Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de asistente social
asistente/a social 퀔 izena: gizarte langilea . 퀔 denominación: asistente/a social . dotazioa: 1 . dotación: 1 . izaera: fun tzionarioa . carácter: funcionario . eskala: administrazio berezia . escala: administración especial . azpieskala: zerbi tzu teknikoak . subescala: servicios técnicos . titulazioa: diplomatua gizarte langilea . titulación: diplomatura en trabajo social . hizkun tza eskakizuna: 4 . 2015-07-28ko derrigortasun data- . perfil lingí¼ístico: 4 . con fecha de preceptividad 28-07-2015 . Fecha de publicación: 11 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guipuzkoa País Vasco Guipúzcoa
asistente social número: 1 . escala: administración general . subescala: técnica . clase: superior . régimen dedicación: jornada completa . nivel de complemento de destino: 30 . perfil lingüístico: 3 . fecha de preceptividad: 22 de mayo de 2015 . destino: cuadrilla . complemento especifico: 11 . denominación: asistente social . Fecha de publicación: 19 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
auxiliar administrativo, número de plazas sistema de provisión: concurso-oposición . - plaza 1: nivel de complemento de destino . - plaza 2: nivel de complemento de destino . - plaza 3: nivel de complemento de destino . c) denominación: auxiliar administrativo . número de plazas . - plaza 1: nivel de complemento de destino . - plaza 2: nivel de complemento de festino . - plaza 3: nivel de complemento de destino . d) denominación: asistente social . número de plazas . Fecha de publicación: 14 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
asistente/a social escala: administración especial . subescala: técnica . número de plazas: 3 . denominación: asistente/a social . Fecha de publicación: 20 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cádiz Andalucía Cádiz
Trabajador o trabajadora social La plaza de Trabajador o Trabajadora Social . o Asistente Social (Gru- . . . Fecha de publicación: 16 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Vizcaya País Vasco Vizcaya
trabajador/a social ceas/asistente social 퀓 denominación del puesto: almacenero . número de vacantes: uno . denominación del puesto: archivera/encargada de archivo . denominación del puesto: trabajador/a social . número de vacantes: cinco . denominación del puesto: trabajador/a social ceas/asistente social . de vacantes: una . Fecha de publicación: 28 Noviembre 2016 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
asistente social régimen laboral: puesto número 1 . denominación: asistente social . Fecha de publicación: 25 Agosto 2016 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
auxiliar administrativo, número de plazas sistema de provisión: concurso-oposición . - plaza 1: nivel de complemento de destino . - plaza 2: nivel de complemento de destino . - plaza 3: nivel de complemento de destino . c) denominación: auxiliar administrativo . número de plazas . - plaza 1: nivel de complemento de destino . - plaza 2: nivel de complemento de festino . - plaza 3: nivel de complemento de destino . d) denominación: asistente social . número de plazas . Fecha de publicación: 08 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
La escala técnica facultativa Aprobar la lista de espera por provincias . que se incorpora como anexo a esta resolución . confeccionada para la provisión con carácter interino de puestos de trabajo de la Escala Técnica Facultativa . Asistentes Sociales . . . Fecha de publicación: 16 Junio 2016 - Publicado: BOA ; Boletín Oficial de Aragón - Fecha Resolución: 30 Octubre 2014 Aragón
asistente social/trabajador social denominación: asistente social/trabajador social . plaza de referencia: escala de administración especial . subescala técnica . clase media . Fecha de publicación: 09 Junio 2016 - Publicado: BOC , Boletín Oficial de Cantabria Cantabria
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de asistente social EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales