Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en ourense
supervisor de explotacións agropecuarias (s) - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos do posto: denominación do servizo . denominación do posto: supervisor de explotacións agropecuarias (s) . definición do posto: 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: funcionario/laboral fixo . - categoría profesional: técnico auxiliar agrícola . retribucións do posto: 1 . - nivel de complemento de destino: 22 2 . - complemento específico: 11 . vogais: - d . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar de oficina (ns) - Tipo de oferta: concurso denominación do posto: auxiliar de oficina (ns) . definición do posto: 1 . - descrición do posto: desenvolve tarefas de apoio administrativo nas materias de competencia do negociado . en especial respecto das relacións coas entidades aseguradoras . - forma de provisión: concurso ordinario . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: funcionario . - categoría profesional: auxiliar de administración xeral . retribucións do posto: 1 . - nivel de complemento de destino: 16 2 . - complemento específico: 9 . vogais: - d . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
supervisor de explotaciones agropecuarias (s) - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos del puesto: denominación del servicio . denominación del puesto: supervisor de explotaciones agropecuarias (s) . definición del puesto: 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . requisitos del puesto: 1 . - tipo de personal: funcionario/laboral fijo . - categoría profesional: técnico auxiliar agrícola . retribuciones del puesto: 1 . - nivel de complemento de destino: 22 2 . - complemento específico: 11 . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar de oficina (ns) - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos del puesto: denominación del servicio . denominación del puesto: auxiliar de oficina (ns) . - descripción del puesto: desarrolla tareas de apoyo administrativo en las materias de competencia del negociado . en especial respecto de las relaciones con las entidades aseguradoras . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . requisitos del puesto: 1 . - tipo de personal: funcionario . - categoría profesional: auxiliar de administración general . retribuciones del puesto: 1 . - nivel de complemento de destino: 16 2 . - complemento específico: 9 . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
axudante de obras e servizos/auxiliar técnico de obras/albanel - Tipo de oferta: concurso - categoría profesional: axudante de obras e servizos/auxiliar técnico de obras/albanel . - nivel de complemento de destino: 17 2 . - complemento específico: 9 . vogais: - dona m . vogais: - dona m . - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . denominación do posto: legoeiro brigada de regas especiais . - descrición do posto: desenvolve as funcións propias do seu oficio encargadas polo capataz ou celador . - forma de provisión: concurso ordinario . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: funcionario/laboral fixo . Fecha de publicación: 01 Octubre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
vixilante de obras (ns) - Tipo de oferta: concurso denominación do posto: vixilante de obras (ns) . - forma de provisión: concurso ordinario . - tipo de persoal: funcionario/laboral fixo . - categoría profesional: axudante de obras e servizos/auxiliar técnico de obras/albanel . - nivel de complemento de destino: 16 2 . - complemento específico: 9 . vogais: - dona m . vogais: - dona m . - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . Fecha de publicación: 01 Octubre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
vigilante de líneas (ns) definición del puesto 1 - Tipo de oferta: concurso denominación del puesto: vigilante de líneas (ns) definición del puesto 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . - tipo de personal: funcionario/laboral fijo . - categoría profesional: ayudante de obras y servicios/auxiliar técnico de obras/albañil . - nivel de complemento de destino: 17 2 . - complemento específico: 9 . Fecha de publicación: 01 Octubre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
ayudante de obras y servicios/auxiliar técnico de obras/albañil - Tipo de oferta: concurso - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . - tipo de personal: funcionario/laboral fijo . - categoría profesional: ayudante de obras y servicios/auxiliar técnico de obras/albañil . - nivel de complemento de destino: 16 2 . - complemento específico: 9 . - por cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . denominación del puesto: chófer de relevos del parque de maquinaria . Fecha de publicación: 01 Octubre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar administrativo para el polideportivo municipal de barbadás ANUNCIO para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo para el polideportivo municipal de Barbadás . . . Fecha de publicación: 30 Julio 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
Auxiliar administrativo para el polideportivo municipal de barbadás Bases para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo para el polideportivo municipal de Barbadás . . . Fecha de publicación: 06 Julio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en ourense España

Oposiciones y Concursos de auxiliar administrativo en Galicia excluyendo Ourense
Auxiliar administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e creación dunha bolsa de emprego [código da rpt 010100 EXPEDIENTE 2023/E001/000003 Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de auxiliar administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT 010100 . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario/a de carreira da escala de administración xeral 37 de 23 de febreiro de 2023 publicouse a referida modificación da base 34 das bases que rexen a convocatoria para a provisión dunha praza de funcionario/a de carreira da escala de Administración Xeral . subescala auxiliar administrativa (código 010100 . . . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario/a de carreira da escala de administración xeral 94 de 19 de maio de 2023 publicouse o extracto da convocatoria dunha praza de funcionario/a de carreira da escala de Administración xeral . subescala auxiliar administrativa . incluída na oferta de emprego público de 2021 (expediente 2022/E001/000003) . . . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e creación dunha bolsa de emprego [código da rpt 010100 2023 por Decreto de Alcaldía 74/2023 aprobáronse as Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de auxiliar administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT 010100 . . . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo en régimen de personal laboral fijo Una plaza de Auxiliar Administrativo en régimen de personal laboral fijo . adscrita al área de protección ciudadana y policía local . mediante proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal de larga duración por el sistema de concurso de méritos . . . Fecha de publicación: 13 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Abril 2023 Galicia A Coruña Padrón
Auxiliar administrativo de tesorería Una plaza de Auxiliar Administrativo de Tesorería . categoría profesional nivel IV . oferta de empleo público . publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Auxiliar administrativo de servicios sociales Una plaza de Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales . categoría profesional nivel IV oferta de empleo público . publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Auxiliar administrativo recepcionista Una plaza de Auxiliar Administrativo Recepcionista . a tiempo parcial . categoría profesional nivel IV . oferta de empleo público publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalid 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade Fecha de publicación: 02 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
En la categoría de grupo auxiliar de la función administrativa del servicio gallego de salud La base octava de la Resolución de 1 de marzo de 2018 . de la Dirección General de Recursos Humanos . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en la categoría de grupo auxiliar de la función administrativa del Servicio Gallego de Salud . dispone que tras la publicación de las puntuaciones provisionales de los ejercicios . los/las aspirantes podrán presentar reclamación ante el tribunal en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de dicha publicación . únicamente de existir errores en la confección aritmética de la puntuación obtenida Fecha de publicación: 05 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar administrativo en Galicia excluyendo Ourense


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales