Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto superior en canovelles

No hemos encontrado oposición o concurso de arquitecto superior en todo canovelles

También puede buscar sólo en canovelles o la profesión arquitecto superior
Oposiciones y Concursos de arquitecto superior en Barcelona excluyendo canovelles
arquitecte/a lloc de treball: arquitecte/a . categoria: tí¨cnic/a grau superior . grup de classificació: grup a- subgrup a . complement destí nivell: 24 . complement específic anual: 10 . rí¨gim: funcionari interí . dedicació i jornada: complerta . Fecha de publicación: 31 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L'escala d'administració especial La Junta de Govern Local . en sessió de data 29 de juliol de 2016 . va aprovar la convocatória i bases especifiques per establir l'ordre de preferí¨ncia per disposar d'una bossa de treball per cobrir de forma temporal vacants de les places de l'Escala d'Administració Especial . Subescala de Tí¨cnics Superiors . Grup A1 . categoria Arquitecte i/o absí¨ncies dels seus titulars . que es puguin produir com a conseqí¼í¨ncia que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaí§a en trobar-se en situació de llicí¨ncia . comissió de servies o excedí¨ncia . en rí¨gim de personal laboral o funcionari i fins que no es reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l'efecte i que es regirí  per les segí¼ents bases: Fecha de publicación: 18 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Profesor , Treballador/a social Referència 133/COP-17/13: 19 places de TREBALLADOR/A SOCIAL . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial . de conformitat amb les bases específiques reguladores aprovades per Acord de la JGL de 15/02/2013 Referència 134/COP-18/13: 16 places d'EDUCADOR/A . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Arquitecto - Tipo de oferta: concurso oposición Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 12 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Mayo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Arquitecto
Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . .
Arquitecto - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Arquitecto
Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Arquitecto - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnico Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 21 Marzo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Arquitecto
Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnico Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
justicia - Tipo de oferta: concurso identificación del puesto: jus/004/11-1 . nombre del puesto: jefe/a de la sección de apoyos comunicativos . departamento: justicia . unidad directiva: secretaría general . localidad: barcelona . norma funcional: decreto 166/2008 . de 26 de agosto . de reestructuración parcial del departamento de justicia (dogc núm . nivel: 24 . complemento específico: 12 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: mando . forma de provisión: concurso específico . movilidad: administración de la generalidad de cataluña . colectivo de cuerpos: algunos cuerpos de administración especial del grupo correspondiente . especificación cuerpos: cuerpo de titulación superior de la generalidad de cataluña . planificación lingüística . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Traducción automática
justicia
identificación del puesto: jus/004/11-1 . número del puesto: jefe/a de la sección de apoyos comunicativos . departamento: justicia . unidad directiva: secretaría general . localidad: barcelona . norma funcional: decreto 166/2008 . de 26 de agosto . de reestructuración parcial del departamento de justicia (dogc núm . nivel: 24 . complemento específico: 12 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: mando . forma de provisión: concurso específico . movilidad: administración de la generalidad de cataluña . colectivo de cuerpos: algunos cuerpos de administración especial del grupo correspondiente . especificación cuerpos: cuerpo de titulación superior de la generalidad de cataluña . planificación lingüística .
Profesor , gobernación y relaciones institucionales - Tipo de oferta: concurso (libre designación) nombre del puesto: responsable de apoyo técnico . departamento: gobernación y relaciones institucionales . unidad directiva: secretaría general . localidad: barcelona . nivel: 24 . complemento específico: 19 . horario: normal . tipo de puesto: singular . forma de provisión: concurso específico . movilidad: administración de la generalidad de cataluña . colectivo de cuerpos: administración general . especificación de cuerpos: cuerpo superior de administración de la generalidad de cataluña . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Traducción automática
gobernación y relacionas institucionales
número del puesto: responsable de apoyo técnico . departamento: gobernación y relacionas institucionales . unidad directiva: secretaría general . localidad: barcelona . nivel: 24 . complemento específico: 19 . horario: normal . tipo de puesto: singular . forma de provisión: concurso específico . movilidad: administración de la generalidad de cataluña . colectivo de cuerpos: administración general . especificación de cuerpos: cuerpo superior de administración de la generalidad de cataluña .
Arquitecto - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Julio 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Arquitecto
Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Arquitecto superior-jefe de área de servicios territoriales - Tipo de oferta: concurso-oposición Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria pública para seleccionar una plaza de Arquitecto Superior-Jefe de Área de Servicios Territoriales . de la subescala Técnica de Administración Especial . mediante la modalidad de concurso-oposición libre . la cual se regirá por las bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 9 de junio de 2004 . y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . de 14 de junio de 2004 . y por las bases específicas de la convocatoria que han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 21 de marzo de 2011 Fecha de publicación: 11 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 21 Marzo 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Arquitecto superior-jefe de área de servicios territoriales
Miedo acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria pública para seleccionar una plaza de Arquitecto Superior-Jefe de Área de Servicios Territoriales . de la subescala Técnica de Administración Especial . mediante la modalidad de concurso-oposición libre . la cual se regirá miedo las bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 9 de junio de 2004 . y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña . de 14 de junio de 2004 . y miedo las bases específicas de la convocatoria que han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 21 de marzo de 2011
Oposiciones y Concursos de arquitecto superior en Cataluña excluyendo Barcelona
ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar grup c . subgrup c2 - 1 pla a d oficial 1a personal de confian a-eventual - 1 pla a de cap gabinet de l alcaldia plantilla personal laboral fix assimilats grup a . subgrup a1 - 1 pla a d economista - 1 pla a d enginyer superior - 2 places d arquitecte - 7 places de professor ( 2 places cobertes interinament ) - 1 pla a de t cnic superior en inform tica - 1 pla a t cnic activitats esportives assimilats grup a . subgrup a2 - 1 pla a d arxiver (en situació de serveis especials per ocupar c rrec electe en una altra administració) - 1 pla a d arquitecte t cnic adscrit provisionalment con a encarregat brigada (acord ple de 24-2-2015) - 3 places de t cnic mig educació destinats al servei uec (cobertes interinament) - 11 places de treballador social - 2 places de t cnic mig de serveis socials - 1 pla a de professor - 2 places de bibliotec ria - 2 places de t cnic mig inform tic programador - 1 pla a de t cnic mig joventut - 6 places d educador social - 1 pla a de t cnic mig en cooperació-participació assimilats grup c . subgrup c1 - 1 pla a de cap administratiu - 2 places d auxiliar arxius - 4 places d auxiliar inform tica - 1 pla a d auxiliar t cnic serveis socials - 5 places d auxiliar biblioteca - 1 pla a d auxiliar t cnic obra pública (en situació d exced ncia volunt ria per ocupar pla a com a funcionari interí d inspector via pública) - 1 pla a t cnic especialista en activitats esportives assimilats grup c . subgrup c2 - 11 places d auxiliar administratiu (2 places cobertes interinament) - 1 pla a d auxiliar revisor - 19 places d oficial 1 (3 cobertes interinament fins cobrir pla a i 1 coberta interinament pendent revisió invalidesa titular pla a) - 4 places d oficial 2 assimilats agrupacions professionals - 23 places de conserge (1 pla a coberta interinament pendent procés selecció . 1 pla a contracte relleu i 3 places de durada determinada-obra o servei determinat per cobrir curs escolar) - 9 places d ajudant - 9 places de peó especialista (3 places cobertes interinament) personal laboral de durada determinada-plans ocupació personal subvencionat personal laboral temporal grup c . subgrup c1 - 11 places de delineant - 2 places d inspector via pública (1 coberta interinament) - 1 pla a d inspector-delineant (en situació serveis especials per ocupar c rrec electe: ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , secretari interventor categoria característiques del lloc de treball denominació: secretari interventor categoria . Fecha de publicación: 26 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , La convocatòria La composició del tribunal s'ha d'ajustar al principi d'especialitat i tots els seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Arquitecte/a superior - Amortització de dos places d'arquitecte/a superior . pertanyents al grup A . subgrup A1 . i amb els codis d'identificació núms . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Traducción automática
Arquitecto/a superior
- Amortización de dos plazas de arquitecto/a superior . pertenecientes al grupo A . subgrupo A1 . y con los códigos de identificación núms . . .


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales