do 29 de abril . do emprego público de Galicia . e demais disposicións de pertinente aplicación Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a asesor/a dado que el ocupante se crea un puesto de arquitecto/a asesor/a dado que el ocupante . . . Fecha de publicación: 22 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
arquitecto técnico denominación: arquitecto técnico . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica de grado medio . complemento destino (nivel): 26 . complemento específico (total 14 pagas): 4 . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de arquitecto conforme as bases publicadas no bop n Logo de ver o proceso selectivo en relación coa convocatoria para cubrir mediante nomeamento interino a praza de persoal funcionario de arquitecto conforme as Bases publicadas no BOP n . . . Fecha de publicación: 02 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de arquitecto Logo de ver o proceso selectivo en relación coa convocatoria para cubrir mediante nomeamento interino unha praza de persoal funcionario de arquitecto . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto Advertido erro na base terceira . apartado 1 das bases específicas da convocatoria dunha praza de arquitecto . publicado no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 56 de 22 de marzo de 2018 . por resolución da concelleira-delegada de economía . facenda e administración de 1 de xuño de 2018 . procédese á súa corrección . de xeito que onde dí: Fecha de publicación: 10 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto Corrección de erros nas Bases específicas da convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto . . . Fecha de publicación: 10 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales