Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de cocinero en cuenca
Profesor , Educadora de la llar d'infants a jornada complerta i una plaça d'educadora de la llar d'infants amb una dedicació de 25 hores/setmanals AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA Edicte d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal Es fa públic que per acord del Ple municipal de data 23 d'octubre de 2010 s ha aprovat la modificació de la plantilla de personal de l ajuntament vigent . consistent en l amortització i supressió de dues places d'educadora de la llar d'infants a jornada complerta i una plaça d'educadora de la llar d'infants amb una dedicació de 25 hores/setmanals Fecha de publicación: 29 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Traducción automática
Educadora del hogar de niños a jornada cumplida y una plaza de educadora del hogar de niños con una dedicación de 25 horas/semanales
AYUNTAMIENTO DE MAÇANET DE LA SELVA Edicto de aprobación de la modificación de la plantilla de personal Se hace público que por acuerdo del Pleno municipal de fecha 23 de octubre de 2010 s ha aprobado la modificación de la plantilla de personal de l ayuntamiento vigente . consistente en l amortización y supresión de dos plazas de educadora del hogar de niños a jornada cumplida y una plaza de educadora del hogar de niños con una dedicación de 25 horas/semanales
Profesor , Mestre d'educació infantil CONVERSIÓ D UNA PLAÇA DE MESTRE D EDUCACIÓ INFANTIL EN EDUCADORA D EDUCACIÓ INFANTIL S acorda la modificació de la plantilla i RLLT en el sentit d'adequar a les necessitats previstes per al servei de la llar d'infants a l estructura de personal i s adequa una de les places de mestre d'educació infantil . quines característiques es descriuen a continuació: Fecha de publicación: 05 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Traducción automática
Mestre de educación infantil
CONVERSIÓN D UNA PLAZA DE MESTRE D EDUCACIÓN INFANTIL EN EDUCADORA D EDUCACIÓN INFANTIL S acuerda la modificación de la plantilla y RLLT en el sentido de adecuar a las necesidades previstas para el servicio del hogar de niños a l estructura de personal y s adecúa una de las plazas de maestro de educación infantil . qué características se describen a continuación:
Profesor , Educadora i que es descriuen a continuació: La qual queda convertida en una plaça d'educadora de la llar d'infants amb les mateixes característiques que contempla la Relació de llocs de treball per la resta de places d'educadora i que es descriuen a continuació: . . . Fecha de publicación: 05 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Traducción automática
Educadora y que se describen a continuación:
La cual queda convertida en una plaza de educadora del hogar de niños con las mismas características que contempla la Relación de puestos de trabajo por el resto de plazas de educadora y que se describen a continuación: . . .
Profesor , Jutge de pau titular i substitut de conformitat amb el que disposa la lopj i el reglament 3/1995 de 7 de juny dels jutges de pau AJUNTAMENT DE CRUÏLLES-MONELLS-SANT SADURNÍ DE L HEURA Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut De conformitat amb el que disposa la LOPJ i el Reglament 3/1995 de 7 de juny dels Jutges de Pau . i havent finalitzat el termini legalment establert de quatre anys . mitjançant aquest edicte es fa públic les vacants en el càrrec dels Jutges de Pau titulars i el de Jutge de Pau suplent del municipi de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l Heura Fecha de publicación: 16 Agosto 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Traducción automática
Juez de paz titular y sustituto en conformidad con el que dispone la lopj y el reglamento 3/1995 de 7 de junio de los jueces de paz
AYUNTAMIENTO DE CRUÏLLES-MONELLS-SANTO SADURNÍ DE L HIEDRA Edicto de convocatoria para la provisión de las plazas de juez de paz titular y sustituto En conformidad con el que dispone la LOPJ y el Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Pau . y habiendo finalizado el plazo legalmente establecido de cuatro años . mediante este edicto se hace público las vacantes en el cargo de los Jueces de Paz titulares y el de Juez de Paz suplente del municipio de Cruïlles-Monells-Santo Sadurní de l Hiedra
Profesor , Jutge de pau titular i substitut correspon al ple de l ajuntament elegir les persones per ser nomenades jutge de pau AJUNTAMENT D AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut Correspon al Ple de l Ajuntament elegir les persones per ser nomenades Jutge de Pau . titular i substitut d'aquest Municipi . d'acord amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4 i 5 . . . Fecha de publicación: 09 Agosto 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Traducción automática
Juez de paz titular y sustituto corresponde al pleno de l ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas juez de paz
AYUNTAMIENTO D AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicto de convocatoria para la provisión de las plazas de juez de paz titular y sustituto Corresponde al Pleno de l Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Pau . titular y sustituto de este Municipio . de acuerdo con el que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 4 y 5 . . .
Trabajo denominado profesor de educación de adultos del ayuntamiento de castillejo de iniesta (cuenca) por resolución de alcaldía de fecha 12 de enero de 2012 - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN LABORAL POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO DE UN PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO PROFESOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJO DE INIESTA (CUENCA) Por resolución de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2012 . se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de profesor de educación de adultos . para este Ayuntamiento . mediante sistema de concurso . siendo las siguientes: Primera Fecha de publicación: 27 Enero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Castillejo de Iniesta
Traducción automática
Trabajo denominado profesor de educación de adultos del ayuntamiento de castillejo de iniesta (cuenca) miedo resolución de alcaldía de fecha 12 de enero de 2012
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN LABORAL MIEDO OBRA O SERVICIO DETERMINADO DE UN PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO PROFESOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJO DE INIESTA (CUENCA) Miedo resolución de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2012 . se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de profesor de educación de adultos . para este Ayuntamiento . mediante sistema de concurso . siendo las siguientes: Primera
Trabajo denominado profesor de educación de adultos del ayuntamiento de graja de iniesta (cuenca) por resolución de alcaldía de fecha 18 de enero de 2012 - Tipo de oferta: concurso pruebas selectivas BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PúBLICA PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN LABORAL POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO DE UN PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO PROFESOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL AYUNTAMIENTO DE GRAJA DE INIESTA (CUENCA) Por resolución de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2012 . se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de profesor de educación de adultos . para este Ayuntamiento . mediante sistema de concurso . siendo las siguientes: Primera Fecha de publicación: 23 Enero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca Graja de Iniesta
Traducción automática
Trabajo denominado profesor de educación de adultos del ayuntamiento de graja de iniesta (cuenca) miedo resolución de alcaldía de fecha 18 de enero de 2012
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN LABORAL MIEDO OBRA O SERVICIO DETERMINADO DE UN PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO PROFESOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL AYUNTAMIENTO DE GRAJA DE INIESTA (CUENCA) Miedo resolución de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2012 . se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de profesor de educación de adultos . para este Ayuntamiento . mediante sistema de concurso . siendo las siguientes: Primera
Profesor , Funcionaria/o de carrera - Tipo de oferta: concurso-oposición 381 de 6 de julio de 2011) . la Resolución nº 1540 de fecha 14/12/2011 . cuyo tenor literal es el siguiente: Terminado el plazo de presentación de instancias . para la selección de una plaza de funcionaria/o de carrera . perteneciente al Grupo C . Subgrupo 2 . Escala de Administración Especial . Subescala Servicios Especiales . Clase Personal de Oficios . Categoría Cocinera/o . Denominación Cocinera/o mediante concurso-oposición . en turno libre reservado a ciudadanos discapacitados . correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2008 . cuyas Bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia num Fecha de publicación: 16 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Traducción automática
Funcionaría/o de carrera
381 de 6 de julio de 2011) . la Resolución nº 1540 de fecha 14/12/2011 . cuyo tenor literal se lo siguiente: Terminado el plazo de presentación de instancias . para la selección de una plaza de funcionaría/o de carrera . perteneciente al Grupo C . Subgrupo 2 . Escalera de Administración Especial . Subescala Servicios Especiales . Clase Personal de Oficios . Categoría Cocinera/o . Denominación Cocinera/o mediante concurso-oposición . en turno libre reservado a ciudadanos discapacitados . correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2008 . cuyas Bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia num
Profesor , De funcionario/as interino/as de técnico educador infantil del centro de educación infantil dependiente del ayuntamiento de san clemente en colaboración con la conserjería de educación - Tipo de oferta: concurso-oposición pruebas selectivas Aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de Agosto de 2011 . las bases que regirán la convocatoria para la cobertura mediante sistema concurso-oposición de tres plazas de de funcionario/as interino/as de Técnico Educador Infantil del Centro de Educación Infantil dependiente del Ayuntamiento de San Clemente en colaboración con la Conserjería de Educación Fecha de publicación: 05 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca San Clemente
Traducción automática
De funcionario/as interino/as de técnico educador infantil del centro de educación infantil dependiente del ayuntamiento de san clemente en colaboración cono la conserjería de educación
Aprobadas miedo Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de Agosto de 2011 . las bases que regirán la convocatoria para la cobertura mediante sistema concurso-oposición de tres plazas de de funcionario/as interino/as de Técnico Educador Infantil del Centro de Educación Infantil dependiente del Ayuntamiento de San Clemente en colaboración cono la Conserjería de Educación
Profesor , Ingeniero técnico industrial por concurso-oposición libre perteneciente a la escala de administración especial - Tipo de oferta: concurso-oposición Vista la propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial por concurso-oposición libre perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala técnica . se propone su nombramiento como Funcionario de Carrera . clasificada en el Grupo A . Subgrupo A2 . del Excmo . . . Fecha de publicación: 04 Mayo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cuenca Castilla La Mancha Cuenca
Traducción automática
Ingeniero técnico industrial miedo concurso-oposición libre perteneciente a la escalera de administración especial
Vista la propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial miedo concurso-oposición libre perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala técnica . se propone su nombramiento como Funcionario de Carrera . clasificada en el Grupo A . Subgrupo A2 . del Excmo . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de cocinero en cuenca España

Oposiciones y Concursos de cocinero en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca
Carácter temporal para profesores de talleres de empleo en municipios de la provincia de toledo Cobertura de puestos de trabajo de carácter temporal para profesores de Talleres de Empleo en Municipios de la Provincia de Toledo . en el que está interesado . . . Fecha de publicación: 31 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Carácter temporal para profesionales de talleres de empleo en municipios de la provincia de toledo Cobertura de puestos de trabajo de carácter temporal para profesionales de Talleres de Empleo en Municipios de la Provincia de Toledo . en el que está interesado en participar en el proceso de selección de 31 puestos de COORDINADOR . para el que cumplo los requisitos exigidos en la convocatoria . presento la siguiente documentación: . . . Fecha de publicación: 31 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Carácter temporal para profesionales de talleres de empleo en municipios de la provincia de toledo Cobertura de puestos de trabajo de carácter temporal para profesionales de Talleres de Empleo en Municipios de la Provincia de Toledo . en el que está interesado en participar en el proceso de selección de _______ puesto/s de MONITOR _________________________________________________________ . para el que cumplo los requisitos exigidos en la convocatoria . presento la siguiente documentación: Fecha de publicación: 31 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Carácter temporal para auxiliares de administración de talleres de empleo en municipios de la provincia de toledo Cobertura de puestos de trabajo de carácter temporal para Auxiliares de Administración de Talleres de Empleo en Municipios de la Provincia de Toledo . en el que está interesado en participar en el proceso de selección de 31 puestos de AUXILIAR DE ADMINISTRACIí“N . para el que cumplo los requisitos exigidos en la convocatoria . presento la siguiente documentación: Fecha de publicación: 31 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo - Fecha Resolución: 31 Agosto 2016 Castilla La Mancha Toledo
Encargado del punto limpio Personal para la contratación mediante concurso-oposición en régimen de personal laboral fijo . de una plaza de encargado del Punto Limpio . . . Fecha de publicación: 10 Noviembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Toledo Castilla La Mancha Toledo
Funcionario de carrera Por Decreto de Alcaldía número 0958-2016 . de fecha 5 de agosto de 2016 . en uso de las competencias que tiene atribuidas y de conformidad con la Plantilla de personal . se convoca concurso para la cobertura en comisión de servicios por plazo de dos meses prorrogable de una plaza de funcionario de carrera . grupo C1 . escala administración especial . subescala de servicios especiales . agente de la Policía local . vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Sigüenza . con sujeción a las bases aprobadas y puestas a disposición de los interesados en el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento www Fecha de publicación: 08 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
taquillero/a piscina municipal denominación plaza: taquillero/a piscina municipal . de plazas: 1 . Fecha de publicación: 05 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Policía local mediante concurso de movilidad por resolución de alcaldía de fecha 25-02-13 número 19/13 - Tipo de oferta: concurso laboral temporal (Interino) ANUNCIO PROVISIÓN DE DOS PUESTOS DE POLICÍA LOCAL MEDIANTE CONCURSO DE MOVILIDAD Por resolución de Alcaldía de fecha 25-02-13 número 19/13 . se aprobó definitivamente la provisión de dos puestos de Policía Local del municipio de Santa Cruz de Mudela . lo que se publica a los efectos del artículo 95 del Decreto 110/2006 . de 17 de octubre . por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha Fecha de publicación: 01 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real Santa Cruz de Mudela
Conductores de reparto de comida a domicilio del ayuntamiento de la toba - Tipo de oferta: concurso laboral temporal (Interino) Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de enero de 2013 (y Acuerdo de Pleno de fecha 11 de febrero de 2013) las bases para el proceso de selección para crear una bolsa de trabajo para la provisión temporal del puesto de operario/a de servicios múltiples . del puesto de operario/a de limpieza y de dos puestos de conductores de reparto de comida a domicilio del Ayuntamiento de La Toba . se publican las siguientes bases que regirán la convocatoria y se adjunta el anexo de solicitud para ser admitido el proceso de selección: Fecha de publicación: 19 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara La Toba
Auxiliar de administración general - Tipo de oferta: pruebas selectivas ANUNCIO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de enero de 2013 . se convocan pruebas selectivas mediante el sistema de oposición libre . para la selección de un funcionario/a interino/a para una plaza de Auxiliar de Administración General . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real Castilla La Mancha Ciudad Real
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de cocinero en Castilla La Mancha excluyendo Cuenca


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales