Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
auxiliar de axuda no fogar - n empregos: 1 . - denominación: auxiliar de axuda no fogar 퀓 programa fomento de emprego 2018 - réxime xurídico . - categoría profesional: auxiliar de axuda no fogar . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do . - duración xornada: media xornada (50%) listaxe de emprego temporal para a praza de 퀜auxiliar de axuda no fogar퀝 . prazo de presentación: será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no bop . lugar de presentación: será no rexistro xeral do concello ou a través das formas establecidas na vixente lei do procedemento administrativo común . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo/a baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as Convocatoria dun proceso de selección para a elaboración dunha lista para a cobertura de prazas de auxiliar administrativo/a baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as . . . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo rinidad de un puesto de auxiliar administrativo . subgrupo C2 . . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar administrativo denominación do posto de traballo: auxiliar administrativo . adscrición: benestar social . relación laboral: funcionario . sistema de acceso: oposición . de prazas: 2 a xornada completa e 1 a xornada parcial (20 horas) . nivel: 16 . categoría profesional: auxiliar . titulación esixida: graduado en e . especialidade: non requirida . coñecementos específicos: coñecementos de informática e galego . Fecha de publicación: 17 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
auxiliar administrativo clasificación: escala de administración xeral . subescala: auxiliar . denominación: auxiliar administrativo . Fecha de publicación: 09 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo por acumulacií“n de tarefas CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR ACUMULACIí“N DE TAREFAS . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do concello de zas Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de servizos sociais do Concello de Zas . . . Fecha de publicación: 31 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a do concello de cabanas Enterado/a da convocatoria para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo/a do Concello de Cabanas . persoal laboral temporal . adscrita ao Programa dos Servizos Sociais Comunitarios . publicadas no BOP de data . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario/a Constitúe o obxecto das presentes Bases a regulación da convocatoria e do proceso selectivo para a selección dun posto de funcionario/a . en réxime de interinidade . para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a . encadrada na escala de Administración Xeral . Subescala Auxiliar . Grupo C . SubGrupo C2 . incluída na Relación de Postos de Traballo . Cadro e Anexo de Persoal do Concello de Cabanas Fecha de publicación: 23 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales