Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de conductor en santiago de compostela
conductor/a de instalaciones de electromedicina - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos ) denominación del puesto: conductor/a de instalaciones de electromedicina . número de plazas: una . procedimiento de provisión: concurso de méritos . institución: gerencia de gestión integrada de santiago de compostela . Fecha de publicación: 19 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
conductor/a de instalaciones - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos ) denominación del puesto: conductor/a de instalaciones . número de plazas: cuatro . procedimiento de provisión: concurso de méritos . institución: gerencia de gestión integrada de santiago de compostela . Fecha de publicación: 19 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefatura de la sección ii del secretariado del gobierno - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefatura de la sección ii del secretariado del gobierno . nivel: 25 . complemento específico: 10 . cuerpo o escala: general . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefe del servicio económico-administrativo - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefe del servicio económico-administrativo . nivel: 28 . complemento específico: 13 . cuerpo o escala: general . dependencia: escuela gallega de administración pública . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 14 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general nivel: 18 . complemento específico: 5 . cuerpo/escala: general . formación específica: 020/641 . centro destino: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 10 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
jefatura del servicio de gestión de expedientes sancionadores código del puesto: sac020000415770030 . denominación del puesto: jefatura del servicio de gestión de expedientes sancionadores . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . nivel cd: 28 . complemento específico: 13 . cuerpo o escala: general/estatutario servicio gallego de salud . titulación académica: 2062 (licenciado en derecho) . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego) (ri) . Fecha de publicación: 05 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
subdirector/a general de gestión económico-administrativa - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: subdirector/a general de gestión económico-administrativa . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general . formación específica: 640 –para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
analista de gestión del rendimiento y calidad - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: analista de gestión del rendimiento y calidad . nivel: 28 . complemento específico: 15 . cuerpo o escala: general/especial . dependencia: dirección general de evaluación y reforma administrativa . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
secretaría de dirección del vicerrectorado de investigación e innovación - Tipo de oferta: concurso (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: secretaría de dirección del vicerrectorado de investigación e innovación . número de plaza: pf000276 . nivel: 20 . complemento específico: 502 . 49 € . jornada: mañana . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 24 Enero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
secretaría general de calidad y evaluación ambiental centro directivo: secretaría general de calidad y evaluación ambiental . localidad: santiago de compostela . cuerpo /escala: general/especial . nivel: 28 . complemento específico: 13 . tipo de adscripción: axg (adscripción exclusiva a funcionarios de la xunta de galicia) . Fecha de publicación: 17 Enero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de conductor en santiago de compostela España

Oposiciones y Concursos de conductor en A Coruña excluyendo santiago de compostela
bombeiro-conductor clasificación: escala de administración especial . subescala: servicios especiais . denominación: bombeiro-conductor . Fecha de publicación: 09 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Bombeiro-conductor do servizo de extinción de incendios 27 . do 7 de febreiro de 2018) publicáronse as bases específicas da convocatoria de 4 prazas de bombeiro-conductor do Servizo de Extinción de Incendios . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de ________________________________________________ mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado Que desexa participar no proceso selectivo convocado para a provisión do posto de traballo de ________________________________________________ mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servicio determinado . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 9 de maio de 2017 . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Personal laboral fijo; en el número 198 En el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña número 170 . de 8 de septiembre de 2014 . aparecen publicadas íntegramente las bases generales . específicas y la convocatoria que tiene por objeto los procesos de funcionarización de las plazas de personal laboral fijo; en el número 198 . de 18 de octubre de 2014 . corrección de errores . y en el número 205 . de 27 de octubre de 2014 . modificación de las bases específicas de un operario conductor Fecha de publicación: 18 Noviembre 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Operario condutor de persoal laboral fixo do concello de cambre As Bases terceira . sétima e oitava das Bases específicas da convocatoria do proceso selectivo para a funcionarización dunha praza de operario condutor de persoal laboral fixo do concello de Cambre . publicada no Boletín Oficial da Provincia número 170 . do 8 de setembro de 2014 . quedan redactadas do seguinte teor: . . . Fecha de publicación: 27 Octubre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cambre
Conductor/a de instalaciones de la gerencia de gestión integrada de ferrol - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos ) Anunciar la convocatoria . para la provisión . por el sistema de concurso de méritos . de dos puestos de conductor/a de instalaciones de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol . . . Fecha de publicación: 06 Octubre 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Ferrol
Operario condutor do cadro de persoal deste concello É obxecto da presente convocatoria a funcionarización do persoal laboral fixo que realiza as funcións da praza de operario condutor do cadro de persoal deste Concello . encadrada na Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . Clase cometidos especiais . Subgrupo Outras Agrupacións Profesionais (AP) . que ocupa o posto de traballo de operario parque móbil e inmobles da relación de postos de traballo deste Concello . de conformidade coa disposición transitoria segunda da Lei 7/2007 . do Estatuto Básico do Empregado Público e Disposición Adicional vixésimo primeira do Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia . aprobado por Decreto Lexislativo 1/2008 . e de acordo coas Bases Xerais reguladoras dos procesos selectivos para a funcionarización do persoal laboral fixo do Concello de Cambre Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cambre
Traballo de operario parque móbil e inmobles da relación de postos de traballo deste concello É obxecto da presente convocatoria a funcionarización do persoal laboral fixo que realiza as funcións da praza de operario condutor do cadro de persoal deste Concello . encadrada na Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . Clase cometidos especiais . Subgrupo Outras Agrupacións Profesionais (AP) . que ocupa o posto de traballo de operario parque móbil e inmobles da relación de postos de traballo deste Concello . de conformidade coa disposición transitoria segunda da Lei 7/2007 . do Estatuto Básico do Empregado Público e Disposición Adicional vixésimo primeira do Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia . aprobado por Decreto Lexislativo 1/2008 . e de acordo coas Bases Xerais reguladoras dos procesos selectivos para a funcionarización do persoal laboral fixo do Concello de Cambre Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cambre
Operario conductor do cadro de persoal deste concello É obxecto da presente convocatoria a funcionarización do persoal laboral fixo que realiza as funcións das prazas de operario conductor do cadro de persoal deste Concello . encadradas na Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . Clase persoal de oficios . Subgrupo Outras Agrupacións Profesionais (AP) . que ocupan os postos des traballo de operario condutor da relación de postos de traballo deste Concello . de conformidade coa disposición transitoria segunda da Lei 7/2007 . do Estatuto Básico do Empregado Público e Disposición Adicional vixésimo primeira do Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia . aprobado por Decreto Lexislativo 1/2008 . e de acordo coas Bases Xerais reguladoras dos procesos selectivos para a funcionarización do persoal laboral fixo do Concello de Cambre Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cambre
Operario condutor de persoal laboral fixo do concello de cambre BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FUNCIONARIZACIÓN DUNHA PRAZA DE OPERARIO CONDUTOR DE PERSOAL LABORAL FIXO DO CONCELLO DE CAMBRE . . . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cambre
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de conductor en A Coruña excluyendo santiago de compostela
Oposiciones y Concursos de conductor en Galicia excluyendo A Coruña
En la escala de auxiliar del servicio de prevención La Dirección General de la Función Pública recibió un oficio de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por el que solicita el emplazamiento de cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo PO 121/2019 . contra la Orden de 28 de febrero de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliar del Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales . subgrupo C2 en las especialidades de emisorista/vigilante fijo/a . bombero forestal-conductor motobomba y bombero forestal . del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia Fecha de publicación: 10 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajo denominado operario/a de limpieza viaria-conductor- m) Se prevé la creación de un puesto de trabajo denominado Operario/a de Limpieza Viaria-Conductor- . . . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
conductor/a mecánico/a clasificación: escala de administración especial . subescala servicios especiales . clase personal oficios . número de vacantes: 1 . denominación: conductor/a mecánico/a . Fecha de publicación: 22 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 20 Diciembre 2018 Galicia
Conductores de presidencia Dos puestos de conductores de Presidencia . pertenecientes a la escala de Administración especial . subescala de servicios especiales . plazas de labores especiales . . . Fecha de publicación: 02 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Conductora o conductor maquinista Cuatro plazas de conductora o conductor maquinista . encuadradas en la escala de Administración especial . subescala de servicios especiales . clase personal de oficios . integradas en el grupo C1 . por el turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 19 Junio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Técnico/a en jardín de infancia ANUNCIO de convocatoria de los procesos selectivos para el acceso en propiedad a doce plazas de bombero/a conductor/a y una plaza de técnico/a en jardín de infancia . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Bombero/a conductor/a ANUNCIO de convocatoria de los procesos selectivos para el acceso en propiedad a doce plazas de bombero/a conductor/a y una plaza de técnico/a en jardín de infancia . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Conductor especialista de explotacio- vertical . de dos plazas de conductor especialista de explotacio- . . . Fecha de publicación: 27 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Conductor a los que en la actualidad desempeñan ese puesto de trabajo con la categoría de oficial conductor, junto con su retribución, e igualmente a los peones que realizan el trabajo de conductor se les abonará la difer - Se respetará el puesto de trabajo de Conductor a los que en la actualidad desempeñan ese puesto de trabajo con la categoría de oficial conductor, junto con su retribución, e igualmente a los peones que realizan el trabajo de conductor se les abonará la diferencia Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
conductor-operador de maquinaria forestal número de plazas: 2 . denominación: conductor-operador de maquinaria forestal . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de conductor en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales