Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar de concurs oposicio en pineda de mar

No hemos encontrado oposición o concurso de auxiliar de concurs oposicio en todo pineda de mar

También puede buscar sólo en pineda de mar o la profesión auxiliar de concurs oposicio
Oposiciones y Concursos de auxiliar de concurs oposicio en Barcelona excluyendo pineda de mar
tí¨cnic auxiliar informí tica missió del lloc de treball denominació lloc de treball: tí¨cnic auxiliar informí tica missió del lloc de treball . procediment de selecció: concurs oposició titulació requerida . nivell de catalí : nivell de suficií¨ncia de catalí  (c1) de la secretaria de política lingí¼ística o equivalent nivel de castellí  . la constitució espanyola del 1978: significat . estructura i contingut . Fecha de publicación: 26 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2, complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna - aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs treball en el sentit segí¼ent: . í¢Â€Â¢ el lloc de treball actual del vigilant municipal . del servei de la policia local . del grup ap i complement de destí 11 . es modifica en el sentit segí¼ent: . lloc de treball: actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2 . complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna . í¢Â€Â¢ funcionaris policia local: 12 places (llocs de treball . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Auxiliar administratiu De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990 . de 30 de juliol . pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals i conformement a l'acord adoptat per la Junta de Govern Local . de data 25 de febrer de 2016 . s'aproven les bases i es convoca concurs oposició lliure per a la provisió de dues places d'Auxiliar administratiu . . . Fecha de publicación: 22 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Auxiliar - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) 15 plazas de Auxiliar . pertenecientes a la escala de Administración General . subescala Auxiliar y subgrupo C2 . mediante concurso-oposición . por promoción interna . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Junio 2015 Cataluña Barcelona
Trabajador social (subgrupo a2); - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Trabajador Social (subgrupo A2); 1 plaza de Técnico Auxiliar de Archivo y Biblioteconomía (subgrupo C1); 1 plaza de Técnico Auxiliar Proyectista (subgrupo C1); una plaza de Operador-Programador Informático (subgrupo C1); una plaza de Educador de Guardería (subgrupo C1); una plaza de Auxiliar de Compras (subgrupo C2) y una plaza de Peón de Paleta (subgrupo AP) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 27 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona Sant Just Desvern
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) En el Boletín Oficial del Estado número 151 . de 25 de junio de 2011 . se ha publicado la Resolución de 10 de junio de 2011 . referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local . por el sistema de concurso-oposición mediante promoción interna . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 8 de junio de 2011 y de la Comunidad Autónoma de Catalunya número 5903 . de 20 de junio de 2011 Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Cabo de la policía local
En el Boletín Oficial del Estado número 151 . de 25 de junio de 2011 . se ha publicado la Resolución de 10 de junio de 2011 . referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local . miedo el sistema de concurso-oposición mediante promoción interna . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 8 de junio de 2011 y de la Comunidad Autónoma de Cataluña número 5903 . de 20 de junio de 2011
Técnico auxiliar de vías locales - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de Técnico Auxiliar de Vías Locales . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico auxiliar de vías locales
Dos plazas de Técnico Auxiliar de Vías Locales . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Vigilante municipal - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Vigilante Municipal . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliares . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Vigilante municipal
Una plaza de Vigilante Municipal . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliaste . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Técnico auxiliar especialista en el ámbito de la gestión de publicaciones - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de técnico auxiliar especialista en el ámbito de la gestión de publicaciones . perteneciente a la escala de administración especial . subescala servicios especiales y clase cometidos especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 06 Marzo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico auxiliar especialista en el ámbito de la gestión de publicaciones
Una plaza de técnico auxiliar especialista en el ámbito de la gestión de publicaciones . perteneciente a la escalera de administración especial . subescala servicios especiales y clase cometidos especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Técnico auxiliar en audiovisuales - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de técnico auxiliar en audiovisuales . perteneciente a la escala de administración especial . subescala servicios especiales y clase cometidos especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 06 Marzo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico auxiliar en audiovisuales
Una plaza de técnico auxiliar en audiovisuales . perteneciente a la escalera de administración especial . subescala servicios especiales y clase cometidos especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar de concurs oposicio en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos de auxiliar de concurs oposicio en Cataluña excluyendo Barcelona
Auxiliar administratiu/iva mitjaní§ant concurs oposició . de 67 places d'auxiliar administratiu/iva . adscrites . . . Fecha de publicación: 05 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Auxiliar administratiu/iva mitjaní§ant concurs oposició . de 21 places d'auxiliar administratiu/iva . de la . . . Fecha de publicación: 05 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Auxiliar tí¨cnic/a mitjaní§ant concurs oposició . de 4 places d'auxiliar tí¨cnic/a . de la Diputació de Fecha de publicación: 05 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Auxiliar administratiu es far pel sistema de concurs-oposició lliure La selecció dels aspirants a les places d'auxiliar administratiu es far pel sistema de concurs-oposició lliure . articulat en una primera fase de proves de coneixement de llengua i de car cter te ric i de car cter pr ctic relacionades amb les funcions i tasques pr pies del lloc a desenvolupar . una segona de valoració dels m rits al legats . i una tercera d'entrevista personal . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Auxiliar administratiu Cat-ofertaPublicaCategoriaPublic-categories-Personal_tempor al): - 1 pla a d'arquitecte . interinament i en r gim funcionarial . mitjan ant el sistema de concurs oposició . i creació de borsa de treball - 3 places d'auxiliar administratiu . dues de les quals en r gim funcionarial i l altra laboral . interinament i temporalment . respectivament . mitjan ant el sistema de concurs oposició lliure . i creació de borsa de treball - 1 pla a de t cnic d'administració general . en propietat i en r gim funcionarial . mitjan ant el sistema de concurs oposició . i creació de borsa de treball Amb aquesta rectificació . el termini de presentació de sol licituds de les places interines i temporals ser de 20 dies naturals a partir de l endem de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . i en el cas de la de t cnic d'administració general . també incl s el BOE Fecha de publicación: 09 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Auxiliar administratiu - 3 places d'auxiliar administratiu . de l escala d'administració general . subescala auxiliar (subgrup C2 i complement de destinació amb nivell 18) . dues de les quals en r gim funcionarial i l altra laboral . interinament i temporalment . respectivament . mitjan ant el sistema de concurs oposició lliure . i creació de borsa de treball . . . Fecha de publicación: 24 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
domini d'eines d'ofimàtica com tractament de textos 2015-05289 ajuntament de vila-seca patronat municipal de música de vila-seca anunci per decret de la presidència del dia 13 de maig de 2015 . el patronat municipal de música de vila-seca convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu que es regirà per les següents bases: procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu per al patronat municipal de música de vila-seca convocatòria de borsa de treball d'auxiliar administratiu per al patronat municipal de música de vila-seca . - denominació del lloc: auxiliar administratiu - categoria . caràcter interí - sistema selectiu: concurs-oposició lliure - jornada de treball . - funcions del lloc de treball: domini d'eines d'ofimàtica com tractament de textos . tractament de dades i tractament d'informació numèrica . Fecha de publicación: 25 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Vila-seca
domini d'eines d'ofimàtica com tractament de textos 2015-05289 ajuntament de vila-seca patronat municipal de música de vila-seca anunci per decret de la presidència del dia 13 de maig de 2015 . el patronat municipal de música de vila-seca convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu que es regirà per les següents bases: procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu per al patronat municipal de música de vila-seca convocatòria de borsa de treball d'auxiliar administratiu per al patronat municipal de música de vila-seca . - denominació del lloc: auxiliar administratiu - categoria . caràcter interí - sistema selectiu: concurs-oposició lliure - jornada de treball . - funcions del lloc de treball: domini d'eines d'ofimàtica com tractament de textos . tractament de dades i tractament d'informació numèrica . Fecha de publicación: 25 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Vila-seca
L'escala de l'administració general 2015-00612 Ajuntament de Montblanc ANUNCI Es fa públic que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc . en la seva sessió de 19 de gener de 2015 . va adoptar l'acord que es transcriu literalment a continuació: Atès que en data de 20 d'agost de 2014 . es van aprovar les bases que han de regir el procés selectiu per a la cobertura . mitjançant el procediment de concurs-oposició . de dos places de l'escala de l'administració general . subescala auxiliar administrativa . Grup C2 per cobrir amb personal funcionari Fecha de publicación: 28 Enero 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Montblanc
Funcionaris de carrera de l'escala de l'administració general Objecte de la convocatòria L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció . mitjançant concurs oposició lliure de dos places de funcionaris de carrera de l'escala de l'administració general . subescala auxiliar administrativa . Grup C2 . vacant a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar de concurs oposicio en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales