Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto interino en la coruna

No hemos encontrado oposición o concurso de arquitecto interino en todo la coruna

También puede buscar sólo en la coruna o la profesión arquitecto interino
Oposiciones y Concursos de arquitecto interino en A Coruña excluyendo la coruna
Arquitecto/a técnico/a do concello da laracha BASES DA CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO DE FORMACIÓN DUNHA LISTA DE EMPREGO PARA POSIBLES NOMEAMENTOS INTERINOS OU CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS EN POSTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DO CONCELLO DA LARACHA . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Laracha
Arquitecto/a técnico/a - enxeñeiro/a técnico /a 311 . do 07/02/2019 . aprobáronse as bases e a convocatoria para a provisión . en réxime de funcionario/a interino/a de 1 praza de arquitecto/a técnico/a - enxeñeiro/a técnico /a . . . Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo como funcionario/a interino/a É obxecto da presente convocatoria a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo como funcionario/a interino/a . técnico de grao medio . coa categoría de arquitecto/a técnico/a . enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas ou equivalente . para a Área de Urbanismo e Obras do Concello de Carballo . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 . do 18 de abril . a Lei 2/2015 . do 29 de abril . do emprego público de Galicia . e demais disposicións de pertinente aplicación Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Carballo
Persoal funcionario de arquitecto conforme as bases publicadas no bop n Logo de ver o proceso selectivo en relación coa convocatoria para cubrir mediante nomeamento interino a praza de persoal funcionario de arquitecto conforme as Bases publicadas no BOP n . . . Fecha de publicación: 02 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de arquitecto Logo de ver o proceso selectivo en relación coa convocatoria para cubrir mediante nomeamento interino unha praza de persoal funcionario de arquitecto . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto municipal do concello de pontedeume Rectificación de erros materiais das bases da convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto municipal do Concello de Pontedeume . . . Fecha de publicación: 12 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Pontedeume
Arquitecto municipal aprobadas por decreto n Rectificar o erro material das bases da convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto municipal aprobadas por decreto n . . . Fecha de publicación: 12 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a do concello de pontedeume Por decreto de Alcaldía número 309/2018 de data 06/06/2018 resolveuse aprobar a convocatoria e a aprobación das Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto/a do Concello de Pontedeume . . . Fecha de publicación: 08 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Pontedeume
Arquitecto/a encadrado na escala de administración especial O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos no posto de arquitecto/a encadrado na escala de Administración Especial . subescala Técnica . grupo A1 do Concello de Pontedeume . co fin de facer fronte ás situacións expostas no artigo 232 da Lei 2/2015 . de 29 de decembro . de emprego público de Galicia Fecha de publicación: 08 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Pontedeume
Arquitecto/a encadrado na escala de administración especial O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos no posto de arquitecto/a encadrado na escala de Administración Especial . subescala Técnica . grupo A1 do Concello de Cedeira . co fin de facer fronte ás situacións expostas no artigo 232 da Lei 2/2015 . de 29 de decembro . de emprego público de Galicia . . . Fecha de publicación: 03 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cedeira
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto interino en A Coruña excluyendo la coruna
Oposiciones y Concursos de arquitecto interino en Galicia excluyendo A Coruña
Arquitecto en llamamiento interino ANUNCIO de convocatoria para la provisión de una plaza de arquitecto en llamamiento interino y creación de una bolsa de empleo . . . Fecha de publicación: 04 Septiembre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Arquitecto técnico para a execución do programa da área de rexeneración e renovación urbana na vila de baiona ao abeiro do plan estatal de fomento do aluguer de vivendas - Tipo de oferta: (Interino ) Persoal . oposicións BASES PARA A CONVOCATORIA DE PRAZA DUN ARQUITECTO TÉCNICO DO ARI Aprobadas por resolución de alcaldía de data 15/12/2015 as bases da convocatoria para a selección dun funcionario interino do posto de arquitecto técnico para a execución do programa da Área de rexeneración e Renovación urbana na Vila de Baiona ao abeiro do plan estatal de fomento do aluguer de vivendas . a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbana 2013-2016 . anualidade 2015 de conformidade co disposto no artigo 10 Fecha de publicación: 04 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
ingeniería e infraestructura de los transportes - Tipo de oferta: concurso (Interino) írea de conocimiento: ingeniería e infraestructura de los transportes . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: ingeniería y explotacións de los transportes . titulación: graduado/a en ingeniería . ingeniero/a . ingeniero/a técnico/a . arquitecto/a o arquitecto/a técnico/a . centro (*): esc . localidad: lugo . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Funcionario de arquitecto técnico - Tipo de oferta: oposición (Interino ) concurso O obxecto desta convocatoria é a cobertura . con carácter interino . de UNHA PRAZA de funcionario de ARQUITECTO TÉCNICO . vacante na plantilla municipal . adscrita ao servizo de Urbanismo . grupo A subgrupo A2 . Nivel de CD 26 e pertencente a escala de Administración Especial . subescala técnica . Clase Técnico medio polo sistema de concurso- oposición . II . . . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Arquitecto técnico - Tipo de oferta: oposición concurso (Interino) O obxecto desta convocatoria é a selección de persoal para a formación dunha bolsa de traballo na categoría de Arquitecto Técnico . grupo A subgrupo A2 . escala de Administración Especial . subescala técnica . Clase Técnico medio polo sistema de concurso- oposición . para os supostos en que sexa precisa a provisión interina de prazas de Arquitecto Técnico Fecha de publicación: 03 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra - Fecha Resolución: 20 Mayo 2014 Galicia Pontevedra
jefe del cuerpo de la policía local – corporación: ayuntamiento de baiona . – denominación: jefe del cuerpo de la policía local . – número de puestos a cubrir: 1 . – categoría: inspector . Fecha de publicación: 13 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
secretario/a del/de la secretario/a general - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación: secretario/a del/de la secretario/a general . Fecha de publicación: 10 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefatura del servicio de gestión económico-administrativa - Tipo de oferta: (libre designación) denominación del puesto de trabajo: jefatura del servicio de gestión económico-administrativa . Fecha de publicación: 06 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
jefe del cuerpo de la policía local - Tipo de oferta: oposición concurso (libre designación) denominación: jefe del cuerpo de la policía local . número de puestos a cubrir: 1 . categoría: inspector características del puesto . Fecha de publicación: 06 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Arquitecto incluída na plantilla de persoal para substitución dunha funcionaria de baixa por incapacidade temporal en réxime de interinidade de conformidade co disposto no artigo 10 do estatuto básico da función p&u Aprobadas por resolución de alcaldía de data 23/01/2014 as bases da convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto incluída na plantilla de persoal para substitución dunha funcionaria de baixa por incapacidade temporal en réxime de interinidade de conformidade co disposto no artigo 10 do Estatuto Básico da función pública e no artigo 8 do Decreto Lexislativo 1/2008 . do 13 de marzo . polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia Fecha de publicación: 06 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto interino en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales