Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de educacio en Cataluña
profesores titulares de universidad cuerpo: profesores titulares de universidad . departamento: ciencias de la comunicación aplicada . actividades docentes a desarrollar: dirección cinematográfica; realización televisiva . perfil investigador: construcción de personajes . de concurso: 22016 . departamento: teorías y análisis de la comunicación . actividades docentes a desarrollar: investigación y planificación de medios . perfil investigador: neurocomunicación . de concurso: 22017 . departamento: análisis económico y economía cuantitativa . actividades docentes a desarrollar: matemáticas ii . perfil investigador: regresión armónica dinámica . de concurso: 22018 . departamento: análisis económico y economía cuantitativa . actividades docentes a desarrollar: introducción a la economía . perfil investigador: economía de los servicios . de concurso: 22019 . departamento: marketing . actividades docentes a desarrollar: fundamentos del marketing . perfil investigador: gestión de marca . de concurso: 22020 . departamento: física teórica . perfil investigador: teoría de sistemas cuánticos abiertos . de concurso: 22021 . departamento: geodinámica . estratigrafía y paleontología . actividades docentes a desarrollar: geodinámica externa . perfil investigador: geoarqueología . de concurso: 22022 . departamento: mineralogía y petrología . actividades docentes a desarrollar: cristalografía y mineralogía . perfil investigador: yacimientos minerales . de concurso: 22023 . departamento: derecho del trabajo y seguridad social . actividades docentes a desarrollar: derecho del trabajo y de la seguridad social . perfil investigador: derecho del trabajo y de la seguridad social . de concurso: 22024 . departamento: sociología . actividades docentes a desarrollar: métodos y técnicas de investigación social . perfil investigador: estudios de las mujeres . de concurso: 22025 . departamento: química analítica . actividades docentes a desarrollar: química analítica . perfil investigador: polímeros de impronta molecular . de concurso: 22026 . departamento: química inorgánica . actividades docentes a desarrollar: química inorgánica . perfil investigador: química del estado sólido . de concurso: 22027 . departamento: derecho civil . actividades docentes a desarrollar: derecho civil . perfil investigador: derecho civil . de concurso: 22028 . departamento: derecho procesal y derecho penal . actividades docentes a desarrollar: derecho penal . perfil investigador: derecho penal económico . de concurso: 22029 . departamento: derecho procesal y derecho penal . actividades docentes a desarrollar: derecho procesal . perfil investigador: derecho procesal . de concurso: 22030 . departamento: estudios educativos . actividades docentes a desarrollar: teoría e historia de la educación . perfil investigador: historia de la educación . de concurso: 22031 . departamento: farmacología . farmacognosia y botánica . actividades docentes a desarrollar: farmacognosia y fitoterapia . perfil investigador: farmacognosia . de concurso: 22032 . departamento: literaturas hispánicas y bibliografía . actividades docentes a desarrollar: literatura española medieval . perfil investigador: literatura española renacentista . de concurso: 22033 . departamento: historia moderna e historia contemporánea . actividades docentes a desarrollar: historia de españa contemporánea ii . perfil investigador: historia urbana en la edad contemporánea . de concurso: 22034 . departamento: especialidades clínicas odontológicas . actividades docentes a desarrollar: periodoncia . perfil investigador: enfermedades periodentales . de concurso: 22035 . departamento: investigación y psicología en educación . perfil investigador: desarrollo social y de la personalidad . de concurso: 22036 . Fecha de publicación: 17 Marzo 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Marzo 2022 Cataluña Tarragona Marçà
La categoria de tí¨cnic/a mitjí /ana en educació social de l'ajuntament de barcelona 49 places de la categoria de Tí¨cnic/a Mitjí /ana en Educació Social de l'Ajuntament de Barcelona . mitjaní§ant concurs oposició lliure . corresponents al grup de titulació A . subgrup A2 . Escala . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
autonomia personal funcions principals del lloc de treball: - donar suport a lí¢Â€Â™alumnat amb necessitats educatives especials perquí¨ pugui participar en les activitats que . organitzi el centre docent . així com aplicar programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en lí¢Â€Â™elaboració i aplicació de tasques específi ques relacionades amb: autonomia personal . adquisició dí¢Â€Â™hí bits dí¢Â€Â™higiene . habilitats socials . mobilitat i desplaí§aments . estimulació sensorial . habilitats de vida . transició a la vida adulta i preparació per al món laboral . escolaritat compartida en centres ordinaris/centres educació especial . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- donar suport a lí¢Â€Â™alumnat amb necessitats educatives especials perquí¨ pugui participar en les activitats que funcions principals del lloc de treball: - donar suport a lí¢Â€Â™alumnat amb necessitats educatives especials perquí¨ pugui participar en les activitats que . organitzi el centre docent . així com aplicar programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en lí¢Â€Â™elaboració i aplicació de tasques específi ques relacionades amb: autonomia personal . adquisició dí¢Â€Â™hí bits dí¢Â€Â™higiene . habilitats socials . mobilitat i desplaí§aments . estimulació sensorial . habilitats de vida . transició a la vida adulta i preparació per al món laboral . escolaritat compartida en centres ordinaris/centres educació especial . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
coincideix amb lí¢Â€Â™horari escolar - horari de treball: coincideix amb lí¢Â€Â™horari escolar . - cí rrec del que depí¨n: director de lí¢Â€Â™escola i alcaldia . - requisits educatius: títol de graduat/ada en educació secundí ria . graduat/ada escolar . certifi cat dí¢Â€Â™escolaritat . - mí quines utilitzades: eines necessí ries per dur a terme les seves tasques . - les funcions del conserge són: obrir i tancar portes de lí¢Â€Â™escola . atendre les trucades . supervisar i mantenir en . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: no té complements específi cs . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
sempre que sí¢Â€Â™adscriguin voluntí riament al servei de retén - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: sempre que sí¢Â€Â™adscriguin voluntí riament al servei de retén . percebran els plusos de . - horari de treball: 7 . - cí rrec del que depí¨n: ofi cial de 1a . cap de la brigada municipal . i en última instí ncia . regidors i alcaldia . - requisits educatius: títol de graduat/ada en educació secundí ria . graduat/ada escolar . certifi cat dí¢Â€Â™escolaritat . - mí quines utilitzades: utensilis manuals . formigonera . carreta . oficial/a de 1a de la brigada municipal: - grup professional . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
sempre que sí¢Â€Â™adscriguin voluntí riament al servei de retén - horari de treball: 7 . - cí rrec del que depí¨n: secretari i alcaldia . - requisits educatius: títol de graduat/ada en educació secundí ria . graduat/ada escolar . certifi cat dí¢Â€Â™escolaritat . - mí quines utilitzades: eines necessí ries per dur a terme les seves tasques . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: sempre que sí¢Â€Â™adscriguin voluntí riament al servei de retén . percebrí  els plusos de . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat - per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys d experi ncia laboral en la qualificació professional d assistent-a d atenció domicili ria i treballador-a familiar (condicions v lides a catalunya): titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat . titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de serveis socioculturals i a la comunitat: formació professional de segon grau . - per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions universit ries detallades i puguin acreditar dos anys d experi ncia laboral en la qualificació professional d assistent-a d atenció domicili ria i treballador-a familiar (condicions v lides a catalunya): la diplomatura o el grau en infermeria . la diplomatura o el grau en fisioter pia . la diplomatura o el grau en ter pia ocupacional . la diplomatura o el grau en treball social . la diplomatura o el grau en educació social . la diplomatura en mestre-a d educació especial . la llicenciatura en pedagogia terap utica . la diplomatura o el grau en psicologia . - funcions principals del lloc de treball i despla aments: les tasques associades al lloc de treball de treballador-a familiar . sobre el qual es constituir la borsa d interinitat són . en general les següents . Fecha de publicación: 14 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar grup c . subgrup c2 - 1 pla a d oficial 1a personal de confian a-eventual - 1 pla a de cap gabinet de l alcaldia plantilla personal laboral fix assimilats grup a . subgrup a1 - 1 pla a d economista - 1 pla a d enginyer superior - 2 places d arquitecte - 7 places de professor ( 2 places cobertes interinament ) - 1 pla a de t cnic superior en inform tica - 1 pla a t cnic activitats esportives assimilats grup a . subgrup a2 - 1 pla a d arxiver (en situació de serveis especials per ocupar c rrec electe en una altra administració) - 1 pla a d arquitecte t cnic adscrit provisionalment con a encarregat brigada (acord ple de 24-2-2015) - 3 places de t cnic mig educació destinats al servei uec (cobertes interinament) - 11 places de treballador social - 2 places de t cnic mig de serveis socials - 1 pla a de professor - 2 places de bibliotec ria - 2 places de t cnic mig inform tic programador - 1 pla a de t cnic mig joventut - 6 places d educador social - 1 pla a de t cnic mig en cooperació-participació assimilats grup c . subgrup c1 - 1 pla a de cap administratiu - 2 places d auxiliar arxius - 4 places d auxiliar inform tica - 1 pla a d auxiliar t cnic serveis socials - 5 places d auxiliar biblioteca - 1 pla a d auxiliar t cnic obra pública (en situació d exced ncia volunt ria per ocupar pla a com a funcionari interí d inspector via pública) - 1 pla a t cnic especialista en activitats esportives assimilats grup c . subgrup c2 - 11 places d auxiliar administratiu (2 places cobertes interinament) - 1 pla a d auxiliar revisor - 19 places d oficial 1 (3 cobertes interinament fins cobrir pla a i 1 coberta interinament pendent revisió invalidesa titular pla a) - 4 places d oficial 2 assimilats agrupacions professionals - 23 places de conserge (1 pla a coberta interinament pendent procés selecció . 1 pla a contracte relleu i 3 places de durada determinada-obra o servei determinat per cobrir curs escolar) - 9 places d ajudant - 9 places de peó especialista (3 places cobertes interinament) personal laboral de durada determinada-plans ocupació personal subvencionat personal laboral temporal grup c . subgrup c1 - 11 places de delineant - 2 places d inspector via pública (1 coberta interinament) - 1 pla a d inspector-delineant (en situació serveis especials per ocupar c rrec electe: ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
intervenció socioeducativa amb els nens-es annex: bases reguladores del procés de selecció mitjan ant oposició -concurs lliure per cobrir amb car cter interí un lloc de treball de t cnic d educació social primera . en aquest lloc de treball es realitzaran . entre d altres . les següents funcions: intervenció socioeducativa amb els nens-es . intervenció en famílies: - treball amb les famílies a través d entrevistes individuals com a espai de reflexió i debat de les pautes educatives envers els seus fills-es . treball en equip: - reunions de l equip d educadors-es del centre . Fecha de publicación: 11 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de educacio en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales