Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de cocinero en lugo
Oficial primeira-condutor e unha - Tipo de oferta: laboral temporal A Xunta de Goberno Local en sesión de data 31 de xaneiro de 2013 . acordou a aprobación das bases e da convocatoria pública para a selección e contratación con carácter de persoal laboral temporal e a xornada completa dunha praza de oficial primeira-condutor e unha praza de peón de obras e servizos . . . Fecha de publicación: 13 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traducción automática
Oficial primera-conductor y una
La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 31 de enero de 2013 . acordó a aprobación de las bases y de la convocatoria pública para a selección y contratación con carácter de personal laboral temporal y la jornada completa de una plaza de oficial primera-conductor y una plaza de peón de obras y servicios . . .
Profesor , Traballo que convivan no domicilio familiar á data da solicitude A efectos desta convocatoria considéranse membros computables da familia o pai e a nai . titor ou persoa encargada da garda e protección d@ menor . no seu caso . e os fill@s solteiros menores de 21 anos ou de 25 cando cursen estudos que se consideren axeitados á súa idade e titulación ou encamiñados á obtención dun posto de traballo que convivan no domicilio familiar á data da solicitude . ou residan na localidade onde cursen estudos e dependan económicamente dos seus ascendentes; @s fill@s de maior idade cando se trate de persoas con discapacidade recoñecida Fecha de publicación: 27 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traducción automática
Trabajo que convivan en el domicilio familiar á fecha de la solicitud
A efectos de esta convocatoria considéranse miembros computables de la familia el padre y la madre . tutor o persona encargada de la guardia y protección d@ menor . en su caso . y los fill@s solteros menores de 21 años o de 25 cuando cursen estudios que se consideren acomodados á súla edad y titulación o encamiñados á obtención de un puesto de trabajo que convivan en el domicilio familiar á fecha de la solicitud . o residan en la localidad donde cursen estudios y dependan económicamente de sus ascendentes; @s fill@s de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidade recoñecida
Profesor , Encargado/a da biblioteca municipal do concello de alfoz 1- normas de aplicación - Tipo de oferta: (promoción interna ) A Xunta de Goberno Local . en sesión celebrada o día trinta e un de decembro de 2011 . aprobou a presente convocatoria de diversos procesos selectivos para cubrir prazas vacantes neste Concello de Alfoz . incluída en diversas ofertas de emprego público . que se rexerá polas seguintes bases: BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO PROMOCIÓN INTERNA DA PRAZA DE ENCARGADO/A DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO CONCELLO DE ALFOZ 1- NORMAS DE APLICACIÓN Fecha de publicación: 04 Septiembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Alfoz
Traducción automática
Encargado/la de la biblioteca municipal del ayuntamiento de alfoz 1- normas de aplicación
La Junta de Gobierno Local . en sesión celebrada el díla treinta y uno de diciembre de 2011 . aprobó la presente convocatoria de diversos procesos selectivos para cubrir plazas vacantes en este Ayuntamiento de Alfoz . incluíde la en diversas ofertas de empleo público . que se regirá por las siguientes bases: BASES QUE REGIRÁN El PROCEDIMIENTO PROMOCIÓN INTERNA DE La PLAZA DE ENCARGADO/La DE La BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALFOZ 1- NORMAS DE APLICACIÓN
Terminaranse as materias sobre as que versará esta - Tipo de oferta: concurso A fase de oposición que deberá superarse para poder acceder á fase de concurso . consistirá nunha proba ou probas relacionadas coas funcións propias da praza convocada . e que na propia convocatoria de cobertura interina da praza determinaranse as materias sobre as que versará esta . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo - Fecha Resolución: 08 Junio 2012 Galicia Lugo
Traducción automática
Se terminarán las materias sobre las que versará esta
La fase de oposición que deberá superarse para poder acceder á fase de concurso . consistirá en una prueba o pruebas relacionadas con las funcións propias de la plaza convocada . y que en la propia convocatoria de cobertura interina de la plaza se determinarán las materias sobre las que versará esta . . .
Persoal fixo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal (promoción interna) (Interino) Cos postulados constitucionais de igualdade . mérito e capacidade . establecendo como mecanismos de garantía os seguintes: 1) Publicidade da convocatoria nos Diarios Oficiais que procedan . e recomendase que polo menos se publique nun xornal de tirada provincial . no caso de prazas de persoal fixo . e no BOP e nun xornal de tirada provincial . no caso de prazas de persoal temporal; en todo caso para este último tipo de persoal . e como mínimo . as convocatorias serán expostas e publicadas no taboleiro de anuncios do concello Fecha de publicación: 24 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traducción automática
Personal fijo
Con los postulados constitucionales de igualdad . mérito y capacidad . estableciendo cómo mecanismos de garantíla los siguientes: 1) Publicidad de la convocatoria nos Diarios Oficiales que procedan . y recomendara que por lo menos se publique en un periódico de tirada provincial . en el caso de plazas de personal fijo . y en el BOP y en un periódico de tirada provincial . en el caso de plazas de personal temporal; en todo caso para te eres último tipo de personal . y como mínimo . las convocatorias serán expuestas y publicadas en el tablero de anuncios del ayuntamiento
Profesor , Animador sociocultural - Tipo de oferta: concurso-oposición En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 109 . de 14 de mayo de 2011 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Animador Sociocultural . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Junio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Junio 2011 Galicia Lugo Rábade
Traducción automática
Animador sociocultural
En el Boletín Oficial de la Provincia lucense número 109 . de 14 de mayo de 2011 . se han publicado íntegramente las bases que tienen que regir la convocatoria para proveer una plaza de Animador Sociocultural . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
profesor titular de universidad - Tipo de oferta: concurso localidad: lugo . de concurso: 2259/11 . cuerpo: profesor titular de universidad . área de conocimiento: medicina legal y forense . Fecha de publicación: 31 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 19 Mayo 2011 Galicia Lugo
Traducción automática
profesor titular de universidad
localidad: lugo . de concurso: 2259/11 . cuerpo: profesor titular de universidad . área de conocimiento: medicina legal y forense .
Profesor , Operario-limpiador - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de Operario-Limpiador . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 27 Abril 2011 Galicia Lugo Castroverde
Traducción automática
Operario-limpiador
Dos plazas de Operario-Limpiador . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Profesor , Capataz encargado de obras - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 60 . de 15 de marzo de 2011 . y en Diario Oficial de Galicia número 70 . de 8 de abril de 2011 . se ha publicado íntegramente la corrección de errores del las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Capataz encargado de obras . por el sistema de concurso-oposición . turno de promoción interna . escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales Fecha de publicación: 23 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Abril 2011 Galicia Lugo Carballedo
Traducción automática
Capataz encargado de obras
En el Boletín Oficial de la Provincia lucense número 60 . de 15 de marzo de 2011 . y en Diario Oficial de Galicia número 70 . de 8 de abril de 2011 . se ha publicado íntegramente la corrección de errores del las bases que tienen que regir la convocatoria para proveer una plaza de Capataz encargado de obras . miedo el sistema de concurso-oposición . turno de promoción interna . escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales
Profesor , Ingeniero técnico agrícola-especialidad explotaciones agropecuarias - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola-Especialidad Explotaciones Agropecuarias . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Media . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 12 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Abril 2011 Galicia Lugo Sarria
Traducción automática
Ingeniero técnico agrícola-especialidad explotaciones agropecuarias
Una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola-Especialidad Explotaciones Agropecuarias . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Media . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de cocinero en lugo España

Oposiciones y Concursos de cocinero en Galicia excluyendo Lugo
En la categoría de enfermero/a del servicio gallego de salud 242 . de 18 de diciembre) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en la categoría de enfermero/a del Servicio Gallego de Salud . dispone que . una vez adjudicados los destinos . se publicará en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se declare finalizado el proceso selectivo . con el nombramiento como personal estatutario fijo del Servicio Gallego de Salud y la asignación de destino a aquellos/as aspirantes seleccionados/as que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos Fecha de publicación: 01 Marzo 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
____________________________________________ conforme as bases que se publican no boletín oficial da provincia núm ___________ . de data _________________________ . en relación coa convocatoria para a provisión en propiedade mediante o sistema de concurso-oposición dunha praza de ____________________________________________ conforme as bases que se publican no Boletín Oficial da Provincia núm . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
írea de facenda í¢Â€Â“ denominación do posto: xefe do equipo de mecánica (s) . denominación do servizo: írea de facenda í¢Â€Â“ . descrición do posto: baixo a supervisión e dirección do xefe . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
condutor de maquinaria o tipo de persoal: funcionario/laboral grupo . categoría profesional: chofer especialista . categoría profesional: condutor de maquinaria o . nivel de complemento de destino: 16 . nivel de complemento de destino: 16 . complemento específico: 9 . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
írea de infraestructuras í¢Â€Â“ denominación del servicio: írea de infraestructuras í¢Â€Â“ . denominación del puesto: jefe del equipo de mecánica (s) . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
filología griega localidad: santiago de compostela . de concurso: 2344/16 . de plazas: 1(a00553) . área de conocimiento: filología griega . departamento: filología clásica . francesa e italiana . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
filología griega localidad: santiago de compostela . de concurso: 2344/16 . de plazas: 1(a00553) . área de conocimiento: filología griega . departamento: filología clásica . francesa e italiana . perfil: materias del área . centro (*): fac . Fecha de publicación: 23 Agosto 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Agosto 2016 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Cocinero/a-área de vigo Las personas aspirantes admitidas en las listas de la categoría de cocinero/a-área de Vigo . en el plazo anteriormente indicado . podrán inscribirse en las listas de esta categoría de cualquier área sanitaria . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Tecnico auxiliar deportivo - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición (Interino) -OBXECTO Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente . por razóns de urxencia e necesidade . unha praza de TECNICO AUXILIAR DEPORTIVO . do grupo C2 . encadrada na escala de admón especial . subescala técnica . nivel 16 . . . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Funcionario de arquitecto técnico - Tipo de oferta: oposición (Interino ) concurso O obxecto desta convocatoria é a cobertura . con carácter interino . de UNHA PRAZA de funcionario de ARQUITECTO TÉCNICO . vacante na plantilla municipal . adscrita ao servizo de Urbanismo . grupo A subgrupo A2 . Nivel de CD 26 e pertencente a escala de Administración Especial . subescala técnica . Clase Técnico medio polo sistema de concurso- oposición . II . . . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de cocinero en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales