Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arteixo
Persoal laboral fixo do posto de coordinador/a de servizos sociais do concello de Por Resolución de Alcaldía número 1582/2024 . de 10 de xuño de 2024 . aprobouse a convocatoria e bases reguladoras para cobertura en propiedade dunha praza de persoal laboral fixo do posto de Coordinador/a de Servizos Sociais do Concello de . polo procedemento de concurso-oposición . que de seguido se expoñen: . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral de técnico/a de planificación social do concello de Por Decreto de Alcaldía n 1231/2024 de data sete de maio de dous mil vinte e catro . apróbanse a convocatoria e as bases para a cobertura temporal . a través do procedemento de CONCURSO-OPOSICIÓN de unha praza de persoal laboral de TÉCNICO/A DE PLANIFICACIÓN SOCIAL do Concello de . que de seguido se expoñen: . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de planificación social adscrito á área de servizos á comunidade do concello de CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA TEMPORAL DO POSTO DE TÉCNICO/A DE PLANIFICACIÓN SOCIAL ADSCRITO Á ÁREA DE SERVIZOS Á COMUNIDADE DO CONCELLO DE . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xuíz ou xuíza de paz O Tribunal Superior de Xustiza . anuncia a convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz ou xuíza de Paz . SUBSTITUTO/A de (A Coruña) . . . Fecha de publicación: 01 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector do corpo da policía local do concello de (oep 2022) CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA . POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN . QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA . DUNHA PRAZA DE INSPECTOR DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE (OEP 2022) . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de carreira de inspector/a do corpo de policía local É obxecto da presente convocatoria e bases . a regulación do proceso selectivo a través do procedemento de concurso-oposición . quenda de promoción interna . para cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario de carreira de INSPECTOR/A do corpo de Policía Local . correspondente ao Grupo A . Subgrupo A2 (establecido no artigo 76 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 . de 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público) . encadrada na Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . incluída na OEP 2022 do Concello de (BOP A Coruña número 82 de 2 de maio de 2022) Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local do concello de CONVOCATORIA DE EXAME DO PROCESO SELECTIVO DE DÚAS PRAZAS DE POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE . . . Fecha de publicación: 02 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Arteixo
Policía local Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de mayo de 2017 del Ayuntamiento de (A Coruña) . referente a la convocatoria y bases para la provisión de dos plazas de policía local . y Acuerdo de 21 de junio de 2017 . referente a la modificación de las antedichas bases . . . Fecha de publicación: 09 Agosto 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Arteixo
Personal laboral - Tipo de oferta: (promoción interna ) concurso-oposición En el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña número 94 . de fecha 21 de mayo de 2015 . y número 101 . de fecha 1 de junio de 2015 . aparecen publicadas íntegramente las bases que regirán dos procesos de promoción interna de las siguientes plazas de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de : . . . Fecha de publicación: 07 Julio 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
Administrativo/a de administración xeral - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Detectado erro na publicación da convocatoria e bases reguladoras do proceso de promoción interna . polo procedemento de concurso-oposición turno restrinxido . de 23 prazas do posto de administrativo/a de administración xeral . 1ª medida operativa do Plan de Emprego de persoal municipal do Concello de 2015 (BOP n . . . Fecha de publicación: 01 Junio 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arteixo EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales