Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de ayuntamiento en Cataluña
Trabajo por el sistema de concurso Resolución de fecha 14 de septiembre de 2015 . del ayuntamiento de Ponferrada(León) . referente a la convocatoria para proveer un puesto de trabajo por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 10 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Secretaría intervención de la agrupación de municipios de los ayuntamientos de destriana 2 del Decreto 32/2005 . de 28 de abril . por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración Local con habilitación de carácter nacional . y ante la ausencia del titular de la plaza de Secretaría Intervención de la agrupación de municipios de los ayuntamientos de Destriana y castrillo de la valduerna . se abre un plazo de cinco días hábiles para que cualquier funcionario con habilitación nacional pueda manifestar . mediante escrito dirigido al Presidente de la corporación . su interés en desempeñar el puesto por cualquiera de las formas legalmente previstas Fecha de publicación: 05 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Personal funcionari de carrera ANUNCI de l Ajuntament de Badalona . sobre la convocatòria de diversos processos selectius restringits . mitjançant concurs oposició . en torn de reserva especial . per a proveir places de personal funcionari de carrera . adreçats a personal laboral fix de l Ajuntament de Badalona Es fa públic que . amb data 27 de febrer de 2013 . la tinent d'alcalde i regidora de l Àmbit de Govern i Recursos . actuant per Decret de delegació de competències de data 06/11/2012 . ha resolt aprovar la convocatòria dels següents processos selectius restringits . mitjançant concurs oposició . en torn de reserva especial . per a proveir places de personal funcionari de carrera . adreçats a personal laboral fix de l Ajuntament de Badalona Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Badalona
Tecnic-a especialista de llar d'infants: bases que han de regir el procés de selecció per a la provisió de quatre 2012-10190 Ajuntament de Cunit EDICTE -personal- Per Junta de Govern Local . en sessió extraordinària de data 6 de setembre de dos mil dotze . es va aprovar les bases que regiran concurs oposició lliure per a la selecció de quatre places de tecnic-a especialista de Llar d-Infants: BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE QUATRE PLACES DE TÈCNIC ESPECIALISTA D-ESCOLA BRESSOL DE L-AJUNTAMENT DE CUNIT . EN RÈGIM LABORAL FIX DE PLANTILLA . MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIO 1- Objecte de la convocatòria Constitueix l-objecte d-aqueste bases regular la provisió de QUATRE PLACES en règim laboral fix de plantilla de Tècnic Especialista d-Escola Bressol de la plantilla de personal laboral d-aquest Ajuntament i identificades amb el còdig que a continuació es transcriurà . del grup de classificació C . Subgrup C1 mitjançant el sistema de concurs-oposició i incloses dins de l-oferta de treball públic corresponent a l-exercici 2010 Fecha de publicación: 28 Septiembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cunit
Traducción automática
Tecnic-a especialista de hogar d¿niños: bases que tienen que regir el proceso de selección para la provisión de cuatro
2012-10190 Ayuntamiento de Cunit EDICTO -personal- Por Junta de Gobierno Local . en sesión extraordinaria de fecha 6 de septiembre de dos mil doce . se aprobó las bases que regirán concurso oposición libre para la selección de cuatro plazas de tecnic-a especialista de Hogar d-Niños: BASES QUE TIENEN QUE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE TÉCNICO ESPECIALISTA D-ESCUELA CUNA DE L-AYUNTAMIENTO DE CUNIT . EN RÉGIMEN LABORAL FIJO DE PLANTILLA . MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIO 1- Objeto de la convocatoria Constituye l-objete d-aqueste bases regular la provisión de CUATRO PLAZAS en régimen laboral fijo de plantilla de Técnico Especialista d-Escuela Cuna de la plantilla de personal laboral d-este Ayuntamiento e identificadas con el còdig que a continuación se transcribirá . del grupo de clasificación C . Subgrupo C1 mediante el sistema de concurso-oposición e incluidas dentro de l-oferta de trabajo público correspondiente a l-ejercicio 2010
La categoria de bomber/a del servei de prevenció BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 27 PLACES DE LA CATEGORIA DE BOMBER/A DEL SERVEI DE PREVENCIÓ . EXTINCIÓ D INCENDIS I SALVAMENT DE L AJUNTAMENT DE BARCELONA . MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
La categoría de bombero/a de el servicio de prevención
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE 27 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE BOMBERO/A DE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN . EXTINCIÓN D INCENDIOS Y SALVAMENTO DE L AYUNTAMIENTO DE BARCELONA . MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE . . .
per feina determinada no habitual - Tipo de oferta: laboral temporal denominació lloc de treball: per feina determinada no habitual . tipus: x a temps complet . titular: sarai ronquillo alférez . termini de presentació: 20 dies naturals comptats des del següent a la inserció d aquest anunci al bop de lleida . lloc de presentació: o cines de l ajuntament d almenar . telèfon: 973 770 013 . e-mail: ajuntament@almenar . Fecha de publicación: 17 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
por trabajo determinado no habitual
denominació puesto de trabajo: por trabajo determinado no habitual . tipo: x a tiempo completo . titular: sarai ronquillo alférez . plazo de presentació: 20 días naturales contados desde el següent a la inserció d este anuncio al bop de lleida . lugar de presentació: o cines de l ayuntamiento d almenar . teléfono: 973 770 013 . e-mail: ayuntamiento@almenar .
Caporal de la policia local : 000003/2011 Per Decret del regidor delegat de règim intern de 8 de maig de 2012 s ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per la provisió . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . de tres places de caporal de la Policia Local . amb el següent detall: 1- Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la provisió de tres places de caporal . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament . enquadrades a l escala d'administració especial . subescala serveis especials . classe policia local i del grup de titulació C . subgrup C2 2- Condicions dels aspirants Per prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir els requisits previstos en els punts següents en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds . i mantenir aquestes condicions fins a la presa de possessió del lloc de treball Fecha de publicación: 17 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
Caporal de la policía local
: 000003/2011 Por Decreto del regidor delegado de régimen interno de 8 de mayo de 2012 s ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección por la provisión . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . de tres plazas de caporal de la Policía Local . con el siguiente detalle: 1- Objeto de la convocatoria Es objeto de la presente convocatoria la provisión de tres plazas de caporal . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . vacantes a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento . encuadradas a l escala de administración especial . subescala servicios especiales . clase policía local y del grupo de titulación C . subgrupo C2 2- Condiciones de los aspirantes Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes tendrán que reunir los requisitos previstos en los puntos siguientes en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes . y mantener estas condiciones hasta la toma de posesión del puesto de trabajo
Funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest ajuntament de lleida - Tipo de oferta: laboral temporal En compliment del que disposa l article 82 del Decret 214/1990 . de 30 de juliol . de la Generalitat de Catalunya . pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals . es fa constar que mitjançant Decrets d'Alcaldia . de data 16 d'abril de 2012 . han estat nomenats/des per a proveir places de funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest Ajuntament de Lleida . amb indicació de la plaça a proveir els Srs Fecha de publicación: 28 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Funcionarios de carrera y de la plantilla laboral de este ayuntamiento de lleida
En cumplimiento del que dispone l artículo 82 del Decreto 214/1990 . de 30 de julio . de la Generalitat de Cataluña . por el cual s aprueba el Reglamento del personal al servicio de las entidades locales . se hace constar que mediante Decretos de Alcaldía . de fecha 16 de abril de 2012 . han sido nombrados/des para proveer plazas de funcionarios de carrera y de la plantilla laboral de este Ayuntamiento de Lleida . con indicació de la plaza a proveer los Sres
Funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest ajuntament de lleida En compliment del que disposa l art 82 del Decret 214/1990 . de 30 de juliol . de la Generalitat de Catalunya . pel qual s aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals . es fa constar que mitjançant Decrets d'Alcaldia de data 28 de març de 2012 han estat nomenats/des per a proveir places de funcionaris de carrera i de la plantilla laboral d'aquest Ajuntament de Lleida . amb indicació de la plaça a proveir els Srs Fecha de publicación: 14 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Profesor , Professor titular de piano 2012-03747 Ajuntament de Vila-seca Patronat Municipal de Musica de Vila-seca ANUNCI Per decret de la presidència del Patronat Municipal de Música de Vila-seca de data 27 de març de 2012 . s'ha aprovat convocar proves selectives per a la provisió . mitjançant concurs oposició i promoció interna . de diverses places vacants a la plantilla de personal laboral d'aquest Patronat i previstes a l'oferta pública de 2011 . que inclou la provisió de dues places de professor titular de Piano Fecha de publicación: 13 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Vila-seca
Traducción automática
Profesor titular de piano
2012-03747 Ayuntamiento de Vila-seca Patronato Municipal de Musica de Vila-seca ANUNCIO Por decreto de la presidencia del Patronato Municipal de Música de Vila-seca de fecha 27 de marzo de 2012 . s¿ha aprobado convocar pruebas selectivas para la provisión . mediante concurso oposición y promoción interna . de varias plazas vacantes a la plantilla de personal laboral d¿este Patronato y previstas a l¿oferta pública de 2011 . que incluye la provisión de dos plazas de profesor titular de Piano
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de ayuntamiento en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales