Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto interino en a coruna
Arquitecto técnico-técnico urbanista - Tipo de oferta: (Interino) Detectado erro na publicación da Convocatoria e Bases para a provisión en propiedade de 1 praza de arquitecto técnico-técnico urbanista . funcionario de carreira (BOP nº 69 de data 15 de abril de 2015) . eméndase o mesmo do seguinte xeito: . . . Fecha de publicación: 11 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico-técnico urbanista - Tipo de oferta: concurso-oposición (Concurso de méritos) (Interino) ANUNCIO: CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO . POR PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE . PARA COBERTURA COMO FUNCIONARIO DE CARREIRA DO POSTO DE ARQUITECTO TÉCNICO-TÉCNICO URBANISTA . PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA . ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL . SUBESCALA TÉCNICA . GRUPO A2 . aprobadas en Xunta de Goberno de data 1 de abril de 2015 . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico-aparellador adscrito ao departamento de urbanismo do concello de coristanco - Tipo de oferta: concurso-oposición (Concurso de méritos) (Interino) En data 04/01/2014 pola alcaldía deste concello aprobouse a convocatoria e bases reguladoras do proceso de selección . polo procedemento de concurso-oposición para cobertura (laboral fixo) . dunha praza de arquitecto técnico-aparellador adscrito ao departamento de urbanismo do Concello de Coristanco . co seguinte contido: . . . Fecha de publicación: 02 Abril 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
jefatura de la sección ii del secretariado del gobierno - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefatura de la sección ii del secretariado del gobierno . nivel: 25 . complemento específico: 10 . cuerpo o escala: general . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Persoal funcionario interino e laboral temporal do concello de narón - Tipo de oferta: laboral temporal (Interino ) Corrección de erro da convocatoria para a elaboración de listas de aspirantes para as prazas de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Narón . . . Fecha de publicación: 14 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
jefe del servicio económico-administrativo - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefe del servicio económico-administrativo . nivel: 28 . complemento específico: 13 . cuerpo o escala: general . dependencia: escuela gallega de administración pública . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 14 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Traballo por situación de maternidade - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso concurso-oposición (Concurso de méritos) É obxecto das presentes Bases a aprobación da Convocatoria e regulación das Bases do proceso selectivo para nomeamento de persoal funcionario interino . por substitución de funcionario de carreira con dereito de reserva de posto de traballo por situación de MATERNIDADE . lactancia e outros . inicialmente estimada en 4-6 meses ( art 10 . . . Fecha de publicación: 13 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
general nivel: 18 . complemento específico: 5 . cuerpo/escala: general . formación específica: 020/641 . centro destino: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
jefatura del servicio de gestión de expedientes sancionadores código del puesto: sac020000415770030 . denominación del puesto: jefatura del servicio de gestión de expedientes sancionadores . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . nivel cd: 28 . complemento específico: 13 . cuerpo o escala: general/estatutario servicio gallego de salud . titulación académica: 2062 (licenciado en derecho) . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego) (ri) . Fecha de publicación: 05 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
subdirector/a general de gestión económico-administrativa - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: subdirector/a general de gestión económico-administrativa . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general . formación específica: 640 –para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto interino en a coruna España

Oposiciones y Concursos de arquitecto interino en Galicia excluyendo A Coruña
Arquitecto en llamamiento interino ANUNCIO de convocatoria para la provisión de una plaza de arquitecto en llamamiento interino y creación de una bolsa de empleo . . . Fecha de publicación: 04 Septiembre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Arquitecto técnico para a execución do programa da área de rexeneración e renovación urbana na vila de baiona ao abeiro do plan estatal de fomento do aluguer de vivendas - Tipo de oferta: (Interino ) Persoal . oposicións BASES PARA A CONVOCATORIA DE PRAZA DUN ARQUITECTO TÉCNICO DO ARI Aprobadas por resolución de alcaldía de data 15/12/2015 as bases da convocatoria para a selección dun funcionario interino do posto de arquitecto técnico para a execución do programa da Área de rexeneración e Renovación urbana na Vila de Baiona ao abeiro do plan estatal de fomento do aluguer de vivendas . a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbana 2013-2016 . anualidade 2015 de conformidade co disposto no artigo 10 Fecha de publicación: 04 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
ingeniería e infraestructura de los transportes - Tipo de oferta: concurso (Interino) írea de conocimiento: ingeniería e infraestructura de los transportes . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: ingeniería y explotacións de los transportes . titulación: graduado/a en ingeniería . ingeniero/a . ingeniero/a técnico/a . arquitecto/a o arquitecto/a técnico/a . centro (*): esc . localidad: lugo . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Funcionario de arquitecto técnico - Tipo de oferta: oposición (Interino ) concurso O obxecto desta convocatoria é a cobertura . con carácter interino . de UNHA PRAZA de funcionario de ARQUITECTO TÉCNICO . vacante na plantilla municipal . adscrita ao servizo de Urbanismo . grupo A subgrupo A2 . Nivel de CD 26 e pertencente a escala de Administración Especial . subescala técnica . Clase Técnico medio polo sistema de concurso- oposición . II . . . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Arquitecto técnico - Tipo de oferta: oposición concurso (Interino) O obxecto desta convocatoria é a selección de persoal para a formación dunha bolsa de traballo na categoría de Arquitecto Técnico . grupo A subgrupo A2 . escala de Administración Especial . subescala técnica . Clase Técnico medio polo sistema de concurso- oposición . para os supostos en que sexa precisa a provisión interina de prazas de Arquitecto Técnico Fecha de publicación: 03 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra - Fecha Resolución: 20 Mayo 2014 Galicia Pontevedra
jefe del cuerpo de la policía local – corporación: ayuntamiento de baiona . – denominación: jefe del cuerpo de la policía local . – número de puestos a cubrir: 1 . – categoría: inspector . Fecha de publicación: 13 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
secretario/a del/de la secretario/a general - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación: secretario/a del/de la secretario/a general . Fecha de publicación: 10 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura del servicio de gestión económico-administrativa - Tipo de oferta: (libre designación) denominación del puesto de trabajo: jefatura del servicio de gestión económico-administrativa . Fecha de publicación: 06 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefe del cuerpo de la policía local - Tipo de oferta: oposición concurso (libre designación) denominación: jefe del cuerpo de la policía local . número de puestos a cubrir: 1 . categoría: inspector características del puesto . Fecha de publicación: 06 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Arquitecto incluída na plantilla de persoal para substitución dunha funcionaria de baixa por incapacidade temporal en réxime de interinidade de conformidade co disposto no artigo 10 do estatuto básico da función p&u Aprobadas por resolución de alcaldía de data 23/01/2014 as bases da convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto incluída na plantilla de persoal para substitución dunha funcionaria de baixa por incapacidade temporal en réxime de interinidade de conformidade co disposto no artigo 10 do Estatuto Básico da función pública e no artigo 8 do Decreto Lexislativo 1/2008 . do 13 de marzo . polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia Fecha de publicación: 06 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto interino en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales