Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto superior en Galicia
arquitecto denominación: arquitecto . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica superior . complemento destino (nivel): 26 . complemento específico (total 14 pagas): 4 . Fecha de publicación: 27 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . prazas: unha (1) . tipo de persoal: funcionario de carreira . escala: administración especial . subescala: técnica superior . nivel: 26 . funcións: as descritas na relación de postos de traballo do concello de monfero en vigor en cada momento . xornada: posto a media xornada . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a , debe dicir escala: técnica . clase: técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: arquitecto/a . debe dicir . Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a interino por programa temporal denominación: arquitecto/a interino por programa temporal . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnico superior . adscrición: area de urbanismo e infraestruturas/obras . duración do programa temporal: 18 meses . prorrogables por 6 meses máis . Fecha de publicación: 07 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica superior . complemento destino (nivel): 28 . complemento específico (total 14 pagas): 11 . a) nacionalidade: ter a nacionalidade española . b) capacidade: non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desenrolo das correspondentes funcións . c) idade: ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa . e) titulación: estar en posesión . segundo proceda . da/s titulación/s universitaria/s habilitante/s para o exercicio da profesión de arquitecto . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto superior denominación: arquitecto superior . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnico superior . adscrición: área de urbanismo . funcións: as sinaladas na rpt (432 urbanismo . n . Fecha de publicación: 07 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
xefe de servizo de educación escala: técnica . complemento específico: 21 . 74 . clase: superior . - denominación: xefe de servizo de educación . formación específica: arquitecto superior ou técnico en admi- . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
jefe de servicio de educación escala: técnica . - denominación: jefe de servicio de educación . clase: superior . formación específica: arquitecto superior o técnico en admi- . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Trabajo de un grado de complejidad superior - Tipo de oferta: laboral temporal Los principios sobre los que se asienta el desarrollo profesional de los trabajadores en el marco de la organización de la empresa . serán los siguientes: Capacidad y potencial del trabajador para el desempeño de un puesto de trabajo de un grado de complejidad superior . . . Fecha de publicación: 23 Diciembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra - Fecha Resolución: 13 Agosto 2013 Galicia Pontevedra
Promoción interna entre subalternos/as de administración xeral que conten cando menos cunha antigüidade de dous anos no corpo - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Establécese o de oposición libre . para as catro prazas da quenda libre . reservándose unha delas para persoas con discapacidade igual ou superior o 33 % . de conformidade co previsto nestas bases específicas e o establecido nas bases xerais da convocatoria derivada da oferta de emprego público correspondentes aos anos 2010 e 2011 . debidamente acreditada nos termos e condicións sinalados nas presentes bases xerais e específicas . e o de concurso-oposición para as dúas prazas de promoción interna entre subalternos/as de administración xeral que conten cando menos cunha antigüidade de dous anos no corpo . escala ou subescala á que se aspira ingresar . xa sexa funcionario da subescala subalterna ou persoal funcionario ou laboral fixo que desempeñe funcións de persoal funcionario de subalterno e . persoal funcionario e laboral fixo integrado no grupo transitorio E que desempeñe funcións de persoal funcionario de auxiliar administrativo mediante acto administrativo ao efecto Fecha de publicación: 16 Diciembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra - Fecha Resolución: 15 Septiembre 2011 Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto superior en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales