Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia local en tui

No hemos encontrado oposición o concurso de auxiliar policia local en todo tui

También puede buscar sólo en tui o la profesión auxiliar policia local
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia local en Pontevedra excluyendo tui
Auxiliares de policía local Acordou . entre outros asuntos . delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso por quenda libre ou promoción interna á categoría dos funcionarios Axentes da policía local e as prazas de auxiliares de policía local . comprendendo as facultades recollidas no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas Fecha de publicación: 09 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliares de policía local CONVOCATORIA DE PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliares de policía local APROBACIí“N DA ADHESIí“N DO CONCELLO DE BUEU AO CONVENIO PARA A ASUNCIí“N POLA COMUNIDADE AUTí“NOMA DE GALICIA DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA O ACCESO AO CORPO POLICíA LOCAL E íS PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Persoal laboral temporal para a realización de tarefas de auxiliar de policía local Persoal . oposicións CONVOCATORIA PRAZA AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL Mediante resolución da Alcaldía do día de 4 de febreiro de 2016 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para cubrir unha praza de persoal laboral temporal para a realización de tarefas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL . a xornada completa . durante seis meses . . . Fecha de publicación: 16 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Persoal laboral temporal para a realización de tarefas de auxiliar de policía local - Tipo de oferta: laboral temporal Persoal . oposicións CONVOCATORIA PRAZA AUXILIAR DE POLICÍA Mediante resolución da Alcaldía do día de 6 de agosto de 2015 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para cubrir unha praza de persoal laboral temporal para a realización de tarefas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL . a xornada completa . dende o remate do proceso de selección e ata final de ano Fecha de publicación: 14 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal - Tipo de oferta: laboral temporal oposición Por resolución desta Alcaldía- Presidencia con data de 14 de maio de 2013 apróbase a convocatoria e bases correspondentes ao proceso para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
La categoría de policía - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos ) oposición Cuatro plazas de la categoría de Policía . de la escala básica de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales . tres por el sistema de oposición libre y la restante por el sistema de concurso de méritos para el turno de movilidad horizontal para el acceso desde otros cuerpos de la policía local de la Comunidad Autónoma de Galicia Fecha de publicación: 01 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 18 Abril 2012 Galicia Pontevedra
Traducción automática
La categoría de policía
Cuatro plazas de la categoría de Policía . de la escalera básica de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales . tres miedo el sistema de oposición libre y la restante miedo el sistema de concurso de méritos para el turno de movilidad horizontal para el acceso desde otros cuerpos de la policía local de la Comunidad Autónoma de Galicia
Auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal primeira - Tipo de oferta: laboral temporal BASES PARA A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE OITO PRAZAS DE AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL CON CARÁCTER DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PRIMEIRA . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Auxiliar de policía local con carácter de personal laboral temporal primera
BASES PARA La CONVOCATORIA PARA La SELECCIÓN DE OCHO PLAZAS DE AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRIMERA . . .
Auxiliar de policia local publicada no diario de arousa en data de 17 de xuño - Tipo de oferta: concurso Vista a reclamación efectuada ó Concello de Cambados en data de 20 de xuño do ano en curso por Dona Alejandra fernández Penelas onde se advirte entre outras cuestións o incumprimento do principio de libre concurrencia que debe presidir todo proceso de selección ao esixir na convocatoria dunha praza de auxiliar de policia local publicada no Diario de Arousa en data de 17 de xuño . de xeito previo . o curso teórico-práctico que imparte a Academia Galega de Seguridade Pública Fecha de publicación: 21 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra Cambados
Traducción automática
Auxiliar de policia local publicada en el diario de arousa en fecha de 17 de junio
Vista a reclamación efectuada al Ayuntamiento de Cambados en fecha de 20 de junio del año en curso por Dueña Alejandra fernández Penelas donde se advierte entre otras cuestiones el incumprimento del principio de libre concurrencia que debe presidir todo proceso de selección al exigir en la convocatoria de una plaza de auxiliar de policia local publicada en el Diario de Arousa en fecha de 17 de junio . de manera previa . el curso teórico-práctico que imparte la Academia Gallega de Seguridad Pública
Auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal primeira - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso (promoción interna) BASES PARA A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE DOCE PRAZAS DE AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL CON CARÁCTER DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PRIMEIRA . . . Fecha de publicación: 12 Abril 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra - Fecha Resolución: 28 Abril 2005 Galicia Pontevedra
Traducción automática
Auxiliar de policía local con carácter de personal laboral temporal primera
BASES PARA La CONVOCATORIA PARA La SELECCIÓN DE DOCE PLAZAS DE AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRIMERA . . .
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia local en Galicia excluyendo Pontevedra
Auxiliares de policía local de los ayuntamientos que a continuación se enumeran Fecha de publicación: 27 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Mugardos Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local ou as Prestar aprobación ao Convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de Policía Local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixiantes municipais . a través do que se instrumentará a presente delegación Fecha de publicación: 10 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía -n de prazas: cinco (5) . -denominación: policía . -escala: administración especial . -subescala: servizos especiais . -clase: policía local e os seus auxiliares . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local del ayuntamiento de allariz Mediante Decreto de la Alcaldía de 6 de julio de 2018 . se aprobaron las bases de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de Allariz . mediante el procedimiento extraordinario de integración en el cuerpo de la policía local del auxiliar que presta servicios en este ayuntamiento . en ejecución de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2016 . de 8 de julio . por la que se modifica la Ley 4/2007 . de 20 de abril . de coordinación de policías locales de Galicia Fecha de publicación: 12 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Gondomar Fecha de publicación: 29 Junio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Agentes de la policía local por promoción interna en un proceso de integración de auxiliares de policía Por Resolución de la Alcaldía de 21 de marzo de 2018 se aprobó la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2018 en la que está previsto cubrir 2 plazas de agentes de la policía local por promoción interna en un proceso de integración de auxiliares de policía . conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 4/2007 . de 20 de abril . de coordinación de policías locales de Galicia . conforme a la redacción establecida por la Ley 9/2016 . de 8 de julio Fecha de publicación: 26 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliares de policía local que a continuación se enumeran El objeto de esta convocatoria y la selección de 109 puestos de auxiliares de policía local que a continuación se enumeran y la creación de la lista de reserva de contratación para el año 2018: . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar policia local en Galicia excluyendo Pontevedra


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales