Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de biologo en Galicia
Técnico superior en información e comercialización turística incluida na plantilla de persoal funcionario interino para a substitución dunha funcionaria de baixa por enfermidade e posterior permiso de maternidade - Tipo de oferta: (Interino ) oposición Aprobadas por Resolución da Alcaldía en funcións de data 31/01/2013 as bases da convocatoria para a provisión dunha praza de Técnico superior en información e comercialización turística incluida na plantilla de persoal funcionario interino para a substitución dunha funcionaria de baixa por enfermidade e posterior permiso de maternidade . e as correspondentes vacacións . e a acumulación do permiso de lactancia de producirse . e de conformidade co disposto no artigo 10 do Estatuto Básico da función pública e no artigo 8 do Decreto Lexislativo 1/2008 . do 13 de marzo . polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia Fecha de publicación: 07 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Técnico superior en información y comercialización turística incluida en la plantilla de personal funcionario interino para el relevo de una funcionaria de baja por enfermedad y posterior permiso de maternidade
Aprobadas por Resolución de la Alcaldía en funciones de fecha 31/01/2013 las bases de la convocatoria para el acopio de una plaza de Técnico superior en información y comercialización turística incluida en la plantilla de personal funcionario interino para el relevo de una funcionaria de baja por enfermedad y posterior permiso de maternidade . y las correspondientes vacaciones . y la acumulación del permiso de lactancia de producirse . y de conformidade con el dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Básico de la función pública y en el artículo 8 del Decreto Lexislativo 1/2008 . del 13 de marzo . por lo que se aprueba el texto refundir de la Ley de la Función Pública de Galicia
Administrativo-xefe de negociado de intervención no concello de bueu sistema: oposición libre - Tipo de oferta: oposición (Interino ) ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE FUNCIONARIO INTERINO PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO-XEFE DE NEGOCIADO DE INTERVENCIÓN NO CONCELLO DE BUEU SISTEMA: OPOSICIÓN LIBRE . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Administrativo-jefe de negociado de intervención en el ayuntamiento de bueu sistema: oposición libre
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE FUNCIONARIO INTERINO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO-JEFE DE NEGOCIADO DE INTERVENCIÓN EN El AYUNTAMIENTO DE BUEU SISTEMA: OPOSICIÓN LIBRE . . .
Administrativo-xefe de negociado de intervención no concello de bueu (pontevedra) a través de oposición libre - Tipo de oferta: oposición (Interino ) Pola Xunta de goberno Local celebrada con data 18 de Xaneiro de 2013 prestouse aprobación á Convocatoria e Bases de Selección de Persoal Funcionario Interino para cubrir unha praza de Administrativo-Xefe de Negociado de Intervención no Concello de Bueu (Pontevedra) a través de Oposición libre . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Administrativo-jefe de negociado de intervención en el ayuntamiento de bueu (pontevedra) a través de oposición libre
Por la Junta de gobierno Local celebrada con fecha 18 de Enero de 2013 se prestó aprobación a la Convocatoria y Bases de Selección de Personal Funcionario Interino para cubrir una plaza de Administrativo-Jefe de Negociado de Intervención en el Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra) a través de Oposición libre . . .
Arquitecto/a técnico/a aparellador/a - Tipo de oferta: concurso-oposición (Interino) O Concello de Arteixo . por acordo da Xunta de Goberno Local do 23 de xaneiro de 2013 . aproba a convocatoria e bases reguladoras do proceso selectivo polo trámite de urxencia dun/ha praza do posto de arquitecto/a técnico/a aparellador/a . adscrita ao Departamento de Urbanismo e Medioambiente . por concurso-oposición de cobertura temporal . . . Fecha de publicación: 04 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Arquitecto/a técnico/a aparellador/la
El Ayuntamiento de Arteixo . por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 23 de enero de 2013 . aprueba la convocatoria y bases reguladoras del proceso selectivo por el trámite de urgencia de un/ha plaza del puesto de arquitecto/a técnico/a aparellador/la . adscrita al Departamento de Urbanismo y Medioambiente . por concurso-oposición de cobertura temporal . . .
Técnico de administración xeral incluídas na oferta de emprego público para 2010 - Tipo de oferta: oposición concurso BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DUN PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA 2010 . . . Fecha de publicación: 01 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Técnico de administración general incluidas en la oferta de empleo público para 2010
BASES QUE REGULAN La CONVOCATORIA DE UN PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL INCLUIDAS EN La OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2010 . . .
Técnico superior en relaciones internacionales vacante en la relación de puestos de trabajo de personal laboral de esta universidad - Tipo de oferta: pruebas selectivas RESOLUCIí N de 15 de enero de 2013 . de la Universidad de A Coruña . por la que se anula la Resolución de 1 de diciembre de 2011 . por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de una plaza de técnico superior en relaciones internacionales vacante en la relación de puestos de trabajo de personal laboral de esta universidad . . . Fecha de publicación: 01 Febrero 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
jefe/a de servicio de gestión económica y de personal y habilitación - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación: jefe/a de servicio de gestión económica y de personal y habilitación . código del puesto: ccg 031 . nivel: 28 . complemento específico: 15 . cuerpo o escala: general . tipo de puesto: singularizado . tipo de adscripción: (axg) adscripción exclusiva a personal funcionario de la administración de la xunta de galicia . centro directivo o dependencia: consejo consultivo de galicia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 31 Enero 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Técnico de medio ambiente adscrito ao departamento de secretaría - Tipo de oferta: oposición Visto o expediente que se tramita para cubrir (1) unha praza de Técnico de medio ambiente adscrito ao departamento de Secretaría . a través do proceso de consolidación de emprego temporal . segundo as Bases Xerais que han de rexer os procesos selectivos correspondentes á oferta de emprego público 2010 aprobadas por Resolución de alcaldía de data de 13 de xullo de 2010 e publicadas no BOP de data 2 de agosto de 2012 e as Bases Específicas que foron aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 3 de agosto de 2012 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 156 de data 17 de agosto de 2012 . anunciándose a convocatoria no Boletín Oficial do Estado en data de 27 de agosto de 2012 nº 205 Fecha de publicación: 28 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Técnico de medio ambiente adscrito al departamento de secretaría
Visto el expediente que se tramita para cubrir (1) una plaza de Técnico de medio ambiente adscrito al departamento de Secretaría . a través del proceso de consolidación de empleo temporal . segundo las Bases Generales que han de regir los procesos selectivos correspondientes a la oferta de empleo público 2010 aprobadas por Resolución de alcaldía de fecha de 13 de julio de 2010 y publicadas en el BOP de fecha 2 de agosto de 2012 y las Bases Específicas que fueron aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2012 . y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña nº 156 de fecha 17 de agosto de 2012 . anunciándose la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 27 de agosto de 2012 nº 205
Biólogo incluída no oep do ano 2008 165 do 30/08/12 publicouse a resolución do Concelleiro de Goberno responsable da Área de Réxime Interior e Persoal de revogación parcial da resolución pola que se aprobou a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de biólogo incluída no OEP do ano 2008 . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Biólogo incluida en el oep del año 2008
165 del 30/08/12 se publicó la resolución del Concejal de Gobierno responsable del área de Régimen Interior y Personal de revocación parcial de la resolución por la que se aprobó la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de una plaza de biólogo incluida en el OEP del año 2008 . . .
Biólogo) - Tipo de oferta: oposición concurso ANUNCIO RELATIVO Á RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DE GOBERNO RESPONSABLE DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E PERSOAL DE REVOGACIÓN PARCIAL DA RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBOU A CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA DE PRAZAS VACANTES INCLUÍDAS NA OEP 2008 (NO QUE ATINXE Á CONVOCATORIA DA PRAZA DE BIÓLOGO) . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Biólogo)
ANUNCIO RELATIVO A La RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DE GOBIERNO RESPONSABLE DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL DE REVOCACIÓN PARCIAL DE La RESOLUCIÓN POR La QUE SE APROBÓ La CONVOCATORIA DE Los PROCESOS SELECTIVOS PARA La COBERTURA DE PLAZAS VACANTES INCLUIDAS EN La OEP 2008 (EN El QUE ALCANZA A La CONVOCATORIA DE La PLAZA DE BIÓLOGO) . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de biologo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales