Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de ayuntamiento en barcelona
Personal funcionari de carrera ANUNCI de l Ajuntament de Badalona . sobre la convocatòria de diversos processos selectius restringits . mitjançant concurs oposició . en torn de reserva especial . per a proveir places de personal funcionari de carrera . adreçats a personal laboral fix de l Ajuntament de Badalona Es fa públic que . amb data 27 de febrer de 2013 . la tinent d'alcalde i regidora de l Àmbit de Govern i Recursos . actuant per Decret de delegació de competències de data 06/11/2012 . ha resolt aprovar la convocatòria dels següents processos selectius restringits . mitjançant concurs oposició . en torn de reserva especial . per a proveir places de personal funcionari de carrera . adreçats a personal laboral fix de l Ajuntament de Badalona Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Badalona
La categoria de bomber/a del servei de prevenció BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 27 PLACES DE LA CATEGORIA DE BOMBER/A DEL SERVEI DE PREVENCIÓ . EXTINCIÓ D INCENDIS I SALVAMENT DE L AJUNTAMENT DE BARCELONA . MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
La categoría de bombero/a de el servicio de prevención
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE 27 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE BOMBERO/A DE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN . EXTINCIÓN D INCENDIOS Y SALVAMENTO DE L AYUNTAMIENTO DE BARCELONA . MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE . . .
Caporal de la policia local : 000003/2011 Per Decret del regidor delegat de règim intern de 8 de maig de 2012 s ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per la provisió . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . de tres places de caporal de la Policia Local . amb el següent detall: 1- Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la provisió de tres places de caporal . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament . enquadrades a l escala d'administració especial . subescala serveis especials . classe policia local i del grup de titulació C . subgrup C2 2- Condicions dels aspirants Per prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir els requisits previstos en els punts següents en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds . i mantenir aquestes condicions fins a la presa de possessió del lloc de treball Fecha de publicación: 17 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
Caporal de la policía local
: 000003/2011 Por Decreto del regidor delegado de régimen interno de 8 de mayo de 2012 s ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección por la provisión . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . de tres plazas de caporal de la Policía Local . con el siguiente detalle: 1- Objeto de la convocatoria Es objeto de la presente convocatoria la provisión de tres plazas de caporal . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . vacantes a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento . encuadradas a l escala de administración especial . subescala servicios especiales . clase policía local y del grupo de titulación C . subgrupo C2 2- Condiciones de los aspirantes Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes tendrán que reunir los requisitos previstos en los puntos siguientes en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes . y mantener estas condiciones hasta la toma de posesión del puesto de trabajo
Personal qualificat (grup c1) i amortitzar-ne tres places d'auxiliar administratiu i tres places d'operari de neteja En virtut de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament . en sessió de data 22 de desembre de 2011 i de conformitat amb el que preveu l'article 2834 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril . pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . es fa pública la modificació de la plantilla de personal laboral en el sentit d'incorporar una plaça de tècnic mitjà . dues places de personal qualificat (grup C1) i amortitzar-ne tres places d'auxiliar administratiu i tres places d'operari de neteja Fecha de publicación: 30 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Masnou
Traducción automática
Personal cualificado (grupo c1) y amortizar tres plazas de auxiliar administrativo y tres plazas de operario de limpieza
En virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento . en sesión de fecha 22 de diciembre de 2011 y en conformidad con el que prevé el artículo 2834 del Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril . por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña . se hace pública la modificación de la plantilla de personal laboral en el sentido de incorporar una plaza de técnico mediano . dos plazas de personal cualificado (grupo C1) y amortizar tres plazas de auxiliar administrativo y tres plazas de operario de limpieza
Vicesecretaría del ayuntamiento de canyelles como vicesecretaría de clase tercera - Tipo de oferta: concurso Crear y clasificar el puesto de trabajo de vicesecretaría del Ayuntamiento de Canyelles como vicesecretaría de clase tercera . reservado a personal funcionario con habilitación de carácter estatal de la subescala de secretaría-intervención . a proveer por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Canyelles
Traducción automática
Vicesecretaría del ayuntamiento de canelas como vicesecretaría de clase tercera
Crear y clasificar el puesto de trabajo de vicesecretaría del Ayuntamiento de Canyelles como vicesecretaría de clase tercera . reservado a personal funcionario cono habilitación de carácter estatal de la subescala de secretaría-intervención . a proveer miedo el sistema de concurso . . .
Secretaría de clase tercera como secretaría de clase segunda - Tipo de oferta: concurso En fecha 7 de julio de 2011 . el Ayuntamiento de Viladecavalls acordó reclasificar el puesto de trabajo de secretaría de clase tercera como secretaría de clase segunda . categoría de entrada . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Viladecavalls
Secretaría del ayuntamiento de viladecavalls como secretaría de clase segunda 2011 . se publicó la Resolución GRI/2123/2011 . del director general de Administración Local . de reclasificación del puesto de trabajo de secretaría del Ayuntamiento de Viladecavalls como secretaría de clase segunda . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Viladecavalls
Intervención del ayuntamiento de viladecavalls como intervención de clase segunda - Tipo de oferta: concurso Crear y clasificar el puesto de trabajo de intervención del Ayuntamiento de Viladecavalls como intervención de clase segunda . categoría de entrada . reservado a personal funcionario con habilitación de carácter estatal . y a proveer por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Viladecavalls
Traducción automática
Intervención del ayuntamiento de viladecavalls como intervención de clase segunda
Crear y clasificar el puesto de trabajo de intervención del Ayuntamiento de Viladecavalls como intervención de clase segunda . categoría de entrada . reservado a personal funcionario cono habilitación de carácter estatal . y a proveer miedo el sistema de concurso . . .
Secretaría de clase tercera Reclasificar el puesto de trabajo de secretaría de clase tercera . del Ayuntamiento de Viladecavalls . reservado a personal funcionario con habilitación de carácter estatal . como secretaría de clase segunda . . . Fecha de publicación: 14 Septiembre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Viladecavalls
Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición - Tipo de oferta: concurso-oposición Advertido error en la Resolución de 13 de julio de 2011 . del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona) . referente a la convocatoria de proceso selectivo para proveer una plaza de Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . publicada en el Boletín Oficial del Estado número 184 . de 2 de agosto de 2011 . se procede a su rectificación: . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Agosto 2011 Cataluña Barcelona Sant Pol de Mar
Traducción automática
Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición
Advertido error en la Resolución de 13 de julio de 2011 . del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona) . referente a la convocatoria de proceso selectivo para proveer una plaza de Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . publicada en el Boletín Oficial del Estado número 184 . de 2 de agosto de 2011 . se procede a su rectificación: . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de ayuntamiento en barcelona España

Oposiciones y Concursos de ayuntamiento en Cataluña excluyendo Barcelona
Trabajo por el sistema de concurso Resolución de fecha 14 de septiembre de 2015 . del ayuntamiento de Ponferrada(León) . referente a la convocatoria para proveer un puesto de trabajo por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 10 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Secretaría intervención de la agrupación de municipios de los ayuntamientos de destriana 2 del Decreto 32/2005 . de 28 de abril . por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración Local con habilitación de carácter nacional . y ante la ausencia del titular de la plaza de Secretaría Intervención de la agrupación de municipios de los ayuntamientos de Destriana y castrillo de la valduerna . se abre un plazo de cinco días hábiles para que cualquier funcionario con habilitación nacional pueda manifestar . mediante escrito dirigido al Presidente de la corporación . su interés en desempeñar el puesto por cualquiera de las formas legalmente previstas Fecha de publicación: 05 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Tecnic-a especialista de llar d'infants: bases que han de regir el procés de selecció per a la provisió de quatre 2012-10190 Ajuntament de Cunit EDICTE -personal- Per Junta de Govern Local . en sessió extraordinària de data 6 de setembre de dos mil dotze . es va aprovar les bases que regiran concurs oposició lliure per a la selecció de quatre places de tecnic-a especialista de Llar d-Infants: BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE QUATRE PLACES DE TÈCNIC ESPECIALISTA D-ESCOLA BRESSOL DE L-AJUNTAMENT DE CUNIT . EN RÈGIM LABORAL FIX DE PLANTILLA . MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIO 1- Objecte de la convocatòria Constitueix l-objecte d-aqueste bases regular la provisió de QUATRE PLACES en règim laboral fix de plantilla de Tècnic Especialista d-Escola Bressol de la plantilla de personal laboral d-aquest Ajuntament i identificades amb el còdig que a continuació es transcriurà . del grup de classificació C . Subgrup C1 mitjançant el sistema de concurs-oposició i incloses dins de l-oferta de treball públic corresponent a l-exercici 2010 Fecha de publicación: 28 Septiembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cunit
Traducción automática
Tecnic-a especialista de hogar d¿niños: bases que tienen que regir el proceso de selección para la provisión de cuatro
2012-10190 Ayuntamiento de Cunit EDICTO -personal- Por Junta de Gobierno Local . en sesión extraordinaria de fecha 6 de septiembre de dos mil doce . se aprobó las bases que regirán concurso oposición libre para la selección de cuatro plazas de tecnic-a especialista de Hogar d-Niños: BASES QUE TIENEN QUE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE TÉCNICO ESPECIALISTA D-ESCUELA CUNA DE L-AYUNTAMIENTO DE CUNIT . EN RÉGIMEN LABORAL FIJO DE PLANTILLA . MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIO 1- Objeto de la convocatoria Constituye l-objete d-aqueste bases regular la provisión de CUATRO PLAZAS en régimen laboral fijo de plantilla de Técnico Especialista d-Escuela Cuna de la plantilla de personal laboral d-este Ayuntamiento e identificadas con el còdig que a continuación se transcribirá . del grupo de clasificación C . Subgrupo C1 mediante el sistema de concurso-oposición e incluidas dentro de l-oferta de trabajo público correspondiente a l-ejercicio 2010
per feina determinada no habitual - Tipo de oferta: laboral temporal denominació lloc de treball: per feina determinada no habitual . tipus: x a temps complet . titular: sarai ronquillo alférez . termini de presentació: 20 dies naturals comptats des del següent a la inserció d aquest anunci al bop de lleida . lloc de presentació: o cines de l ajuntament d almenar . telèfon: 973 770 013 . e-mail: ajuntament@almenar . Fecha de publicación: 17 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
por trabajo determinado no habitual
denominació puesto de trabajo: por trabajo determinado no habitual . tipo: x a tiempo completo . titular: sarai ronquillo alférez . plazo de presentació: 20 días naturales contados desde el següent a la inserció d este anuncio al bop de lleida . lugar de presentació: o cines de l ayuntamiento d almenar . teléfono: 973 770 013 . e-mail: ayuntamiento@almenar .
Funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest ajuntament de lleida - Tipo de oferta: laboral temporal En compliment del que disposa l article 82 del Decret 214/1990 . de 30 de juliol . de la Generalitat de Catalunya . pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals . es fa constar que mitjançant Decrets d'Alcaldia . de data 16 d'abril de 2012 . han estat nomenats/des per a proveir places de funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest Ajuntament de Lleida . amb indicació de la plaça a proveir els Srs Fecha de publicación: 28 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Funcionarios de carrera y de la plantilla laboral de este ayuntamiento de lleida
En cumplimiento del que dispone l artículo 82 del Decreto 214/1990 . de 30 de julio . de la Generalitat de Cataluña . por el cual s aprueba el Reglamento del personal al servicio de las entidades locales . se hace constar que mediante Decretos de Alcaldía . de fecha 16 de abril de 2012 . han sido nombrados/des para proveer plazas de funcionarios de carrera y de la plantilla laboral de este Ayuntamiento de Lleida . con indicació de la plaza a proveer los Sres
Funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest ajuntament de lleida En compliment del que disposa l art 82 del Decret 214/1990 . de 30 de juliol . de la Generalitat de Catalunya . pel qual s aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals . es fa constar que mitjançant Decrets d'Alcaldia de data 28 de març de 2012 han estat nomenats/des per a proveir places de funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest Ajuntament de Lleida . amb indicació de la plaça a proveir els Srs Fecha de publicación: 14 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Profesor , Professor titular de piano 2012-03747 Ajuntament de Vila-seca Patronat Municipal de Musica de Vila-seca ANUNCI Per decret de la presidència del Patronat Municipal de Música de Vila-seca de data 27 de març de 2012 . s'ha aprovat convocar proves selectives per a la provisió . mitjançant concurs oposició i promoció interna . de diverses places vacants a la plantilla de personal laboral d'aquest Patronat i previstes a l'oferta pública de 2011 . que inclou la provisió de dues places de professor titular de Piano Fecha de publicación: 13 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Vila-seca
Traducción automática
Profesor titular de piano
2012-03747 Ayuntamiento de Vila-seca Patronato Municipal de Musica de Vila-seca ANUNCIO Por decreto de la presidencia del Patronato Municipal de Música de Vila-seca de fecha 27 de marzo de 2012 . s¿ha aprobado convocar pruebas selectivas para la provisión . mediante concurso oposición y promoción interna . de varias plazas vacantes a la plantilla de personal laboral d¿este Patronato y previstas a l¿oferta pública de 2011 . que incluye la provisión de dos plazas de profesor titular de Piano
Caporal de la policia local 2012-03141 Ajuntament de Cambrils EDICTE La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10 de febrer de 2012 . va aprovar la convocatòria que regirà el procés de selecció per a cobrir 2 places de caporal de la policia local . funcionari de carrera . grup C . subgrup C2 . a cobrir pel sistema de concurs oposició torn reservat a la promoció interna amb les següents modificacions: Les bases que regiran aquesta convocatòria seran les aprovades per la JGL el 11-03-2011 publicades al BOPT núm Fecha de publicación: 28 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cambrils
Traducción automática
Caporal de la policía local
2012-03141 Ayuntamiento de Cambrils EDICTO La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2012 . aprobó la convocatoria que regirá el proceso de selección para cubrir 2 plazas de caporal de la policía local . funcionario de carrera . grupo C . subgrupo C2 . a cubrir por el sistema de concurso oposición turno reservado a la promoción interna con las siguientes modificaciones: Las bases que regirán esta convocatoria serán las aprobadas por la JGL el 11-03-2011 publicadas al BOPT núm
Agent de la policia local de les borges blanques Objecte de la convocatòria Aquestes Bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l accés . pel sistema de concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . enquadrades en l Escala d'Administració especial . Subescala de Serveis especials . Classe: Policia Local . Categoria: agent . Grup de titulació: C2 Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei . actualment la Llei 16/1991 . de 19 de juliol . de les policies locals . i . en el seu cas . en el Reglament del Cos aprovat per l Ajuntament Fecha de publicación: 01 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida Les Borges Blanques
Funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest ajuntament de lleida En compliment del que disposa l article 82 del Decret 214/1990 . de 30 de juliol . de la Generalitat de Catalunya . pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals . es fa constar que mitjançant Decrets d'Alcaldia . de data 2 de febrer de 2012 . han estat nomenats/des per a proveir places de funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest Ajuntament de Lleida . amb indicació de la plaça a proveir els senyors/senyores següents: Fecha de publicación: 23 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Funcionarios de carrera y de la plantilla laboral de este ayuntamiento de lleida
En cumplimiento del que dispone l artículo 82 del Decreto 214/1990 . de 30 de julio . de la Generalitat de Cataluña . por el cual s aprueba el Reglamento del personal al servicio de las entidades locales . se hace constar que mediante Decretos de Alcaldía . de fecha 2 de febrero de 2012 . han sido nombrados/des para proveer plazas de funcionarios de carrera y de la plantilla laboral de este Ayuntamiento de Lleida . con indicació de la plaza a proveer los señores/señoras següents:
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de ayuntamiento en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales