Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de ayuntamiento en barcelona
Personal funcionari de carrera ANUNCI de l Ajuntament de Badalona . sobre la convocatòria de diversos processos selectius restringits . mitjançant concurs oposició . en torn de reserva especial . per a proveir places de personal funcionari de carrera . adreçats a personal laboral fix de l Ajuntament de Badalona Es fa públic que . amb data 27 de febrer de 2013 . la tinent d'alcalde i regidora de l Àmbit de Govern i Recursos . actuant per Decret de delegació de competències de data 06/11/2012 . ha resolt aprovar la convocatòria dels següents processos selectius restringits . mitjançant concurs oposició . en torn de reserva especial . per a proveir places de personal funcionari de carrera . adreçats a personal laboral fix de l Ajuntament de Badalona Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La categoria de bomber/a del servei de prevenció BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 27 PLACES DE LA CATEGORIA DE BOMBER/A DEL SERVEI DE PREVENCIÓ . EXTINCIÓ D INCENDIS I SALVAMENT DE L AJUNTAMENT DE BARCELONA . MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
La categoría de bombero/a de el servicio de prevención
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE 27 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE BOMBERO/A DE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN . EXTINCIÓN D INCENDIOS Y SALVAMENTO DE L AYUNTAMIENTO DE BARCELONA . MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE . . .
Caporal de la policia local : 000003/2011 Per Decret del regidor delegat de règim intern de 8 de maig de 2012 s ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per la provisió . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . de tres places de caporal de la Policia Local . amb el següent detall: 1- Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la provisió de tres places de caporal . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament . enquadrades a l escala d'administració especial . subescala serveis especials . classe policia local i del grup de titulació C . subgrup C2 2- Condicions dels aspirants Per prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir els requisits previstos en els punts següents en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds . i mantenir aquestes condicions fins a la presa de possessió del lloc de treball Fecha de publicación: 17 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
Caporal de la policía local
: 000003/2011 Por Decreto del regidor delegado de régimen interno de 8 de mayo de 2012 s ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección por la provisión . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . de tres plazas de caporal de la Policía Local . con el siguiente detalle: 1- Objeto de la convocatoria Es objeto de la presente convocatoria la provisión de tres plazas de caporal . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . vacantes a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento . encuadradas a l escala de administración especial . subescala servicios especiales . clase policía local y del grupo de titulación C . subgrupo C2 2- Condiciones de los aspirantes Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes tendrán que reunir los requisitos previstos en los puntos siguientes en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes . y mantener estas condiciones hasta la toma de posesión del puesto de trabajo
Personal qualificat (grup c1) i amortitzar-ne tres places d'auxiliar administratiu i tres places d'operari de neteja En virtut de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament . en sessió de data 22 de desembre de 2011 i de conformitat amb el que preveu l'article 2834 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril . pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . es fa pública la modificació de la plantilla de personal laboral en el sentit d'incorporar una plaça de tècnic mitjà . dues places de personal qualificat (grup C1) i amortitzar-ne tres places d'auxiliar administratiu i tres places d'operari de neteja Fecha de publicación: 30 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Traducción automática
Personal cualificado (grupo c1) y amortizar tres plazas de auxiliar administrativo y tres plazas de operario de limpieza
En virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento . en sesión de fecha 22 de diciembre de 2011 y en conformidad con el que prevé el artículo 2834 del Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril . por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña . se hace pública la modificación de la plantilla de personal laboral en el sentido de incorporar una plaza de técnico mediano . dos plazas de personal cualificado (grupo C1) y amortizar tres plazas de auxiliar administrativo y tres plazas de operario de limpieza
Vicesecretaría del de canyelles como vicesecretaría de clase tercera - Tipo de oferta: concurso Crear y clasificar el puesto de trabajo de vicesecretaría del de Canyelles como vicesecretaría de clase tercera . reservado a personal funcionario con habilitación de carácter estatal de la subescala de secretaría-intervención . a proveer por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Traducción automática
Vicesecretaría del ayuntamiento de canelas como vicesecretaría de clase tercera
Crear y clasificar el puesto de trabajo de vicesecretaría del Ayuntamiento de Canyelles como vicesecretaría de clase tercera . reservado a personal funcionario cono habilitación de carácter estatal de la subescala de secretaría-intervención . a proveer miedo el sistema de concurso . . .
Secretaría de clase tercera como secretaría de clase segunda - Tipo de oferta: concurso En fecha 7 de julio de 2011 . el de Viladecavalls acordó reclasificar el puesto de trabajo de secretaría de clase tercera como secretaría de clase segunda . categoría de entrada . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Secretaría del de viladecavalls como secretaría de clase segunda 2011 . se publicó la Resolución GRI/2123/2011 . del director general de Administración Local . de reclasificación del puesto de trabajo de secretaría del de Viladecavalls como secretaría de clase segunda . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Intervención del de viladecavalls como intervención de clase segunda - Tipo de oferta: concurso Crear y clasificar el puesto de trabajo de intervención del de Viladecavalls como intervención de clase segunda . categoría de entrada . reservado a personal funcionario con habilitación de carácter estatal . y a proveer por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 18 Octubre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Traducción automática
Intervención del ayuntamiento de viladecavalls como intervención de clase segunda
Crear y clasificar el puesto de trabajo de intervención del Ayuntamiento de Viladecavalls como intervención de clase segunda . categoría de entrada . reservado a personal funcionario cono habilitación de carácter estatal . y a proveer miedo el sistema de concurso . . .
Secretaría de clase tercera Reclasificar el puesto de trabajo de secretaría de clase tercera . del de Viladecavalls . reservado a personal funcionario con habilitación de carácter estatal . como secretaría de clase segunda . . . Fecha de publicación: 14 Septiembre 2011 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición - Tipo de oferta: concurso-oposición Advertido error en la Resolución de 13 de julio de 2011 . del de Sant Pol de Mar (Barcelona) . referente a la convocatoria de proceso selectivo para proveer una plaza de Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . publicada en el Boletín Oficial del Estado número 184 . de 2 de agosto de 2011 . se procede a su rectificación: . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Agosto 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición
Advertido error en la Resolución de 13 de julio de 2011 . del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona) . referente a la convocatoria de proceso selectivo para proveer una plaza de Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . publicada en el Boletín Oficial del Estado número 184 . de 2 de agosto de 2011 . se procede a su rectificación: . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de ayuntamiento en barcelona España

Oposiciones y Concursos de ayuntamiento en Cataluña excluyendo Barcelona
oficial mayor corporación: de lleida . denominación del puesto: oficial mayor . complemento específico anual: 71 . requisitos de los aspirantes: pertenecer a la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional . subescala de secretaría . categoría superior . Fecha de publicación: 15 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 28 Febrero 2023 Cataluña Lleida
Auxiliar administrativo/a para cubrir el lugar de trabajo de administrativo/a (c2) del de palafrugell Dos plazas de Auxiliar Administrativo/a para cubrir el lugar de trabajo de Administrativo/a (C2) del de Palafrugell . . . Fecha de publicación: 20 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Cataluña Girona Palafrugell
Técnico/a especialista en promoción económica para ocupar el lugar de trabajo de técnico/a especialista en promoción económica (c1) del de palafrugell Dos plazas de Técnico/a Especialista en Promoción Económica para ocupar el lugar de trabajo de Técnico/a Especialista en Promoción Económica (C1) del de Palafrugell . . . Fecha de publicación: 20 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Cataluña Girona Palafrugell
de rosselló denominación de la corporación: de rosselló . puesto: secretaría . clase: tercera . subescala: secretaría intervención . entrevista: el tribunal calificador podrá acordar . si lo estima conveniente y necesario . 000 de euros: 0 . 06 puntos por mes trabajado . Fecha de publicación: 05 Junio 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 28 Mayo 2021 Cataluña Lleida Rosselló
intervención corporación: de girona . denominación del puesto: intervención . complemento específico anual: 66 . Fecha de publicación: 01 Junio 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 27 Mayo 2021 Cataluña Girona
vicesecretaría corporación: de lleida . denominación del puesto: vicesecretaría . complemento específico anual: 53 . Fecha de publicación: 15 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Marzo 2021 Cataluña Lleida
tesorería corporación: de girona . denominación del puesto: tesorería . complemento específico anual: 58 . requisitos de los aspirantes: pertenecer a la subescala de intervención-tesorería . Fecha de publicación: 01 Febrero 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 26 Enero 2021 Cataluña Girona
vicesecretaría, clase primera corporación: de tarragona (tarragona) . denominación del puesto: vicesecretaría . clase primera . complemento específico anual: 66 . requisitos de los aspirantes: pertenecer a la subescala de secretaría . categoría superior . Fecha de publicación: 01 Octubre 2018 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Septiembre 2018 Cataluña Tarragona
Técnico/a de relaciones laborales en cuanto a la provisión de la plaza mediante contrato de relevo (cuyo objeto venía siendo la sustitución de la jornada que dejaría vacante el citado empleado durante la situaci&oac Ante las solicitudes presentadas por el empleado municipal Técnico Laboral para ejercer su derecho a acceder a una jubilación total anticipada . desistiendo de la petición de acogerse a una jubilación parcial vinculada a contrato de relevo . procede dejar sin efecto la convocatoria de una plaza de Técnico/a de Relaciones Laborales en cuanto a la provisión de la plaza mediante contrato de relevo (cuyo objeto venía siendo la sustitución de la jornada que dejaría vacante el citado empleado durante la situación de jubilación parcial) . manteniendo la convocatoria . las bases específicas y las solicitudes presentadas únicamente a los efectos de constituir una Bolsa de Empleo para contrataciones temporales del de Mieres en los términos de la Base Décimo Cuarta de las Bases Generales de la presente convocatoria Fecha de publicación: 26 Septiembre 2018 - Publicado: BOPA , Boletín Oficial del Principado de Asturias Cataluña Girona Mieres
secretaría de clase primera corporación: de girona (girona) . denominación del puesto: secretaría de clase primera . complemento específico anual: 61 . requisitos de los aspirantes: pertenecer a la subescala de secretaría . categoría superior . Fecha de publicación: 01 Febrero 2018 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 16 Enero 2018 Cataluña Girona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de ayuntamiento en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales