Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de concurso meritos en Galicia
Persoal laboral temporal Convocatoria para a cobertura por concurso de méritos da seguinte praza de persoal laboral temporal . . . Fecha de publicación: 04 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
operarios de servicios varios 퀢 número de plazas: 2 . 퀢 denominación: operarios de servicios varios . 퀢 contrato laboral a formalizar: contratación laboral tempo- . 퀢 jornada: completa . 40 horas semanales . de lunes a domingo . 퀢 sistema de selección: concurso de méritos . Fecha de publicación: 13 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
profesor/a de percusión para el conservatorio objeto: contratación de un/a profesor/a de percusión (perso- . procedimiento selección: concurso de méritos . número de plazas: una (1) . tasas: 16 . 20 킬 . denominación: profesor/a de percusión para el conservatorio . plazo de presentación de instancias: 5 días naturales a contar . Fecha de publicación: 26 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
socorrista para la piscina municipal número de plazas: 1 . denominación: socorrista para la piscina municipal . procedemento orixe: procedemento ordinario 677/2015 . contrato laboral a formalizar: contratación laboral tempo- . demandante: josé antonio macareno garcía . avogada: gabriela prol de francisco . jornada: parcial . 20 horas semanales . de lunes a domingo . demandada: segur euskal security . sl . sistema de selección: concurso de méritos . Fecha de publicación: 17 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Intervención de segunda clase desta corporación Anuncio Por Decreto con data 16/09/2015 . aprobáronse as bases que rexerían a convocatoria para a provisión con carácter interino . mediante concurso de méritos . do posto de Intervención de segunda clase desta Corporación . reservado a funcionarios/as da subescala de intervención-tesourería . grupo A1 As ditas bases e convocatoria foron publicados no Boletín Oficial da Provincia número 241 . do 31 do outubro de 2015 . e o concello recibiu solicitudes de admisión para este proceso selectivo Fecha de publicación: 03 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Traballo laboral temporal de animador/a cultural por quedar vacante o dito posto O Concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección . mediante concurso de méritos . dun posto de traballo laboral temporal de animador/a cultural por quedar vacante o dito posto . ao abeiro da subvención obtida da Deputación Provincial . . . Fecha de publicación: 25 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos) O obxecto desta convocatoria é a regulación do procedemento para a confección dunha listaxe de persoal docente para substitucións coa categoría profesional de profesor/a de piano durante as ausencias da persoa titular do posto de traballo . . . Fecha de publicación: 05 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballador/a social incluída na oferta de emprego público do ano 2010 - Tipo de oferta: concurso-oposición (Interino ) (Concurso de méritos) É obxecto das presentes Bases Xerais a regulación do proceso selectivo do persoal . así como da convocatoria respectiva . para a substitución de emprego interino ou temporal . cuberto interino ou temporalmente con anterioridade ó 1 de xaneiro de 2005 . pola provisión en propiedade mediante o sistema de concurso-oposición . dunha (1) praza de traballador/a social incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2010 . de acordo coa disposición transitoria cuarta do Real decreto lexislativo 5/2015 . de 30 de outubro . que aproba o Texto Refundido do Estatuto básico do empregado público Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
coidador instalacións deportivas - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición laboral temporal (Concurso de méritos) código: 6007 . denominación do posto: coidador instalacións deportivas . unidade: deportes . servizo: deportes . área: deportes . Fecha de publicación: 25 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de orientación laboral que prestará servizo no concello de betanzos - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso concurso-oposición (Concurso de méritos) A provisión polo procedemento de concurso-oposición . en quenda libre . dun (1) posto de técnico/a de orientación laboral que prestará servizo no Concello de Betanzos . en réxime de contratación laboral temporal . consonte á subvención concedida ao abeiro da Orde da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información . orientación e prospección de emprego no exercicio 2015 (DOG núm Fecha de publicación: 06 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Betanzos
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de concurso meritos en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales