Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de carpintero en Galicia
Técnico de administración xeral adscrito ao departamento de secretaria - Tipo de oferta: concurso Visto o expediente que se tramita para cubrir (1) unha praza de Técnico de administración Xeral adscrito ao departamento de Secretaria . a través do proceso de consolidación de emprego temporal . segundo as Bases Xerais que han de rexer os procesos selectivos correspondentes á oferta de emprego público 2010 aprobadas por Resolución de alcaldía de data de 13 de xullo de 2010 e publicadas no BOP de data 2 de agosto de 2012 e as Bases Específicas que foron aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 3 de agosto de 2012 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 156 de data 17 de agosto de 2012 . anunciándose a convocatoria no Boletín Oficial do Estado en data de 27 de agosto de 2012 nº 205 Fecha de publicación: 07 Noviembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Técnico de administración general adscrito al departamento de secretaria
Visto el expediente que se tramita para cubrir (1) una plaza de Técnico de administración General adscrito al departamento de Secretaria . a través del proceso de consolidación de empleo temporal . segundo las Bases Generales que han de regir los procesos selectivos correspondientes a la oferta de empleo público 2010 aprobadas por Resolución de alcaldía de fecha de 13 de julio de 2010 y publicadas en el BOP de fecha 2 de agosto de 2012 y las Bases Específicas que fueron aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2012 . y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña nº 156 de fecha 17 de agosto de 2012 . anunciándose la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 27 de agosto de 2012 nº 205
Traballadora social - Tipo de oferta: concurso oposición De acordo coa Base Xeral 10ª que rexe a convocatoria para prover . polo sistema de concurso - oposición . acceso libre . unha praza de TRABALLADORA SOCIAL . escala administración especial . subescala técnica . técnicos medios . grupo A . subgrupo A2 . do cadro de persoal funcionario . correspondente á Oferta de Emprego 2008 . no marco do proceso de consolidación de emprego temporal . publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 007 de 10 de xaneiro de 2012 . esta Alcaldía RESOLVE: Primeiro: Designar os compoñentes do tribunal de selección que formarán parte das probas da citada praza - Presidente: Vicente Pastor Martínez . secretario-interventor do concello de Foz Fecha de publicación: 29 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traducción automática
Trabajadora social
De acuerdo con la Base General 10ª que rige la convocatoria para proveer . polo sistema de concurso - oposición . acceso libre . una plaza de TRABAJADORA SOCIAL . escala administración especial . subescala técnica . técnicos medios . grupo La . subgrupo A2 . del cuadro de personal funcionario . correspondiente á Oferta de Empleo 2008 . en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 007 de 10 de enero de 2012 . esta Alcaldíla RESUELVE: Primero: Designar los compoñentes del tribunal de selección que formarán parte de las pruebas de la citada plaza - Presidente: Vicente Pastor Martínez . secretario-interventor del ayuntamiento de Foz
Auxiliar administrativo - Tipo de oferta: concurso De acordo coa Base Xeral 10ª que rexe a convocatoria para prover . polo sistema de concurso - oposición . acceso libre . unha praza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO . escala administración xeral . subescala auxiliar . grupo C . subgrupo C . do cadro de persoal funcionario . correspondente á Oferta de Emprego 2008 . no marco do proceso de consolidación de emprego temporal . publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 007 de 10 de xaneiro de 2012 . esta Alcaldía RESOLVE: Primeiro Fecha de publicación: 29 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traducción automática
Auxiliar administrativo
De acuerdo con la Base General 10ª que rige la convocatoria para proveer . polo sistema de concurso - oposición . acceso libre . una plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO . escala administración general . subescala auxiliar . grupo C . subgrupo C . del cuadro de personal funcionario . correspondiente á Oferta de Empleo 2008 . en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal . publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 007 de 10 de enero de 2012 . esta Alcaldíla RESUELVE: Primero
auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición servicio: intervención . denominación del puesto: auxiliar administrativo . complemento de destino: nivel 18 . complemento específico: 5 . adscripción: administración local . grupo c2 . escala de administración general . subescala auxiliar . titulación académica: graduado en eso . funciones: las señaladas en el artículo 169 . forma de provisión: puesto a funcionarizar . Fecha de publicación: 26 Octubre 2012 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
auxiliar administrativo - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición área: secretaría . servizo: secretaría . denominación do posto: auxiliar administrativo . complemento de destino: nivel 18 . complemento específico: 5 . adscrición: administración local . grupo c2 . escala de administración xeral . subescala auxiliar . titulación académica: graduado en eso . funcións: as sinaladas no artigo 169 . forma de provisión: posto a funcionarizar . nome e apelidos da empregada pública: rosa maría barreiro álvarez . clasificación: . Fecha de publicación: 22 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
auxiliar administrativo
área: secretaría . servicio: secretaría . denominación del puesto: auxiliar administrativo . complemento de destino: nivel 18 . complemento específico: 5 . adscrición: administración local . grupo c2 . escala de administración general . subescala auxiliar . titulación académica: graduado en eso . funciones: las señaladas en el artículo 169 . forma de acopio: puesto a funcionarizar . nombre y apellidos de la empleada pública: rosa maría barreiro álvarez . clasificación: .
auxiliar administrativo área: urbanismo . servizo: urbanismo . denominación do posto: auxiliar administrativo . complemento de destino: nivel 18 . complemento específico: 5 . adscrición: administración local . grupo c2 . escala de administración xeral . subescala auxiliar . titulación académica: graduado en eso . funcións: as sinaladas no artigo 169 . forma de provisión: posto a funcionarizar . nome e apelidos do empregado público: emilio lourido querentes . clasificación: . Fecha de publicación: 22 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
auxiliar administrativo
área: urbanismo . servicio: urbanismo . denominación del puesto: auxiliar administrativo . complemento de destino: nivel 18 . complemento específico: 5 . adscrición: administración local . grupo c2 . escala de administración general . subescala auxiliar . titulación académica: graduado en eso . funciones: las señaladas en el artículo 169 . forma de acopio: puesto a funcionarizar . nombre y apellidos del empleado público: emilio lourido querentes . clasificación: .
auxiliar administrativo servizo: intervención . denominación do posto: auxiliar administrativo . complemento de destino: nivel 18 . complemento específico: 5 . adscrición: administración local . grupo c2 . escala de administración xeral . subescala auxiliar . titulación académica: graduado en eso . funcións: as sinaladas no artigo 169 . forma de provisión: posto a funcionarizar . nome e apelidos da empregada pública: maría del rosario rial castaño . Fecha de publicación: 22 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
auxiliar administrativo
servicio: intervención . denominación del puesto: auxiliar administrativo . complemento de destino: nivel 18 . complemento específico: 5 . adscrición: administración local . grupo c2 . escala de administración general . subescala auxiliar . titulación académica: graduado en eso . funciones: las señaladas en el artículo 169 . forma de acopio: puesto a funcionarizar . nombre y apellidos de la empleada pública: maría de él rosario rial castaño .
Profesor , Persoal funcionario no concello de noia Por todo o cal . declaro que reúno todos os requisitos solicitados nas bases e na convocatoria do proceso extraordinario de funcionarización convocado por Resolución da Alcaldía de data ______________ e solicito ser admitido nas probas para acceder a un posto de persoal funcionario no Concello de Noia . no proceso de funcionarización que se está levando a cabo . de conformidade coa Disposición Transitoria Segunda da Lei 7/2007 . de 12 de abril . do Estatuto Básico do Empregado Público Fecha de publicación: 22 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Personal funcionario en el ayuntamiento de noia
Por todo lo cual . declaro que reúno todos los requisitos solicitados en las bases y en la convocatoria del proceso extraordinario de funcionarización convocado por Resolución de la Alcaldía de fecha ______________ y solicito ser admitido en las pruebas para acceder la un puesto de personal funcionario en el Ayuntamiento de Noia . en el proceso de funcionarización que se está llevando a cabo . de conformidade con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007 . de 12 de abril . del Estatuto Básico del Empleado Público
Profesor , Asesor/a xurídico do centro de información á muller do concello de riveira (persoal laboral fixo) contida na oferta de emprego público do ano 2010 - Aprobar as bases específicas que regulan a convocatoria do proceso selectivo para cubrir unha praza de Asesor/a Xurídico do Centro de Información á Muller do Concello de Riveira (persoal laboral fixo) contida na Oferta de Emprego Público do ano 2010 . . . Fecha de publicación: 15 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Asesor/a jurídico del centro de información a la mujer del ayuntamiento de riveira (personal laboral fijo) contenida en la oferta de empleo público del año 2010
- Aprobar las bases específicas que regulan la convocatoria del proceso selectivo para cubrir una plaza de Asesor/a Jurídico del Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Riveira (personal laboral fijo) contenida en la Oferta de Empleo Público del año 2010 . . .
Administrativo de administración general - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Administrativo de Administración General . por promoción interna . mediante concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 28 Enero 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 12 Enero 2012 Galicia Ourense
Traducción automática
Administrativo de administración general
Una plaza de Administrativo de Administración General . miedo promoción interna . mediante concurso-oposición . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de carpintero en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales